This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Taille du romarin avec trois ans de repos [โมร็อกโก]

ⵣⴱⵉⵕ ⵏ ⴰⵙⵉⵖ

technologies_3117 - โมร็อกโก

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

Forestier:

ElKhelifi Alaoui

Haut Commissariat aux Eaux et Forets et à la Lutte Contre la Desertification HCEFLCD

โมร็อกโก

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Gestion de la collecte du romarin sur les terres domaniales par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification dans le bassin versant d’Oued Outat
approaches

Gestion de la collecte du romarin sur les … [โมร็อกโก]

Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) organise la mise aux enchères de la cueillette du romarin (Rosmarinus officinalis et R. tournefortii) tous les quatre ans, de manière à éviter sa surexploitation et permettre sa régénération.

 • ผู้รวบรวม: Stefan Graf

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Le romarin est taillé de 50% tous les 4 ans pour permettre sa régénération et éviter sa sénescence.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

La taille du Romarin une année sur quatre, avec trois ans de régénération, est appliquée dans les nappes de Romarin (Rosmarinus officinalis et R. tournefortii) proches de Midelt. Ces nappes de romarins, situées sur des terres domaniales, sont utilisées comme plante aromatique et médicinale, comme source de nectar et de pollen par les abeilles et comme pâturage pour les chèvres et moutons des riverains nomades et sédentaires.
Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) supervise l’exploitation de ces nappes de romarin et réprime les coupes délictueuses, en particulier lors des trois années de repos. La quatrième année, le HCEFLCF met les lots de romarins aux enchères après une estimation de la biomasse.
L’argent de la mise aux enchères est versé à 80 % à la commune rurale, et à 20% au fond national forestier. A titre d’exemple, le lot de romarin de Tatiouine, d’une superficie de 600 ha, a été adjugé à une entreprise pour 80'000 DH en 2017, avec une estimation de production de 300 tonnes de feuilles de romarin.
L’entreprise à laquelle le lot a été adjugé surveille le lot, puis engage des ouvriers pour y tailler le romarin. Les ouvriers reçoivent de la part du HCEFLCD une formation pratique sur la coupe du romarin à la faucille, qui permet une coupe nette des plantes, alors que la houe, utilisée de manière traditionnelle arrache les plants de romarin entiers et détruisent le couvert végétal. Les plants de romarin dont la hauteur est supérieure à environ 50 cm sont taillés de moitié, puis les branches coupées sont laissées à sécher pour trois jours. Après le séchage, le romarin est battu sur une bâche pour séparer les feuilles des branches. Les habitants récupéreront les branches pour l’utiliser comme bois de chauffage en hiver. Les ouvriers, pour la plupart riverains, sont payés à la quantité de feuilles récoltées, à raison de 2 dirhams par kg. Un ouvrier peut récolter environ 50 kg de feuilles de romarin jour.
L’objectif de la coupe tous les quatre ans est de rajeunir le lot, ainsi que d’assurer une production de romarin à long terme. Une coupe trop basse empêcherait la régénération du plant.
L’avantage de la taille contrôlée un an sur quatre dans des grands lots est d’éviter la destruction du couvert végétal par des coupes illicites, et permet une régénération du romarin. Par contre, elle induit une fluctuation de la production mellifère et fourragère dans les régions exploitées de la sorte.
Les utilisateurs des terres apprécient d’avoir du travail rémunéré pour la cueillette du romarin. La coupe, si elle est bien effectuée, régénère la nappe de romarin, qui fleurira en masse deux ans après la coupe en cas de pluviométrie suffisante. Cependant, le système d’organisation relativement complexe, impliquant l’attribution à une entreprise d’un grand lot, avec l’accord de la commune rurale et sous la supervision du HCEFLCD, ne permet pas toujours une valorisation des nappes de romarin tous les quatre ans.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โมร็อกโก

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Midelt

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Il y a trois lots de romarins gérés de la sorte, gérés par les mêmes forestiers. Les interviews avec les utilisateurs des terres n'ont étés faits que dans un lot, celui de Tatiouine, exploité en 2017.
Sur les nappes de romarin en terres domaniales. Chaque lot de romarin dans la région de Midelt couvre entre 600 et 2000 ha.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Introduit par le Haut Commissariat aux Eaux et Forets et à la Lutte Contre la Désertification HCEFLCD.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • Agro-pastoralism (incl. integrated crop-livestock)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • medicinal, aromatic, pesticidal plants - perennial
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แสดงความคิดเห็น:

Principaux produits/ services: La nappe de romarin sert de pâturage, de production de romarin comme plante aromatique et médicinale, ainsi que pour le chauffage (les tiges/branches de romarin)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปิดล้อมพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการฟื้นฟู)
 • ระบบหมุนเวียน (การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
แสดงความคิดเห็น:

Aide aussi contre l'érosion éolienne et hydrique, qui sont liées à la dégradation principale, la dégradation biologique.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Plants de romarin après trois années de protection sur la gauche, en train d'être coupé à la faucille au milieu, et taillé de moitié sur la
droite du dessin. La faucille est le seul outil autorisé pour la taille du romarin.

Environ 50% de la biomasse du romarin est taillée. Les jeunes plants ne sont pas récoltés, pour permettre une régénération de la nappe.

ผู้เขียน:

Stefan Graf

วันที่:

18/08/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

L'unité qui sert de base pour le calcul des coûts est un lot de romarin.

Specify dimensions of unit (if relevant):

Entre 600 et 2000 ha par lot de romarin.

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Dirham

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

10.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

80

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Il n'y a pas d'activités de mise en place, il s'agit de la cueillette de romarin naturel.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Formation sur la technique de coupe par les forestiers Juillet, et quand il y a de nouveaux ouvriers
2. Coupe du romarin, laissé à sécher pour 3 jours Début Juillet à fin Novembre
3. Battage du romarin sur une bâche pour séparer les feuilles Début Juillet à fin Novembre
4. Gardiennage par l'entreprise. Début Juillet à fin Novembre
5. Taille du romarin par les ouvriers Début Juillet à fin Novembre

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Surveillance de la taille correcte par un forestier, et formations mois 5.0 5500.0 27500.0
แรงงาน Surveillance du site les années de régénération, et en dehors du temps de récolte
แรงงาน Gardiennage par l'entreprise
แรงงาน Taille du romarin par les ouvriers
อุปกรณ์ Faucilles
อุปกรณ์ Voiture du forestier pour la surveillance de la coupe
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 27500.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 2750.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

La surveillance incombe aux forestiers du HCEFLCD. L'entreprise à laquelle la cueillet à été adjugée surveille la parcelle l'année laquelle elle a le droit de l'utiliser, afin que personne ne vole son romarin.

แสดงความคิดเห็น:

Le temps de travail pour la surveillance en dehors du temps de cueillette n'est pas pris en compte, car il s'agit d'une partie du temps de travail des forestiers. Trois personnes, un forestier et 2 adjoints, surveillent avec 1 voiture 62'000 ha, dont 3'000 ha sont constitués romarin.
De plus, la coupe du romarin en elle même n'est pas prise en compte, car très difficilement quantifiable et auto-rémunérée par le romarin coupé.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le temps de travail est ce qui coûte le plus.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Midelt

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

C'est uniquement appliqué dans les nappes de romarin.

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • ลูกจ้าง (บริษัท รัฐบาล)
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
แสดงความคิดเห็น:

Non applicable, car la technologie est appliquée sur les terres domaniales.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เช่า
แสดงความคิดเห็น:

A propos des droits d'utilisation des terres: Les terres domaniales avec nappes de romarin sont en accès libre (non organisé) pour l'utilisation comme pâturages, et loué une année sur 4 pour la cueillette du romarin en tant que plante aromatique et médicinale.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Estimation difficile à cause de l'ancienneté de la mise en œuvre du système.

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La biomasse de romarin augmente.

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les branches/tiges de romarins sont utilisées comme bois de chauffage.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Estimation difficile, car technologie ancienne et dépendant point de référence.

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Estimation difficile, car technologie ancienne et dépendant point de référence.

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Estimation difficile, car technologie ancienne et dépendant point de référence.

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Estimation difficile, car technologie ancienne et dépendant point de référence.

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Estimation difficile, car technologie ancienne et dépendant point de référence.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Comparé aux zones labourées, la végétation naturelle de romarin retient beaucoup plus d'eau et de sol. Mais avant cela, il y avait une couvert arboré avec chêne vert, cèdre, genévriers qui retenait le sol encore mieux.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

แสดงความคิดเห็น:

Les utilisateurs ne voient aucun rapport entre la technique de taille et l'impact du changement climatique. Selon eux, la croissance et floraison du romarin dépendent uniquement de la pluie.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

แสดงความคิดเห็น:

Mise en place non prise en compte, car il n'y a que des travaux récurrents.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

Les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de travailler avec l'entreprise.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Permet une régénération du romarin, ce qui induira sa floraison à partir de 2 ans plus tard si la pluviométrie est bonne.
La taille du romarin évite sa sénescence, qui est rendue visible par des vieilles touffes vertes seulement sur le pourtour de la plante.
L'organisation de la coupe permet aux habitants d'avoir du travail pour la cueillette.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Un contrôle par nappe de romarin, ce qui rend plus difficile les coupes illicites.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Comme toute la nappe est taillée en même temps, la production de pollen et de nectar de romarin- source principale de nourriture pour les abeilles dans la zone - diminue drastiquement l’année suivante. Diviser la nappe en plus petits lots et introduire une rotation de la taille de ces lots.
Le processus d’adjucation des lots et de taille n’est pas toujours optimal et prend parfois beaucoup de temps, pour différentes raisons (besoin de l’accord de la commune pour l'octroi d’un lot à une entreprise, entreprises sélectionnées qui ne font finalement pas la cueillette ce qui nécessite de recommencer le processus d’adjucation). Instaurer des petits lots, ce qui permettra de travailler aussi avec des petites structures locales (entreprises, Jmaâ, associations, coopératives...) indépendantes les unes des autres.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
La valorisation de la ressource profite principalement à
l'entreprise et non aux riverains.
L'organisation des ayant droits du parcours en coopératives, pour garder les bénéfices de la chaine de valeurs dans la région. Ou laisser les Jmaâs gérer la collecte, pour assurer la gestion du romarin par les utilisateurs traditionnels qui en dépendent aussi par d'autres utilisations (fourrage, plante mellifère). Cela favoriserait aussi l'utilisation durable de la ressource.
Comme les 'entreprises exploitant les nappes de romarin changent fréquemment, elles n’ont que peu d’intérêt à l’exploitation durable de cette ressource. Une cogestion participative de la ressource par les services forestiers et la population éviterait cette problématique.
Conflit entre l'utilisation du romarin comme plante aromatique et médicinale, fourrage, et plante mellifère. La gestion de la collecte par unité ethno- spaciale/socio-spaciale par les ayant droits ancestraux (par la Jmaâ par ex) prendrait en compte tous ces aspects.
La valorisation de la ressource profite principalement à l'entreprise et non aux riverains. L'organisation des ayant droits du parcours en coopératives, afin de garder la chaine de valeurs dans la région. Ou laisser les Jmaâs gérer la collecte, de manière à ce que la gestion se fasse par les utilisateurs traditionnels qui en dépendent aussi par d'autres utilisations (fourrage, plante mellifère). Cela favoriserait aussi l'utilisation durable de la ressource.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Interview avec trois habitants du douar Tatiouine.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

Avec le forestier responsable

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

15/08/2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Monographie et guide des bonnes pratiques de collecte des principales plantes aromatiques et médicinales spontanées des régions d'Oulmès et de Rich du Maroc, Abdelkader Taleb, 2017, 978-9954-28-720-0

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

https://asapmaroc.wordpress.com/partenaires/somapam/

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Guide des bonnes pratiques des plantes aromatiques et médicinales du Maroc

URL:

http://www.fellah-trade.com/ressources/pdf/GBPC-Francais.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Introductory Guidelines to Participatory Rangeland Management. Flintan & Cullis. 2010.

URL:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf

โมดูล