Solo los datos declarados públicos son visibles.

Los resultados de su búsqueda (2084)

បច្ចេកទេសដាំបន្លែឆ្លាស់គ្នាដែលទប់ទល់ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត នៅតាមច្រាំងទន្លេមេគង្គ
technologies

បច្ចេកទេសដាំបន្លែឆ្លាស់គ្នាដែលទប់ទល់ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត នៅតាមច្រាំងទន្លេមេគង្គ [ប្រទេសកម្ពុជា]

ការដាំបន្លែឆ្លាស់រង ដោយប្រើប្រភេទផ្សេងៗគ្នា (សាឡាដ ស្ពៃតឿ ស្ពៃចង្កឹះ ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ និង​ត្រកួន) ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បំផ្លាញ​ពី​សត្វល្អិត​ដោយ​រួមផ្សំ​​ជាមួយ​ការ​សម្លាប់​មេរោគ​ក្នុង​ដី​​មុនពេល​​ដាំ​ដោយ​​​​ប្រើ​កំបោរ ហើយ​ក៏​បាន​ប្រើថ្នាំ​កំចាត់​សត្វល្អិត​ផ្សំ​ពីរុក្ខជាតិ​ផងដែរ​​ក្នុងពេល​ដាំ​ដុះ។ ​បច្ចេក​​ទេស​​​​​​នេះ​​​បាន​​​អនុវត្ត​​​លើ​ការ​ដាំ​បន្លែ​តាម​​ច្រាំង​​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ខេត្តក្រចេះ។

  • Compilador: Nary Lay
ក្រុមកសិករផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្ម ស្វាយមានជ័យស្ត្រីសាមគ្គី
approaches

ក្រុមកសិករផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្ម ស្វាយមានជ័យស្ត្រីសាមគ្គី [ប្រទេសកម្ពុជា]

ការចងក្រងក្រុមកសិករដាំបន្លែសុវត្ថិភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត និង វាជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍កសិកម្ម (AC)។ ក្រុមនេះ គឺគាំទ្រទៅដល់ការលក់ផលិតផល តាមរយៈការប្រមូលផ្តុំបង្កើតជាក្រុមឡើងសម្រាប់អ្នកទិញ។ អ្នកផលិត និងអ្នកទិញបាន ចុះកិច្ចសន្យាដែលជាលក្ខខណ្ឌជាចម្បង និងកិច្ចយល់ព្រមព្រៀងគ្នា។ លក្ខខណ្ឌជាចម្បង គឺត្រូវដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលកសិកម្មតាមកម្រិតស្តង់ដារ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកផលិត និងអ្នកប្រើប្រាស់។

  • Compilador: Navin Chea
UNDESERT Plan Vivo Carbon Stocking
unccd

UNDESERT Plan Vivo Carbon Stocking

The Plan Vivo System provides a proven institutional framework for a properly financed and structured approach to supporting local communities and smallholders to cultivate, manage and protect trees. It facilitates the planning, management and monitoring of project activities and CO2 benefits generated by projects. The system incorporates a set of ...

  • Compilador: UNCCD PRAIS
MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT:
"Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".
unccd

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT: "Climate Change and ...

The CIRCE Integrated Project, funded under the European Commission's Sixth Framework Programme, aims to reach this objective, highlighting impacts and possible adaptation actions of the climate change in the Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East. http://www.circeproject.eu/

  • Compilador: UNCCD PRAIS
Практика сезонного использования пастбищ
unccd

Практика сезонного использования пастбищ

В Центральной Азии обширные пространства некогда плодородных пастбищ превратились в песчаную пустыню из-за того, что перестала соблюдаться практика их сезонного и ротационного использования, что привело к перевыпасу, а также из-за усиливавшейся тенденции к выпасу скота лишь одного вида. Для повышения продуктивности пастбищных земель, улучшения их экологического состояния и сбалансированного использования ...

  • Compilador: UNCCD PRAIS
HANDBOOK ON FARM ADVISORY SYSTEMS
unccd

HANDBOOK ON FARM ADVISORY SYSTEMS

At the workshop on farm advisory and water protection organized by DG ENV in October 2009 in Brussels, the decision was taken to develop a handbook of ideas for administrations about integrating water issues in farm advisory services. COM services, Expert Group members with the support of a consultant, have ...

  • Compilador: UNCCD PRAIS
WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".
unccd

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH), funded under the EU FP6, will bring together the hydrological, water resources and climate communities to analyse, quantify an predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states; evaluate their uncertainties and clarify the overall ...

  • Compilador: UNCCD PRAIS
DESIRE project
unccd

DESIRE project

See the mentioned links refered on description

  • Compilador: UNCCD PRAIS
AQUASTRESS EUROPEAN RESEARCH PROJECT: Mitigation of Water Stress through new Approaches to Integrating Management, Technical, Economic and Institutional Instruments".
unccd

AQUASTRESS EUROPEAN RESEARCH PROJECT: Mitigation of Water Stress ...

In this Project, decision makers have been identified through a stakeholder analysis. They have been invited to participate in the project as members of the stakeholder bodies. Their involvement was primarily aimed to define the institutional framework for water stress mitigation, but they were also actively involved in the selection ...

  • Compilador: UNCCD PRAIS
Adaptation à la désertification et aux changements climatiques: les systèmes de production agricole de Sébikotane dans les Niayes(Sénégal)
unccd

Adaptation à la désertification et aux changements climatiques: ...

Les sécheresses récurrentes des années 70 et 80 au Sénégal et en général au Sahel ont fini d’installer dans les esprits, l’idée que le climat a véritablement changé. Cette réalité va changer beaucoup de paramètres liés à la gestion des ressources naturelles sur lesquelles les populations fondaient leur existence surtout ...

  • Compilador: UNCCD PRAIS