เทคโนโลยี

Planting poplar forest in the flood plains of high mountain river areas [ทาจิกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Буньедкардани чакалакзор дар сохили даръехои баландкух (tajik)

technologies_1515 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
local community:

Jonbekov Ikbol

ทาจิกิสถาน

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU_EHS) - เยอรมนี
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
UNEP (UNEP) - เคนยา
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
UNDP/GEF Project Uzbekistan (UNDP/GEF Uzbekistan) - อุซเบกิสถาน
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Tajik Soil Insitute (Tajik Soil Institute) - ทาจิกิสถาน
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Tajik Academy of Agricultural Sciences (Tajik Academy of Agricultural Sciences) - ทาจิกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

The afforestation of the low productivity sandy lands in the river valley areas of arid highlands with fast growing poplar trees, provides the population with firewood as well as timber and also provides conservation benefits.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

In the Jamoat Vankala area of the Shugnan district in GBAO, low temperatures make it very difficult to grow fruit or trees other than poplar (Populus pamirico) or Salix Schugnanica Coerz.
The natural forest consists mainly of the latter and this grows very slowly. It is very cold for 6-7 months of the year in this region, so the demand for cheap firewood to heat homes is extremely high.
In the 1980s, the sovhoz decided to transform 10ha of a low productivity pasture land into more productive irrigated forest land. After the collapse of the Soviet system, the Jamoat rented this forest land to a farmer, who still remains in charge of this piece of land.

Purpose of the Technology: The creation of a poplar forest on the river shore in this treeless desert alpine zone can go someway towards meeting the local's demand for firewood. It can provide cheap timber and environmental benefits as well as a pleasant environment.

Establishment / maintenance activities and inputs: The process of establishing this poplar forest began with the creation of irrigation canals and the planting of seedlings. In the first few years, the seedlings had to be watered frequently due to the thirsty sandy soils.
Other factors that needed to be considered were protecting the area from grazing cattle, watering areas around the forest away from the the river bank, the selective felling of some poplars, the additional planting of trees on barren soil, as well as the protection of the forest from predatory deforestation by the locals (which has increased during the economic crisis). Thanks to natural regeneration processes, farmers can now prepare firewood for the winter and do not have to bring the timber from far away.

Natural / human environment: 88% of the Pamir region is covered by glaciers, snow, and rocks, and is thus completely devoid of soil. Consequently, the area of arable and orchard lands in the GBAO region is only about 2%, with a forest area of 0.4%. Two-thirds of all the Pamir natural forests are located along the river banks of the Vanch, Gunt, Tokuzbulak, and others, at an altitude of 3200m.
In the narrow V-shaped valleys of the Western Pamirs, the lowest points are at an altitude of 1,200m,extending up to the highest points at 7,400m. This explains the climatic differences within the region, because the lower parts in the valleys enjoy a warmer climate than the higher parts. Overall, the annual average air temperature in the region is 9°C, and most rainfall occurs between the winter and spring periods with an average precipitation of 191-227mm.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Tajikistan / GBAO

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Shugnan / Vankala

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

During the 1980s much of the low productivity sandy land was converted to poplar forest. This was initiated by a local group who put in many voluntary hours. From 1993 onwards, this forest was part of the local jamoat "Vankala" lands. The local administration rented it to a local farmer- (Jonbekov Ikbol).

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Animal type:
 • cattle - dairy
Species:

cattle - dairy

Count:

2

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
 • ป่า/พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)
Tree plantation, afforestation: Specify origin and composition of species:
 • การปลูกพืชพันธุ์ท้องถิ่นชนิดเดียว
 • Populus pamirico, Salix Schugnanica Coerz, dog rose
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
 • นันทนาการ / การท่องเที่ยว
 • การป้องกันภัยธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): The main problems include; Low soil productivity, a short growing season, desertification, low temperatures and a sharp drop in average daily temperatures and an early night frost. Very sparse vegetation of drought-tolerant grass and little shrubs

Major land use problems (land users’ perception): water shortages, low soil fertility, low yields

Selective felling of (semi-) natural forests: Every autumn

Plantation forestry: Every year they plant new seedlings to assist with afforestation

Forest products and services: timber, fuelwood, grazing / browsing, nature conservation / protection, recreation / tourism, protection against natural hazards

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Forests / woodlands: Fp: Plantations, afforestations

Type of cropping system and major crops comments: The farmer owns 1-2 of his own cows which graze in the forest over the smmer. They use these cows for milk. The cows are not allowed to roam free, they are tied up. Someimes the children try to sell milk and dairy products on the roadside, but there is not much passing trade.

Livestock is grazing on crop residues

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
 • ป่า/พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
แสดงความคิดเห็น:

Water supply: Also mixed rainfed

Longest growing period in days: 120 longest growing period from month to month: May- September

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติบนพื้นฐานของระบบนิเวศ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S3: Graded ditches, channels, waterways
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: vegetative measures, management measures

Secondary measures: structural measures

Type of vegetative measures: in blocks

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content, Bc: reduction of vegetation cover, Bq: quantity / biomass decline

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Main causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (24hr electricity has been available only for the last 2 years. Over the last 16 years the local population have cut down all the surrounding trees.), over-exploitation of vegetation for domestic use (All the trees were cut down for use as animal feed and fire wood.), overgrazing (Livestock were grazed in the areas around the village all year round.), change in temperature (The summeres have become colder in recent years, the summer became more colder, most of crops ripen at low temperatures), poverty / wealth (most of the population are poor, thus placing high pressure on the natural reasources as they are forced to use these for fuel and food.)

Secondary causes of degradation: droughts (Low levels of rain fall, strong сold winds, high insolaton, low soil moisture), war and conflicts (During the civil war the area had high rates of food insecurity.)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Secondary goals: prevention of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: moderate (Needs to use chainsaws so some extra technical knowledge required.)

Main technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter, increase of biomass (quantity), spatial arrangement and diversification of land use

Secondary technical functions: improvement of topsoil structure (compaction), improvement of subsoil structure (hardpan), stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase / maintain water stored in soil, reduction in wind speed, promotion of vegetation species and varieties (quality, eg palatable fodder)

Aligned: -contour
Vegetative material: T : trees / shrubs

Aligned: -graded strips
Vegetative material: T : trees / shrubs

In blocks
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 400
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 5
Width within rows / strips / blocks (m): 5

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Trees/ shrubs species: Populus pamirico, Salix Schugnanica Coerz, dog rose

Grass species: different natural grasses

Slope (which determines the spacing indicated above): 5.00%

Structural measure: main irrigation canal along the plot upper border
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.8
Length of ditches/pits/dams (m): 2000

Structural measure: irrigation networks inside the forest
Vertical interval between structures (m): 5
Spacing between structures (m): 5
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.2
Width of ditches/pits/dams (m): 0.3
Length of ditches/pits/dams (m): 200000

Slope (which determines the spacing indicated above): 5%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 5%

Change of land use type: low-productivity grasslands have changed to a high productive poplar forest

Change of land use practices / intensity level: Changed from an area of open access to locals, to having controlled access (pasture land, forest land)

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Somoni

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4.53

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

30

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Growing seedlings in a nursery one year (5 month irrigation)
2. Digging holes 50x60cm on 1 ha - 400 on 10 hectares - 4000 holes During Spring
3. Manure (dung) in Spring
4. Delivering of manure to plot by tractor and truck in Spring
5. Prepare a mixture of soil and dung for filling planting holes on 10 ha in Spring
6. Planting poplar seedlings and watering them in Spring
7. Planting trees along the irrigation canal along the road to Jelondi and the upper boundaries of the site (10m on 1day) before tree planting in spring
8. Establishment of irrigation networks from the canal in the garden(7x 1000м per day) before tree planting in spring
9. Collection of sea buck thorn stems and branches before tree planting
10. Load sea buck thorn stems and branches into the car and unloadthem before tree planting
11. Delivering stems and branches using a car before tree planting
12. Fencing the area before trees planting

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Growing seedlings in a nursery (irrigation and nursering) Persons/day 25.0 30.0 750.0 100.0
แรงงาน Digging holes Persons/day 100.0 30.0 3000.0 100.0
แรงงาน Prepare a mixture of soil and dung Persons/day 40.0 30.0 1200.0 100.0
แรงงาน Planting poplar seedlings and watering them Persons/day 40.0 30.0 1200.0 100.0
อุปกรณ์ Tractor for delivering manure hours 8.0 75.0 600.0 100.0
อุปกรณ์ Labour: Planting trees along the irrigation canal Persons/day 200.0 30.0 6000.0 100.0
อุปกรณ์ Labour: Establishment of irrigation networks from the canal in the garden Persons/day 30.0 30.0 900.0 100.0
อุปกรณ์ Car for transporting branches Trucks/day 20.0 100.0 2000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Manure (dung) tons 40.0 50.0 2000.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Collection of sea buck thorn stems and branches Persons/day 20.0 30.0 600.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Load sea buck thorn stems and branches into the car and unload them Persons/day 10.0 30.0 300.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Fencing the area Persons/day 100.0 30.0 3000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 21550.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 4757.17

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Watering seedlings 2 times per week first year (40 pers days on 1 month - 10 ha) 5 months per year
2. Watering seedlings once per week per year (20 pers days -1 month- 10 ha) 5 months per year
3. Protection, avoidance of grazing(5 hour per day) 5 months per year
4. Annual harvest of firewood every year/autumn
5. Selective felling of trees(Ø=40-50см) After 10 years / October
6. Annual haymaking of natural grass every year/summer
7. Repairs and cleaning of the main irrigation canal to clear sediment and debris Before the irrigation season/in spring
8. Repairs and cleaning of the irrigation network to clear sediment and brancheson 10 ha Before the irrigation season in spring
9. Repairing fences if needed

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Watering seedlings (First year and followin year) Persons/day 300.0 30.0 9000.0 100.0
แรงงาน Protection, avoidance of grazing Persons/day 87.0 30.0 2610.0 100.0
แรงงาน Annual harvest of firewood Persons/day 10.0 30.0 300.0 100.0
แรงงาน Selective felling of trees (after 10 years Persons/day 15.0 30.0 450.0
อื่น ๆ Labour: Annual haymaking of natural grass Persons/day 40.0 30.0 1200.0
อื่น ๆ Labour: Repairs and cleaning of the main irrigation canal abd irrigation network Persons/day 15.0 30.0 450.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 14010.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 3092.72
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: shovel

The costs were calculated for the whole plantation area of 10 ha

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Labour is the most determinate factor affecting the costs, however, in this situation, most of it was provided by the land users themselves. Costs reported are those for additional labour that would need to be paid for.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

200-230 mm average rainfall. Main season is during winter to spring period.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • แห้งแล้ง

Thermal climate class: boreal
In general, the Pamirs are is characterised by dry air and low precipitation

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณแอ่งบนที่ราบ (concave situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Altitudinal zone: 3200 m a.s.l.

Slopes on average: It is a narrow river valley

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil depth on average: The soil is sandy-loam, shallow, with low productivity

Soil texture: Sandy-loamy soil

These soils have low natural fertility, and irrigation increases the productivity of this soil

Topsoil organic matter: After irrigation and changing the land use type, organic matter increases

Soil drainage / infiltration is good because this soil is sandy-loam

Soil water storage capacity is low because this soil is sandy-loam

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Ground water table: 2/3 of the forest is close to the river and the ground water level is 2-3m

Availability of surface water: The River Tokuzbulak is in close proximity (somtimes also just medium)

Water quality (untreated): The river can provide clean drinking water

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • สูง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Poplar trees provide a favourable microclimate for growing many bushes and herbaceous plants beneath, and also provides a good natural habitat for birds and some wild animals.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • รวย
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly Leaders / privileged

Population density: < 10 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

10% of the land users are rich (He has a car, big forest plot, 5 yaks, 2 cows, 20 sheep).

Off-farm income specification: The farmer owns a car, sometimes he works as a tour gide, he sells the timber and firewood, and in autumn he buys meat in Murgab to resell in Khatlon.

Market orientation of production system: subsistence (self-supply), mixed (subsistence/ commercial, mixed (subsistence/ commercial

Market orientation of production system: In the first 7 years subsistence and after 7-10 years some of the trees had reached maturity, the rest he sold (20-30m3). ( In the autumn haymaking and firewood (10m3) for himself and 3 cars (30m3) firewood for sale)


Level of mechanization: Watering, pruning of poplars, haymaking is all manual

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

At 1-2 ha: The area of crop land in the Western Pamirs is very small.

At 2-5 ha: This farmer has 3 ha of crop land because there is a small population in this village.

At 0.5-1 ha the population is more dense.

Also 5-15 ha, but it is rare that one individual farmer is rented such a large area of forest.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

before 1992-93 it was the Sovhoz forest land, after 1993 the forest was in the Vankala Jamoat. The farmer rents this land.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

natural grass under the trees

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

More grasses and edible plants grow under the shadow of the trees.

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

more furaj more animals

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

10%

หลังจาก SLM:

100%

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
หลังจาก SLM:

100%

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

More animals and firewood that he can sell.

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

He can sell firewood, meat, dairy products, and can be a touris guide.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

5%

หลังจาก SLM:

100%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The environmnt looks much more pleasant with more green areas.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The area is too big for one farmer

Livelihood and human well-being

reduced
improved
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The extra money earned from the sale of timber, firewood and livestock can be spent on health and education for the family

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Reduces evaporation from the soil surface

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

good vegetation cover helps improve the soil cover

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The trees and grass roots stabilise the soil

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Matter and roots of the herbaceous plants, improves structure and fertility of the soil

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

SOM is increased underneath the poplar forest

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The diversity of plants is higher than in the surrounding areas

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Provides a habitat for more wild animals.

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Good microclimate and protection for them

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Good microclimate and protection for them

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

carbon sis stored within the high amounts of biomass

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

tall trees provide wind barrier

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

Bio energy generation

reduced
improved

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

The use of irrigation has made the technology more sustainable and more tolerant to temperature changes and to droughts.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

In the short term the farmer doesn' have a lot of available firewood, timber or grass.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

80 household in an area of 1 km^2

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

80 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Many other farmers planted trees on plots surrounding their own homes, these included poplar and willow trees. This saves a lot of time and money in collecting firewood from far away, and increases the asethics of their home environment.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
It gives the land user wood, grass, money, and a beautiful place for rest
The land user can graze his cows by rotation in this forest and has dairy production all year.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The micro climate created by the forest increased plant and animal biodiversity.
This technology also provides a provides increased economic benefits, such as firewood, timber, fodder grass, medicinal herbs etc.

How can they be sustained / enhanced? It will be good to plant some perennial fodder grasses
Poplar and willow are the only trees which can grow in such extreme conditions in these highlands areas. They do need a good water supply hich can be provided by the rivers or by irrigation systems when planted next to houses.
The soil became more productive. Carbon sequestration is much higher when compared to the surrounding arid desert landscape.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
No money available for fencing If the forest is protected by fencing this will mean less work for the farmers in protecting the area of land from grazing and tree cutting.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
No fencing in situ, maybe the farmer is not sure of the length of the land rental period. If the forest is protected by fencing this will mean less work for the farmers in protecting the area of land from grazing and tree cutting.
The farmer could use stones to construct a fence which are plentiful in this area.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

1. Справочник по климату СССР, вып. 31, Таджикская ССР, частьII. гидрометеорологическое издательство, Ленинград, 1966,228с.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

in libraries

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

2. Справочник по климату СССР, вып. 31, Таджикская ССР, частьIV, гидрометеорологическое, Ленинград, 1966, 212с.

โมดูล