វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Formation, Information et Sensibilisation [ប្រទេសកាប់វែរ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

approaches_2420 - ប្រទេសកាប់វែរ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Lima João

+2382711127

IINIDA

São Jorge dos Órgãos, BP 84

ប្រទេសកាប់វែរ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Moreno Angela

2647541

veigamoreno@hotmail.com

DGASP

São Filipe Santiago, BP 278

ប្រទេសកាប់វែរ

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
DESIRE (EU-DES!RE)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
INIDA (INIDA) - ប្រទេសកាប់វែរ
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Agriculture and Forestry Directorate Cape Verde (DGASP) - ប្រទេសកាប់វែរ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

Dams
technologies

Dams [ប្រទេសកាប់វែរ]

Infrastructure of stone, mortar and concrete, built along the waterline, with the aim of retaining sediment dragged by water runoff.

 • អ្នកចងក្រង៖ Jacques Tavares

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Éclairer les bénéficiares pour les intégrer convenablement dans la mise en ouvre des activités de conservation des ressources naturelles.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aussitôt après avoir acquis son Indépendance en 1975, l'État capverdien avec la collaboration de ses partenaires internationaux, a initié une campagne sans précédent d'arborisation des terres. Le but général de cette campagne consistait à lutter contre la désertification et les effets de la sécheresse qui auparavant avaient fait des milliers de victimes au sein de la population capverdienne et obligé également des milliers de capverdiens à l'émigration forcée.

Parmi les objectifs spécifiques on a: 1) réduire l'érosion des sols, 2) Améliorer la production de bois de feu pour les familles rurales, 3) Améliorer la production des terres, 4) mitiger la vulnérabilité des paysans.

Pour atteindre son but, l'État capverdien a fait appel à la main d'oeuvre de la population. Cette dernière a accepté avec abnégation le défi. Ainsi, avec l'appui financier et techniques des bailleurs de fonds plus l'appui technique du Ministère de développement Rural (MDR) et l'apport de la main-d'oeuvre locale, actuellement, plus de 20 % de l'archipel est arborisé. Plusieurs étapes ont été franchies, d'abord il fallait informer, sensibiliser et former (learning by doing) la population Parmi les objectifs spécifiques on a: 1) réduire l'érosion des sols, 2) Améliorer la production de bois de feu pour les familles rurales, 3) Améliorer la production des terres, 4) mitiger la vulnérabilité des paysans.

Le rôle des populations consistait à participer aux travaux sur le terrain installer conjointement avec les techniciens du MDR, s'occuper des pépinières et enfin transporter les plantes sur le terrain et ensuite procéder à leur fixation. Toutes ces étapes ont été menées avec l'appui technique du MDR et de certains bailleurs de fonds.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសកាប់វែរ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Toutes les îles habitées de l'archipel

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Municipalité de Santa Cruz / Bassin versant de Ribeira Seca

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1976

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'approche s'est concentrée uniquement sur la SLM

Lutter contre la désertification et les effets de la sécheresse, l'amélioration du niveau de vie des populations et des populations rurales à travers l'augmentation des productions végétales et animales. Impliquer efficacement les populations rurales dans la protection et la conservation des ressources naturelles.

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Désertification / Sécheresse / Manque d'eau / Érosion / Perte de fertilité des terres / Faible coverture des sols / Manque de bois de feu / Préservation de la biodiversité / Faible implication des populations dans la gestion des ressources Naturelles / etc.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Problèmes fonciers et la vulnérabilité socioéconomique des familles rurales

Traitement par l'approche SLM: Renforcer la sensibilisation des gros propriétaires de l'importance de la conservation des terres pour garantir justement leur productivité à long terme. Rééqulibrer le déséquilibre socioéconomique entre le monde urbain et le monde rural en appuya

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Les ouvrages hydrauliques nécessitent des moyens financiers importants

Traitement par l'approche SLM: Impliquer davantage les bailleurs de fonds et l'État

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

La propriété foncière existante, les droits d'utilisation des terres / les droits d'eau ont modérément aidé la mise en œuvre de l'approche

 • រារាំង

Manque de mécanismes pour la mise en ouvre et le suivi et l'évaluation des lois créées

Traitement par l'approche SLM:: Dunamiser les Pouvoirs Locaux (Mairies) et les Associations Communautaires de Base pour qu'ils servent de vecteurs

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Exploitants individuels, groupes préexistants d’exploitants et groupes d’exploitants organisés à travers le projet

Les femmes en général restent au foyer pour gérer la maison aussi 40 % des foyers sont gérés par une femme (femme chef de famille). Plus de 80 % des exploitants des terres au Cap Vert présente de faible revenus. Les exploitants sont impliqués dans toutes les étapes de la mise en oeuvre des travaux sur le terrain. Plus de 90 % de la main d'oeuvre provenait de cette classe.

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)
 • អង្គការអន្តរជាតិ
ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

National et les spécialistes de l'Etat avec les utilisateurs du terrain.

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន méthode accélérées de recherche participative, interviews/questionnaires, ateliers / séminaires
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន
ការអនុវត្តន៍ គ្មាន travail intermittent, responsabilité d’étapes mineures
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន
Research គ្មាន

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
ចូរពន្យល់:

Au début, les décisions sur les choix provenaient des spécialistes avec consultation des populations locales. Cependant, cette approche est assez flexible maintenant car du fait de la création des associations locales et des ONGs et de la création au sein des Municipalités de Commissions pour l'Environnement, les décisions sur les choix de la technologie de CES sont plus structurées et con

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Pour les travaux de grande portée les décisions concernant la méthode sont prises par les spécialistes. Mais, du fait de l'excellent travail réalisé depuis 1975 le Ministère de l'Agriculture par le biais de la DGASP (Direction Générale de l'Agriculture, de la Sylviculture et de l'Élevage) autrement dit, par son Département de l'Animation Rurale; les populations rurales sont assez bien

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • ពីកសិករទីកសិករ

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: ZOPP; Éléments clé: participatif, Intégré, Pratique; le système de vulgarisation gouvernemental existant


Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; 99% des pratiques de CES sont réalisables par les techniciens du gouvernement. Néanmoins, les barrages de portéemoyenne nécessitent d'appui externe.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • សម្ភារៈ

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:


Les aspects bio-physiques ont été contrôlés par des mesures

Les aspects de superficie traitée ont été contrôlés par des mesures

Nombre d'exploitants impliqués Les aspects ont été contrôlés par des mesures

Il y a eu plusieurs changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សង្គមវិទ្យា
 • សេដ្ឋកិច្ច/ទីផ្សារ
 • បរិស្ថានវិទ្យា
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Research was carried out both on station and on-farm

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: international (Hollande, France, Belgique, USA); gouvernement (MADRRM)

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • បង់ជាសាច់ប្រាក់
មតិយោបល់:

Du fait de la pauvreté, la main d'eouvre est rémunérée

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

បាទ/ចា៎

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

ous les projets du MADRRM adoptent cette approche.

 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនប្រាក់ចំណេញ (សមត្ថភាព) បង្កើនអត្រាចំណេញ
 • ការចំណាយ/បដិភាគ

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • មិនប្រាកដ
ប្រសិន ទេ ឬមិនប្រាកដសូមបញ្ជាក់ និងពន្យល់:

Certaines activités peuvent être réalisées sans appui extérieur comme par exemple la plantation d'essences forestières, frutières, la construction de dique de petite taille, la construction de réservoirs d'eau de petite portée, l'installation d'un système d'irrigation localisée

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
leur participation active dans le processus
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
La constitution d'équipe pluridisciplinaire
L'implication des associations communautaires de base et des ONGs dans la mise en oeuvre des pratiques
La décentralisation existente (Pouvoir central, Pouvoir local, Délégations du MADRRM)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Beaucoup de discours et rien de concret en contre partie Plus d'actions
Une certaine lenteur entre la phase de consultation, d'identification et celle de mise en oeuvre. Réduire cette marge
Pas assez de moyens financiers pour subvenir à leurs problèmes agraires enforcer la synergie et la conceration entre les programmes et projets de développement rural.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Faible échange entre les exploitants des îles Créer des fonds capables de suporter les échanges entre exploitants des principales îles agricoles
Santiago continue à être l'île la plus favorisée para rapport aux autres. Les prgrammes devraient être plus intégrés et englobants
La forte pauvreté en milieu rural Dynamiser davantage les programmes de lutte contre la pauvreté
Le manque de terre Créer des programmes de reconversion de certaines terres et périmètres forestiers
Le régime foncier en place Intégrer davantage l'église dans la problématique des terres, car cette institutuion religieuse possède une bonne partie des terres agricole.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Le Sahel en Lutte contre la Désertification, RENE MARCEAU ROCHETTE, 1989

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque INIDA

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

ESTUDO DA ABORDAGEM UTILIZADA PELO DESIRE NA PROBLEMÁTICA DE DEGRADAÇÃO E DESERTIFICAÇÃO DAS TERRAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA SECA

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque CFA_INIDA

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Ciclo de capacitação dos agentes de apoio a reforma agrária, Osvaldo Cruz, 1987

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque INIDA

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Ciclo de capacitação dos agentes de apoio a reforma agrária, Osvaldo Cruz, 1987

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque INIDA

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Ciclo de capacitação dos agentes de apoio a reforma agrária, Osvaldo Cruz, 1987

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque INIDA

ម៉ូឌុល