This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Green cane trash blanket [ออสเตรเลีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Trash blanket

technologies_951 - ออสเตรเลีย

สมบูรณ์: 59%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

01/09/2005

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Elimination of burning as a pre-harvest treatment of sugar cane, and managing the resultant trash as a protective blanket to give multiple on and off-site benefits.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Under conventional production systems, sugar cane is burnt before being harvested. This reduces the volume of trash - comprising green leaves, dead leaves and top growth - making harvesting of the cane simpler, and subsequent cultivation of the soil easier. In the humid tropics of North Queensland, harvesting of cane used to be carried out by hand - as it still is in many parts of the developing tropics. Burning was necessary to make harvesting possible in a dense stand (and to reduce the danger of snakes). However, with the advent of mechanical harvesters in the 1960s, burning continued to be practiced through habit.
A new system then brought fundamental changes in soil management: The ‘green cane trash blanket’ (GCTB) technology refers to the practice of harvesting non-burnt cane, and trash blown out behind in rows by the sugar cane harvester. This trash forms a more or less complete blanket over the field. The harvested lines of cane re-grow (‘ratoon’) through this surface cover, and the next year the cycle is repeated: the cane is once again harvested and more trash accumulates in the inter-rows. Generally the basic cropping cycle is the same, whether cane is burnt or not. This involves planting of new cane stock (cuttings or ‘billets’) in the first year, harvesting this ‘plant crop’ in the second year, and then in years three, four, five and six taking successive ‘ratoon’ harvests. In year six, after harvest, it is still common, even under the GCTB system, to burn the residual trash so that the old cane stools can be more easily ploughed out, and the ground ‘worked up’ (cultivated) ready for replanting. A minority of planters, however, are doing away with burning altogether, and ploughing in the residual trash before replanting. A further variation is not to plough out and replant after the harvest in year six, but to spray the old cane stock with glysophate (a broad spectrum non-selective systemic herbicide) to kill it, then to plant a legume (typically soy bean) as a green manure crop, and only replant the subsequent year after ploughing-in the legume. Under this latter system, one year of harvest is lost, but there are added benefits to the structure and nutrient content of the soil.
Whatever variation of GCTB is used, there are advantages in terms of increased organic matter, improved soil structure, more biodiversity (especially below ground) and a marked reduction in surface erosion - from over 50 t/ha to around 5 t/ha on average. Less erosion is good for the growers - but is also of crucial importance off-site, as sediment lost from the coastal sugar cane strip is washed out to sea, and damages the growing coral of the Great Barrier Reef.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ออสเตรเลีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

North Queensland, Australia

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Ingham

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Conventional burning of sugar cane before harvest can lead to compaction of top soil and reduced organic matter. There is also, despite the low slopes, a serious problem of sheet/rill erosion that has a negative impact both on the fields, and also off-site on the coral reef.

Major land use problems (land users’ perception): soil erosion, weeds, flooding

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 300

Longest growing period from month to month: Aug - May

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 800 m2.

Wet tropics region of far north Queensland

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Wo: offsite degradation effects, Cn: fertility decline and reduced organic matter content

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Anthony J.Webster

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Harvester harvesting cane and depositing trash on surface

Location: Queensland

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: control of raindrop splash, improvement of ground cover, improvement of soil structure, control of dispersed runoff

Secondary technical functions: increase in organic matter, increase of infiltration, increase in soil fertility, increase in surface roughness

Mulching
Remarks: "trash blanketing"

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

100.00

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. mulching of inter-rows with trash [previously: burn cane with associated trash and then harvest] จัดการพืช August
2. fertilize cane จัดการพืช October
3. spray with Amicide (very efficient herbicide, systemic and non-selective) จัดการพืช November
4. spray with Amicide จัดการพืช January

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: sugar-cane harvester

The year budgeted above is a non-planting year, the costs therefore refer to an established crop which grows
throughout the year and is harvested in August. The assumption is a cane yield of 80 t/ha. Each of the three categories of costing groups machinery, labour (at US$12 per hour) and inputs together. The comparative costs for a burnt cane crop system with the same yield are (a) contract harvesting = US$ 378 (b) fertilizer = US$ 120 (c) herbicide = US$ 56, plus (d) cultivation = US$ 30. Note that under the burnt cane system, soil cultivation/tillage is required, but the cost of harvesting is a little cheaper. The total for the burnt crop system is US$ 584 compared with US$ 543 for the GCTB crop, representing a saving of approx. US$ 40 (around 7%) per hectare per year.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Annual rainfall: 2000-3000 mm, 3000-4000 mm

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • ชื้น

Thermal climate class: tropics

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Off-farm income specification: various off-farm enterprises undertaken to supplement income during years of poor sugar prices

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
แสดงความคิดเห็น:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: 15-50 ha, 50-100 ha, 100-500 ha

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

95% of land user families have adopted the Technology without any external material support

1000 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: It is possible that the few growers who persist in burning will eventually adopt the GCTB system through social and environmental pressure.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
GCTB systems offer multiple on-farm environmental benefits

How can they be sustained / enhanced? Continue to refine the system, by encouraging (a) non burning of trash in the
Increases overall farm income by maintaining yields of sugar cane while

How can they be sustained / enhanced? Continue to refine the system.
GCTB systems provide protection to the coral reef, through substantially reducing the sediment yield that reaches the lagoon and thence the Great Barrier Reef

How can they be sustained / enhanced? Give recognition to the growers for their overall environmental contribution.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Some burning still continues through (a) the few farmers who have not yet adopted GCTB and (b) the common practice of burning trash before replanting Continue to encourage non-burning for multiple reasons.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Mullins JA, Truong PN and Prove BG (1984) Options for controlling soil loss in canelands – some interim values. Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Technol., 6: 95–100

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Vallis I, Parton WJ, Keating BA and Wood AW (1996) Simulation of the effects of trash and N fertilizer management on soil organic matter levels and yields of sugarcane. Soil and Tillage Research. 38: 115–132

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Wood AW (1991) Management of crop residues
following green harvesting of sugarcane in north Queensland. Soil Till. Res. 20: 69–85

โมดูล