เทคโนโลยี

Water saving through reuse of return flow in paddy fields [เวียดนาม]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: , ,

technologies_1277 - เวียดนาม

สมบูรณ์: 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Making sense of research for sustainable land management (GLUES)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam (LUCCi / GLUES)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Technische Hochschule Köln (TH Köln) - เยอรมนี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Return flow from paddy fields is strategically collected before being lost to rivers and is reused as an effective source of agricultural water.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Return flow from paddy fields is defined as applied water that is not lost by evapotranspiration but returns to an aquifer or surface water body (Womach, 2005). The two types of return flow are surface and sub-surface. Surface return flow accounts for the major proportion. If surface return flow is strategically collected before entering rivers, it can be used as an ‘extra’ effective source of agricultural water supply (Phil King, 2008; Simons et al., 2015). Because paddies effectively purify water by absorbing nitrogen and phosphorus, this produces return flow of an acceptable quality for irrigation purposes. Return flow can be collected by drainage canals and stored in ponds and reservoirs, and then returned to pumps for reapplication. This technology offers one solution towards overcoming a deficit of irrigation water.

The goal of this technology is to store and reuse surface return flow from paddy farms to enhance irrigation efficiency. The purpose of constructing temporary barriers in drainage canals is to minimise water wastage and optimise the possibility of collecting and recycling surface return flow. Return flow from irrigation system is stored in surrounding ponds and reservoirs Return flow can only be used when it is captured in a storage structure or drain which has a hydraulic link to the irrigation source: thus an integrated framework for the reuse system consisting of both hydraulic, and management, links should be established. Within the scope of this study, the Water Management Unit (WMU) is understood as an integrated irrigation and drainage system consisting of four components: (i) the hydrological catchment which covers both non-irrigated and irrigated area; (ii) the source scheme generating return flow; (iii) the reuse scheme that is hydraulically connected with the source scheme; and (iv) a drainage system functioning as a harvesting as well as a supply structure.

Before implementing such a system it is recommended to analyse the correlation between irrigation efficiency and reuse of return flow, as well as developing a framework for managing and recycling return flow. Investigation aims at identifying the potential of return flow for irrigation; determining its quantity and quality; and developing an efficient and sustainable reuse framework. Water balance calculations, field measurements, water quality sampling and interviewing are all used for this purpose.

In the study area, long dry seasons cause severe water shortages and problems with saline intrusion. The study area is mainly covered by paddy, vegetables and other annual crops such as maize, sweet potatoes, peanuts and sugarcane. Paddy rice, which consumes a high proportion of the freshwater, is the dominant crop. Agricultural land in the downstream area is irrigated through gravity or pump irrigation systems. Here results indicate that the irrigation efficiency can be improved significantly: the irrigation efficiency of Tu Cau and Thanh Quyt irrigation schemes is projected to increase respectively by 1.8 and 1.4 times.

Reuse of return flow can be applied in all WMUs where the drainage canals are connected with storage tanks. Scientific and technical support tools are offered by the Vu Gia Thu Bon River Basin Information Centre. The centre was established in Danang providing a comprehensive information service to farmers and other water users – it includes capacity building and consulting services also.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

Total area covered by the SLM Technology is 0.916 km2. The research area is located in the downstream of the Vu Gia Thu Bon Basin (VGTB), Central Coast of Vietnam. Based on the hydraulic connectivity, the lowland of the VGTB is divided into 13 Water Management Units (WMU) (Viet, 2014). Of which, the Dong Quang and Tu Cau WMUs are selected to conduct the field survey and water quality sampling.

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เวียดนาม

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Quang Nam

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Dien Ban

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • cereals - rice (wetland)
 • root/tuber crops - sweet potatoes, yams, taro/cocoyam, other
 • vegetables
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • sugar cane
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • tree nuts (brazil nuts, pistachio, walnuts, almonds, etc.)
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Longest growing period in days: 130, Longest growing period from month to month: 20th December to 28th April; Second longest growing period in days: 110, Second longest growing period from month to month: 20th May to 06th September

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): The lowland part of Vu Gia Thu Bon is an intensive agricultural area. Rice cultivation, which consumes a high proportion of fresh water, accounts for 70% of total agricultural land (Ribbe et al., 2011). Since 2005, due to the impacts of droughts and saltwater intrusion, water for irrigation during the dry seasons has become an increasing problem in the lowland area of this basin. Simultaneously, the irrigation efficiency of this region is relative low. Various measures are applied to address water scarcity for irrigation. Reusing return flow is regarded as a potentially new measure to reduce the severity of the irrigation deficit in dry periods.
Major land use problems (land users’ perception): Based on the information provided by the Department of Natural Resources and Environment (DONRE) for Quang Nam Province, this basin now faces the problem of temporarily insufficient irrigation water. This situation is caused by droughts, insufficient reservoir capacity, salinity intrusion and ineffective irrigation management.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การเก็บเกี่ยวน้ำ
 • การจัดการน้ำผิวดิน (น้ำพุ แม่น้ำทะเลสาบ ทะเล)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S5: เขื่อน ชั้นดินที่แน่นแข็งบ่อน้ำ
 • S6: กำแพง สิ่งกีดขวาง รั้วไม้ รั้วต่างๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M6: การจัดการของเสีย (การทำ รีไซเคิล การเอากลับมาใช้ใหม่หรือการลดปริมาณ)

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hs (Change in quantity of surface water): การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ำที่ผิวดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Paddy rice requires huge amounts of water. Meanwhile, the coefficient of irrigation return flow from paddy field is also quite high.), industrial activities and mining (Hydropower construction reduces water availability for irrigation), over abstraction / excessive withdrawal of water (for irrigation, industry, etc.) (It causes water waste and reduces irrigation efficiency.), change of seasonal rainfall (It affects the paddy water balance and actual irrigation need.), droughts (It causes saltwater intrusion.)
Secondary causes of degradation: change in temperature (It relates to evapotranspiration.), inputs and infrastructure: (roads, markets, distribution of water points, other, …), governance / institutional

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Methods of recycling return flow from paddy fields: The surface return flow can be captured by drainage canals and stored in tanks: return water from these reservoirs is pumped back into irrigation canals.
In 2012, the first on-farm irrigation structure was initially implemented in the Tu Cau WMU in order to use return flow for irrigation purposes. The existing Sen Pond was enlarged and a temporary pumping station was installed to pump water into the irrigation canal system.
According to the pumping diary of Tu Cau station (in Winter-Spring crop 2013), there were totally 7 irrigation periods (8-11 days/period). Total input water (including effective rainfall) during the measuring period from 01 March to 10 April was about 28,000 m3. Meanwhile the total volume of return flow of the Tu Cau site was 16,176 m3. This amount of return flow has the potential to irrigate the agricultural area for about 16 days, equivalent to one and a half irrigation periods. The overall efficiency of the irrigation system will be significantly improved.
Location: Lowland area of VGTB Basin. Quang Nam Province
Date: January 2014

Technical knowledge required for field staff / advisors: high
Technical knowledge required for land users: low
Main technical functions: water harvesting / increase water supply

Dam/ pan/ pond
Depth of ditches/pits/dams (m): 2
Width of ditches/pits/dams (m): 194.9
Length of ditches/pits/dams (m): 399.4

Wall/ barrier
Height of bunds/banks/others (m): 0.5
Width of bunds/banks/others (m): 0.25
Length of bunds/banks/others (m): 1.26

Construction material (other): Stone, sandy bags and bamboo sticks
Specification of dams/ pans/ ponds: Capacity 116764.59m3
Catchment area: 77860 m²m2
Beneficial area: 30 ham2
Other type of management: Return flow is the part of drainage flow, it is necessary to enhance the institutional link to develop the reuse framework for the study area. Think about reforming IMC to IDMC with D is drainage.

ผู้เขียน:

Trinh Quoc Viet

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

VND

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

20828.0

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Building temporary barrier in drainage canal
2. Dredging and expanding Sen Pond 12 months
3. Installing and operating the temporary pump at Sen Pond, P is 15KW (Q=520-600m3/h)

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน labour 1.0 3046.52 3046.52
อุปกรณ์ machine use 1.0 5344.09 5344.09
อุปกรณ์ hammer, iron wire 1.0 2.4 2.4 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone,sandy bags,bamboo sticks 1.0 6.45 6.45 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Earth, concrete 1.0 1335.8 1335.8
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 9735.26
Total costs for establishment of the Technology in USD 0.47
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Temporary barrier each cropping season
2. Temporary pump annually

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน labour 1.0 24.0 24.0 30.0
อุปกรณ์ machine use 1.0 38.41 38.41
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone,sandy bags,bamboo sticks 1.0 3.22 3.22 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 65.63

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Prices of the material and equipment; the approval procedure and disbursement process of the project of “Dredging and expanding Sen Pond”; the compensation cost for the farmers; the cost of operating and maintaining temporary pump; the cost of reinforcing the drainage canals.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Average annual rainfall in period 1978-2010 of research area is 2105mm. February to April is driest period as rainfall in this period accounts only 3-5% of annual rainfall.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: tropics. humid tropical monsoon climate

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: > 500 persons/km2
Annual population growth: 1% - 2%
1% of the land users are very rich and own 3% of the land.
2% of the land users are rich and own 7% of the land.
70% of the land users are average wealthy and own 60% of the land.
25% of the land users are poor and own 20% of the land.
2% of the land users are poor and own 10% of the land.
Off-farm income specification: There is a large industrial park located near the study site and a large part of the working population in the region is earning income by working in the factories.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • farmer, individual
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • farmer, individual

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

A small farming area within an irrigation scheme will be used to store drained water.

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำไว้ให้สำหรับการชลประทาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The technology helps to minimise negative impacts of saltwater intrusion on irrigation

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The technology helps to reduce water abstracted from river in dry periods when saltwater intrusion occurring

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

Increased irrigation efficiency

decreased
increased
จำนวนก่อน SLM:

37%

หลังจาก SLM:

68%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The irrigation efficiency is improved significantly (increasing about 1.8 times) in the case of recycling return flow

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

contribution to human well-being

decreased
increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

This technology helps to minimise the damage to agricultural production caused by excess salt during the dry periods. It brings the benefits for the farmers by increasing the crop yields and helps to improve their livelihoods.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less freshwater is used for irrigation purposes

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

50/270 ha of the Tu Cau Irrigation scheme is additionally supplied water in the dry periods as rivers are affected by saltwater intrusion

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

Loss of land for enlarging the Send Pond

increased
decreased

contamination of reused water by agro-chemicals

increased
decreased

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ทราบ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ค่อยดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 51-90%
แสดงความคิดเห็น:

By applying the technology, the potential reuse area of return flow is estimated about 33% of the study area (30.4ha of agricultural area is potentially irrigated by return flow). However, estimating the number of land user families that have implemented the technology is not the initial aim of the study. Therefore, it requires further detailed investigation and social survey as well.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Increases the water depth in paddy fields which helps to improve paddy productivity
Beneficial/ endangered species might obtain new habitats in the retention area
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Using return flow is helpful to improve irrigation efficiency. The amount of extracting water for irrigation and the cost of operating an irrigation system can be reduced.
The measure contributes to mitigating negative impacts of drought and salt intrusion. During the dry season the river water becomes more and more saline due to salt water intrusion. Salinity also builds up from not leaching out salts in the subsoil
Take advantages of available drainage canals, ponds, reservoirs to reduce the investment costs
Acceptable water quality because of the purification function of paddies which removes nutrients from the water
Low costs of conveyance systems because of short distance. More flexibility of allocation because of stable return flow. Less conflict between sectors.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Temporal and spatial variation causes difficulty in using return flow. The differences in soil type, terrain, storage capacity of the paddy fields and irrigation method (e.g. irrigation techniques, the amount of input water and pumping intervals) are major factors influencing the quantity of return flow Constructing temporary barriers in the drainage canal helps to minimise the water wastage and optimise the possibility of collecting and recycling surface return flow.
Using return flow might spread diseases, and weed seeds from affected farms to safe farms Encourage farmers to comply with the principles of prevention and control diseases in agricultural production. It is necessary to implement preliminary tests and analyses the quality of return water before recycling for irrigation purposes.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

03/08/2015

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Kim, H. K. et al. (2009) Estimation of irrigation return flow from paddy fields considering the soil moisture

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Agricultural Water Management, 96(5), 875–882.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Phil King (2008) Return Flow Efficiency

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

New Mexico Water Resources Research Institute

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Simons, G.W.H. et al. (2015) Water reuse in river basins with multiple users: A literature review

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Journal of Hydrology. 558–571

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Ribbe et al. (2011) Annex 2 to Milestone Report 2011 - Description of the Study Region including an updated stakeholder analysis,

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

LUCCi project. ITT, Cologne University of Applied Sciences

โมดูล