เทคโนโลยี

Estabilización de taludes (biotrampas) [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Estabilización de taludes (biotrampas)

technologies_1341 - โบลิเวีย

สมบูรณ์: 67%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Vargas Ivan

PROMIC Programa de Manejo Integral de Cuencas, Cochabamba; www.promic-bolivia.org

โบลิเวีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

La tecnología consiste en la práctica de reforestación en combinación con el establecimiento de trampas de sedimentos (biotrampas) para consolidar los taludes.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

En los taludes laterales de los arroyos y cauces ocurren deslizamientos, derrumbes y erosión en cárcava que lleva a la disminución del área agraria y desbordes en el área de influencia fuera de la cuenca. La tecnología estabiliza los taludes por medio de reforestacion (biotrampas) con especies nativas y realiza, en el conjunto con otras medidas que se para la ampliación de las cárcavas existentes.

La tecnología para la ampliación de las cárcavas y de esa manera para la pérdida cuantitativa de suelos agrícolas. Además reduce la cantidad de desbordes en el área de influencia poblada. La tecnología estabiliza los taludes de las cárcavas.

El establecimiento no requiere inversiones altas y las realizaciones se las puede efectuar con material del lugar (árboles, arbustos, madera). Además la tecnología no requiere altos conocimientos técnicos. El mantenimiento requiere un monitoreo regular (podar árboles, reponer plantas arrastradas) y es barato.

Esta tecnología siempre viene acompañada por otras tecnologías (vea QTBOL05 - QTBOL09) para que resulten efectos positivos. La aplicación de la tecnología aislada no va a dar resultados positivos suficientes.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Cercado/Cochabamba

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

6.0

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

La tecnología descrita se realiza en los taludes laterales de los cauces y arroyos pero influye junto con otras tecnologías complementarias todo el área de la cuenca. Por consiguiente se considera toda la cuenca como "área de la tecnología".

Area totalmente cubierta para la tecnologia es 6 km2.
La tecnología descrita se realiza en los taludes laterales de los cauces y arroyos pero influye junto con otras tecnologías complementarias todo el área de la cuenca. Por consiguiente se considera toda la cuenca como "área de la tecnología".

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Literatura, comprobada en Suchu Mayq'o (Sacaba) y en una cuenca vecina (Taquiña)

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่า/พื้นที่ทำไม้
Tree plantation, afforestation: Specify origin and composition of species:
 • การปลูกหลายพันธุ์รวมกัน
แสดงความคิดเห็น:

Problemas principales del uso de tierra: Deforestacíon, sobrepastoreo y agricultura inadecuada en tierras de cultivos causan junto con parámetros naturales (sedimentos glaciales insólidos, pendientes fuertes, mala distribución de la lluvia) erosión fuerte y por consiguiente derrumbes e inundaciones dentro como también fuera de la cuenca. La deforestación y el uso inadecuado en las tierras de cultivos causan erosión y perdida de la fertilidad del suelo, la pérdida de área de cultivos por ampliación de las cárcavas, la destrucción de vías de acceso por deslizamientos

Constraints of Orto (cárcavas activas): pendientes muy fuertes, sedimentos insólidos, falta de vegetación

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการสวนป่า
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
แสดงความคิดเห็น:

Causas principales de la degradacion: deforestación / remoción de la vegetación natural (incluyendo incendios forestales) (por la deforestación resulta más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno), otras causas inducidas por el hombre (especificar) (actividades agrícolas: tratamiento inadecuado de la tierra causaba el crecimiento de cárcavas.), otras causas naturales (avalanchas, erupciones volcánicas, deslizamiento de barro, recursos naturales altamente susceptibles, topografía extrema, etc.) especificar (extremos climáticos, pendientes fuertes, geología inestable), educación, acceso al conocimiento y servicios de apoyo (falta de conocimientos: no se veía necesidad de proteger las cárcavas), sobrepastoreo (produce más escurrimiento superficial / desestabilización de terreno), subdivisión (inter-generacional) de la tierra (aumento de terreno con cultivos (evoca erosión))

Causas secundarias de la degradacion: pobreza/riqueza (falta de capital)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ไม่สามารถใช้ได้

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Especies de árboles / arbustos: kishuara, kewiña, retama, aliso, álamo
Pendiente (que determina el espaciamiento indicado arriba): 30.00%
Si la pendiente original ha cambiado como resultado de la Tecnología, la pendiente es hoy (véase la figura abajo): 18.00%
Gradiente a lo largo de las filas / tiras: 0.00%
Material de construcción (madera): postes de madera con diámetro de 15 a 20 cm
Material de construcción (otros): alambre, clavos
La vegetación se utiliza para la estabilización de estructuras.

Conocimientos técnicos necesarios para el personal de campo: bajo; Conocimientos técnicos necesarios para los usuarios de tierras: bajo;
Funciones técnicas principales: incremento de la infiltración, consolidar el suelo de los taludes; Funciones técnicas secundarias: control del impacto de la caida de lluvia, control de la escorrentía dispersa: retener / atrapar, control de la escorrentía dispersa: impedir / retrasar, reducción del grado de la pendiente, reducción de la longitud de la pendiente, cosacha / captación de agua

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Boliviano (1996)

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

5.02

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

3.80

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. antes de plantar los árboles/arbustos detrás de la estructura de la trampa, hay que esperar hasta que se haya llenado la trampa con sedimentos arrastrados temporada de lluvia
2. aclimatizar las plantas antes de plantarlas en su ambiente de crecimiento durante dos semanas con el pan de tierra durante o justo antes de la temporada de lluvia
3. excavación de tierra para la plantación (2.5 mts. de largo, 0.4 mts. de ancho y alto) inicio de la temporada de lluvia
4. plantación (3 pzas.) inicio de la temporada de lluvia
5. armado de los postes de la biotrampa antes de clavar la contrucción en el suelo. temporada seca
6. clavar los postes en el suelo temporada seca

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 72 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. monitoreo de las plantaciones temporada seca /anualmente
2. reponer plantas arrastradas justo antes de la temporada de lluvia /cuando es necesario
3. podar los árboles temporada fría /cada tres años
4. monitoreo de las estructuras temporada seca/anualmente
5. reparar postes dañados o reponer postes caidos/arrastrados temporada seca/cuando es necesario

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Los costos de la madera de las biotrampas son altos. En terrenos ligeramente inestables se puede remplazar esta tecnología con la de "plantación en hoyos" (no descrita en este questionario). Pero en pendientes fuertes con terrenos fuertemente inestables no se puede remplazar esta tecnología con otra con el mismo efecto positivo.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densedad de poblacion: 10-50 persons/km2
Crecimiento anual de poblacion: 3% - 4%
10% de los usuarios de la tierra son ricos medios y poseen el 35% de la tierra.
El 90% de los usuarios de la tierra son pobres y poseen el 65% de la tierra (Los que están aplicando la tecnología están económicamente un poca mejor que los demás agricultores).
Especificación de ingresos fuera de la finca: No hay diferencias entre los agricultores que ya aplicaron la technología y los que no la aplican.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

101 toneladas/ha/año

หลังจาก SLM:

53 toneladas/ha/año

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%
แสดงความคิดเห็น:

El 80% de las familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
37 familias de usuarios de la tierra han adoptado la tecnología con apoyo material externo
Existe una tendencia moderada hacia la adopción espontánea de la Tecnología. Por falta de dinero casi no se aplica la tecnología después de que Promic terminó su apoyo financiero. En vez de las biotrampas hay algunos campesinos que aplican tecnologías similares a la descrita:reforestaciones en hoyos o reforestaciones en banquinas.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

26/09/2003

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

valuación de Impacto de las Cuencas Pajcha y Pintu Mayu de la Cordillera del Tunari, Promic. 2003.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico y Zonificación para Intervención de la Cuenca Pajcha, COSUDE-Prefectura y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Informe Anual, Gestión 2000, Cuencas Pajcha y Pintu Mayu, Promic. 2000.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Diagnóstico Rural Participativo en la comunidad de Tirani, Prefectura-COSUDE y Promic. 1996.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral, Cuenca Pajcha, Promic. 1999.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Lista de items SPOP, Promic

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plan de Manejo Integral Subcuenca Parani, Promic. 2002.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Promic

โมดูล