អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана [ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Uzbekistan

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 77%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

របាការណ៍អង្គភាព:

Uzbekistan

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Для составления схемы пастбищеоборота по каждому потребителю  (отары ширката, фермеров и дехканских хозяйств) выполнено обследование пастбищ: (а) определены тип, кормовая ценность, емкость пастбищ;(б) составлен кормовой баланс.
На базе результатов исследования существующего статуса деградации пастбищ, сезонных вариаций  потенциала урожайности и нагрузки на пастбища разработано территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры. Для каждой отары овец выделено два водопойных колодца. Площадь пастбищ вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделена на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному колодцу, где  также два сектора используют соответственно осенью и зимой.
Для реализации схемы создана комиссия пастбищепользователей при сельском сходе и координационная  комиссия при Хокимияте района для контроля за соблюдением чабанами разработанной схемы выпаса и пастбищеоборота.      

ទីតាំង

Деревня Кызыл Роват расположена в Ромитанском районе Бухарской области  на правобережье реки Амударьи между 62°13’ ВД и 40°33’ СШ.

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Почвенный покров сформировался в условиях пустынного типа почвообразования и представлен почвами пустынного и полупустынного типа. Свободные пески составляют приблизительно 2.3 миллиона гектаров в Бухарской области. Доминирующими являются типы почв, сформированные в очень сухих и контрастных условиях пустыни и полупустыни; отличаются низким плодородием, содержанием гумуса (<1%) и  подвержены засолению.|
Территория области представляет собой слабоволнистую равнину с отдельными возвышенностями, более 90% площади занимают пески Кызылкума. Поверхность перекрыта агро ирригационными наносами мощностью 2-5 м, подстилаемыми песками, а с глубины 10 м гравийно-галечниковыми отложениями.  |
Основные черты климата - резкая континентальность и засушливость. Средняя годовая температура воздуха составляет +13,714,30С, температура в летние месяцы колеблется в пределах +25,4 +28,00С,  дневные температуры достигают 42-430С. Температура самого холодного месяца - января положительная   +0,20С. Постоянные северо-восточные ветры скоростью 10-20 м/с. Средний ежегодный уровень осадков в Кызыл Ровате - всего 95 мм.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Местное население в проектной площади занимается животноводством - разведение  и выпас  крупного и мелкого рогатого скота. Сельское хозяйство, преимущественно орошаемое земледелие – это выращивание риса, дынь, пшеницы в фермерских хозяйствах, а также овощей, фруктов и др. продукции растениеводства в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках;  |
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком.  
Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет 496 $США/год на 1 сельского жителя (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Управление пастбищным животноводством подразумевает организацию рационального использования пастбищ животными, т.е. систему, предусматривающую регулируемое количество и качество производимой продукции при содержании определенной численности поголовья, оптимально потребляющих ресурсы пастбищ с учетом их емкости. Благодаря применению рационального метода использования пастбищ и оптимизации механизма управления животноводством по сравнению с традиционным методом выпаса, было достигнуто существенное увеличение конкурентоспособности отрасли каракулеводства – до 38.3%. |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Нерациональное использование пастбищ и бесконтрольный выпас скота
В настоящее время животноводство для населения, проживающего в пустынной зоне, является не только источником необходимых продуктов питания, но и основным средством существования.
В результате социально-экономических и политических изменений,  произошедших в стране, изменилась структура владения и управления в секторе животноводства. Пастбищные угодья принадлежат ширкатам и переданы в долгосрочную аренду крупным фермерским хозя|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

1. Деградация пастбищных угодий
2. Снижение продуктивности  пастбищ
3. Нерегулируемый выпас скота

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Цель 1.  Разработка схемы ротации пастбищ с учётом увеличения их продуктивности.
Цель 2. Создание комиссий по пастбищепользованию при сельском сходе граждан
Цель 3. Контроль над выпасом скота населения с применением пастбищеоборота

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

На базе результатов исследования существующего статуса деградации пастбищ, сезонных вариаций  потенциала урожайности и нагрузки на пастбища было разработано территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры. Площадь пастбищ вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделена на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному кол
Каждый сезон скот переводится с одного участка пастбища к другому (ротация), позволяя восстановиться растительному покрову. Для контроля за соблюдением чабанами разработанной схемы выпаса и пастбищеоборота создана комиссия пастбищепользователей при сельском сходе граждан и координационная  комиссия при Хокимияте района.|
Для улучшения системы использования пастбищ организованы Комиссии пастбищепользователей при сельских сходах граждан (ССГ).

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Разработано территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры. Площадь пастбищ вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделена на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному колодцу, где  также два сектора используют соответственно осенью и зимой.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

Проект ГЭФ/ПРООН, Главное управление лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан  «Достижение устойчивости экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум». 2008-2013|Узбекистан, г. Ташкент, 100113, Чиланзар-8, ул. Катартал 21

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1. НК «Узбеккаракуль»,
2. Общины и сельский сход граждан в Кызыл Ровате
3. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
4. Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане
5. Многострановый проект по повышению потенциала для УУЗР, ИСЦАУЗР

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. НК «Узбеккаракуль»  
2. Общины и сельский сход граждан в КызылРовате,
3. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
4. Хокимият
5. Ширкаты
6. Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане
7. Многострановый проект по повышению потенциала для УУЗР, ИСЦАУЗР и УЗГИП институт |

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

1. НК «Узбеккаракуль» - поддержка в проектировании и внедрении
2. Общины в КызылРовате –участие в использовании
1. Сельский сход граждан и хокимият – поддержка в совместном внедрении и использовании подходов и практик УУЗР
2. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства – поддержка в проектировании и внедрении технологии
3. Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане – координация и мониторинг выполнения
4. Многострановый проект по повышению потенциала для УУЗР, ИСЦАУЗР при поддержке специалистов УЗГИП института МСВХ – документирование и интеграция технологии в глобальную базу знаний WOCAT.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

Участие местных граждан  в работе комиссии пастбищепользователей; регулируемый выпас скота чабанами

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

2. Снижение нагрузки на пастбищные территории вокруг посёлков
1. Продуктивность пастбищ возросла на 20%, а производительность и доходы от животноводства почти на треть.
1. Новые породы (Красная степная, Казахская белоголовая) обеспечили снижение затрат на единицу скота.|
1. Рациональное использование пастбищных территорий вокруг посёлков (поедаемость возросла на 40%)
2. Снижение нагрузки на пастбищные территории вокруг посёлков
1. Достигнуто существенное увеличение конкурентоспособности отрасли каракулеводства – до 38.3%.
2. Новые способы кооперирования и самоуправления в использовании маргинальных земель

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

1. Улучшение земельного и растительного покрова восстановленных ландшафтов
2. Снижение СО2 в атмосфере за счет секвестрации в биомассе пастбищной растительности – вклад во всеобщие усилия с глобальным потеплением.

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

В хозяйствах Ромитанского района Бухарской области

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Заинтересованность местного сообщества в улучшении производительности своих  пастбищных угодий и получении доходов
2. Согласованные действия местных жителей
1. Наличие специалистов, способных разработать территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры на базе определения статуса деградации пастбищ, сезонных вариаций  потенциала урожайности и нагрузки на пастбища |

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. В целях обеспечения организации рационального использования и охраны пастбищ, а также воспроизводства растительного покрова пастбищных угодий, подготовлен проект Постановления Кабинета Министров «О совершенствовании порядка использования и охраны пастбищ».|2. Создана рабочая группа (7 специалистов хокимията  и ширката) по разработке и реализации Модели Интегрированного плана по управлению земельными ресурсами на уровне района

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1. Приемлемые схемы ротации пастбищ с учётом увеличения их продуктивности исходя из технических мощностей инфраструктуры.
2. Новые способы кооперирования и технологические приемы  восстановления деградированных пастбищ.

ម៉ូឌុល