អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Small Water Impounding Project (SWIP) for Upland  Area Development [ប្រទេសហ្វីលីពីន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Philippines

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 80%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Small Water Impounding Project (SWIP) for Upland  Area Development

ប្រទេស:

ប្រទេសហ្វីលីពីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Philippines

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Libasan small water impounding projects (SWIP) was established in Nabunturan for soil and water conservation, supplemental irrigation, and fish culture. The project consists of modified homogenous earth structure with a total storage area of 14 ha and service area of about 150-200 hectares. It has also provision for inland fishery production including fish hatchery for fingerlings production. Watershed management is a very important component of the system and was implemented through the LGU's Forest Protection Program. Seedlings (i.e. coconut, coffee and fruit trees) dispersal was initiated by the municipality thru  a strong local and community policy framework.

ទីតាំង

Libasan, Nabunturan, Compostela Valley, Philippines|

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

The soils in the service area were developed from alluvial deposits with clayey texture, deep and poorly  drained internally. The soils in the watershed area consist of shallow to moderately deep, moderately  drained clay loam to clay soils.|
Rainfall is more or less evenly distributed throughout the year  with annual mean of 1,772 mm. Lowest rainfall is on February to March (92 mm) while the highest is June (207 mm). January is the coldest (26.8oC) while May is the warmest (28.4 oC)                                                      
The service area is characterized by level to nearly level topography while the watershed area consists of gently rolling to hilly  landscape

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Nabunturan is a first class municipality. The total income of the municipality significantly increased by 20.8% from 86.9 million pesos in 2007 to 105.6 million pesos in 2008. The internal revenue allotment (IRA) of the municipality was 72.63 million pesos in 2008 for an equivalent of 1,078 pesos IRA per capita .
While almost 70% of the total land area is agricultural, 20% are uplands. In general there are land tenure security problems. The total area of Nabunturan base on land use pattern, rural area covered 23,432. 237 ha and the urban area totaled to 687.763. |
Due to its arable land and generally good climate, agriculture is the primary economic activity. Majority or about 68.5% of the total land area of the municipality is predominantly occupied by agricultural lands. To support its farmers, the municipality has invested in several agricultural support facilities such small water impounding project (SWIP) and communal irrigation systems.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Libasan  SWIP had been implemented to address both environmental targets (i.e. conservation and protection of the environment) and socio-economic targets (i.e. source of livelihoods, profitable business in agriculture and fishery) of the local village. It has improved  the way of life of the community over the years due to increased agricultural and fishery productivity as water from the reservoir is sufficient the whole year round. The local government has initiated a watershed protection program to prolong the life of the project by distributing seedlings which were planted in the watershed. The Farmers Association became stronger and more efficient in the operation and maintenance of the system though various trainings its members have attended. Thru strong leadership and cooperation among members, the Libasan Farmers Association became a multi-purpose cooperative with outstanding assets amounting to 4.1 million pesos with the LIbasan SWIP as the core facility.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Limited source of livelihoods
2. Inadequate water supply during dry season
3. Soil erosion, excessive surface runoff and flooding during the rainy season|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Uncontrolled surface runoff, soil erosion, soil fertility decline, and flooding of low-lying areas are the major concerns in the upland  and adjoining areas of Nabunturan due to lack of defenses in the middle and upper reaches of the watershed. Yet, during dry season there is limited water supply to support agricultural activities and other related endeavors.  With limited sources of livelihoods, farmers then are forced to encroach the watershed resulting to continued deforestation that further worsened the situation. This “vicious cycle” was gradually halted by the establishment of Small water impounding project (SWIP). It acted as the first line of defense against flood in the upper reaches of the watershed. More importantly, it collected and stored surface runoff and direct rainfall that would otherwise flow directly to waterways with highly erosive velocity. It also captured eroded materials from the watershed and thus helped prevent natural waterways from becoming shallow.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1. To conserve rainwater through rainwater harvesting techniques such as small water impounding project (SWIP)
2. To prevent and control top soil erosion through runoff management;
3. To develop sources of livelihood in the uplands and adjoining areas

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1.  Study possible farm enterprises and farming systems
2.  Establish appropriate and cost-effective farm enterprises
1. Introduction of soil and water conservation measures in the   watershed
2. Farmers training and technology demonstration
3. Farmers adoption and field implementation
1.  Site selection, field survey and bio-physical characterization
2.  Hydrologic and engineering design studies  
3.  Consultation meeting with affected farmers and beneficiaries
4.  Project implementation, O and M activities

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

The Libasan SWIP is currently being managed by the Libasan Primary Multi-purpose Cooperative (LPMC). It was primarily designed for soil and water conservation  by collecting direct rainfall and surface runoff  (rainwater harvesting).  It has a reservoir surface area of 14 ha which is currently being utilized for supplemental irrigation, inland fish culture, fresh water fish hatchery , and for recreation. Its present irrigation service area is 150-200 hectares. The structural component of a typical SWIP consists of the following physical features: a) earth embankment, b) spillway, c) outlet works, d) irrigation system, and e) access road.
The best practice includes forest preservation, protection, rehabilitation and   conservation of the remaining natural resources thru reforestation in the watershed.  These efforts address the problem of siltation in the reservoir and denudation of the watershed and maintain the effective storage capacity of the reservoir. Trees provided by the local government and planted in the project watershed include:
    1. Budded Rubber
    2. Coconut
    3. Coffee
In the service area, farmers raise ducks to control pests (golden snails) in the paddy field during crop vegetative stage and after harvest.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

Bureau of Soils and Water Management |SRDC Building
Elliptical Road cor. Visayas Aven.
Diliman, Quezon City
Philippines
Tel  +632 920 43 82
E mail: silvinotejad.bswm07@gmail.com

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1. DA- Regional Field Units
2. Local Government Units
3. Farmers Association

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Farmers Association
2. Municipal Government Unit of Nabunturan
3  Provincial Government of Compostela Valley
4. Department of Agriculture Regional Field Unit
5. Other national agencies with local presence – Philippine Coconut Authority, Fiber Industry Development Authority (FIDA)|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

The farmers association  thru the LPMPC, being the direct beneficiaries, is the one
responsible in the operation and maintenance of the system. The Municipal Government of Nabunturan, the Provincial Government of Compostela Valley and the DA-Regional Field Units (DA-RFU) provide agricultural support services in terms of planting materials for the watershed protection, post-harvest facilities, greenhouse and even technical and financial assistance. In case of technical O & M problems, the DA-RFU thru its Regional Agricultural Engineering Division, monitors the project operation and provides technical support and assistance to the farmers. National agencies with local presence also provide agricultural facilities and inputs. This arrangement creates strong linkages among key local player and facilitates sharing of their resources to ensure project sustainability.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

1.Increased cropping intensity by 100% and improved  agricultural productivity
2. Introduction of inland fishery production, and fingerlings production from the freshwater fish hatchery|

1. Contributed to the soil and water conservation and flood mitigation effort of the local government
2. Uplifted the living condition of local people thru increased economic activity

1.Enhanced the organizational and management capacities of  farmer-members thru continuing skills development
2. Develop new habitat for wildlife  and preserve and protect forest resources thru the watershed management component of the project

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Potential reduction in flood  peaks in adjoining waterways.
More economic activities in the neighboring village due to  increased agricultural and fisheries production and generation of jobs

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

The development of Libasan Reservoir provides new habitat for wildlife. A variety of indigenous fish species were also stocked in the reservoir. Meanwhile, the watershed management component of the project encourages enrichment planting and maintenance of protection forest, which help maintain a healthier and more bio-diverse watershed area.
With stored water available the whole year round, the practice contributes to reducing the vulnerability of the local people and ecosystem against the impacts of climate change particularly drought. The impounding reservoir also serves as the first line of defense against flood. It helps reduce stream bank erosion and scouring through a more controlled water flow and minimize downstream siltation as it captures eroded materials from sloping lands. The continuous planting of trees in the watershed will have long term impact in terms of  carbon sequestration which  will help mitigate climate change.

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Nationwide|Wthin Nabunturan, Compostela Valley  – Magsaysay 1 SWIP, |Within Nabunturan, Compostela Valley – Magsaysay 2 SWIP

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Strong linkages with local and national agencies
Positive socio-economic and environmental benefits
Adoption of cost-sharing scheme

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. Good governance and strong partnership
2. Strong farmers association to operate and maintain the project

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

In the design of project such as SWIP, beneficiaries should be properly consulted and their inputs (i.e. field observation) be considered in the project design.  |

ម៉ូឌុល