វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Rural Biogas Development- One Digester with Three Facilities [ប្រទេសចិន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

approaches_2658 - ប្រទេសចិន

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 58%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Wang Yaolin

0931-8412816

wangylgs@126.com

GEF/OP12 Gansu Project Implementation Office (Gansu Sand Control Institute)

ប្រទេសចិន

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
GEF/OP12 Gansu Project (GEF/OP12 Gansu Project) - ប្រទេសចិន
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

A campaign of “One digester with three facilities”, launched by the government and promoted by demonstration, is going on Jingyuan County of Gansu Province. This campaign is aimed at improving biogas digester and three facilities used in the kitchen, animal house and toilet.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

The demonstration project is located in Jingyuan County of Gansu Province. Historically, Jingyuan is a naturally harsh region, where shortage of "three materials” (materials for fuel, fodder and building) are felt. Furthermore, ecological degradation has led to poverty of the rural community. In the 1970s the government encouraged people to use biogas digesters, and in the 1980s the government called people to use firewood saving stoves and solar cookers, which to a certain extent alleviated the rural shortage of fuel material. However, due to financial and technical constraints the biogas application had a very limited progress.
In May 1979 the National Biogas Application Conference was convened. After this conference a Biogas Office was set up in Jingyuan County dealing with the promotion of the biogas technology. During the period of the Five-year Plan the entire Gansu Province implemented a pilot village program entitled “Ecological Homestead and Enriching People”, sponsored by the Ministry of Agriculture, in addition to the National Programme of Conversion of Farmland to Forest and of the Program of Poverty Reduction. Some farmers spontaneously made investment to build biogas digesters. Since 2003 the government has launched a series of programs, including a program of rural biogas digesters (financed by treasure bonds) and large/medium-sized biogas engineering program (financed by Ministry of Agriculture). Powered by these programs, more households were using biogas, and the scope of use was expanded to cover integrated uses in addition to lighting, cooking and boiling etc. In 2003, Jingyuan county had 121 certified biogas workers, and over 2100 sets of biogas digesters, including 1200 sets with advanced technology (lateral hydraulic automatic rotational-flowed digester). Four pilot villages were arranged. At present total of 6000 households are using biogas in the county.
The extension of biogas digesters is made mainly through project demonstration under the leadership of the county energy office. The extension approaches are: training, village meetings, on-the-spot explanations, handouts distribution. Trainees are the rural biogas technicians, administration staff as well as the farmers. Generally speaking, the village meeting is convened firstly for farmers to discuss and decide who should be financed by the project for biogas digester construction. In course of the publicity and construction, the county energy office staffs are responsible for answering the inquiries. The project or government will supply the building materials while farmers are responsible for transportation and labor input. The households which use 'one digester with three facilities' have an advanced digester with features of simple structure, reasonable layout and convenient operation. It also features more automatic operation, high gas production, easy cleaning and environment friendly.

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសចិន

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Gansu

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Jingyuan County

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Aims are to establish effective extension mechanism, raise community participation capability, alleviate soil erosion, provide energy to rural areas to meet daily needs; and improve rural living environment
The SLM Approach addressed the following problems: community lacks funds for biogas digester construction; community lacks biogas knowledge; community lacks effective organization; households lack fuel; farmers are extremely poor; arid climate, low rainfall, low land productivity;

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Short of Found: Current technological application is supported by the project. Those areas without a project have difficulties adopting it because of high initial investment.

Treatment through the SLM Approach: Seek more social support and governmental special finances.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Natural factor: Low temperature in late fall, early spring and winter has an influence on biogas output.
Treatment through the SLM Approach: To keep biogas digester warm by combining animal breeding in warm houses.

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

Low knowledge level: Some farmers feel difficulties to learn and accept new technology, and can not manage and operate the biogas facilities correctly.
Treatment through the SLM Approach: Increase training intensity

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍
 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អសកម្ម The departments at levels of Province, prefecture and county conduct surveys, convene meetings, carry out publicity to make villagers aware of the purpose of project.
ការរៀបចំផែនការ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Villagers have consultations with design staff/technicians.
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Farmers contribute labor and participate in the construction work.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Related departments explain the purpose of monitoring to the villagers and encourage them to participate in monitoring recording and reporting.
Research ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Join In the digester construction and analysis of socio-economic effect during process of introduction and research of new technologies.

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

តើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស(ច្រើន)ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
 • Land users and the government
ចូរពន្យល់:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Government and farmers

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ទីតាំងបង្ហាញ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

The contents of training are: biogas digester construction, operation, maintenance and the use of dregs and residue liquid. The training forms are: demonstrations, meetings, wall newspaper, household visits and brochure distribution. Training is conducted mainly by county-level technicians. The training plays an extremely important role in technological application and improved knowledge of farmer

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

bio-physical aspects were monitored by government through observations; indicators: Field vegetation cover, ratio change of coal consumption and firewood consumption, the temperature
technical aspects were monitored through observations; indicators: Gas production is obtained by observations and tests.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Research work has been mainly conducted at national and provincial levels, with little participation by farmers.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: local community / land user(s) (Households): 23.0%; other (Project finance): 77.0%

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

មតិយោបល់:

Building material such as cement, brick, plastic pipe etc., are wholly or partially financed by the project while working tools such as shovels, tractor and pickaxe is supplied by farmer households.

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

At the beginning, the extension was done by efforts of government cadres to mobilizing the farmers. Now it is the government-project- farmer integrated extension pattern. Most farmers now have strong wishes to build biogas digesters and the biogas digester have evolved from single energy use to the

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The technology has been adopted in the county as well as the surrounding areas.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Governmental extension combined with farmer spontaneous adoption of the technology (How to sustain/ enhance this strength: reinforce propaganda, training )
Increase capability and knowledge level of farmers (How to sustain/ enhance this strength: access more projects to cover more biogas users)
Add income (How to sustain/ enhance this strength: reinforce integrated development )
Promote organic agriculture (How to sustain/ enhance this strength: further develop the uses of residues)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Relatively complicated technology reinforce training and propaganda
The inputs are higher obtain more external support

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ម៉ូឌុល