ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана [ອູເບກີສຖານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Uzbekistan

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 77%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана

ປະເທດ:

ອູເບກີສຖານ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Uzbekistan

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Для составления схемы пастбищеоборота по каждому потребителю  (отары ширката, фермеров и дехканских хозяйств) выполнено обследование пастбищ: (а) определены тип, кормовая ценность, емкость пастбищ;(б) составлен кормовой баланс.
На базе результатов исследования существующего статуса деградации пастбищ, сезонных вариаций  потенциала урожайности и нагрузки на пастбища разработано территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры. Для каждой отары овец выделено два водопойных колодца. Площадь пастбищ вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделена на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному колодцу, где  также два сектора используют соответственно осенью и зимой.
Для реализации схемы создана комиссия пастбищепользователей при сельском сходе и координационная  комиссия при Хокимияте района для контроля за соблюдением чабанами разработанной схемы выпаса и пастбищеоборота.      

ສະຖານທີ່

Деревня Кызыл Роват расположена в Ромитанском районе Бухарской области  на правобережье реки Амударьи между 62°13’ ВД и 40°33’ СШ.

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Почвенный покров сформировался в условиях пустынного типа почвообразования и представлен почвами пустынного и полупустынного типа. Свободные пески составляют приблизительно 2.3 миллиона гектаров в Бухарской области. Доминирующими являются типы почв, сформированные в очень сухих и контрастных условиях пустыни и полупустыни; отличаются низким плодородием, содержанием гумуса (<1%) и  подвержены засолению.|
Территория области представляет собой слабоволнистую равнину с отдельными возвышенностями, более 90% площади занимают пески Кызылкума. Поверхность перекрыта агро ирригационными наносами мощностью 2-5 м, подстилаемыми песками, а с глубины 10 м гравийно-галечниковыми отложениями.  |
Основные черты климата - резкая континентальность и засушливость. Средняя годовая температура воздуха составляет +13,714,30С, температура в летние месяцы колеблется в пределах +25,4 +28,00С,  дневные температуры достигают 42-430С. Температура самого холодного месяца - января положительная   +0,20С. Постоянные северо-восточные ветры скоростью 10-20 м/с. Средний ежегодный уровень осадков в Кызыл Ровате - всего 95 мм.|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

Местное население в проектной площади занимается животноводством - разведение  и выпас  крупного и мелкого рогатого скота. Сельское хозяйство, преимущественно орошаемое земледелие – это выращивание риса, дынь, пшеницы в фермерских хозяйствах, а также овощей, фруктов и др. продукции растениеводства в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках;  |
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком.  
Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет 496 $США/год на 1 сельского жителя (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009.|

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Управление пастбищным животноводством подразумевает организацию рационального использования пастбищ животными, т.е. систему, предусматривающую регулируемое количество и качество производимой продукции при содержании определенной численности поголовья, оптимально потребляющих ресурсы пастбищ с учетом их емкости. Благодаря применению рационального метода использования пастбищ и оптимизации механизма управления животноводством по сравнению с традиционным методом выпаса, было достигнуто существенное увеличение конкурентоспособности отрасли каракулеводства – до 38.3%. |

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Нерациональное использование пастбищ и бесконтрольный выпас скота
В настоящее время животноводство для населения, проживающего в пустынной зоне, является не только источником необходимых продуктов питания, но и основным средством существования.
В результате социально-экономических и политических изменений,  произошедших в стране, изменилась структура владения и управления в секторе животноводства. Пастбищные угодья принадлежат ширкатам и переданы в долгосрочную аренду крупным фермерским хозя|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

1. Деградация пастбищных угодий
2. Снижение продуктивности  пастбищ
3. Нерегулируемый выпас скота

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Цель 1.  Разработка схемы ротации пастбищ с учётом увеличения их продуктивности.
Цель 2. Создание комиссий по пастбищепользованию при сельском сходе граждан
Цель 3. Контроль над выпасом скота населения с применением пастбищеоборота

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

На базе результатов исследования существующего статуса деградации пастбищ, сезонных вариаций  потенциала урожайности и нагрузки на пастбища было разработано территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры. Площадь пастбищ вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделена на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному кол
Каждый сезон скот переводится с одного участка пастбища к другому (ротация), позволяя восстановиться растительному покрову. Для контроля за соблюдением чабанами разработанной схемы выпаса и пастбищеоборота создана комиссия пастбищепользователей при сельском сходе граждан и координационная  комиссия при Хокимияте района.|
Для улучшения системы использования пастбищ организованы Комиссии пастбищепользователей при сельских сходах граждан (ССГ).

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Разработано территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры. Площадь пастбищ вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделена на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному колодцу, где  также два сектора используют соответственно осенью и зимой.

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ

Проект ГЭФ/ПРООН, Главное управление лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан  «Достижение устойчивости экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум». 2008-2013|Узбекистан, г. Ташкент, 100113, Чиланзар-8, ул. Катартал 21

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

1. НК «Узбеккаракуль»,
2. Общины и сельский сход граждан в Кызыл Ровате
3. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
4. Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане
5. Многострановый проект по повышению потенциала для УУЗР, ИСЦАУЗР

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

1. НК «Узбеккаракуль»  
2. Общины и сельский сход граждан в КызылРовате,
3. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
4. Хокимият
5. Ширкаты
6. Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане
7. Многострановый проект по повышению потенциала для УУЗР, ИСЦАУЗР и УЗГИП институт |

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

1. НК «Узбеккаракуль» - поддержка в проектировании и внедрении
2. Общины в КызылРовате –участие в использовании
1. Сельский сход граждан и хокимият – поддержка в совместном внедрении и использовании подходов и практик УУЗР
2. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства – поддержка в проектировании и внедрении технологии
3. Программа ИСЦАУЗР в Узбекистане – координация и мониторинг выполнения
4. Многострановый проект по повышению потенциала для УУЗР, ИСЦАУЗР при поддержке специалистов УЗГИП института МСВХ – документирование и интеграция технологии в глобальную базу знаний WOCAT.

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
 • ອື່ນ ໆ (ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸ​)
ລະບຸ:

Участие местных граждан  в работе комиссии пастбищепользователей; регулируемый выпас скота чабанами

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

2. Снижение нагрузки на пастбищные территории вокруг посёлков
1. Продуктивность пастбищ возросла на 20%, а производительность и доходы от животноводства почти на треть.
1. Новые породы (Красная степная, Казахская белоголовая) обеспечили снижение затрат на единицу скота.|
1. Рациональное использование пастбищных территорий вокруг посёлков (поедаемость возросла на 40%)
2. Снижение нагрузки на пастбищные территории вокруг посёлков
1. Достигнуто существенное увеличение конкурентоспособности отрасли каракулеводства – до 38.3%.
2. Новые способы кооперирования и самоуправления в использовании маргинальных земель

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

1. Улучшение земельного и растительного покрова восстановленных ландшафтов
2. Снижение СО2 в атмосфере за счет секвестрации в биомассе пастбищной растительности – вклад во всеобщие усилия с глобальным потеплением.

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

В хозяйствах Ромитанского района Бухарской области

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ແມ່ນ

ການລະບຸ ປະເພດຂອງແຮງຈູງໃຈ:
 • ນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບ (ຕົວຢ່າງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕະຫຼາດ ແລະ ກົດລະບຽບ, ການນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ)

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

Заинтересованность местного сообщества в улучшении производительности своих  пастбищных угодий и получении доходов
2. Согласованные действия местных жителей
1. Наличие специалистов, способных разработать территориальное распределение отар и технических мощностей инфраструктуры на базе определения статуса деградации пастбищ, сезонных вариаций  потенциала урожайности и нагрузки на пастбища |

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

1. В целях обеспечения организации рационального использования и охраны пастбищ, а также воспроизводства растительного покрова пастбищных угодий, подготовлен проект Постановления Кабинета Министров «О совершенствовании порядка использования и охраны пастбищ».|2. Создана рабочая группа (7 специалистов хокимията  и ширката) по разработке и реализации Модели Интегрированного плана по управлению земельными ресурсами на уровне района

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

1. Приемлемые схемы ротации пастбищ с учётом увеличения их продуктивности исходя из технических мощностей инфраструктуры.
2. Новые способы кооперирования и технологические приемы  восстановления деградированных пастбищ.

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ