เทคโนโลยี

Использование отходов производства биогаза для повышения плодородия почв [อุซเบกิสถาน]

Использование отходов производства биогаза для повышения плодородия почв

technologies_3645 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ташкузиев Маъруф

Государственный научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии

อุซเบกิสถาน

ผู้ใช้ที่ดิน:

Юлдашев Равшан

племенное хозяйство «Милк агро»

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Технология основана на использовании отходов производства биогаза в качестве высокоэффективного экологически чистого органического удобрения на полях фермеров

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

С ростом потребностей животноводческих хозяйств в топливно-энергетических ресурсах актуальным становится вопрос их стабильного энергообеспечения, который частично можно решить внедрением технологий производства энергии из возобновляемых источников. В 2015 году Правительство Республики Узбекистан приняло постановление о стимулировании строительства биогазовых установок. По расчетам экспертов Узбекистан обладает потенциалом для производства порядка 9 млрд. м3/год биогаза, что составляет около 10% годовой потребности страны в энергоносителях (ПРООН «Дорожная карта по развитию рынка биогазовых технологий в Узбекистане», 2012). Сырьем для производства биогаза могут служить любые легко разлагаемые органические вещества - навоз, птичий помет, солома, стебли хлопчатника, листья деревьев и другие органические остатки. В последние годы в Узбекистане успешно выпол¬нены проекты ПРООН и Программы малых грантов ГЭФ по использованию биогазовых установок для автономного энергоснабжения фермерских хозяйств. В рамках Проекта ПРООН «Содействие развитию биогазовых технологий в Узбекистане» (2006) технология получения энергетических ресурсов и применения высокоэффективных органических удобрений выполнена в фермерских хозяйствах Milc-Агро и Г.Абдуллаева Зангиатинского района. Самый успешный пример производства биогаза и использования отходов в качестве органического удобрения показало фермерское хозяйство «Надежда» в Хавастском районе Сырдарьинской области. Биогазовая установка, запущенная в рамках пилотного проекта ПМГ ГЭФ (2010г.), обеспечивает электроэнергией животноводческий комплекс и ценным органическим удобрением поля под кормовыми культурами. Технология производства биогаза особенно важна для средних фермерских хозяйств в целях собственного энергообеспечения и обогащения почв гумусом. Наблюдающееся в последние десятилетия снижение содержания органического вещества почвы привело к снижению количества и качества полезных почвенных организмов из-за ухудшения их среды обитания, что стало одной из причин снижения плодородия почв. В процессе производства биогаза получается концентрированное органическое удобрение, лишенное семян сорняков и болезнетворной микрофлоры, в котором содержится в 2-4 раза больше основных питательных веществ, чем в обычных органических удобрениях, а также гуминовые кислоты, стимуляторы роста растений, витамины и аминокислоты.
Мероприятия и вклады на введение / содержание:
Продукты жизнедеятельности животных ежедневно собираются в специальных емкостях и затем отправляются в реакторы. Органические удобрения хранятся в течение семи - десяти дней при температуре 38-40 градусов, вследствие чего все бактерии и семена различных трав гибнут. Поэтому использование биоудобрений позволяет в дальнейшем снижает потребность в борьбе с сорняками на полях. Жидкие отходы, разведенные водой в пропорции 1:20 используются в качестве подкормки растений. Норма внесения 1 т/га за сезон.
Стоимость средней индивидуальной БГУ (30 м3) составляет от 15 до 18 тысяч долларов США. Срок окупаемости - от 3 до 7 лет. Чем больше БГУ, тем выше ее рентабельность и короче сроки окупаемости. Экономия за счет использования биоудобрения - 84 долл/га. Основным источником дохода от эксплуатации БГУ в фермерском хозяйстве «Надежда» является использование и продажа биоудобрения. Увеличение производства кормов на собственных угодьях позволит не только обеспечивать собственное поголовье, но и продавать излишки силоса, люцерны, кукурузы и кормовой пшеницы в среднем на сумму 1 600 долларов США в год.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Зангиатинский район, Ташкентская область

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

массив Г.Абдуллаева, фермерское хозяйство Milc-Агро

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

в исследованных хозяйствах Milk-Agro и «Надежда» технология применяется на площади 10 га и 13 га

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2002

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется через проекты ПМГ ГЭФ, ПРООН

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • Основные задачи – производство биогаза и биоудобрения в результате производства

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • Хлопчатник и пшеница, кормовые культуры для животноводства
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

2 урожая в год – 1 урожай хлопчатника, урожай озимой пшеницы и повторных культур (маш, фасоль и др.), посеянных после уборки пшеницы, 5-6 укосов люцерны

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
แสดงความคิดเห็น:

не изменилось

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
 • การจัดการของเสีย / การจัดการน้ำเสีย

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Низкие нормы органических удобрений и уборка с полей растительных остатков способствовали снижению содержания гумуса и ухудшению среды обитания полезных почвенных организмов, что привело к снижению количества и качества почвенной макро- и микрофауны. От содержания гумуса зависит интенсивность биохимических процессов, обусловливающих накопление питательных веществ, необходимых растениям.

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Использование отходов производства биогаза способствует повышению органического вещества, улучшению среды обитания полезных почвенных организмов, формирует структуру почвы.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Схема иллюстрирует биогазовый комплекс для производства биогаза и биоудобрений

ผู้เขียน:

https://econet.ru/articles/146539-kak-poluchit-biogaz-iz-navoza-tehnologiya-i-ustroystvo-ustanovki-po-proizvodstvu

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 гектар

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

3500.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 4 долл. США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Приобретение и монтаж биогазовой установки Теплое время года
2. Уход за посевами (культивация с внесением удобрений, поливы) июль-октябрь
3. Уборка урожая ноябрь
4. Запашка растительных остатков ноябрь
5. Боронование-малование и посев сидерата ноябрь
6. Запашка сидерата апрель

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Закупка и монтаж БГУ шт. 1.0 18000.0 18000.0 30.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 18000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 5.14
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

проект

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Транспортировка и внесение удобрения 2-3 раза в течение вегетации для подкормки растений
แสดงความคิดเห็น:

Вклады в поддержание технологии относятся только к транспортировке биоудобрения до поля.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Транспортировка и внесение удобрения долл. США/га 100.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Затраты относятся только к транспортировке удобрения к полю

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Наибольшие затраты относятся к приобретению и монтажу биогазовой установки

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

418.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

96% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Ташкент

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

450 м н.у.м.(Milc-Agro) и 273 м н.у.м. (Хаваст)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Почвы лугово-сероземные, засоленные и промытые на суглинисто-супесчаном аллювии и пролювии (Calcisol, sulphatic). Содержание гумуса в пахотном слое меньше 1%.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

на орошаемой территории растительность представлена культурными видами растений, которые выращивают на полях: хлопчатник, пшеница, овощные, бахчевые, многолетние насаждения фруктовые и декоративные деревья и кустарники

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га, дехканских и приусадебных участков – до 0,35 га

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • Через Ассоциации водопользователей и и управления оросительных систем

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую территорию за пределами территории ее применения

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนประจำปี ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ดี
ภัยจากฝนแล้ง ดี
แสดงความคิดเห็น:

Технология не зависит от климата, а только от количества животных, производящих сырье для производства биогаза

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Срок окупаемости более 3 лет, поэтому в краткосрочной перспективе землепользователь без внешней поддержки несет убытки

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Самообеспечение энергией
Двойная выгода – биогаз и удобрение

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Высокая стоимость Кредитование

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Июль-ноябрь 2016-2017г.г., 2013

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

опрошено 3 чел

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

3 чел

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

С. Шоева ДЕШЕВАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. 2009 г.

URL:

http://www.cawater-info.net/news/04-2009/03.htm

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

И.В. Дергачева, П.Т. Салихов. Биогаз, электроэнергия, тепло. 11 шагов к цели Практическое руководство Ташкент, 2011

URL:

https://mineconomy.uz/sites/default/files/pictures/biogaz1.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Л.В. Завьялова, П.Т. Салихов. ПРООН. ДОРОЖНАЯ КАРТА по развитию рынка биогазовых технологий в Узбекистане

URL:

https://mineconomy.uz/sites/default/files/pictures/biogaz3.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Л.В. Завьялова, И.В. Дергачева ПРООН. Использование БИОГАЗА для автономного энергообеспечения фермы. ИСТОРИЯ УСПЕХА

URL:

https://mineconomy.uz/sites/default/files/pictures/biogaz2.pdf

โมดูล