វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Model Village Approach to Scale out Organic Agriculture [ប្រទេសប៊ូតង់]

Petoen Gi Yue Ngoe Zin Baedhi Rangzhin Sanam Dharchhab Tangthab (དཔེ་སྟོན་གྱི་གཡུས་ངོས་འཛིན་འབད་འདི་རང་བཞིན་སོ་ནམ་དར་ཁྱབ་བཏང་ཐབས།)

approaches_6838 - ប្រទេសប៊ូតង់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Pemba

17738919

Lull Village, Lengbi Chiwog

Lull village, Lengbi Chiwog Community), Kazhi Gewog (Block), Wangduephodrang Dzongkhag (District)

ប្រទេសប៊ូតង់

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Dorji Phub

77330501

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Geog, Wangdue Phodrang

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Gewog, Wangdue Phodrang.

ប្រទេសប៊ូតង់

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Dodo

17473224

Lull Village, Lengbi Chiwog (Block), Kazhi Gewog (Block), Wangduephodrang Dzongkhag (District)

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Gewog, Wangdue Phodrang.

ប្រទេសប៊ូតង់

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Wangchuk Tshering

17160021

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Gewog, Wangduephodrang

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Gewog, Wangduephodrang.

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Wangchuk Tshering

17443965

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Geog, Wangduephodrang

Lull Village, Lengbi Chiwog, Kazhi Gewog, Wangduephodrang.

ប្រទេសប៊ូតង់

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella II (GEF 7 UNCCD Enabling Activities_Umbrella II)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
National Soil Services Centre, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Livestock (NSSC) - ប្រទេសប៊ូតង់

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

10/07/2023

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Organic agriculture includes a variety of farming systems that advance the sustainable production of food and fibres, prioritizing human health, and environmental, social, and economic aspects. The main objective of the model village approach is to promote the commercialization of organic farm produce.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Organic farming is a system of agricultural production based on the use of natural processes and resources. Organic farming is on the rise worldwide. Until 1961, when chemicals were introduced to Bhutanese farmers, Bhutan was 100% organic. There were no chemicals to buy and no chemicals to use. There were no genetically modified seeds to buy and no genetically modified seeds to use. Farmers were required to weed their field by hands instead of spraying butachlor, a powerful pesticide used in paddy fields. According to Dzongkhag agriculture officer (DAO), a farmer in Wangdue, said that organic agriculture is "what we used to do." Traditional farming methods in Bhutan are organic and the departure from that has been a recent movement. But young farmers who started after the introduction of chemicals cannot remember a time when chemicals were not a part of their farming practices. The increase in chemicals is a recent trend, and depending on which chemical is under consideration the trend has either stagnated or grown. According to the national organic program, the use of fertilizer has remained constant over the last thirty years. On the other hand, the use of synthetic herbicides has grown each year. The primary example of herbicides used are butachlor in rice paddy fields and metribeuzin in potatoes (Hokenson, 2014).
The Department of Agriculture in collaboration with Dzongkhag Agriculture Office and Gewog Administration identified Lull village, Lengbi Chiwog of Kazhi gewog as a "Model Organic Village" to improve the livelihoods of people through crop diversification and income generation. Lull village was identified as an organic village in 2018. The main objective of this approach is to promote the commercialization of organic farm produce through post-production and value addition (Dorji, 2022).
In 2013, 51-year-old Tashi Bidha was the only farmer in Lull, a village situated in the Kazhi gewog region, approximately 40 kilometers from Bajo, Wangdue. The village, comprising a mere eight households, was classified as one of the most isolated in the Wangdue region. Lull is presently the first prosperous organic village in Wangdue. This began in 2013 with the initiative of one individual to establish road connectivity. Phub Dorji, a native of Lull, remarked that the village lacked roads and electricity at the time.
The village's application for road connectivity was rejected in 2013 due to its failure to satisfy the minimum threshold of 20 households. Many were apprehensive when Phub Dorji suggested that they make their own road. Following some deliberation, however, six households reached a consensus. Six households contributed more than Nu.500,000 towards the repair of the 8.8 kilometers of road in Lull. Electricity arrived in the village months after the road was constructed. The community consented to transition to organic practices in 2017.
Wangdue’s agriculture extension stated the village received potato seeds, asparagus seedlings, bio-fertiliser, bio-pesticide and vermicomposting among others. The village has five polyhouses, and they have first-hand training in bio-pesticide preparation. They are now technically equipped. Lull previously cultivated wheat, barley, and chili. The village currently produces more than eleven different types of commodities and distributes its goods in Phuentsholing, Thimphu, Punakha, and Wangdue. Potatoes, garlic, and chili peppers are among the principal cash commodities of Lull. Presently, income generation has increased to Nu 770,000 since the transition to organic practices.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូតង់

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Wangdue phodrang

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Kazhi, Lull village

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

ប្រសិនអត់ចាំឆ្នាំ សូមចង្អុលបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទប្រហែលៗពេលដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានចាប់ផ្តើមប្រើ:

តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • អ្នកផ្តួចផ្តើមក្នុងតំបន់/អ្នករុករកឃើញថ្មីៗ

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

To improve the livelihoods of people by through crop diversification and income generation while promoting the commercialization of organic farming through post-production and value-addition for independency and self sufficiency.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • អំណោយផល

Able to conserve biodiversity and nature resources on farm and in the surrounding environment.

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • អំណោយផល

Increasing income and reducing production cost

ការសហការ/ការសម្របសម្រួលតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
 • អំណោយផល

Integration of traditional knowledge, joint problem solving and farmer to farmer exchange can improve a community relations and lead to greater involvement and commitment of producers.

គោលនយោបាយ
 • អំណោយផល

Organic farming policy will help to protect farming communities in the present global situations.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • អំណោយផល

Sustainable use of resources ultimately protecting lands and use of organic fertilizers improving soil fertility

 • រារាំង

Less aware to the organic technical knowledge

ទីផ្សារ (ទិញធាតុចូល លក់ផលិតផល) និងតម្លៃ
 • រារាំង

Higher prices for the organic products leading to low consumer demands and no specific market outlet for organic production.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • រារាំង

Extensive labor as organic farm management requires intensive care and monitoring.

ផ្សេងៗ
 • អំណោយផល

Environment- Reduces environmental contamination risks and minimises the public health costs of pesticide poisonings, etc.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Land users

To practice various methods of organic farming

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

National Centre for Organic Agriculture (NCOA)

Provide training on Organic farming practices, Local Organic Assurance Standard, facilitate farm input support, field inspections and certification.

ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

Dzongkhag Organic Focal Person, Extension Supervisor and Tshogpa.

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Lull, an abandoned village before 2013 due to its remote location, has witnessed a revival. Mr. Phub Dorji, the current Tshogpa of Lenbee chiwog from Lull village, has taken the initiative to construct the Lull farm road. He collected contributions for fuel and basic maintenance from beneficiaries, and the Dzongkhag Agriculture Office facilitated the deployment of a CMU Excavator. The construction of a 9.00 km farm road to Lull village was a collaborative effort, gradually connecting with the Dzongkhag and extending further to the National Centre for Organic Agriculture (NCOA). Thereafter, Lull village has been adopted as a "Model Organic Village".
ការរៀបចំផែនការ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ The Dzongkhag, Gewog, and NCOA have collectively formulated a plan in consultation with land users and submitted a funding request to GEF-LDCF.
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង NCOA, Dzongkhag Agriculture Office, Gewog Agriculture Office and Land Users.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អសកម្ម The monitoring and evaluation as sited above were in team comprising of representative from NCOA, Dzongkhag and Gewog. Compilation of progress report and submission annually to NCOA, Dzongkhag and Gewog Administration.

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Organic model village/ group and its linkage with the gewog center

អ្នកនិពន្ធ:

Niki Rai

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលជាផ្នែកនៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
ចូរពន្យល់:

This approach involves participation of all the relevant stakeholders (Dzongkhag Agriculture Office, Gewog Administration, NCOA, Tshogpa and Land Users)

សូមបញ្ជាក់ តើការសម្រេចធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីជាមូលដ្ឋាន:
 • វាយតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងស្តីអំពី SLM ដែលបានចងក្រងជាឯកសារបានត្រឹមត្រូវ (ផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រេចចិត្ត)

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ប្រសិនទាក់ទង សូមបញ្ជាក់ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ ជនជាតិដើមភាគតិច។ល។:

Both female and male

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Land users were provided with wide range of training targeting towards organic farming practices. The training was provided on Low Cost Plastic House Construction, Soil fertility Management (Composting & Vermi Composting), Nursery raising & transplanting, Bio Pesticide preparation and application and Post Harvest Management practices focusing on target crops. Further they were also provided with study tour to ARDC Bajo to update on the latest technology targeting on Soil fertility and Bio Pesticide management besides Bio Char preparation.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាអចិន្ត្រៃ
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Advisory services are provided from Gewog Agriculture Extension Supervisor/ Dzongkhag Organic Focal, ARDC Bajo, National Center for Organic Agriculture (NCOA).

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
 • កម្រិតថ្នាក់តំបន់
ចូពណ៌នាពីស្ថាប័ន តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ សមាជិក ។ល។:

They are able to produce organic products for their self consumption and also able to supply to other institutions like schools and to the common vegetable markets.

សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • សម្ភារៈ
 • Seeds, Bio Fertilizers, Bio Pesticides/Fungicide, Low Cost & Prefabricated Plastic House, Electric Fencing Materials & Grass cutter.
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Land users were provided with inputs (Improved Seeds, Bio-Fertilizers, Bio-Pesticide and Fungicide) at the initial stage prior to the capacity building. After the training, the inputs that land users can afford were gradually lifted through timely consultation meetings. The crucial inputs that the land users can't afford were included in the plan - and they were supplied with electric fencing materials to mitigate crop depredation from wild pests followed by a grass cutter for timely weed management within and around the field.

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Monitoring and evaluation were done during the field visit to assess the physical progress by Extension Supervisor, Dzongkhag Agriculture Office & NCOA followed by consultation meetings where progress are reviewed and new plan were proposed. This progress and plan were finally submitted to NCOA, Dzongkhag Agriculture Office and Gewog Administration annually.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

ទេ

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ចង្អុលបង្ហាញថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្នែករបស់វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹង SLM - រូមបញ្ចូល៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយ ការស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស - គិតជាដុល្លារ US$:

4000,00

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

GEF-LCDF

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Funding in the initial set up was provided by GCF-LCDF- which stands for Global Environment Facility-Least Developed Countries Fund

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ម៉ាស៊ីន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង Rice milling machine and other processing machine
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក Green house
Electric fencing materials, Grass cutter ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

They are only six households and they carry out labor sharing without any incentives

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចួលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Improved community relationship and led to greater involvement of the stakeholders and commitment of the producer

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្ដដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Land users proposal while planning has been improved from the initial. They can prioritize their needs towards strengthening organic farming.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Organic farming practices improves sustainable use of resources ultimately resulting in conserving natural resources and increasing soil fertility

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការសម្របសម្រួលនិងការអនុវត្តចំណាយរបស់ SLMមានប្រសិទ្ធិភាពបែបណា? :
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Improved livelihoods through higher income generation and reduced production cost

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យចំណេះដឹងប្រសើឡើង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងការអនុវត្តន៏ SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

There is an exchange and learning platform among the stakeholders

តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះពង្រឹងចំណេះដឹង និងកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The approach involves a participatory decision making process.

តើវីធីសាស្ត្រនេះបានជួយកសាង/ពង្រឹងស្ថាប័ន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The group is encouraging and influencing other local communities and has been learning site disseminated through television.

តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះបានកាត់បន្ថយជំលោះឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Enhance team work, collaboration and cooperation among community and stake holders

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

This approach helped financially unstable farmers to improve their livelihood

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទិ្ធអំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

No gender bias

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលជាយុវជន/ក្មេងជំនាន់ក្រោយឱ្យចូលរួមក្នុង SLM ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The evidence based learning through hands on training and study tour to ARDC Bajo has encouraged the young people currently in the community while those young students attending during the break and social influence are encouraging the young generations to take up the organic farming in the future.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនាំឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាហាររូបត្ថម្ភ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The approach of organic farming provided healthy production leading to improved food security and nutrition.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយធ្វើឱ្យប្រើសើរឡើងនូវការស្វែងរកទីផ្សារ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

No specific market outlet for un processed organic product especially fresh vegetables though follow up are being done by Dzongkhag with opening of Organic Market Outlet at Bajo Town.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការទទួលបានទឹក និងអនាម័យ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

There is no usage of chemical fertilizers resulting in the reduction in pollution.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានកាប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព/ប្រភពនៃថាមពលកាន់តែប្រើសើរឡើង?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

This approach is an integrated human, environment and sustainable agriculture production system while reducing external inputs like use of synthetic fertilizers and other harmful chemical pesticide.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានការងារ ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Young generations are being encouraged to adopt organic production systems

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Optimum production

 • បង្កើនប្រាក់ចំណេញ (សមត្ថភាព) បង្កើនអត្រាចំណេញ

Low cost of production with reasonable market price of the product.

 • កិត្តិនាម សម្ពាធសង្គម/ការផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គម

This approach has further improved their cohesion and interaction while every individuals support the responsibility taken by individual assigned.
This community has prestige that no community has. They have nomination of representatives within themself. Suppose for Agriculture, Tshogpa is representative of the group. So rest will provide full support for what ever activities the Tshogpa leads or directs the very reason for the success of Model Organic Village approach.

 • ពង្រឹងស្មារតីផ្នែកបរិស្ថាន

This approach reduces environmental contamination risks

 • ទម្លាប់ និងជំនឿ សីលធម៌

This approach preserves old tradition and respects the local culture.

 • លើកកម្ពស់ចំណេះដឹង និងជំនាញ SLM

It helps to maintain higher soil fertility and best use of local resources leading to proper land management

 • ការកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាព

It helps to conserve biological diversity and balance ecosystem.

 • ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

For small and poor farmers, organic farming can be an effective risk management tool that reduces input cost, diversifies production and improve local food security

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

Organic production encourage long term commitment to maintain soil fertility, particularly addressing soil erosion, degradation and desertification and also reduce external energy consumption and reduce water use

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Low cost of investment and low external input use
Higher prices for organic products provide higher earning for producer involved in production, processing and trade hereby benefiting the small farmers
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Provide awareness and knowledge among the producers about organic farming techniques
Increase international organic market and provide niche export market for Bhutanese farmers that can comply with organic standards
Provide a platform for business development in producing organic products and processing high value organic products(manufacturing)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Labor intensive Mechanization
Lack of knowledge on organic production Hands on training on organic production
Lack of specific market for organic production Need support policies from high levels
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Certification is costly for small farmers and could be a serious barrier to access a market that will require certification in future. Proper legal framework and policies for farmers with affordable price in future.
Limited awareness in the domestic market about nutritional, safety and quality of organic farm produce More awareness in the market as well as consumers,

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

5

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

5

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

National framework for organic farming in Bhutan, Department of Agriculture, 2006

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

website

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Model organic village prospering, Chenga Dorji, 2022

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

website, BBS

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលមានលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Model organic village prospering, Model organic village in Lull chiwog under Kazhi gewog venturing into complete organic farm

វេបសាយ:

http://www.bbs.bt/news/?p=170622#:~:text=About%20five%20years%20after%20venturing,crop%20diversification%20and%20income%20generation.

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

National framework for organic farming in Bhutan

វេបសាយ:

https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC167577/#:~:text=Bhutan-,National%20Framework%20for%20Organic%20Farming%20in%20Bhutan%2C%202006.,rural%20communities%20%2D%20especially%20poor%20ones.

ម៉ូឌុល