เทคโนโลยี

Tapis herbacé [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Tapis herbacé

technologies_1185 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์ 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Le tapis herbacé est une technique de récupération des terres dégradées à des fins d’élevage.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

C'est une technique qui consiste en un sous-solage suivi d'un scarifiage et un ensemencement d'espèces fourragères collectées. Elle se pratique sur des sols impropres à l'agriculture (sols dénudés). La mise en défens se fait au moins durant deux campagnes. La pente du terrain ne doit pas être supérieure à 1 %, avec un sol de préférence limoneuse ou gravillonnaire.

Purpose of the Technology: Réhabilitation du terroir à des fins d'élevage. Après cinq années de fonctionnement, la parcelle peut être exploitée au profit de la production agricole.

Establishment / maintenance activities and inputs: Construction : La mise en place de la technologie exige un sous-solage. Il s’agit, par le biais d’un tracteur ou d’un bulldozer de casser la couche superficielle d’un sol colmaté afin d’améliorer sa capacité d’infiltration. Par la suite, un scarifiage est réalisé (par tracteur). Les semences d’espèces fourragères préalablement collectées (appétées par les animaux) y sont semées. En plus, il faut un mise en défend par une clôture en grillage.
Entretien : Il s’agit de surveiller la clôture vis-à-vis des voleurs ainsi que de la divagation des animaux.
Intrant : Les intrants sont d’abord les semences des espèces fourragères (herbacé ou ligneuse), la main d’œuvre, les machines nécessaires au cassage de la terre.

Natural / human environment: Il s'agit d'une technologie à l'échelle du terroir dont la réalisation nécessite une organisation en groupement. Il y a une forte exigence en main-d'oeuvre, pour la collecte des espèces adaptées et pour les travaux de protection et de gardiennage. Il faut également s'accorder sur le droit de propriété de la parcelle recevant la technologie.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burkina Faso / Zondoma

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Nord / Yatenga

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

10.0

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

La zone totale couverte par la technologie SLM est de 10 km2.

C’est une technologie de réhabilitation des terres dégradées à des fins de pâturage.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

L’expérimentation a commencé dans les années 1990 par les groupements Naam (ONG Six S actuel Fédération Nationale des Groupements Naam)

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • Agro-pastoralism (incl. integrated crop-livestock)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • fodder crops - other
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

La période de croissance la plus longue en jours: 150 La période de croissance la plus longue de mois en mois: juin à octobre Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120 Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: juin à septembre

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ (Nomadism)
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Erosion des sols (apparition des rigoles et des ravines), une baisse notable de la fertilité des terres (Zippela) et une disparition de la végétation. Ruissellements intenses lors de fortes pluies. Absence d’herbes (fourrages) pour les animaux. Baisse des rendements des cultures.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): Baisse des rendements des cultures, insuffisance de fourrages. Érosion des sols (apparition des rigoles et des ravines), manque de terres de bonnes qualité.

Future (final) de l'utilisation des terres (après la mise en œuvre de la technologie SLM): pâturages: Gi: production intensive de pâturage et de fourrage

Type de système de culture et principales récoltes commentaire: la majorité c’est la production de céréales alors que les cultures de rente sont essentiellement saisonnières

L'élevage pèche sur les résidus de récoltes

Densité d'élevage/ chargement: 50-100 LU /km2

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

 • production intensive de pâturage et de fourrage

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปิดล้อมพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการฟื้นฟู)
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Mesures principales: Pratiques agronomiques, pratiques végétales et modes de gestion

Type de pratiques agronomiques: meilleure couverture végétale, culture de couverture, briser la croûte de surface, briser un sol compacté (surface), travail du sol minimum

Type de pratiques végétales: alignées: - isohypse

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
แสดงความคิดเห็น:

Principal type de dégradation abordé: Bq: baisse de la quantité / biomasse

Principales causes de dégradation: gestion des sols, déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts), surpâturage, changement des précipitations saisonnières, sécheresses, pression de la population, régime foncier

Causes secondaires de dégradation: changement de température, tempêtes de vent / de poussière, pauvreté / santé

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: Réduire la dégradation des terres et restaurer/ réhabiliter des terres sévèrement dégradées

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Schéma d'un tapis herbacé

Lieu: Ziga. Nord/Yatenga/Oula

Date: 05/08/2014

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: fort (Il faut des techniciens)

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: ralentissement / retardement, contrôle du ruissellement en ravines: ralentissement / retardement, amélioration de la couverture du sol, augmentation de la rugosité de surface, stabilisation du sol (par ex. Par des racines d ' Arbres sur les glissements de terrain), augmentation de la matière organique, rétention / capture des sédiments, recueil des sédiments, augmentation de la biomasse (quantité), développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Fonctions techniques secondaires: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, amélioration de la structure du sol en surface (encroûtement, battance du sol), amélioration de la structure de la couche arable du sol (Bêtises, compactage), augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: semences fourragères
Remarques: Bandes alternées

Culture de couverture
Matériel / espèce: semences fourragères
Remarques: Bandes alternées

Bris de croûte / surface scellée
Matériel / espèce: Tracteur

Verser la couche de finition compacte
Matériel / espèce: Tracteur

Travail minier minimum
Matériel / espèce: Houe manga

Aligné: -contour
Matériel végétatif: G: herbacées

Modification du type d'utilisation des terres: Gestion communautaire de la technologie: de terres incultes à terres de pâturage à l'échelle du terroir.

ผู้เขียน:

Hamado SAWADOGO, INERA, 04 BP : 8645 Ouagadougou 04

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Franc CFA

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

8.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Main-d'oeuvre du sous-solge par ha
2. Main-d'oeuvre de la collecte des graines par ha
3. Semis en groupement par ha
4. Mise en place de la clôture au grillage
แสดงความคิดเห็น:

Durée de vie de la sous-solge: 5 ans

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail ha 1.0 160.0 160.0 100.0
อุปกรณ์ Utilisation des machines ha 1.0 200.0 200.0
อุปกรณ์ Traction animale ha 1.0 60.0 60.0 100.0
วัสดุด้านพืช Germes ha 1.0 25.0 25.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 445.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 0.89

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Surveillance des haies vis-à-vis des animaux Annuel

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail ha 1.0 100.0 100.0 100.0
วัสดุด้านพืช Germes ha 1.0 5.0 5.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 105.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.21
แสดงความคิดเห็น:

Machines / outils: Bulldozer ou tracteur, charrue

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le coût des machines (Bulldozer et tracteur) sont essentiellement les composantes les plus importantes des coûts d’adoption de tapis herbacé. Le coût de la main d’œuvre est aussi un facteur important de la constitution des coûts d’adoption de la technologie

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

pluies d’été souvent très variables et irrégulières

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Classe de climat thermique: tropiques. Car tous les mois sont au dessus de 18°C

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Zones altitudinales: 101-500m (l’altitude moyenne varie entre 250 et 270 m)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Superficiel (car le sol est dur)
Fertilité du sol: Très faible (car c’est du zippéla)
Matière organique de la couche arable: Faible (le plus souvent utilisé)
Drainage des sols / infiltration: Mauvaise (situation beaucoup rencontrée)
Capacité de stockage de l'eau du sol: Très faible (presqu’inexistant au regard de la nature du sol)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Disponibilité de l’eau de surface: Faible/ absente (toute l’eau s’écoule et rien n’y reste)
Qualité de l’eau (non traitée): Uniquement pour usage agricole (irrigation, pour l’agriculture et production fourragère pour l’élevage)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Différence dans la participation des femmes et des hommes: Manque de main d'oeuvre et de temps pour les femmes

Densité de la population: 50-100 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

1% des utilisateurs du territoire sont très riches.
1% des utilisateurs du terrain sont riches.
50% des usagers de la terre sont riches en moyenne.
45% des usagers de la terre sont pauvres.
3% des utilisateurs du territoire sont pauvres.

Spécification du revenu hors ferme: transfère reçus, l'artisanat, le commerce ...
Niveau de mécanisation: Travail manuel (pour le semis), traction animale (scarifiage) et mécanisé/motorisé (sous-solage)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

les terres agricoles ne se vendent pas alors que l’eau est librement accessible à tous

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

Amélioration des moyens de subsistance et du bien-être humain

en baisse
augmenté
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Car elle contribue à l’accroissement des aliments de bétail, elle est favorable à une plus grande production animale. Ce qui est source de revenu supplémentaire pour les ménages

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ทราบ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Car les exploitants investissent toujours lorsque le résultat est positif

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

100% des familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

Commentaires sur l'acceptation avec le soutien matériel externe: Ce sont l'ensemble des familles dans les villages qui font la demande du tapis herbacé. La technologie n'est pas appliquée par individu plus par l'ensemble de la communauté locale

Il n'y a aucune tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance de l'adoption: La technologie nécessite un financement extérieur pour l'emplacement du tracteur.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
La technologie du tapis herbacé permet d'augmenter les rendements pastoraux.

How can they be sustained / enhanced? Une subvention des travaux ou crédits et une bonne gestion aident à l'augmentation des rendements pastoraux.
La technologie du tapis herbacé permet de couvrir les besoins alimentaires du bétail.

How can they be sustained / enhanced? Une augmentation du fourrage et une bonne gestion permettent de couvrir les besoins alimentaires du bétail.
La technologie du tapis herbacé permet d'augmenter les résultats.

How can they be sustained / enhanced? Une subvention des travaux ou crédits et une bonne gestion aident à l'augmentation des rendements pastoraux.
La technologie du tapis herbacé permet de couvrir les besoins sociaux de base.

How can they be sustained / enhanced? Une augmentation du fourrage et une bonne gestion permettent de couvrir les besoins alimentaires du bétail.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
La technologie du tapis herbacé permet d'augmenter la disponibilité en fourrage.

How can they be sustained / enhanced? Une bonne organisation et un bon entretien périodique permettent une durabilité de la technologie.
La technologie du tapis herbacé permet d'augmenter les revenus pastoraux.

How can they be sustained / enhanced? Une bonne organisation et un bon entretien périodique permettent une durabilité de la technologie.
La technologie du tapis herbacé permet d'atteindre la sécurité alimentaire.

How can they be sustained / enhanced? Une bonne organisation et un bon entretien périodique permettent une durabilité de la technologie

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
L'insuffisance de moyens financiers limite la réalisation de la technologie du tapis herbacé. Une subvention ou des crédits pour l’accès aux machines peut aider à la réalisation du tapis herbacé.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Le manque d'utilisation intense de machines et main-d’œuvre est un frein à la réalisation de la technologie du tapis herbacé. Une subvention ou des crédits pour l’accès aux machines peut aider à l'acquisition de machines de travail du sol.
L'insuffisance de moyens financiers limite la réalisation de la technologie du tapis herbacé. Une subvention ou des crédits pour l’accès aux machines peut aider à la réalisation du tapis herbacé.
Le coût de mise en œuvre est inaccessible individuellement. Une subvention ou des crédits pour l’accès aux machines peut aider à la réalisation du tapis herbacé.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

โมดูล