แนวทาง

Formation, Information et Sensibilisation [กาบูเวร์ดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

approaches_2420 - กาบูเวร์ดี

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Lima João

+2382711127

IINIDA

São Jorge dos Órgãos, BP 84

กาบูเวร์ดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Moreno Angela

2647541

veigamoreno@hotmail.com

DGASP

São Filipe Santiago, BP 278

กาบูเวร์ดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
DESIRE (EU-DES!RE)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INIDA (INIDA) - กาบูเวร์ดี
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Agriculture and Forestry Directorate Cape Verde (DGASP) - กาบูเวร์ดี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Dams
technologies

Dams [กาบูเวร์ดี]

Infrastructure of stone, mortar and concrete, built along the waterline, with the aim of retaining sediment dragged by water runoff.

 • ผู้รวบรวม: Jacques Tavares

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Éclairer les bénéficiares pour les intégrer convenablement dans la mise en ouvre des activités de conservation des ressources naturelles.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aussitôt après avoir acquis son Indépendance en 1975, l'État capverdien avec la collaboration de ses partenaires internationaux, a initié une campagne sans précédent d'arborisation des terres. Le but général de cette campagne consistait à lutter contre la désertification et les effets de la sécheresse qui auparavant avaient fait des milliers de victimes au sein de la population capverdienne et obligé également des milliers de capverdiens à l'émigration forcée.

Parmi les objectifs spécifiques on a: 1) réduire l'érosion des sols, 2) Améliorer la production de bois de feu pour les familles rurales, 3) Améliorer la production des terres, 4) mitiger la vulnérabilité des paysans.

Pour atteindre son but, l'État capverdien a fait appel à la main d'oeuvre de la population. Cette dernière a accepté avec abnégation le défi. Ainsi, avec l'appui financier et techniques des bailleurs de fonds plus l'appui technique du Ministère de développement Rural (MDR) et l'apport de la main-d'oeuvre locale, actuellement, plus de 20 % de l'archipel est arborisé. Plusieurs étapes ont été franchies, d'abord il fallait informer, sensibiliser et former (learning by doing) la population Parmi les objectifs spécifiques on a: 1) réduire l'érosion des sols, 2) Améliorer la production de bois de feu pour les familles rurales, 3) Améliorer la production des terres, 4) mitiger la vulnérabilité des paysans.

Le rôle des populations consistait à participer aux travaux sur le terrain installer conjointement avec les techniciens du MDR, s'occuper des pépinières et enfin transporter les plantes sur le terrain et ensuite procéder à leur fixation. Toutes ces étapes ont été menées avec l'appui technique du MDR et de certains bailleurs de fonds.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

กาบูเวร์ดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Toutes les îles habitées de l'archipel

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Municipalité de Santa Cruz / Bassin versant de Ribeira Seca

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1976

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'approche s'est concentrée uniquement sur la SLM

Lutter contre la désertification et les effets de la sécheresse, l'amélioration du niveau de vie des populations et des populations rurales à travers l'augmentation des productions végétales et animales. Impliquer efficacement les populations rurales dans la protection et la conservation des ressources naturelles.

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Désertification / Sécheresse / Manque d'eau / Érosion / Perte de fertilité des terres / Faible coverture des sols / Manque de bois de feu / Préservation de la biodiversité / Faible implication des populations dans la gestion des ressources Naturelles / etc.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Problèmes fonciers et la vulnérabilité socioéconomique des familles rurales

Traitement par l'approche SLM: Renforcer la sensibilisation des gros propriétaires de l'importance de la conservation des terres pour garantir justement leur productivité à long terme. Rééqulibrer le déséquilibre socioéconomique entre le monde urbain et le monde rural en appuya

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Les ouvrages hydrauliques nécessitent des moyens financiers importants

Traitement par l'approche SLM: Impliquer davantage les bailleurs de fonds et l'État

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

La propriété foncière existante, les droits d'utilisation des terres / les droits d'eau ont modérément aidé la mise en œuvre de l'approche

 • เป็นอุปสรรค

Manque de mécanismes pour la mise en ouvre et le suivi et l'évaluation des lois créées

Traitement par l'approche SLM:: Dunamiser les Pouvoirs Locaux (Mairies) et les Associations Communautaires de Base pour qu'ils servent de vecteurs

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Exploitants individuels, groupes préexistants d’exploitants et groupes d’exploitants organisés à travers le projet

Les femmes en général restent au foyer pour gérer la maison aussi 40 % des foyers sont gérés par une femme (femme chef de famille). Plus de 80 % des exploitants des terres au Cap Vert présente de faible revenus. Les exploitants sont impliqués dans toutes les étapes de la mise en oeuvre des travaux sur le terrain. Plus de 90 % de la main d'oeuvre provenait de cette classe.

 • องค์กรพัฒนาเอกชน
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
 • องค์การระหว่างประเทศ
ถ้ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนที่เกี่ยวข้องให้ระบุหน่วยงานตัวแทน:

National et les spécialistes de l'Etat avec les utilisateurs du terrain.

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี méthode accélérées de recherche participative, interviews/questionnaires, ateliers / séminaires
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ไม่มี travail intermittent, responsabilité d’étapes mineures
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่มี

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Au début, les décisions sur les choix provenaient des spécialistes avec consultation des populations locales. Cependant, cette approche est assez flexible maintenant car du fait de la création des associations locales et des ONGs et de la création au sein des Municipalités de Commissions pour l'Environnement, les décisions sur les choix de la technologie de CES sont plus structurées et con

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Pour les travaux de grande portée les décisions concernant la méthode sont prises par les spécialistes. Mais, du fait de l'excellent travail réalisé depuis 1975 le Ministère de l'Agriculture par le biais de la DGASP (Direction Générale de l'Agriculture, de la Sylviculture et de l'Élevage) autrement dit, par son Département de l'Animation Rurale; les populations rurales sont assez bien

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: ZOPP; Éléments clé: participatif, Intégré, Pratique; le système de vulgarisation gouvernemental existant


Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; 99% des pratiques de CES sont réalisables par les techniciens du gouvernement. Néanmoins, les barrages de portéemoyenne nécessitent d'appui externe.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:


Les aspects bio-physiques ont été contrôlés par des mesures

Les aspects de superficie traitée ont été contrôlés par des mesures

Nombre d'exploitants impliqués Les aspects ont été contrôlés par des mesures

Il y a eu plusieurs changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
 • นิเวศวิทยา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international (Hollande, France, Belgique, USA); gouvernement (MADRRM)

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Du fait de la pauvreté, la main d'eouvre est rémunérée

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

ous les projets du MADRRM adoptent cette approche.

 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

Certaines activités peuvent être réalisées sans appui extérieur comme par exemple la plantation d'essences forestières, frutières, la construction de dique de petite taille, la construction de réservoirs d'eau de petite portée, l'installation d'un système d'irrigation localisée

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
leur participation active dans le processus
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
La constitution d'équipe pluridisciplinaire
L'implication des associations communautaires de base et des ONGs dans la mise en oeuvre des pratiques
La décentralisation existente (Pouvoir central, Pouvoir local, Délégations du MADRRM)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Beaucoup de discours et rien de concret en contre partie Plus d'actions
Une certaine lenteur entre la phase de consultation, d'identification et celle de mise en oeuvre. Réduire cette marge
Pas assez de moyens financiers pour subvenir à leurs problèmes agraires enforcer la synergie et la conceration entre les programmes et projets de développement rural.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Faible échange entre les exploitants des îles Créer des fonds capables de suporter les échanges entre exploitants des principales îles agricoles
Santiago continue à être l'île la plus favorisée para rapport aux autres. Les prgrammes devraient être plus intégrés et englobants
La forte pauvreté en milieu rural Dynamiser davantage les programmes de lutte contre la pauvreté
Le manque de terre Créer des programmes de reconversion de certaines terres et périmètres forestiers
Le régime foncier en place Intégrer davantage l'église dans la problématique des terres, car cette institutuion religieuse possède une bonne partie des terres agricole.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Le Sahel en Lutte contre la Désertification, RENE MARCEAU ROCHETTE, 1989

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Bibliothèque INIDA

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

ESTUDO DA ABORDAGEM UTILIZADA PELO DESIRE NA PROBLEMÁTICA DE DEGRADAÇÃO E DESERTIFICAÇÃO DAS TERRAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA SECA

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Bibliothèque CFA_INIDA

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Ciclo de capacitação dos agentes de apoio a reforma agrária, Osvaldo Cruz, 1987

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Bibliothèque INIDA

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Ciclo de capacitação dos agentes de apoio a reforma agrária, Osvaldo Cruz, 1987

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Bibliothèque INIDA

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Ciclo de capacitação dos agentes de apoio a reforma agrária, Osvaldo Cruz, 1987

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Bibliothèque INIDA

โมดูล