เทคโนโลยี

Les prairies pharmacies [ฝรั่งเศส]

technologies_3175 - ฝรั่งเศส

สมบูรณ์ 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Interactive Soil Quality assessment in Europe and China for Agricultural productivity and Environmental Resilience (EU-iSQAPER)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Les prairies pharmacies sont des mélanges de semences implantées pour des pâturages. Le but des prairies pharmacies est de maintenir et augmenter la productivité des prairies tout en améliorant la santé des animaux.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

1.Les prairies pharmacies sont des prairies ou des pâturages améliorés. Elles sont implantés essentiellement à l'usage de ruminants tels que des vaches laitières, chèvres laitières et aussi plus rarement pour des monogastriques comme des cochons. Elles se situent dans un paysage semi-bocager, le climat est océanique. Les sols sont de qualité bonne à moyenne et les potentiels d'utilisation agricole des terres sont bons.
2. Le mélange est constitué de 15 à 17 espèces avec trois grandes familles de plantes: alimentaires (raygrass, fétuque, trèfle); riches en tannins condensés pour réduire la charge parasitaire (mélilot, lotier, plantain, chicorée); condimentaires qui agissent comme des "booster" digestifs (pimprenelle, achillée millefeuille...).
3. Trois impératifs ont été fixés: ne pas pénaliser la production laitière mais l'encourager, compenser le déficit fourrager estival en répondant aux conditions pédoclimatiques de l'ouest de la France et favoriser la structure du sol.
4. Le moment le plus propice pour mettre en place cette prairie est mi mars (au début du printemps).
L'idéal est de labourer à peu près à 25 centimètres la prairie.
Puis préparer un lit de semence fine.
Il conviens ensuite de semer le mélange. Deux manières sont possibles:
- si semoir en ligne, semer de manière quadriller (en deux fois) afin de limiter les emplacements vides.
- si semoir dit " à la volée", le mélange sera implanté de manière plus homogène, ce qui évite les trous et donc diminue la place des plantes concurrentes
Suite au semi en surface, il faut tasser le sol, deux passages sont préconisés (avec des rouleaux), afin de mettre en contact rapidement le semi avec l'humidité du sol.
La première exploitation de cette prairie se situe un mois et demi à deux mois après le semi. Pas trop tôt, pour éviter le piétinement des plantules, et pas trop tard, pour qu'elle soit consommer d'une manière optimale.
Les animaux peuvent venir consommer les prairies pharmacies tous les 10 jours.
Pour entretenir la prairie pharmacie, celle-ci nécessite une fauche minimum par an.
La prairie pharmacie est implantée pour 5 ans au moins. Elle peut être maintenue 10 ans.
5. Pas de recul sur les impacts si ce n'est sur l'alimentation animale. Appétence, soutien santé et richesse nutritionnelle sont démontrés pour ces prairies.
6. utilisateur : agriculteur. facile d'utilisation (comme une prairie classique), appétence pour les animaux, meilleur santé du troupeau.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ฝรั่งเศส

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Bretagne/Ille et Vilaine

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Argentré du Plessis

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

C'est Eilyps, un organisme de conseil par l'intermédiaire de Pauline Woehrlé qui l'a recommandé.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • santé animale

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ได้มีการปรับปรุง (Improved pastures)
Animal type:
 • cattle - non-dairy beef
 • cattle - dairy
 • goats
 • sheep
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • whool
 • milk
 • meat
แสดงความคิดเห็น:

Nombre de période de croissance par an: 3 (Pousse en continue, toute l'année)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Technicienne EILYPS avec les sacs de semences de prairie pharmacie.
Avant la semence, l'idéal est de labourer à peu près à 25 centimètres la prairie. Puis préparer un lit de semence fine. Il conviens ensuite de semer le mélange. Deux manières sont possibles:
- si semoir en ligne, semer de manière quadriller (en deux fois) afin de limiter les emplacements vides.
- si semoir dit " à la volée", le mélange sera implanté de manière plus homogène, ce qui évite les trous et donc diminue la place des plantes concurrentes
Suite au semi en surface, il faut tasser le sol, deux passages sont préconisés (avec des rouleaux), afin de mettre en contact rapidement le semi avec l'humidité du sol.
La première exploitation de cette prairie se situe un mois et demi à deux mois après le semi. Pas trop tôt, pour éviter le piétinement des plantules, et pas trop tard, pour qu'elle soit consommer d'une manière optimale.

ผู้เขียน:

Pauline WOEHRLE

วันที่:

21/09/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 hectare

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Euros

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

115

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Labour et préparation d'un lit de semence Mars (printemps)
2. Semence Mars (printemps)
3. Tasser le sol Mars (printemps)

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
วัสดุด้านพืช 330 euros l'hectare

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. pâturage des animaux toutes les 3 semaines de mars à novembre

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Pas d'engrais en BIO. En plus pas de coût d'entretien. Il reste que de faire pâturer les vaches toute les 3 semaines entre mars et novembre.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Achat de la semence biologique élevé 330 euros l'hectare contre 250 euros achat de semence plus classique

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Climat tempéré océanique doux, avec un hiver doux et un été chaud.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

climat océanique influencé par le gulf stream : hiver doux, été pluvieux

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

ที่ผิวดิน

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

8 tMS/ha

หลังจาก SLM:

11 tMS/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

les prairies pharmacie permettent d'augmenter le rendement fourrager

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

teneur en MAT 20

หลังจาก SLM:

teneur en MAT 25

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

augmentation de la teneur en azote disponible dans les prairies pharmacies

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

3 espèces de plantes dans les prairies

หลังจาก SLM:

17 espèces de plantes dans les prairies

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

écosystème plus diversifié suite à l'implantation de prairies pharmacies

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

moins d'espèces à semer(3)

หลังจาก SLM:

plus d'espèces à semer(17)

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

amélioration santé animale

จำนวนก่อน SLM:

comptage parasitaire élevé

หลังจาก SLM:

comptage parasitaire en baisse

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

80% sol couvert

หลังจาก SLM:

100% sol couvert

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

80%

หลังจาก SLM:

100%

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

3 espèces

หลังจาก SLM:

17 espèces

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

pas d'espèces ou variétés à valeur santé

หลังจาก SLM:

8 espèces ou variétés de plantes à valeur santé

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

prairies jaunies et inutilisables l'été

หลังจาก SLM:

prairies vertes et appétente y compris en période séchante

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Gaz à effet de serre légèrement réduit à cause d'une meillheure digestion.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Gaz à effet de serre légèrement réduit à cause d'une meillheure digestion.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

Aucun agriculteurs n'a bénéficié d'aide matérielle ou paiement pour implanté les prairies pharmacies.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดที่ถูกปรับตัว:
 • การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ
ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

- Automédication: Besoin préventif de soigner les animaux

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Améliore la production laitière en boostant la santé des animaux et aussi la productivité des prairies
Compense le déficit fourrager estival en répondant aux conditions pédoclimatiques de l'ouest de la France
Favorise la structure du sol
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Amélioration de la santé animal et de la production fourragère (dans une optique de production laitière):
Les animaux qui pâturent ses prairies ont la capacité de sélectionner les plantes qui les aident sur le plan de la santé, à titre préventif ou curatif. Les plantes peuvent entres autres, améliorer le système digestif, hépatique ou encore immunitaire des animaux. Mais aussi, les plantes peuvent aider à lutter contre les parasites.
Amélioration du sol:
Les prairies pharmacies améliorent la structure du sol, la fertilité du sol grâce à des systèmes racinaires variés.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Coût un peu plus élevé qu'une prairie plus traditionnel démocratisation de la pratique permettant d'obtenir des semences moins chères
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
-

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

2

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

2

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

19/09/2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Journal Mensuel: "L'éleveur laitier", Juillet août 2017, auteur Pascale Le Cann, titre: "Les prairies pharmacie boostent la santé des animaux"

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

15 euros

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Journal Hebdomadaire: "La France Agricole", 28 juillet 2017, titre: "Les prairies servent aussi de pharmacie"

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

5 euros

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Magasine mensuel pour les éleveurs: "Cultivar élevage", 1 octobre 2017, titre: " Les prairies pharmacies, les vaches se soigent elles-mêmes", Journaliste: Antoine Lambert

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

n°4141, pages 20-21

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Magazine Scientifique bimestriel "Effervesciences",1 septembre 2017, article intitulé "Les prairies thérapeutiques", Journaliste: Jean-Yves Gauchet

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

n°114, pages 10 à 13

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Journal hebdomadaire "La Haute-Saône", 30 juin 2017, article intitulé " Les bienfaits du pâturage"

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

n°2182

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Journal Hebdomadaire " L'avenir Agricol et Rural de la Haute Marne" , 7 juillet 2017 article intitulé "Les bienfaits du Pâturage"

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Des "Prairies Pharmacies" pour les vaches

URL:

http://www.paysan-breton.fr/2017/06/des-prairies-pharmacies-pour-les-vaches/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Prairie Pharmacie

URL:

http://www.eilyps.fr/media/prairie_pharmacie17_web__027956900_1714_13022017.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Les prairies servent aussi de pharmacie

URL:

http://www.lafranceagricole.fr/elevage/les-prairies-servent-aussi-de-pharmacie-1,1,3961260518.html

โมดูล