អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

A mini wetland system. [ប្រទេសសាំលូស៊ី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Saint Lucia

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

A mini wetland system.

ប្រទេស:

ប្រទេសសាំលូស៊ី

របាការណ៍អង្គភាព:

Saint Lucia

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការកាត់បន្ថយ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគៀងគរធនធាន​ និងមូនិធិ
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

This activity was what he called a wetland system, which entailed the construction of a concrete structure approximately 25-30 square feet in area, with a piping system used to transport sewage to the wetland. This wetland operates sort of like a soak away system but it is being used because of the geology of the area. Mr Verneuil   indicated that since the entire Aux Leon area is rock with no capacity for permeation, this wetland system may be the best solution at the moment. (See figure 1)
Figure 1

ទីតាំង

Aux Leon(Fond D’Or Watershed)

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

3990.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

8624.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

The Fond D’Or watershed is the second largest in St. Lucia and comprises
approximately 9860 acres or 3990 hectares. Approximately 23% of the watershed
is under protection - Government Forest Reserves which are located in the upper
watershed. The Fond D’Or watershed is among the seven (7) of the 37
watersheds in St. Lucia that are an important source of water supply. The most
extensive area of natural forest is located along the northern ridge extending
from Dennery Knob towards Au Leon.

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

While much of the land in the watershed is under private land ownership,access to land for residential and economic use remains a key development issue in particular the lands not brought under management control since the
sale of Dennery Factory (former estate acquired by government in 1979 and
• The Fond D’Or Beach area should be preserved strictly for recreation.
Unemployment in the watershed is high especially among the youth and
outside agriculture and the distributive trades; while other sectors are at the
rudimentary stage of development.With increasing population growth and settlement expansion, prime
agricultural land is lost to settlement use.|
Agriculture (cultivation and livestock) is the dominant land use activity within
the Mabouya Valley accounting for almost 777 ha or 1919 acres of land in the
middle and lower watershed areas. Close to 1,124 acres or 12% of the Fond
d’Or River basin was classified as suitable for cultivation (classes I, II and III)
and is under intensive commercial farming.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

The IWCAM project commissioned a study of sewage disposal systems in the Au Leon community where geology and population are factors that constrain the use of traditional septic and even pit latrines. The study revealed
that in addition to the aforementioned constraints, the inadequate water supply contributed to the poor sewage disposal practices. The use of dry ravines or bushes is the dominant method; however most expressed willingness to use improved alternatives if these are present.|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

This activity  called a wetland system, which entails the construction of a concrete structure approximately 25-30 square feet in area, with a piping system used to transport sewage to the wetland. This wetland operates sort of like a soak away system but it is being used because of the geology of the area.Since the entire Aux Leon area is rock with no capacity for permeation, this wetland system may be the best solution at the moment,to address ravine/river water pollution problems.
Sewage is diverted from approximately three households, using a series of PVC piping, as seen in figure 1. After construction, wild ginger is planted within the wetland to help absorb the nitrates from the sewage, thus releasing water of a much lower ecoli count into the ravine. The disparity  between the ecoli count before and after entry into the wetland system is quite significant according to Mr.Verneuil,project liason officer.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

The primary objective of the best practice is to facilitate the improvement of the quality of waste water which is discharged into ravines,streams and rivers within the project area,to create  more favourable environmental conditions for ecosystems and people within the community.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Selection of sites to establish demonstration mini-wetland system and facilitate establishment.
Public awareness and sensitisation activities were conducted to involve and help improve on the knowledge base of community members.
Training activities were conducted to increase capacity of the members of the community,in terms of establishing the system.|

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

This activity  which is called a mini wetland system, which entails the construction of a concrete structure approximately 25-30 square feet in area, with a piping system used to transport sewage to the wetland. This wetland operates sort of like a soak away system but it is being used because of the geology of the area. Since the entire Aux Leon area is rock with no capacity for permeation, this wetland system may be the best solution at the moment.
Sewage is diverted from approximately three households, using a series of PVC piping, as seen in figure 1. After construction, wild ginger is planted within the wetland to help absorb the nitrates from the sewage, thus releasing water of a much lower ecoli count into the ravine. The disparity  between the ecoli count before and after entry into the wetland system is quite significant(    ) According to Mr. |
concrete structure approximately 25-30 square feet in area, with a piping system used to transport sewage to the wetland.Sewage is diverted from households, using a series of PVC piping.After construction, wild ginger is planted within the wetland to help absorb the nitrates from the sewage, thus releasing water of a much lower ecoli count into the ravine.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


The IWCAM project;Mabouya Valley(Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries)|Castries,Saint Lucia.

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Ministries of Agriculture,Forestry and Fisheries.|Ministry of Health|Caribbean Environmental Health Institute(CEHI)|IWCAM Project.|Fond D'or Watershed Management Committee.(FDWMC)|Community of Aux Leon|Ministry of Social Transformation.

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

The community of Au Leon|(FDWMC) Fond D’Or Watershed Management Committee

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

These stakeholders were involved in brainstorming sessions, identifying the issues involved and working on solutions to address these issues.Consultations were held and meetings and fieldtrips were convened to develop this system.Community members were trained to construct these mini systems and actually were the ones who eventually established them in the field,with supervision being provided by IWCAM project liason officer and other government agencies,ministry of Agriculture and Health.CEHI provided technical assistance in relation to water testing activities.|

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

The haphazard development of land, resulting from the absence of a plan framework, poor planning enforcement and squatting, has led to inefficient
and unprogessive settlements that are difficult to regularise and access, for example Au Leon.Sewage issues resulting from poor geology are also
prominen|
After construction, wild ginger is planted within the wetland to help absorb the nitrates from the sewage, thus releasing water of a much lower ecoli count into the ravine. The disparity  between the ecoli count before and after entry into the wetland system is quite significant|
Water quality, adequate supply and a functioning distribution system are
issues of grave concern to the watershed, its people and users.
Contamination of water intakes from human activity and the absence of
laws\policies to protect these critical areas are major weaknesses. |

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Because of improvement in water quality,the quality of lives of community residents is sure to improve in various respects(Recreation,Health etc.)|
Off site impacts have basically to do with improvement of the quality of water which flow within rivers and streams at the lower watershed region,which is beneficial to the rivarine ecosystems and people within the watershed.|

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

This system, which deals with improvement of water quality flowing in rivers within the watershed,will decrease the levels of Eutrophication, which will be prove essential for the protection and wellbeing of rivarine ecosystems.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

ទេ

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

The actual situation which existed within the area,highlighted the very urgent need to address these problems.It was obvious to all stakeholders that something needed to be done.|
The very active Fond d'or Watershed Management Committee and cooperation of the Aux Leon Community.Both groups were very instrumental in the development and establishment of the best practice.
The introduction of the IWCAM project,with available funds.well structured and managed project with dedicated personel.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

This system do not require a large quantity of human resources for establishment and maintenance.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

The system do not require vast amounts of financial resources to establish and maintain.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

The system is not very complicated to establish and can be replicated very easily in other areas.

ម៉ូឌុល