เทคโนโลยี

Использование артезианских минерализованных вод для организации поливного земледелия в Кызылкумах (ИСЦАУЗР) [อุซเบกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР)

technologies_1117 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 78%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

อุซเบกิสถาน

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Central Asian Countries Initiative for Sustainable Land Management - Multicountry Capacity Building (CACILM - MCB) - คีร์กีซสถาน
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Research Institute of Karakul Breeding and Desert Ecology of Uzbekistan - อุซเบกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Выращивание кормовых и ряда продовольственных культур в пустыне Кызылкум на базе орошения минерализованной водой из самоизливающейся артезианской скважины

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Пастбищное животноводство является важной составной частью аграрного сектора Узбекистана, в котором производится более 60% всей животноводческой продукции. Сконцентрированное на площади 17,5 млн. га, оно основывается на полном или частичном содержании скота на пастбищах. При средней урожайности пастбищ 1,7 ц/га обеспеченность кормами составляет весной 80%, в летне-осенний период -100% и зимой - 60-65%. Общий дефицит кормов в пустыне Кызылкум около 540 тыс. тонн (15% от общей потребности). В этой связи производство страхового запаса кормов является актуальной задачей.
В пустыне Кызылкум имеются артезианские скважины с дебетом 13-15 л/с каждая. Вода из скважин имеет нейтральную кислотную реакцию (PH- 7,4) и среднее засоление (Ec= 5,6-8,3 ds/м). На базе орошения водой из этих скважин внедрена технология выращивания солеустойчивых культур и галофитов в качестве корма скоту. Учитывая минерализацию поливной воды и качество галофитов, определена пригодность этих кормов для различных групп скота и разработана система подготовки их к скармливанию животными. (в рамках ИСЦАУЗР)

Назначение технологии: Улучшение земель, сохранение верхнего слоя почвы, восстановление растительного покрова, предупреждение перевыпаса и снижение нагрузки на пастбища путем организации орошаемого кормопроизводства.

Основные действия и вложения: Технологические процессы по организации поливного земледелия являются традиционными и включают планировку земли, вспашку, чилелевание, боронование, посев, нарезку поливных борозд и уход за посевами. Протестированы следующие виды кормовых культур: озимые зерновые - ячмень «Мовлоно», рожь «Киргизская -1», тритикале «Праг серебристый», пшеница «Крошка»; кормовые культуры - кукуруза «Белозубая», африканское просо «Aip-13150», сорго «Ок жухори» и «Веничное», суданская трава; люцерна - «Ташкентская», «Eureca», «D-1», «D-2», солодка голая и кормовые галофиты - кохия веничная К. scoparia (L.) Schrad, бассия иссополистная Bassia hyssopifolia (Pallas) O. Kuntze, сведа высокая S. altissima, и климакоптера шерстистая Climacoptera lanata.

Природная\социальная обстановка: Использование минерализованных вод на орошение возможно только на легких по механическому составу пустынных почвах, а внедрение в севооборот галофитов, которые выносят до 40% солей из почвы, является обязательным условием экологической приемлемости использования соленых вод. Население, проживающее в Кызылкумах, традиционно занимается животноводством, которое является основным средством существования и выполняет своеобразную функцию накопления семейных сбережений. В целях повышения доходов население увеличивает поголовье, не учитывая площадь и состояние пастбищ. Бессистемный выпас и превышение нормативной нагрузки на пастбища создает угрозу биоразнообразию. Организация кормопроизводства создаст кормозапасы и снизит нагрузку на пастбища. В Канимехском районе имеется 63 артезианских скважины, на базе которых можно организовать поливное земледелие на площади 350-400 га. В пустыне Кызылкум данную технологию можно внедрить на площади 25 000 га. Технология позволяет получать с каждого гектара 3-5 тонн соломы и 1,5-2,0 тонн зерна озимой пшеницы, 48-78 тонн силосной массы кукурузы, сорго и проса, 144-150 ц/га сена люцерны, 23 т/га сена надземной фитомассы солодки, галофиты производят 5,0-10,0 тонн/га сена. Чистый доход от поливного земледелия на минерализованных артезианских водах в Кызылкумах составляет 1,5 млн. сумм/га

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Узбекистан

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Навоийская область/ Канимехский район

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Общая площадь, на которой задействована технология, 0,03 Kм2.

Пастбище со скудной травянистой пустынной растительностью в пустыне Кызылкум вблизи самоизливающейся артезианской скважины с минерализованной водой. Почвенный покров представлен песчаными почвами с высокой водопроницаемостью.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Эксперименты и исследования по использованию минерализованных артезианских вод на полив кормовых культур разработана учеными Узбекистана 40 лет назад.Внедрена технология в рамках Проекта ИКАРДА «Исследования по устойчивому управлению земельными ресурсами» Эксперимент 4 и 5 «Зона реабилитации пастбищных угодий» в 2007-2009г.г.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • fodder crops - other
 • fodder crops - alfalfa
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Вегетативный период (дни): 220. Вегетативный период по месяцам: апрель-ноябрь

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
 • 10-25 УГ/км2
แสดงความคิดเห็น:

Основные проблемы землепользования (по мнению составителя): Низкий уровень естественного плодородия пустынных почв и крайне засушливые условия (мало осадков, низкая влажность воздуха и высокие летние температуры)

Основные проблемы землепользования (по мнению землепользователя): почвы плохого качества и сухой климат

Полукочевое/ отгонное: скотоводческое хозяйство, преобладает мелкий рогатый скот

Землепользование после внедрения УЗП технологии: Пастбище: Gi: Интенсивный выпас/ выращивание кормов

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
Land use mixed within the same land unit:

ใช่

แสดงความคิดเห็น:

Землепользование после внедрения УЗП технологии: Пастбище: Gi: Интенсивный выпас/ выращивание кормов
Если использование земель изменилось с началом применения Технологии, укажите тип землепользования до применения Технологии:

Пастбище: Ge: Экстенсивное животноводство

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Основные мероприятия: агрономические, управленческие

Тип агрономических мероприятий: сменное возделывание культур, минеральные (неорганические) удобрения, борозды (дренаж, ирригация)

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Основные типы деградации: Бр (Bc): уменьшение растительного покрова

Второстепенные типы деградации: Вв (Wt): потеря верхнего слоя почвы / поверхностная эрозия

Основные причины деградации: чрезмерный выпас (бессистемный выпас скота и превышение нагрузки на пастбища), засуха (низкое количество осадков, бедный естественный растительный покров)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Основная цель: предупреждение деградации земель

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Вода из самоизливающейся скважины подается самотеком по арыку или сборному полиэтиленовому лотку, из которого распределяется по поливным бороздам

Место расположения: ширкатное хозяйство «Маданият». Канимехский район/ Навоийская область
Дата: 10-10-2011

Необходимые технические навыки для работников: средний

Необходимые технические навыки для землепользователей: средний

Основные технические функции: улучшение земляного покрова, повышение органического вещества, повышение наличия питательных веществ (снабжение, переработка отходов,...), содействие росту видов и сортов растительности (качество, например поедаемые кормовые культуры), повышение плодородия почв

Ротационное возделывание
Виды: галофиты и люцерна
Количество: каждые 4 г
Пояснение: 20кг/га (люцерна) и 10-12 кг/га (галофиты)

Минеральные (неорганические) удобрения
Материал: карбамид
Количество: 100 кг/га

Борозды (дренажные, поливные)
Вид: поливные ок-арыки
Количество: 100 м/га

Изменение типа землепользования: пастбища стали орошаемой пашней

ผู้เขียน:

Р.Ибрагимов, Ин-т UZGIP, ул Навои 44, Ташкент, Узбекистан

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Узбекский сум

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

10.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. поливной полиэтиленовый лоток

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ поливной полиэтиленовый лоток м 50.0 18.2 910.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 910.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 910.0
แสดงความคิดเห็น:

Срок создания: 3 месяца

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Планировка, вспашка, малование, нарезка поливных борозд осень
2. Посев Март-апрель
3. Уход за посевами (поливы) Апрель-октябрь
4. Укосы Июнь, июль, август
5. Охрана участка В течение года

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Планировка, вспашка, малование, нарезка поливных борозд машина/га 6.0 20.33 121.98 100.0
แรงงาน Посев машина/га 1.5 9.8 14.7 100.0
แรงงาน Уход за посевами человек/месяц 4.0 244.75 979.0 100.0
แรงงาน Укосы машина/га 2.0 17.5 35.0 100.0
วัสดุด้านพืช семена кг/га 20.0 3.495 69.9
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) удобрения кг/га 100.0 0.266 26.6 100.0
อื่น ๆ Труд: Охрана участка челове/месяц 12.0 70.0 840.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 2087.18
Total costs for maintenance of the Technology in USD 2087.18
แสดงความคิดเห็น:

Машины/инструменты: Трактор, длиннобазовый планировщик, плуг, борона, мала, с/х техника КПП 2,8 или косилка

Стоимость подсчитана на 1 га (на уровень 2009г.).

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Использование полиэтиленовых лотков для проведения ярусного полива не является обязательным элементом технологии. В целом, технология очень дешевая. Наибольшие затраты относятся к наемному труду по уходу за посевами в течение вегетации.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Термический класс климата: умеренный. 3 месяца t возд <5°С и 7 мес. – выше 10°С

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • สหกรณ์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Землепользователи, применяющие данную технологию, в основном среднестатистические
Плотность населения: < 10 человек/км2

Годовой прирост населения: 1% - 2%

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
แสดงความคิดเห็น:

Ширкатам (крупным с/х кооперативам) государственная земля предоставляется в постоянное владение, которая закрепляется на условиях аренды за членами ширката

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

Технология устойчива ко многим климатическим перепадам, так как базируется на самоизливающихся скважинах, которые являются гарантированным источником водных ресурсов, а выращиваемые культуры биологически приспособлены к неблагоприятным условиям пустыни (суховеям, засухам, высоким температурам и др.).

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Краткосрочные: производство кормов, овощных и бахчевых культур, обеспечение полноценным кормом скота в осенне-зимний период и населения продуктами питания
Долгосрочные: сохранение и повышение биоразнообразия, снижение нагрузки на пастбища.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

100% семей землепользователей применяют эту технологию с дополнительной материальной поддержкой

20 семей землепользователей применяют эту технологию с дополнительной материальной поддержкой

Отсутствует тенденция к добровольному внедрению технологии

Комментарий к существующей тенденции: вследствие отсутствия культуры земледелия у местного населения, традиционно занимающегося скотоводством

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Быстрое получение высоких доходов и низкий уровень вложений в технологию
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Не требует специальных вложений во внедрение технологии

Как можно сохранять устойчивость или усилить? постоянно
Быстрое получение высоких доходов; с каждого гектара имеется до 1,5 млн. сум чистого дохода

Как можно сохранять устойчивость или усилить? постоянно
Используются имеющиеся местные ресурсы и материалы

Как можно сохранять устойчивость или усилить? постоянно
Наличие гарантированного источника воды для орошения обеспечивает стабильность производства

Как можно сохранять устойчивость или усилить? постоянно
Создает рабочие места и повышает занятость и рост производства

Как можно сохранять устойчивость или усилить? постоянно

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Отсутствие техники и традиций земледелия
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Отсутствие с/х техники у местных землепользователей, занимающихся скоторазведением Обучение, пропаганда
Отсутствие опыта и культуры земледелия среди местного населения, традиционно являющегося скотоводством

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

โมดูล