អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL ACUIFERO FREATICO: POZOS MANGAS Y POZOS BALDES [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 43%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL ACUIFERO FREATICO: POZOS
MANGAS Y POZOS BALDES

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Los pozos balde y pozos manga permiten realizar el aprovechamiento del acuífero freático para consumo
animal, riego y consumo humano. En la región centro oeste se encuentran en los puestos y caseríos de
zonas rurales no irrigadas, donde la disponibilidad de agua superficial es prácticamente nula. Los pozos
balde y manga son parte fundamental del paisaje del desierto y constituyen un elemento clave en la
permanencia y el desarrollo de la vida en esas zonas, permitiendo el establecimiento de población en zonas
alejadas de los cursos de agua.
Dependiendo del dispositivo con el cual se extraiga el agua del pozo se los denomina pozos balde o manga.
El primero hace referencia a la introducción en el pozo de un balde asegurado a una soga, una vez
colectada el agua es elevado a través de una roldana y posteriormente depositado en piletas, bebederos,
etc. El pozo manga se diferencia del anterior en la utilización de una manga de goma –trozo de cámara de
tractor que anteriormente era realizada en cuero- para elevar el agua desde la napa a unos 9 -12 m de
profundidad. El agua obtenida es depositada luego en calicantos, bebederos, piletas o ramblones. La
extracción del agua puede realizarse manualmente, con fuerza animal o a través de molinos de viento. La
cantidad de agua extraída va a depender del caudal del acuífero freático, en promedio puede llegar a 300
mangas por día de modo manual.|

ទីតាំង

REGION CENTRO OESTE. Provincia de Mendoza

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura medias
altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico durante 9
meses|
Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de médanos bajos
y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

medio
produccion agropecuaria

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

mitigación

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

deficit hidrico
sequias estacionales

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Déficit hídrico estacional. Bajo contenido de humedad en el suelo. Insuficiente calidad del agua superficial
para uso humano y animal

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Mejorar el acceso al recurso hídrico subterráneo para uso animal, riego y en menor medida para el
consumo humano|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

La construcción de pozos balde y manga para explotar el acuífero freático es adaptable a otras zonas
áridas donde la disponibilidad de agua superficial sea muy limitada. Se debe tener en cuenta que su
implementación se encuentra en relación a la profundidad de la napa freática, dado que si esta es muy
profunda sería muy costoso realizar la práctica, y si por el contrario, la napa se encuentra muy cercana a la
superficie, se corre el riesgo de contaminación por el contacto con los animales.
Previo a la construcción del pozo, es necesario contar con estudios acerca de las condiciones de acuífero
freático, principalmente de la calidad físico-química y microbiológica del agua, evaluando su aptitud de
acuerdo a los parámetros establecidos a nivel mundial y nacional para consumo humano, consumo animal y
riego.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|mcorso@ambiente.gob.ar
|Elena ABRAHAM - Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA|abraham@lab.cricyt.edu.ar

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

El Jagüel” en Reserva Provincial Telteca en Lavalle Mendoza

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ម៉ូឌុល