វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Haute intensité de Main d'oeuvre (HIMO) [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

IKIBIRI

approaches_2485 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 92%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Hatungimana Jean Marie

79904037

Département des forêts

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Ntungwanayo Marc

79920673

Génie Rural

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nkoribigawa Janvier

77626099

DRE

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nahimana Adélaïde

79309278

GR

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Bahebura Pasteur

77 734124

DPAE

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

27/07/2011

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie
technologies

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

Conservation des eaux et sols par la mise en place des terrasses radicales associées aux herbes fourragères et du Calliandra Calothyrsus (arbustes fourragers) pour soutenir le talus et des agro forestiers (Grevillea robusta ou Cedrela odorata) installés tous les 6 mètres le long du talus.

 • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Implication d'une grande quantité de main d'oeuvre dans l'aménagement des terrasses radicales

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Buts / objectifs: la mobilisation communautaire autour des activités de conservation des eaux et sols.

Méthodes: Etant une approche nouvelle, elle va du top down. En procède à la sensibilisation des communautés sur cette approche, la formation, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités.

Etapes de mise en œuvre: la conscientisation des populations du bassin versant sur les problèmes à l'érosion constituer une porte d'entrée pour cette approche. Il vient ensuite des travaux de délimitation du site à l'aménager et de la planification participative des activités présentes. Le recrutement de la main d'œuvre dans la transparence et en priorité des communautés plus proches du site à l'aménager. Après le recrutement sur procède à la formation du personnel sur les techniques d'aménagement. Sur le procède par la suite à la répartition des tâches pour optimiser le rendement du travail. Pour chaque équipe, il existe un capita pour l'encadrement.

Rôle des parties prenantes: Le Ministère de l’Agriculture qui élabore la politique d’aménagement de conservation des eaux et sols à travers les terrasses radicales. La direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage qui veille à la mise en œuvre de cette politique sur terrain en collaboration avec la direction du Génie Rural. Des communautés bénéficiaires participent aux travaux d’aménagement et de pérennisation des acquis. Des partenaires Techniques et Financiers comme la FAO, Banque Africaine de Développement, FIDA et la Banque Mondiale accompagnent le Ministère dans la mise en œuvre du processus.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Gitega

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2010

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2011

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'approche s'est concentrée uniquement sur la GDT (Barrières des pentes, main d'oeuvre lourde)

- Augmentation des revenus des ménages
- Réduction du temps d'aménagement

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: - Baisse de la production agricole
- Manque de financement pour investir,
- Manque de terre,
- La pauvreté

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

La mise en place des terrasses radicales demande beaucoup de moyens financiers

Traitement par l'approche GDT: Mobilisation des financements pour appuyer des communautés impliquées dans la mise en place des terrasses radicales restent difficiles.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

Le site est implanté sur un terrain domanial. Ce qui facilite la gestion par les associations

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des techniciens du génie Rural sur place et de nouveaux recrûs

Traitement par l'approche GDT: Manque de main d’œuvre technique spécialisée en qualité et en quantité.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • រារាំង

Structuration de la main d’œuvre en équipes spécialisées

Traitement par l'approche GDT: Les terrasses radicales mobilisent une main d’œuvre importante et souvent difficile à gérer

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Le travail est dur et demande des personnes robustes et endurantes.

La communauté Batwa (peuple autochtone), des démobilisés de guerre et des veuves étaient associés aux travaux

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

Associations

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

MINAGRI/DPAE

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន Les exploitants ont été incités par les spécialistes pour l'adoption de l'approche.
ការរៀបចំផែនការ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Des élus locaux ont été impliqués dans la mobilisation communautaire.
ការអនុវត្តន៍ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Les exploitants ont été fortement impliqués dans le terrassement.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អសកម្ម Des représentants des communautés participent des des comités collinaires chargés de la gestion des terrasses radicales.
Research អន្តរកម្ម Les exploitants participent à la multiplication des semences améliorées, réaliser le compostage pour augmenter la fertilité du sol.

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Montre hiérarchie dans la prise de décision depuis le MINAGRIE qui élabore et veille à la bonne application de l'approche. Les services déconcentrés sont apelés à la mise en oeuvre de cette approche sur terrain. La participation des communautés bénéficiaires joue un grand rôle dans la réussite de cette approche.

អ្នកនិពន្ធ:

Ndabirorere Salvator (FAO, Burundi, e-mail : Salvator.Ndabirorere@fao.org)

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM តែឯង
ចូរពន្យល់:

- La technologie est importée du Rwanda par l'initiative du MINAGRI et exécuté par les spécialistes de la GDT

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Les spécialistes de la GDT ont mené des consultations avec la communauté locale sur les modalités de mise en oeuvre de la technologie

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
 • Administration locale pour son rôle important dans la pérénnisation des activités
ប្រសិនទាក់ទង សូមបញ្ជាក់ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ ជនជាតិដើមភាគតិច។ល។:

Non applicable

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

-Organisation des groupements
-Appropriation des acquis

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Approche participative de vulgarisation agricole (APVA); Eléments clés: Vulgarisateur, Exploitant, Administration locale; Cette méthode a été appréciée par les exploitants.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Présence des services techniques formés et expérimentés.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា តិចតួច
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Les institutions locales comme les techniciens (services techniques) sont appuyés en formation et frais d'encouragement

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés sporadiquement par le gouvernement par des observations;
Les aspects techniques ont été contrôlés par le gouvernement par des observations; Indicateurs
Les aspects socio-culturels ont été surveillés sporadiquement par le gouvernement, les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs
Les aspects économiques / de production ont été contrôlés par le gouvernement par des mesures
Les aspects de surface traitée ont été contrôlés par le gouvernement par des mesures
Nombre d'exploitants impliqués les aspects contrôlés par le gouvernement par des mesures
Les aspects de gestion de l'Approche ont été surveillés sporadiquement par le gouvernement par des observations
Il n'y avait pas de changements dans l'Approche en raison du suivi et de l'évaluation
Il y a eu peu de changements dans la technologie à la suite d'un suivi et d'une évaluation: Le suivi évaluation à sans doute aidé à la bonne exécution de la technologie

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (financement des travaux): 90.0%; administration locale (district, pays, municipalité, village, etc.) (mobilisation communautaire): 2.0%; communauté locale / exploitants agricoles (participation en nature dans certains travaux ( épandage d'engrais, plantation d'arbres)): 8.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Le matériel est fourni par le secteur public car les exploitants n'ont pas de moyens

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
Houes ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ជី ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • បង់ជាសាច់ប្រាក់
មតិយោបល់:

La main d'oeuvre était financée (payée)

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

L'approche a contribué à la réduction de l'érosion

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les Batwa ont bénéficié d'emploi temporel et leur niveau de vie s'est amélioré. En outre, il est encore tôt pour évaluer les impacts socio-économiques et écologiques de l'approche.

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Le projet FIDA dans l'aménagement des marais

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les fonds injectés dans la main d'oeuvre ont permis l'amélioration du bien-ëtre de la population;

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Grâce à la rémunération en espèce, les ménages ont pu satisfaire leurs besoins et ont pu acheter des chèvres.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម
 • ការចំណាយ/បដិភាគ

Accès à l'emploi

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Avoir des revenus

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • មិនប្រាកដ
ប្រសិន ទេ ឬមិនប្រាកដសូមបញ្ជាក់ និងពន្យល់:

Ils n'ont pas assez de moyens financiers

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Disponibilité de l'emploi pour plusieurs personnes en même temps
(Comment maintenir / renforcer cette force: Mobilisation des fonds pour la main d'oeuvre)
Travail rapide et efficace (Comment maintenir / renforcer cette force Encourager les communautés à travailler en groupement/association)
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Augmentation des revenus des ménages, (Comment maintenir / renforcer cette force: Amélioration des pratiques culturales)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Approche non habituelle qui n'est pas facile à comprendre Renforcement des capacités
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Exige un financement très consistant
Une main d'oeuvre élevée, difficile à gérer
Répartition en petits groupes

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលមានលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Kagera TAMP website

វេបសាយ:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ម៉ូឌុល