แนวทาง

Rural Biogas Development- One Digester with Three Facilities [จีน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

approaches_2658 - จีน

สมบูรณ์: 58%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Wang Yaolin

0931-8412816

wangylgs@126.com

GEF/OP12 Gansu Project Implementation Office (Gansu Sand Control Institute)

จีน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
GEF/OP12 Gansu Project (GEF/OP12 Gansu Project) - จีน
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

A campaign of “One digester with three facilities”, launched by the government and promoted by demonstration, is going on Jingyuan County of Gansu Province. This campaign is aimed at improving biogas digester and three facilities used in the kitchen, animal house and toilet.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

The demonstration project is located in Jingyuan County of Gansu Province. Historically, Jingyuan is a naturally harsh region, where shortage of "three materials” (materials for fuel, fodder and building) are felt. Furthermore, ecological degradation has led to poverty of the rural community. In the 1970s the government encouraged people to use biogas digesters, and in the 1980s the government called people to use firewood saving stoves and solar cookers, which to a certain extent alleviated the rural shortage of fuel material. However, due to financial and technical constraints the biogas application had a very limited progress.
In May 1979 the National Biogas Application Conference was convened. After this conference a Biogas Office was set up in Jingyuan County dealing with the promotion of the biogas technology. During the period of the Five-year Plan the entire Gansu Province implemented a pilot village program entitled “Ecological Homestead and Enriching People”, sponsored by the Ministry of Agriculture, in addition to the National Programme of Conversion of Farmland to Forest and of the Program of Poverty Reduction. Some farmers spontaneously made investment to build biogas digesters. Since 2003 the government has launched a series of programs, including a program of rural biogas digesters (financed by treasure bonds) and large/medium-sized biogas engineering program (financed by Ministry of Agriculture). Powered by these programs, more households were using biogas, and the scope of use was expanded to cover integrated uses in addition to lighting, cooking and boiling etc. In 2003, Jingyuan county had 121 certified biogas workers, and over 2100 sets of biogas digesters, including 1200 sets with advanced technology (lateral hydraulic automatic rotational-flowed digester). Four pilot villages were arranged. At present total of 6000 households are using biogas in the county.
The extension of biogas digesters is made mainly through project demonstration under the leadership of the county energy office. The extension approaches are: training, village meetings, on-the-spot explanations, handouts distribution. Trainees are the rural biogas technicians, administration staff as well as the farmers. Generally speaking, the village meeting is convened firstly for farmers to discuss and decide who should be financed by the project for biogas digester construction. In course of the publicity and construction, the county energy office staffs are responsible for answering the inquiries. The project or government will supply the building materials while farmers are responsible for transportation and labor input. The households which use 'one digester with three facilities' have an advanced digester with features of simple structure, reasonable layout and convenient operation. It also features more automatic operation, high gas production, easy cleaning and environment friendly.

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

จีน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Gansu

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Jingyuan County

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Aims are to establish effective extension mechanism, raise community participation capability, alleviate soil erosion, provide energy to rural areas to meet daily needs; and improve rural living environment
The SLM Approach addressed the following problems: community lacks funds for biogas digester construction; community lacks biogas knowledge; community lacks effective organization; households lack fuel; farmers are extremely poor; arid climate, low rainfall, low land productivity;

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Short of Found: Current technological application is supported by the project. Those areas without a project have difficulties adopting it because of high initial investment.

Treatment through the SLM Approach: Seek more social support and governmental special finances.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Natural factor: Low temperature in late fall, early spring and winter has an influence on biogas output.
Treatment through the SLM Approach: To keep biogas digester warm by combining animal breeding in warm houses.

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Low knowledge level: Some farmers feel difficulties to learn and accept new technology, and can not manage and operate the biogas facilities correctly.
Treatment through the SLM Approach: Increase training intensity

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ The departments at levels of Province, prefecture and county conduct surveys, convene meetings, carry out publicity to make villagers aware of the purpose of project.
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Villagers have consultations with design staff/technicians.
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง Farmers contribute labor and participate in the construction work.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Related departments explain the purpose of monitoring to the villagers and encourage them to participate in monitoring recording and reporting.
Research จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Join In the digester construction and analysis of socio-economic effect during process of introduction and research of new technologies.

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • Land users and the government
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Government and farmers

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

รูปแบบการอบรม:
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
หัวข้อที่พูด:

The contents of training are: biogas digester construction, operation, maintenance and the use of dregs and residue liquid. The training forms are: demonstrations, meetings, wall newspaper, household visits and brochure distribution. Training is conducted mainly by county-level technicians. The training plays an extremely important role in technological application and improved knowledge of farmer

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were monitored by government through observations; indicators: Field vegetation cover, ratio change of coal consumption and firewood consumption, the temperature
technical aspects were monitored through observations; indicators: Gas production is obtained by observations and tests.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research work has been mainly conducted at national and provincial levels, with little participation by farmers.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: local community / land user(s) (Households): 23.0%; other (Project finance): 77.0%

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ความคิดเห็น:

Building material such as cement, brick, plastic pipe etc., are wholly or partially financed by the project while working tools such as shovels, tractor and pickaxe is supplied by farmer households.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

At the beginning, the extension was done by efforts of government cadres to mobilizing the farmers. Now it is the government-project- farmer integrated extension pattern. Most farmers now have strong wishes to build biogas digesters and the biogas digester have evolved from single energy use to the

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The technology has been adopted in the county as well as the surrounding areas.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Governmental extension combined with farmer spontaneous adoption of the technology (How to sustain/ enhance this strength: reinforce propaganda, training )
Increase capability and knowledge level of farmers (How to sustain/ enhance this strength: access more projects to cover more biogas users)
Add income (How to sustain/ enhance this strength: reinforce integrated development )
Promote organic agriculture (How to sustain/ enhance this strength: further develop the uses of residues)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Relatively complicated technology reinforce training and propaganda
The inputs are higher obtain more external support

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล