เทคโนโลยี

Intercropping of orange trees with mungbean in mountainous areas [กัมพูชา]

Intercropping

technologies_3146 - กัมพูชา

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Chea Sarith

Land User

กัมพูชา

Acting Chief of District Office of Agriculture, Forestry and Fisheries, Phnum Kravanh:

Doung Phanny

District Office of Agriculture, Forestry and Fisheries, Phnum Kravanh.

กัมพูชา

Chief Office of Agricultural Extension at Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Pursat:
Chief of District Office of Agriculture, Forestry and Fisheries , Bakan:
Agronomic Official at District Office of Agriculture, Forestry and Fisheries , Kandieng:

Seng Kompheak

District Office of Agriculture, Forestry and Fisheries , Kandieng

กัมพูชา

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Royal University of Agriculture (RUA) - กัมพูชา

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Intercropping of mungbean between orange trees improves soil fertility and generates income before the orange trees bear fruit.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Agroforestry is a farming practice that can involve growing of a mixture of woody perennials like trees, shrubs, palms, bamboos, etc. with crops and/or animals, on the same land-management units. Agroforestry systems play an important role in ecological and economical interactions between the different land use components (Lundgren and Raintree, 1982). It represents an interface between agriculture and forestry, and encompasses mixed land-use practices. Agroforestry systems are composed of three attributes:
1. Productivity (improved tree products, yields of associated crops, reduction of cropping system inputs, and increased labor use efficiency);
2. Sustainability (beneficial effects of woody perennials);
3. Adoptability (MoE/Adaptation Fund/UNEP, 2016).

In Cambodia, mungbean grows throughout the whole year almost, depending on the moisture factor. Mungbean is short maturity crop which can be grown both in sloping upland and in lowland areas. In upland areas farmers usually plant their second crop in August and harvest it in October. Mungbean is a crop that can be grown on many soil types, but grows best on alluvial, sandy, and volcanic soils which well drained containing high levels of nutrients (incl. N, P, K, Ca, Mg) and organic matter (MAFF, 2005). Mungbean crop duration depends on the variety, with short-term, medium-term and long-term being harvested between 60-65 days, 65-75 days, and 75-80 days, respectively.

Mungbean residues can make an active contribution to improvement of soil quality through nitrogen fixation and subsequent incorporation of this nitrogen into the soil after root and nodule degeneration by Rhizobium bacteria. The incorporation of the organic root material also improves the soil structure (MAFF, 2005, Chadha, 2010, IRRI-CIMMYT Alliance, 2009). The taproot of the mungbean can penetrate the soil to a depth of 50-60 centimeters. Sometimes, some land users grow mungbean as a green manure crop specifically to improve soil quality (Tauch Ung, 2010).

Mr. Chea Sarith is one example of land user who practices intercropping of orange trees with mungbean since 2013. The main purpose is to improve soil fertility, to prevent soil erosion, and to generate income before the orange trees provide fruit. In addition, it eases the weed control. After the harvest the farmer leaves the plant residues on the soil to provide organic matter. With the objective not to harm the roots of the orange trees, he avoids tilling the soil. In general, mungbean grows twice a season depending on the rainfall distribution and soil moisture.

The average yield of direct seeded mungbean as an intercrop between orange trees is about 1,200 kg/ha (harvested 3 times per crop). If mungbean is grown as a single crop the yield is usually ranges from 1,300 to 1,400 kg/ha. The market price for mungbean grain is usually about 4,500 to 5,000 Riel/kg.

Before planting orange trees the soil requires two turns of ploughing. After first ploughing the soil should dry during 1-2 months, before it can be ploughed again by a wheel harrow. Orange trees then are planted in rows into pits of 1 m x 1 m, with a depth of 70-80 cm. The spacing between the trees, as well as between the rows is usually 6 meters. Before planting, the orange tree seedlings (bought from outside) are usually kept at the farm site for 15 to 20 days, which to allow them to adapt to the conditions of the growing environment. The farmer installed a water pipe in the underground to irrigate the fruit orchard. The nearby stream serves as water source. After the tree plantation, mungbean is sown by direct seeding on the remaining bare soil. This is done by putting 3 to 4 seeds into the seed holes (3 to 4 cm sowing depth at a plant spacing of 20 cm and a row spacing of 30 cm. After harvest the residues of the mungbean plants are squashed by machine and left to rot on the soil surface until is the next mungbean cycle starts by direct seeding.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

กัมพูชา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Ongkrong Village, Samrong Commune, Phnum Kravanh District, Pursat Province.

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Phnum Kravanh of Cambodia.

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2013

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Through farmers experience, investigation on cropping and natural fertilizer application.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • วนเกษตร (Agroforestry)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • legumes and pulses - beans
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • citrus
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Orange trees belong to the long lifespan crop which provide fruit at the age of 4 years. The lifespan of getting fruits is approximately 20 years. Then in general, the farmer cuts the trees down and grow it again. However, it depends on the yield it provides. Mungbean can be harvested within two months and half and can be harvested 3 times per crop cycle.

แสดงความคิดเห็น:

Orange and mungbean.

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

แสดงความคิดเห็น:

Degraded forest, soil from termite mound.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
แสดงความคิดเห็น:

There is a stream near the farm for supply the water for orange trees.

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A3: การรักษาหน้าดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

The former degraded forest soil was rehabilitated by the rotten residues of the mungbean, the deep penetration of its taproots, and by the nitrogen fixation through the symbiotic association of nitrogen fixing bacteria in the nodular roots of the mungbean. Thus, the soil structure and the soil fertility were improved little by little.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

The area of implementing this technology is 4 hectares with 1096 orange trees. The pit of planting orange trees is 1m x 1m, with a depth of 70-80 cm. The spacing between trees and between rows is usually 6 meters to get enough sunlight. The mungbean is planted by direct seedling by inserting 3 to 4 seeds per hole (the hole is 3-4 cm in depth). The spacing between the holes is 20 cm and the row spacing is 30 cm. The farmer of this farm also installed an irrigation system by setting up a pipe under the ground.

ผู้เขียน:

Mr. Khoun Sophal

วันที่:

05/07/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

4 hectares

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

KHR (Riel)

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

4000.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

20000

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Clear degraded forest January
2. Clear the termite mound to flatten the area Dry season
3. Drying the soil by sunlight Dry season
4. Buy orange trees and adapt them to the condition of the area Dry season
5. Planting orange trees August

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Clear the degraded forest soil Person-day 80.0 2000.0 160000.0 100.0
แรงงาน Collect the residue of forest and then burn Person-day 60.0 20000.0 1200000.0 100.0
แรงงาน Clear 40 termite mounds in 4 hectares Person-day 48.0 20000.0 960000.0 100.0
แรงงาน Hire labor to carry the soil of termite mound to put in the hole of orange tree for planting Person-day 180.0 20000.0 3600000.0 100.0
อุปกรณ์ Grass cutting marchine piece 2.0 1200000.0 2400000.0 100.0
อุปกรณ์ Two wheel tractor piece 1.0 12000000.0 12000000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Orange seedlings seedling 1026.0 6000.0 6156000.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Pumping machine piece 1.0 1200000.0 1200000.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Irrigation system such as big tube, small tube etc set 1.0 8000000.0 8000000.0 100.0
อื่น ๆ Planting orange trees Person-day 51.0 20000.0 1020000.0 100.0
อื่น ๆ Pesticide sprayer machine piece 3.0 600000.0 1800000.0 100.0
อื่น ๆ Spraying pesticide hand pump sprayer piece 1.0 280000.0 280000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 38776000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 9694.0

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Watering during dry season in the first year of planting orange trees Two times per day during dry season
2. Spraying pesticides when there is present of insects on orange trees Spray once time per season
3. Pruning some branches of orange trees When the orange trees 2 years (One year cut some branches once time)
4. Apply organic fertilizer for the orange trees When the orange trees are 4 years
5. Spray against weeds Spray once time per half month.
6. Spray pesticides on mungbean plants When mungbean flowering
7. Direct seeding of mungbean August

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Watering the orange trees Person-day 11.0 20000.0 220000.0 100.0
แรงงาน Pruning some branches of orange trees Person-day 100.0 20000.0 2000000.0 100.0
แรงงาน Hire labor to spray pesticides Person-day 8.0 20000.0 160000.0 100.0
แรงงาน Hire labor to harvest mungbean when mature Person-day 120.0 20000.0 2400000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Mungbean seed (1 hectare need 25 kg of mungbean) seeds) hectare 4.0 312500.0 1250000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Pesticides for orange trees bottle 4.0 40000.0 160000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Chemicals for improving of stem of mungbean package 60.0 1500.0 90000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Pesticide to kill worms on mungbean bottle 2.0 40000.0 80000.0 100.0
อื่น ๆ Direct seeding of mungbean Person-day 56.0 20000.0 1120000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 7480000.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 1870.0
แสดงความคิดเห็น:

The maintenance costs then depend on the age of orange trees. The cost calculation of maintenance of orange trees is for year period, but the the recurrent costs for mungbean cultivation is calculated only for one crop cycle (two months and half).

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The establishment of an orange tree orachard requires a lot of money.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

1225.70

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

In 2015 the annual rainfall is 1225.7 mm, in 2014 is 1128.1 and in 2013 is 1316 mm.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Ministry of water resources and meteorology, 2015

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

On Phnum Kravanh mountain area.

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

PH=6

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

The total crop land is 15 hectares.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

There is free access of water stream nearby. He never has water usage conflict.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The soil fertility was improved, so that the crop production increased steadily. In addition, the farmer now doesn't grow only orange trees, but he also grows mungbean.

คุณภาพพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The residues of mungbean contain many nutrients, which is suitable for getting good crop quality.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

As the farmer plants more than one crop on the plot now, it reduces the production failure. This means that farmer get income from mungbeans before the orange trees provide fruits. The better weed control also reduces insects, which could be harmful to the crop.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

There are mungbean and orange trees, now.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Reduced chemical fertilizers on orange trees and mungbean, because after harvesting mungbean residues are kept on the soil which is very good green manure for soil.

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The farm income increases considerably due the intercropping system, as both mungbean and orange trees provide yield. In addition, mungbeans provide yield two times per year. Last but not least , mungbean play a key role as green manure which reduces the input of chemical fertilizers and therefore cost.

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The mungbean and orange tree cultivation does not consume much of labor force because he doesn't have to spend a lot of time for weeding (as instead of weed mungbeans cover the soil now). On the other hand, the farmer mentioned that the orange plantation is time consuming at the beginning, when the orange trees has to be planted. As well the mungbean need more time at the moment when the plot has to be prepared for first direct seedling. But the technology as a whole entails not a lot of maintenance workload as he uses machinery such as pesticide sprayer machine and mungbean squash machine to facilitate the labor.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The diversification of the crops (oranges and mungbean) has considerably raised the income and therefore strongly prevent food insecurity situations.

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The reduction of chemical fertilizer and pesticides provides safer products that improves the health situation. In addition, mungbean and orange fruit deliver many nutrition benefits to human health.

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

He has joined the orange trees community to sell the orange fruits. Many researches are convinced of his success and the tastiness of his oranges; as for example researchers from the District Office of Agriculture, Forestry and Fisheries, Phnum Kravanh, Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Pursat etc.”

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

By doing the farmer learned that degraded soil can be rehabilitated by the mean of mungbean residues acting as green manure. And from the moment the soil is rehabilitated he can see that this green manure prevents soil degradation at high degree.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Mungbean and orange trees keep the soil moisture, prevent the evaporation to the atmosphere.

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Orange trees and mainly the mungbean intercrop cover the soil almost entirely all year around.

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The residue of mungbean reduce soil compact by improving the soil structure through providing organic matter to the soil. The increased amount of soil organisms make the sol less compact.

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The residues of mungbean left on the soil after harvesting are transformed to organic matter by the process of decay and therefore contribute essentially to increased soil organic matter.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Orange trees and mungbeans are the vegetation cover to avoid bare land, so the sunlight will not come directly to the the soil.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

There is more than one crop (orange trees and mungbean).

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Now, the soil is somewhat richer in termites, ants, earthworms, crickets ect.

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Orange trees and mungbean cultivation promote soil organisms in the habitat.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูฝน เพิ่มขึ้น ปานกลาง
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูแล้ง เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี เพิ่มขึ้น ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูฝน เพิ่มขึ้น ปานกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Change in rainfall. If there is too much rain, the soil will be saturated and the root will be spoiled what reduces the yield of mungbean.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

When the orange trees grow bigger, it will provide very high income.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Get income from the mungbean before orange trees provide fruit as a potential source of income.
The residues from the mungbean plants help to improve soil fertility.
The potential market of orange tree fruits is good, with traders buying directly from producers at the farm.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Residues of mungbean improve soil fertility, reduce soil degradation and help rehabilitate the degraded land.
In the initial 3 to 4 years of growth of orange trees it is important to grow short term crops like mungbean to provide an income source.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Orange trees require a lot of water. Grow near a water source such as a stream or river, or dig ponds to hold water. Land users need to consider a potential water source.
When the soils become saturated due to excessive rain, the mungbean plant roots can degenerate and result in low grain yields and low grain price (due to poor grain quality). There is little that farmers can do to improve the performance of the mung bean crop in conditions of soil moisture saturation.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
As the orange trees grow bigger there is reduced opportunity for intercropping with mungbean. Grow intercrops that do not require much sunlight, such as ginger or galanga

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

One place

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

one person.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

4 persons

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

04/07/2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Chadha, M. L. (2010). Short Duration Mungbean : A New Success in South Asia.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

N/A

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

MoE/Adaptation Fund/UNEP. (2016). Forest Restoration and Rehabilitation “ Enhancing Climate Change Resilience of Rural Communities Living in Protected Areas in Cambodia .”

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Ministry of Environment(MoE). Free of charge.

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

MAFF. (2005). Mung bean.

URL:

Retrieved November 12, 2017, from http://www.maff.gov.kh/agri-tech/56-ដំណាំឧស្សាហកម្ម/ការដាំដុះសណ្តែក/1519-ដំណាំសណ្តែកបាយ.html

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Tauch Ung. (2010). Overiew of mung bean.

URL:

Retrieved November 12, 2017, from https://drive.google.com/file/d/0BwhP4tVirBPsOTM3OWFiMzktZTdmNi00NjMyLTg1NjktMzFhYzhmMzUyMjVl/view?hl=en

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

IRRI‐CIMMYT Alliance. (2009).The importance of legumes in cereal cropping systems.

URL:

Retrieved November 12, 2017, from http://www.knowledgebank.irri.org/images/pdfs/the_importance_of_legumes_in_cereal_cropping_systems.pdf

โมดูล