This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Roof top rainwater harvesting stored in a polythene lined earth retention tank. [ทาจิกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Чамъоварии оби борон аз руи боми хона

technologies_1446 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์: 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Deutsche Welthungerhilfe - ทาจิกิสถาน
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Pilot Program for Climate Resilience Tajikistan (PPCR Tajikistan) - ทาจิกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

06/04/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

The use of an earth tank lined with a polyethylene sheet to retain rainwater collected from the roof of the house.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

An earth retention tank is a simple low cost structure that can be used to retain rain water from the rooftop. A hole is prepared and lined with a polyethylene sheet to prevent leakage. The top of the hole is covered with a metal lid for access. The roof of the house is fitted with a plastic guttering that captures the rainwater and funnels the water via a plastic pipe into the earth tank. The water in the earth tank then can be utilised for the irrigation of crops (especially during the hot dry summer months), sanitation, and potentially drinking water.

Purpose of the Technology: The population in Southern Tajikistan consists largely of subsistance farmers and are thus highly reliant upon their kitchen garden plots. As the population in the area continues to expand, the pressure on the land increases. The latter is already in a poor state, because it is becoming degraded through deforestation, overgrazing and general over exploitation. There is much precipitation during the rainy season from autumn until spring in Southern Tajikistan, but the scarcity of water from late spring to the end of autumn poses a problem with water shortages.
During the rainy season, a lot of water is lost as surface runoff, this water can be saved in a retention tank to be utilised during the dry season. It can be used to water crops to help increase yields as well as crop diversity and quality. The additional water can also be used for sanitation, drinking water and watering of livestock.

Establishment / maintenance activities and inputs: For the establishment of such a retention tank several steps are needed. In preparation, a rough estimation of the potential volume of harvested rainwater needs to be calculated. Thereafter, a location for the tank needs to be selected so that expenses are minimised and it is easy to access. The establishment of ponds near big trees is not recommended, because the polyethylene layer might be punctured by the roots.

Natural / human environment: The actual steps of constructing the tank involve:
(1) digging the pond, (2) plastering the inside walls with a fine soil and water mixture to smooth them, (3) lining the pond’s walls with double polyethylene layer, (4) connecting the inside polyethylene sheets with the pond coverage through a piece of cord, so that it can be taken out of the pond any time to be cleaned of sediments, (5) covering the pond with any available material such as a soil, water and straw mixture, reinforced by several poles, leaving an opening of 0.25 x 0.25m to extract water, (6) finally connecting the roof to the pond with a plastic pipe. To avoid dirty water flowing from the roof into the pond, the pipe should only be connected to the pond some time after the rainfall has started.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Khatlon province

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Temurmalik, Baljuvon

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

The technology was developed through a Welthunger Hilfe Project and promotion in the local communities started in 2008.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

 • การตั้งถิ่นฐาน ตึกอาคาร
ข้อสังเกต:

Kitchen garden

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Inefficient natural resource management, which is mainly visual because people throw potential organic fertilisers away instead of spreading them on the fields. Incorrect ploughing techniques which leads to the acceleration of erosion, deforestation and waste of fuel materials in inefficient stoves and ovens. Overgrazing leading to pasture degradation.

Major land use problems (land users’ perception): lack of water

Constraints of settlement / urban

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 180Longest growing period from month to month: March - November

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การเก็บเกี่ยวน้ำ

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
ถ้าหากว่าเทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ให้ระบุปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการครอบคลุมถึง:
 • 10-100 ตร.กม.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: structural measures

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
 • Hs (Change in quantity of surface water): การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ำที่ผิวดิน
 • Hp (Decline of surface water quality): การลดลงของคุณภาพน้ำที่ผิวดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Ha: aridification, Hs: change in quantity of surface water, Hp: decline of surface water quality

Main causes of degradation: soil management (Inproper land management), deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (Cutting trees and shrubs), overgrazing, inputs and infrastructure: (roads, markets, distribution of water points, other, …) (poor water supply)

Secondary causes of degradation: population pressure (the population is increasing over time.), poverty / wealth (lack of funds)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Main goals: rehabilitation / reclamation of denuded land

Secondary goals: prevention of land degradation, mitigation / reduction of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Daler Domullojonov, 14, Giprozem str., Dushanbe, Tajikistan

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Harvesting water from the household roof to an earth built retention pond with plastic sheet lining. The retention pond is covered with a removable metal plate for access.

Location: Davad village, Vatan jamoat, Temurmalik district,. Khatlon province, Tajikistan

Date: June 2009

Technical knowledge required for field staff / advisors: low (No special knowledge is needed for implementation)

Technical knowledge required for land users: moderate (Any farmer can implement, once they understand the basic concept.)

Main technical functions: control of concentrated runoff: retain / trap, control of concentrated runoff: drain / divert, water harvesting / increase water supply

Dam/ pan/ pond
Depth of ditches/pits/dams (m): 3.5
Width of ditches/pits/dams (m): 1.2
Length of ditches/pits/dams (m): 1.2

Construction material (earth): digging in earth, plastering and cover

Construction material (wood): pole for cover

Construction material (other): polyethelene sheets, plastic pipe

Specification of dams/ pans/ ponds: Capacity 3.96m3

Catchment area: 72 m2m2

Beneficial area: 0.2h.am2

For water harvesting: the ratio between the area where the harvested water is applied and the total area from which water is collected is: 1:0.5

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

TJSomoni

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

4.5

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

6.60

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Manual digging of pond;smoothing and plastering;covering pond ด้วยโครงสร้าง once in the beginning
2. polyethylene sheet and pipe procurement, preparation and placement; ด้วยโครงสร้าง once in the beginning

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Manual digging of pond Persons/day 2.0 30.0 60.0 100.0
แรงงาน Placing sheet Persons/day 0.1 30.0 3.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Wooden poles for pond poles 4.0 5.0 20.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Earth tons 0.1 45.0 4.5 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Polyethylene sheet square meters 10.0 2.3 23.0 50.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Cord meter 20.0 0.025 0.5 50.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Plastic pipe meter 5.0 2.0 10.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Bucket pieces 1.0 4.5 4.5
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 125.5
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 24 month(s)

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Cleaning of pond (washing out sediments) ด้วยโครงสร้าง once every year
2. Changing polyethylene sheet;covering ด้วยโครงสร้าง once every 2 years
3. Changing polyethylene sheet;covering ด้วยการจัดการ once per 2 years

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Cleaning of pond (washing out sediments) Persons/day 0.1 45.0 4.5 100.0
แรงงาน Changing polyethylene sheet (every 2 years) Persons/day 1.0 10.0 10.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Polyethylene sheet square meters 10.0 2.3 23.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Cord square meters 1.13 8.85 10.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Earth tons 0.05 45.0 2.25 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 49.75
แสดงความคิดเห็น:

The above costs were calculated for the building of one retention tank. One household could have several ponds in one kitchen garden.

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The type of earth in Tajikistan is very good for making the retention ponds, the labour is provided by the land user, and the plastic pipes can be manufactured out of empty plastic bottles. The polythene sheet and cord have to be purchased from the shop.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Average annual precipitation is 575 mm (according to data from the last 15 years), most of which falls between late autumn and spring time.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: temperate. 3 months below 5 degrees, 7 months above 10 degrees

Continental conditions

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Altitudinal zone: Mainly communities in this range

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil fertility is medium and if it is not overused the fertility can be increased.

Topsoil organic matter: Usually locals collect cow dung and use it as fuel.

Soil drainage / infiltration is medium

Soil water storage capacity is medium because the loess material contains clay material

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Ground water table can also be below 50 m.

Availability of surface water is so poor du to deforestation the natural water balance is disturbed.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Population density: < 10 persons/km2

Annual population growth: 1% - 2%

100% of the land users are poor.

Off-farm income specification: In this example the farmer's son has migrated to Russia.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำดื่มไว้ให้ใช้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

120 litres

หลังจาก SLM:

12000 litres

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Water storing capacity of household increased

การมีน้ำไว้ให้สำหรับการชลประทาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

100

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

vegetables and greens are available for own consumption

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

no need to carry water

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

Livelihoods and human well-being

reduced
improved

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

more water available

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

more water available

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

only in kitchen garden

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

To minimise the damage to the polyethylene waterproofing layers and, reduce evaporation rates, pond is covered. As the pond is dug into earth the temperature remains fairly stable. If precipitation decreases less water can be harvested.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Before the implementation of this technology, one family would spend an avarage of $44.5 on one truck of water per month. A pond costs around $25 to build, and should provide families with around 4 months worth of water after the rainy season.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • มากกว่า 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

600 households (in an area of 10-100km^2)

จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 10-50%
แสดงความคิดเห็น:

58% of land user families have adopted the Technology with external material support

350 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: In the initial stages of the project, they were provided with 50% of the costs of the polyethylene sheets and cord only.

42% of land user families have adopted the Technology without any external material support

250 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: After observing the benefits of the technology and the high cost benefit ratio, many people in the community and surrounding villages have replicated this technology themselves.

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Easy and quick to establish, and maintain.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
It is a low cost technology and can be made from many locally available materials.

How can they be sustained / enhanced? To disseminate these ideas in areas with water scarcity through local Extension Service providers / NGOs or local inhabitants.
It reduces the time and effort to collect water and also the cost to buy water.

How can they be sustained / enhanced? Promotion of different water saving methods and technologies by interested and line departments.
More water available for gardening and household purposes
Increases access to water for drinking and sanitation purposes.

How can they be sustained / enhanced? Construction of larger and/or more tanks.
Provides water for irrigation during the hot dry months, therefore improving crop diversity and yields.

How can they be sustained / enhanced? Training and education on kitchen garden farming techniques to optimise the use of the extra water supply.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The polyethylene only lasts for 2-4 years. To increase the number of layers or use a thicker polyethylene sheet
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The plastic layers have a limited lifespan. To find thicker and more hardy materials, or apply multiple layers.
Th waterproof layer can easily be degraded by mice and large insects.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Brochure - Converting drought prone areas into productive gardens! Low cost options to improve rainwater harvesting in Southern Tajikistan rain fed areas …. and beyond! 2009

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Welthungerhilfe, Temurmalik office,

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Training film - Simple ways to improve management of kitchen gardens in Southern Tajikistan rain fed areas …. and beyond. 2009

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Welthungerhilfe, Temurmalik office

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Welthungerhilfe project final narrative report (144-912) - 2010

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Welthungerhilfe, Temurmalik office

โมดูล