This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Создание осенне-зимних пастбищ в предгорной зоне Узбекистана [อุซเบกิสถาน]

Создание осенне-зимних пастбищ в предгорной зоне Узбекистана

technologies_4040 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์ 90%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Бобокулов Насилло, Асадович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Мукимов Толибжон, Худайкулович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Раббимов Абдулло, Раббимович

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Тодерич Кристина, Николаевна

ICARDA

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Технология позволяет, не нарушая растительного покрова, внедрять новые кормовые культуры, повышать плотность травостоя, формировать многокомпонентные пастбищные фитоценозы, обеспечивая повышение продуктивности деградированных пастбищ в 2-3 раза

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

В Узбекистане пастбищные угодья расположены в пустынной и полупустынной зоне с низким ресурсным потенциалом и занимают порядка 20 млн.га. Нерациональное использование пастбищ из-за снижения мобильности выпаса скота стало главной причиной дегрессии пастбищных угодий. Создается дисбаланс в загруженности пастбищ: одни местах наблюдается недовыпас, другие - страдают от чрезмерного выпаса. Существует более резкий дисбаланс между наличием летних и зимних кормов, что приводит к серьезному перевыпасу скота на некоторых зимних пастбищах.
При создании осенне-зимних пастбищ выделенный участок разбивают на полосы шириной 12 м с межполосными пространствами 12 м или 25 м. В первом случае межполосные пространства такой ширины оставляют при бедном травостое пастбищ, во втором - когда травостой пастбищ удовлетворителен, но его необходимо обогатить растениями для осенне-зимнего выпаса. Перспективные сорта пустынных кормовых растений, используемых для повышения продуктивности пастбищ: саксаул (Haloxylon aphyllum ), изень (Kochia prostratа), терескен (Ceratoides eversmanniana), кейреук (сенокосный) (Salsola оrientalis), чогон (Aellenia subaphylla), житняк (Agropyron desertorum), атриплекс (Atriplex undulata).
Подготовка почвы включает вспашку с одновременным боронованием или прикатыванием кольчатыми катками, или малованием. Пахота, ликвидирует конкурентную способность природной растительности, способствует, большему накоплению влаги и более длительному её сохранению. Лучшим временем проведения вспашки является осенне-зимний период после выпадения осадков и промачивания почвы на глубину вспашки. На легких и средних по механическому составу почвах без сильного задернения вспашку можно проводить и летом.
Сроки сева имеют особое значение при посеве в условиях пустынь и полупустынь. При создании осенне-зимних пастбищ рекомендуются следующие сроки сева для дикорастущих кормовых растений: полыни и чогона - с конца ноября до середины января, изеня и кейреука с середины декабря до середины февраля. Желательно проводить сев в дождливую погоду, под снег или по снегу. Сев выполняется обычными зерновыми, а также зернотравяными сеялками, с междурядьями 60 см. Для улучшения сыпучести семена смешивают с навозом и сухим песком в соотношении 1:5. Заделка семян в почву производится путем прикатывания кольчатыми катками одновременно с севом.
Норма высева: саксаул – 5кг/га, черкез 10-12кг/га, чогон 8-10кг/г, изень 3кг/га, кейреук 6-7 кг/га полынь 3-4 кг/га, камфоросма 3-4 кг/га, мятлик луковичный 3 кг/га.
Подсев многолетних кормовых культур позволит повысить продуктивность пастбищ в 2-3 раза. В первый год вегетации с растения этих видов производят 1,5- 1,6 ц/га сухой массы, на второй год - 2,2-3,5 ц/га сухой массы и около 0,4 ц/га семян. Начиная с третьего года, формируется урожай 8-12 ц/га сухой кормовой массы и 1,0-1,2 ц/га семян. Изень, кейреук, атриплекс в течение года можно скашивать 2 раза, весной и осенью или в весенний период произвести выпас овец под допустимой нагрузкой и получить к осени легко поедаемый корм на отаве. При стравливании растительной массы на 70-75%, чтобы дать возможность растениям обсеменяться, растительные сообщества способны само восстанавливаться в течение длительного времени (20-25 лет). Созревшие семена разносятся ветром, животными и распространяются на больших площадях.
Создание долголетних пастбищных агрофитоценозов различного назначения (пастбищные, сенокосные) и сроков использования (весенне-летние, осенне-зимние, круглогодовые) позволят выпасать животных на таких пастбищах в течение всего года.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Каганский район/Бухарская область, Зааминский район/Джизакская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Каганский район/Зираобод, Зааминский район/Заамин

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 0.1-1 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Технология применяется на деградированных участках пастбищ

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2005

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется в рамках деятельности института каракулеводства и экологии пустынь и через проекты, нацеленные на улучшение использования и управления пастбищами

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Semi-nomadic pastoralism
 • Мелкий и крупный рогатый скот, шерсть, каракуль и мясо, молоко

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
แสดงความคิดเห็น:

не изменилось

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Number of growing seasons per year:

2

Specify:

В природно-климатических условиях Узбекистана возможно получение 2 урожаев в год культур с коротким вегетационным периодом, например овощных, картофеля, а также при внедрении повторных посевов после уборки озимой пшеницы, заканчивающей вегетацию в июне. Основные культуры – хлопчатник и пшеница могут производить только 1 урожай в год

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
แสดงความคิดเห็น:

Водная, ветровая эрозия и биологическая деградация обусловлена природными причинами (низкое количество осадков, высокие температуры и испарение с почвы) и нерациональным управлением и использованием пастбищ (превышение допустимой нагрузки и перевыпас, отсутствие ротации и др.), которые ведут к нарушению растительного покрытия, увеличение доли оголенной/незащищенной поверхности, ослабляя устойчивость почвы к эрозии.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Подсев пустынных растений при бедном травостое способствует восстановлению деградированных участков (созревшие семена разносятся ветром, животными и распространяются на больших площадях), а также обогащение пастбищ растениями осенне-зимнего выпаса при удовлетворительном состоянии пастбищ обеспечивает создание долголетних пастбищных агрофитоценозов, предотвращающих дефляцию и водную эрозию.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

При создании осенне-зимних пастбищ выделенный участок разбивают на полосы шириной 12 м с межполосными пространствами 12 м или 25 м. Межполосные пространства 12м оставляют при бедном травостое пастбищ, когда травостой пастбищ удовлетворителен, но его необходимо обогатить растениями для осенне-зимнего выпаса межполосные пространства больше – 25 м. Сев пустынных растений на подготовленных полосах выполняют обычными зерновыми, а также зернотравяными сеялками с междурядьями 60 см.

ผู้เขียน:

Р.Ибрагимов

วันที่:

05/09/2018

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 га

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл. США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Подготовка почвы: вспашка, боронование, малование Декабрь – февраль
2. Сев Декабрь – февраль
3. Уход за посевами: борьба с вредителями и сорняками Март-сентябрь
4. Уборка семян Октябрь, ноябрь

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего в течение вегетации по уходу посевами, сбор урожая долл/га 1.0 35.0 35.0
อุปกรณ์ Использование машин (подготовка земли, сев) долл/га 1.0 135.0 135.0
วัสดุด้านพืช Семена долл/га 1.0 55.0 55.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 225.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 0.05
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

затраты покрывались проектом

แสดงความคิดเห็น:

Наибольшие затраты относятся к использованию техники (с учетом горюче-смазочных материалов) при подготовке земли к севу и проведению сева

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Укосы октябрь-ноябрь
2. Сбор и сушка семян октябрь-ноябрь
แสดงความคิดเห็น:

Для поддержания технологии необходимо соблюдать оптимальную нагрузку на пастбища, не допускать перевыпас скота, выполнять частично скашивание и сбор семян для внедрения технологии на других участках.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Труд рабочего долл/га 1.0 13.0 13.0 100.0
อุปกรณ์ Использование машин долл/га 1.0 44.0 44.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 57.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.01
If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of maintaining the Technology:

57.0

แสดงความคิดเห็น:

Наибольшие затраты относятся к использованию техники (укос)

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Поддержание технологии практически не требует вкладов, главное условие – обеспечить оптимальное управление (не допускать перевыпас, соблюдать оптимальную нагрузку). При правильном управлении пастбищами продуктивное долголетие созданных осенне-зимних пастбищ составляет - 20-25 лет

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

96% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Навои, Джизак

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 170 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

В предгорье (на адырах) поверхностные воды не минерализованные и не загрязнены

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Пастбищная растительность представлена на адырах (холмисто-увалистых предгорьях) осоково- мятликовой растительностью. Наилучшими кормовыми растениями на этих пастбищах являются пустынная осочка, или карабаш, ранг (Сarex pachystylis), мятлик луковичной или конгурбаш (Poa bulbosa). Ценной примесью в травостое являются лепталеум нителистный или карамашак (Leptaleum filifolium). Однолетние астрагалы или нохотаки (Astragalus filicanlis), костры, ялдырбаш (Bromus tectorum) и др. Изредка встречаются сухие солянки – солянка килевая или сета (Salsola carinata), рогач Туркестанский или камгох (Ceratocarpus turkestanicus), крестоцветные эфемеры (Malcomia Euclidium, Stereptoloma), бобовое разнотравье и эфемеровые злаки. Производительность эфемеровых пастбищ в основном определяется двумя растениями - карабашем и конгурбашем. Другие эфемероиды большой растительной массы не образуют, но являются исключительно ценной примесью в травостое.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Основными землепользователями традиционно являются мужчины.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

Земля находится в государственной собственности. Фермеры используют пастбищные земли на основе долгосрочной аренды сроком до 50 лет.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Технология оказывает исключительно положительное влияние на окружающую территорию

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ปานกลาง

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ปานกลาง
ภัยจากฝนแล้ง ปานกลาง

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป ปานกลาง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Технология малозатратная, поэтому получаемый результат в сопоставлении с вложениями положительный уже в краткосрочной перспективе. На 2-3 год уже можно получать семена около 120 кг/ га и сухую кормовую массу до 18,0 ц/га. Технология практически не требует дополнительных затрат в последующие годы, после посева кормовых культур. Растения при правильном использовании пастбищ способны само восстанавливаться в течении 20-25 лет.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Технология недорогая, несложная, все мероприятия по подготовке земли, севу и уходу за посевами известны
Технология способствует получению дополнительных кормов в зимний период
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Технология несложная и не требует больших первоначальных вкладов для внедрения
Технология не требует длительного ожидания выгод и дает доход уже на 2-3-й год
Для обогащения пастбищ растениями для осенне-зимнего выпаса используются местные виды пустынных кормовых растений
Возможность получения дополнительного дохода за счет реализации семян кормовых растений.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Хотя технология недорогая и несложная, но для многих фермеров она является новой, так они не имеют достаточной информированности о методах улучшения пастбищ Обучения, распространение инструкций и рекомендаций, создание демонстрационных участков для большей осведомленности животноводов о затратах и выгодах технологии
На государственном уровне нет определенных требований по созданию осенне-зимних пастбищ. Не определены ответственности заинтересованных сторон Должны быть определены обязанности и ответственность заинтересованных сторон, также разработаны стимулирующие механизмы для пастбищепользователей, внедряющих на своих полях фитомелиоративные мероприятия.
Дефицит семенного материала для создания осенне-зимних пастбищ Помощь компании «Узбеккоракули» в приобретении семян
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Недостаточная информированность пастбищепользователей о фитомелиоративных методах улучшения пастбищ Обучение ключевых заинтересованных сторон и распространение информации путем подготовки и распространения инструкций и рекомендаций, создания демонстрационных участков
Отсутствие государственных или общественных структур, содействующих развитию фитомелиоративных мероприятий. Вовлекать местных жителей через местное самоуправление в создание осенне-зимних пастбищ путем использования традиционных методов организации совместных мероприятий (хашаров)
На государственном уровне не определены обязанности и меры по созданию осенне-зимних пастбищ из-за недостаточной оценки воздействия фитомелиорации Развивать дальнейшие исследования по оценке воздействия фитомелиорации, чтобы обоснованно принимать решения на государственном уровне.
Не определены ответственности заинтересованных сторон Определить ответственность заинтересованных сторон, и разработать механизм стимулирования пастбищепользователей для создания осенне-зимних пастбищ

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

опрошено 3 чел

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Юсупов С.Ю., Мукимов Т. Пастбища Узбекистана и их рациональное использование. Ташкент, 2009, 128 с.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т. Рекомендации по рациональному использованию и повышению продуктивности пустынных пастбищ. Рекомендации, Ташкент, 2012, с. 48

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т. Интенсификация кормопроизводства в пустыне -главный путь модернизации пустынно-пастбищного животноводства. Чўл- яйлов чорвачилигини модернизациялаш муаммолари. Республика илмий – амалий конференциясининг материаллари Самарканд, 2012, 308-315 с.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т., Бекчанов Б., Бобоева А. Фитомелиорация пастбищ в Узбекистане и необходимость ее в борьбе с опустыниванием и деградацией Актуальные вопросы развития продуктивного верблюдоводства в Казахстане. Шимкент, 2014, с.265-269

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Раббимов А., Мукимов Т., Бекчанов Б., Хамраева Г., Бобаева А. Некоторые итоги интродуционно-селекционных работ с пустынными кормовыми растениями в Узбекистане. Научные основы и практические приемы кормоприготовления и кормления сельскохозяйственных животных в Казахстане: достижения и перспективы. Международная научно-практическая конференция. Алматы, 2015, 143-149 б.

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Тодерич К.Н., Бобокулов Н., Раббимов А., Шуйская Е. Мукимов Т., Попова В., Хакимов У. Kochia Prostrata (L.) Shrad -Ценное кормовое растение для улучшения пустынных и полупустынных пастбищ Ташкент,2014, 152 с.

URL:

http://www.biosaline.org/pdf/Kochia-Prostrata-Book.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Раббимов А., Мукимов Т., Раббимов Ф. Пути рационального природопользования на пастбищных экосистемах Узбекистана. Международная научно-практическая интернет-конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» 29 февраля 2016 года, – с. Соленое Займище web-сайт прикаспийского НИИ аридного земледелия

URL:

www.pniiaz.ru

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Tolib Mukimov Uzbekistan - Rangelands and Pasturelands: Problems and Prospects Chapter 12 Rangelands along the Silk Road: Transformative Adaptation under Climate and Global Change. Editors: Victor Roy Squires, Shang Zhan-Huan and Ali Ariapour (International Dryland Management Consultant, Adelaide, Australia, and others) NOVA, 2017, 217-231

URL:

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=60416

โมดูล