ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ
អសកម្ម

Promoting farmers and pastoralists consultations in managing rangelands. [ប្រទេសកាមេរូន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Dialogue platforms

approaches_3319 - ប្រទេសកាមេរូន

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 100%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
In Search of Common Ground
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) - ប្រទេសកាមេរូន

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

16/11/2017

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

These are multi stakeholder platforms bringing together rangeland users such as farmers, pastoralists/agro pastoralists to learn, discuss and implement low stake conflict mitigation strategies and mutually beneficial alliances.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Dialogue Platforms (DP) are usually made up between 12 to 14 community members with a balance from both the pastoralist and farming communities. The members are selected from within the community on the basis of their tract records on peace building, objectivity and interest in the development of their community. The objectives of these platforms are: promote inter community dialogue in natural resources sharing and access, promote sensible resource management, and promote mutual beneficial relationships and constructive conflict resolution and mitigation. The Alternative Conflict Management (ACM) approach is usually promoted and this seeks to address the question of how people can make better decisions together, particularly on difficult, contentious issues. This is implemented as a complement or substitute to more adversarial or non-consensual strategies, such as judicial or legal recourse, unilaterally initiated public information campaigns or partisan political action.
The stages of this multi stakeholder dialogue process mostly facilitated by 'Paralegals' and 'Community Resource Volunteers' of the Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) include:
1. Identification of stakeholders who are mostly farmers, pastoralists and agro-pastoralists but can also include traditional authorities, local administration and technical services
2. Sensitization on approach
3. Setting up of DP and capacity building of members on conflict mediation techniques of Alternative Crisis Management (ACM) approach which privilege negotiation and mediation in resolving resource access/use conflicts
4. Monitoring of the functioning of DP
5. Promoting the emergence of beneficial farming relations between farmers and pastoralists

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.4 វីឌីអូនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ការពណ៌នាសង្ខេប:

'Reaching the Unreached': https://www.youtube.com/watch?v=gBUXSDnVLUM
A documentary showing some of MBOSCUDA's community development initiatives in North-West Cameroon.

កាលបរិច្ឆេទ:

12.12.2012

ទីតាំង:

North-West Cameroon

ឈ្មោះអ្នកថតវីឌីអូ:

ISCG project of MBOSCUDA

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសកាមេរូន

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

North West Region

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

This approach has been piloted in 23 communities in the North West Region

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2011

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2018

មតិយោបល់:

Project funding will end in 2018. Some aspects of this approach have been existing informally within the communities but through the facilitation efforts of development NGOs, it has gained in popularity and has even made its way in to the draft Pastoral Code of the country awaiting enactment by parliament.

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

- Articulation and mediation of different interests in resource use and sharing.
- Promote beneficial relationships.
- Sustainable resource (land and water) management.
- Constructive conflict resolution.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Cultural differences between two main land user (pastoralists and crop farmers) may hinder smooth functioning of approach. Pastoralists are predominantly moslems while farmers are christians. So possibilities for a clash over religious values eg muslims don't take alcohol or eat pork which may be be served during gatherings may arise.

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

This approach does not depend on availability/access to financial resources and services

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

Presently the institution set up by law at the level of every sub division to adjudicate farmer-pastoralists' conflicts is the Agro Pastoral Commissions (APC) which have been dubbed as corrupt and inefficient in handling these conflicts. Some are even known to help perpetuate these conflicts for selfish ends. The members of these APCs may see in this new approach the end of their prerogatives since conflicts will no longer be brought to them as farmers and pastoralists try to settle their conflicts amongst themselves without recourse to third party.

ការសហការ/ការសម្របសម្រួលតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
 • អំណោយផល

The success of this approach is critically hinged on collaboration between main local actors especially farmers and pastoralists and also the facilitation skills of the 'Paralegals' and 'Community Resource Volunteers' of MBOSCUDA, the community based organization facilitating the emergence of this approach.

 • រារាំង

Absence of collaboration between the main local actors (farmers and pastoralists) will greatly hinder the smooth functioning of dialogue platforms.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

This approach has yet to get formal backing from the state. This formal backing can come from recognising it in pastoral code.

គោលនយោបាយ
 • រារាំង

To much reliance on animal health care to the detriment of rangelands science and governance in government policy. This predates independence and continues even up to recent times were efforts have been oriented towards the reinforcement of veterinary infrastructure with little concern on facilitating the emergence of structures at the local level for negotiating multiple and complementary uses of resources.

អភិបាលកិច្ចដី (ការសម្រេចចិត្ត ការអនុវត្ត និងការរឹតបន្តឹង)
 • អំណោយផល

This decentralization of decision making, implementation and enforcement actually creates an enabling atmosphere for the emergence of community dialogue platforms.
Also, the land tenure system of the country is under review and it is hoped that the draft provisions creating and recognizing dialogue platforms will be maintained.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • អំណោយផល

The presence of paralegals and 'community resource volunteers' from MBOSCUDA, a local community based organization, facilitates the emergence of dialogue platforms. They provide support in terms of training and backstopping and also do monitoring and evaluation.

ទីផ្សារ (ទិញធាតុចូល លក់ផលិតផល) និងតម្លៃ
 • អំណោយផល

n.a. since this is an institutional measure.

 • រារាំង

n.a. since this is an institutional measure.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • រារាំង

The DP members render their services pro bono. This calls for extra effort and sacrifice on their part to do this. They can be hindered in offering these services if they also have their own own private and personal matters to attend to such as working in their own fields to tend their crops or animals.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Rangeland users: pastoralists and farmers.

Pastoralists and farmers drawn from the communities because of their integrity constitute members of dialogue platforms. They look in to conflicts presented to them by the locals to mediate and find low stake solutions to them.

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Mbororo Social, Cultural and Development Association (MBOSCUDA).

Facilitated the emergence of this approach by organising and sponsoring capacity builiding workshops for DP members through their consultants and also parelegals and community resource volunteers who do close follow up of the functioning of DPs.

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

Consultants .

Consultants were brought in to train DP members on conflict management, leadership skills and group dynamics.

 • អ្នកស្រាវជ្រាវ

Researchers.

Compiling and documentation of practice.

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

Cameroon government.

Called upon to recognize/formalize this low stake conflict mediation/resolution approach.

 • អង្គការអន្តរជាតិ

SNV Netherlands Development Organisation.
Village Aid - a UK based charity.
Comic Relief - UK based charity.
Department of International Development (DFID) UK.

Provision of funding for programme activities.

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អន្តរកម្ម Because of the endemic conflicts over resource use and access in the community, the locals saw the setting up of DP as a felt need. So local people together with MBOSCUDA operatives jointly analyzed the situation and came up with the need to create DPs as a low stake solution to resolving farmer-pastoralists conflicts without the involvement administrative, judiciary and law enforcement officials who were seen to instead be inefficient and corrupt resolving the conflicts.
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម Joint planning sessions between locals and MBOSCUDA operatives were held to map out activities. Locals then designated members from their communities to serve as DPs and these members were suppose to be of high standing in the communities.
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម Activities are implemented by DP members with support from MBOSCUDA operatives (paralegals and Community Resource Volunteers).
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ For now the monitoring/evaluation of DPs is done by Community Resource Volunteers supported by MBOSCUDA with a fuel allowance to go round and backstop the functioning of DPs.

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

During a village or quarter assembly convened by traditional authorities and facilitated by MBOSCUDA operatives, the conflicting relationship between farmers and pastoralists is discussed and participants take a firm commitment to work towards improving it. The idea of dialogue platform as a low stake measure in mitigating and resolving resource access/use is presented and community support and recognition is solicited. Community members are then called upon to designate members (between 12- 14 in number, and with at least 2 to 3 women and youths) to make up DP for the village/quarter. The DP members are then incapacitated to carry out their duties through short courses in conflict management and leadership skills, group dynamics and existing legal framework on land tenure. They go ahead to carry out their duties which are then monitored by MBOSCUDA operatives. The improved dialogue in the community especially between farmers and pastoralists then fosters the forming of farming alliances between the two groups

អ្នកនិពន្ធ:

Blasius Azuhnwi

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង)
ចូរពន្យល់:

The land users (farmers and pastoralists) spontaneously decide to form alliances among themselves based on their affinities, location etc

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ប្រសិនទាក់ទង សូមបញ្ជាក់ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ ជនជាតិដើមភាគតិច។ល។:

Dialogue Platform members of both sexes who are generally adults of high and proven standing drawn from the community.

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

- Conflict Management.
- Mediation Skills.
- Leadership Skills
- Group Dynamics.
- Existing legal framework.

មតិយោបល់:

The capacity of field staff and advisers who basically are the paralegals and community resource volunteers were beefed up with these trainings as well.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាអចិន្ត្រៃ
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Follow up by MBOSCUDA operatives into the farmers' fields to see the effectiveness of conflict resolution outcomes done by DPs.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចូពណ៌នាពីស្ថាប័ន តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ សមាជិក ។ល។:

The Dialogue Platform members capacities have been built on resolving conflicts.
MBOSCUDA's (Mbororo Social and Cultural Development Association) capacity has been built to function as a better community grassroot support organisation.

សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

These refresher courses gave participants the opportunity to share best practices and identify key weaknesses in mediating farmer-herder conflicts.

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

A conflict database to ensure effective monitoring of the outcomes of the project and capture trends of conflicts in the Region has been put in place and runned by MBOSCUDA.

ប្រសិន បាទ/ច៎ា តើឯកសារនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

This database is updated on a trimester basis with information which DP members give paralegals and community resource volunteers. They intend collate and pass it on to Regional Agro-pastoral Officer at the MBOSCUDA's (Mbororo Social and Cultural Development Association) regional office in Bamenda where the data base is hosted.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

ទេ

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

This has been mainly from international charities and donors such as:
mainly Big Lottery Fund through Village Aid but also other UK charities e.g. United Purpose; Front line Defenders; Comic Relief; Guernsey Overseas Aid Commission; Charles Heywood Foundation and Evan Cornish Foundation but also individuals e.g. Veronica Wigley and Oliver Maxwell Sawyer of the UK

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

This was mostly in terms of stationery (files, rim of papers, pen and papers) for the functioning of DPs provided by MBOSCUDA (Mbororo Social and Cultural Development Association). This stationery is mostly used in documenting the proceedings and outcome of DPs mediation efforts.

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង Didactic material (files, rim of papers, pen and papers)
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

The services of DP members is on pro bono basis. .

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចួលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

This approach has greatly empowered local land users who increasingly do not have to turn to third parties (traditional authorities, administrative and judicial authorities or law and enforcement officers) to adjudicate in land use conflicts but seek recourse in Dialogue Platforms.

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្ដដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Decisions are being made at the local level by Dialogue Platform members who are in tune with the local realities

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

An interesting and beneficial outcome of DPs has been the emergence of stronger integrated farming systems strengthening synergies between crop farmers and pastoralists known locally as Alliance Farming which is win-win for both crop farmers and pastoralists.

n.a

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យចំណេះដឹងប្រសើឡើង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងការអនុវត្តន៏ SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

From the farming alliances that have developed as an outcome of the implementation of this approach, community members are engaging in more sustainable ways of growing crops as farmers make use of dung and urine from cattle and don't have to rely only on chemical fertilizers.

តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះពង្រឹងចំណេះដឹង និងកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Capacities were considerably improved through the courses and the various stakeholders received and the conflicts that the DPs in practice improved considerably their capacities

តើវីធីសាស្ត្រនេះបានជួយកសាង/ពង្រឹងស្ថាប័ន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Conflicts between land users have decreased in numbers, frequency and intensity as community members have come to see the need for mutual co-existence of two farming or land use systems (crop farming and livestock production).

តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះបានកាត់បន្ថយជំលោះឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Conflicts have decreased considerably in project communities

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The Mbororos who are the cattle rearers have come to gain in confidence and overcome the low self esteem they had of themselves and also the poor perception other communities had of them.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទិ្ធអំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

For inclusiveness, it is statutory that at least 3 members of the Dialogue Platform are women. This is particular important in Mbororo communities where women face a double marginalization - for being women and for living in predominantly patriarchal societies and also for being pastoralists who still live on the fringes of society.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលជាយុវជន/ក្មេងជំនាន់ក្រោយឱ្យចូលរួមក្នុង SLM ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

For inclusiveness, youths are statutory members of dialogue platforms

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Pastoralists rights have been strengthened by this approach. The rights they have over the rangelands they inhabit and use for their livelihood were mostly usufruct rights but farmers increasingly through this approach and its related technology - the Alliance Farming, acknowledge other rights (such as right of management) pastoralists have over the rangelands they inhabit. They are no longer looked upon as 'strangers' by farming neighbours because of their late settlement in the North West Region of the country.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនាំឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាហាររូបត្ថម្ភ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

With the improved social climate between pastoralists and farmers, more time can be devoted to agriculture

n.a.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការទទួលបានទឹក និងអនាម័យ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The improved social climate has led to community members jointly engaging in projects such as catchment area protection for water supplies

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានកាប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព/ប្រភពនៃថាមពលកាន់តែប្រើសើរឡើង?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Biogas use by community members has increased as some of dung is used as digesta for the biogas plants which generate energy for domestic use.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានការងារ ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Community members because of the reduced conflicts have time to gainfully engage themselves in their farm enterprises diversify their livelihood options as well such as engaging in other business activities.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Stronger integrated farming systems strengthening synergies between crop farming and pastoralism.

 • ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

Resolving conflicts which were preventing harmonious co-existence between the two land use forms, the farmers and pastoralists

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

A present trend observed is where farmers and pastoralists go ahead to resolve conflicts among themselves even without the intervention of DPs indicating that approach is sustainable.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
It has opened up dialogue between farming and pastoral communities who for the most part were always at daggers drawn. This has improved social cohesion between the two as seen in the emergence of mutual beneficial farming alliances between farmers and pastoralists.
In cases of compensation for crop damage or injury/death of animals, this is handed to the victim and not to administrative or judiciary authorities as is the case with the Agro-Pastoral Commissions, the statutory institution that arbitrates conflicts between farmers and pastoralists.
It has allowed them possibility of avoiding uncertainty, time, cost and stress in going through the Agro-Pastoral Commissions or the courts.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Low stake conflict prevention/ resolution mechanism compared to present one involving the intervention of administrative, judiciary or law enforcement officials which has proved to be ineffective and fraught with corruption. It is workable, affordable and adaptable to local realities.
It has created an enabling environment for the emergence of mutually beneficial farming relationships and considerably reduced the hostility between the two major land users - pastoralists and farmers.
Quite informal, voluntary and flexible

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
DP members will want some form of compensation for their time and effort. Putting in place a local mechanism to help compensate DP members for their time and effort.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Not yet recognized by law and so decisions taken by DPs are not legally binding. Recognition and or formalization will go a long way to make them legally binding.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

Observations during field visits.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

Collected the views of about 30 different farmers and pastoralists during field visits to DP sites in focus group interviews.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ​/ ឯកទេស

Conducted interviews with 4 SRM specialists at MBOSCUDA on 5 different occasions.

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Breakthrough (A publication of MBOSCUDA vols 1,2,3 and 4

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Free from MBOSCUDA office

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Making Rangelands More Secure in Cameroon, ILC Rangelands Series, Issue Paper 8, by Blasius Azuhnwi

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Free from ILC Rome

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Mid Term Evaluation Report of 'In Search of Common Ground' for Farmer-Grazer Conflicts in the North West Region of Cameroon. August 2016 by Nchinda Valentine, Che Marcellus, Tata Precillia Ijang, Shidiki Abubakar & Chi Napoleon

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Free from MBOSCUDA

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលមានលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Website of Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA)

វេបសាយ:

http://www.mboscuda.org/

ម៉ូឌុល