ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ម៉ូឌុលអំពីការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បច្ចេកទេស៖Obras de bioingeniería para evitar erosión de suelo (Bioingeniería)
 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

cca_5579

មើលខ្លឹមសារទាំងអស់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 71%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.1 ឈ្មោះបច្ចែកទេស​ SLM

ឈ្មោះ:

Obras de bioingeniería para evitar erosión de suelo

ឈ្មោះដែលប្រើក្នុងតំបន់:

Bioingeniería

ប្រទេស:

ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានសម្របសម្រួលការចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

12/09/2019

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ភាពប្រឈម

2.2 បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ជាក់ពីរដូវកាល បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល រដូវក្តៅ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល រដូវរងា ថយចុះ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ

គ្រោះ អាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
រលកកម្តៅ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
រាំងស្ងួត ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ភ្លើងឆេះព្រៃ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀង ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ដីបាក់/ លំហូរកំទិចកំទី ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
មតិយោបល់:

Afectación del gorgojo descortezador del pino en 47 Ha. de la zona de pinares (pinus oocarpa); las inundaciones repentinas (crecidas de ríos) se dieron en mes de octubre del año 2018. y la amenaza de sequía en la zona de las obras de bioingeniería se considera Amenaza Media (AM) según el mapa anual por sequía meteorológica, periodo 1981 - 2010

នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើមានចំណុចរបត់ (ក្នុងទស្សនៈអំពីភាពញឹកញាប់ និង/ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ) ដែលនាំទៅរកបរាជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេ?

បាទ/ច៎ា

បញ្ជាក់ពីចំណុចរបត់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ:

Sequía prolongada y/o lluvias extremas

បញ្ជាក់ពីចំណុចរបត់នៃគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ):

incendios forestales y deslizamiento

2.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនៃគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

តើបច្ចេកទេសនេះបានប្រឈមនឹងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ដែលឬទេក្នុងរយះពេល​ 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

បាទ/ចា៎

គ្រោះអាកាសធាតុ ពី ទៅ មតិយោបល់/បញ្ជាក់
គ្រោះអាកាសធាតុ: រាំងស្ងួត កុម្ភៈ កញ្ញា año 2019

3. ភាពរួស (ហានិភ័យ និងសត្តានុពល)

3.1 ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងភាពទប់ទល់នៃបច្ចេកទេស

តារាង 1៖ តារាងវាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីឡើងវិញនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរបច្ចេកទេសស្នូលនូវចំណុច 3.7
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលបានរាយនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរស្នូលនៃបច្ចេកទេសចំណុច 3.7 ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់

រាំងស្ងួត

Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង El vetiver, izote y el bambú, tienen resistencia a la sequía según el método utilizado de siembra, y si se riega por un periodo prolongado, de lo contrario hay perdida del material vegetativo.

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Contaminación de las aguas superficiales

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Wr: ការបាក់ច្រាំងទន្លេ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង bosque colindante a la ribera del río

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Bs: សមាសភាពដែលមានគុណភាពនិងប្រភេទសត្វ/ការថយចុះនូវជីវចម្រុះ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល

Wm: ការបាក់ដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ afectación al material vegetativo de la obra de bioingeniería

រលកកម្តៅ

Bf: ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីភ្លើងឆេះ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

3.2 ការប៉ះពាល់នៅខាងក្នុង និងក្រៅបរិវេណបច្ចេកទេស ក្រោមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

គុណភាពទឹកបរិភោគ
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់​បាន​សម្រាប់​ការចិញ្ចឹមសត្វ
ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

បន្ទុកការងារ
កើនឡើង
ថយចុះ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី (ក្នុងបរិវេណ)

វដ្តទឹក/លំហូរ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង
ដី
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

សំណើមដី
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

គម្របដី
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ដំណាំគម្របដី
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

ជីវម៉ាស/កាបូនក្នុងដី
ថយចុះ
កើនឡើង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងអាកាសធាតុ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត
កើនឡើង
ថយចុះ

រលកកម្តៅ

ភ្លើងឆេះព្រៃ
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

រាំងស្ងួត

អាកាសធាតុ
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

លប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅបរិវេណអនុវត្តន៍

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង
កាត់បន្ថយ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

ទឹកក្រោមដី/ ការបំពុលទឹកទន្លេ
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

manejo inadecuado de los desechos sólidos
incremento

3.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (រយៈពេលមួយឆ្នាំ) ​

តើពេលវេលាណានៃឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមូលហេតុ? (ឧ. ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ):

En Nicaragua tiene dos estaciones (seco y lluvioso) actualmente en corredor seco, que cubre la cuenca del río Dipilto se ha prolongado la sequía por un periodo de 9 meses del año 2019.

4. សមត្ថភាពបន្ស៊ាំ

4.1 ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសនេះបាន​កែប្រែ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ/ បន្ស៊ាំថែមទៀត​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​អាកាសធាតុ ដែរឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា។​ ប្រសិនបើ​ បាទ/ច៎ា ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម។
ប្រភេទនៃវិធានការ (វិធានការបន្ស៊ាំ)

វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង
ការវិនិយោគដែលបានធ្វើឡើង:

តិចតួច

បញ្ជាក់បន្ថែម (ឧ. ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ):

Riego cada tres días por la mañana en los meses de marzo y abril, con la finalidad de que el material vegetativo sembrado se lograra enraizar y establecerse en el sitio.

4.2 ភាពជោគជ័យនៃវិធានការបន្ស៊ាំ

តើវិធានការបន្ស៊ាំនេះជោគជ័យដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់មូលហេតុ បាទ/ច៎ា ឬ ទេ:

La mayoría de las obras verdes se lograron adaptar a pesar de las condiciones secas, con excepción del Bambú que presenta un desarrollo mas lento.

4.3 រយៈពេលប្រើប្រាស់សម្រាប់វិធានការបន្ស៊ាំ

តើពេលណាដែលវិធានការបន្ស៊ាំទាំងនេះត្រូវបានទទួលយក?
 • តិចជាង 5ឆ្នាំ

4.4 ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំ

ដោយសារនរណា/ អ្វីដែលបានលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ ((ច្រើននាក់)) អនុវត្ត ឬជម្រុញឳ្យអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំទាំងនេះ?
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក) ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង)
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ជាចម្បងអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក) ប៉ុន្តែមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLMម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ធាតុចូលសំខាន់ៗបានពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLM ម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • បានតែអ្នកជំនាញឯកទេស SLM ម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត
 • Apoyo del Gobierno Municipal de Dipilto
ប្រសិនបើអ្នកជំនាញខាង SLM បានចូលរួម តើទាំងនេះចេញពី៖:
 • សេវាប្រឹក្សាយោបល់អំពីកសិកម្ម
 • ការស្រាវជ្រាវ
 • គម្រោង និងកម្មវិធីនៃកិច្ចសហការណ៍អភិវឌ្ឍន៍/ អង្គការអន្តរជាតិ

4.5 ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំ

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បើ បាទ/ច៎ា តើដោយនរណា?
 • សេវាប្រឹក្សាយោបល់អំពីកសិកម្ម
 • ការស្រាវជ្រាវ
 • គម្រោង និងកម្មវិធីនៃកិច្ចសហការណ៍អភិវឌ្ឍន៍/ អង្គការអន្តរជាតិ

4.6 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលសម្រាប់វិធានការបន្ស៊ាំ

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
ចូរបញ្ជាក់ពីទំហំ និងឯកតាផ្ទៃដី:

50 ha.

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

cordoba

កំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (បើទាក់ទង)៖ 1 ដុល្លា=:

33,13

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

150

បើអាច បំបែកថ្លៃដើមនៃការអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំទៅតាមតារាងខាងក្រោម៖ កំណត់ធាតុចូល និងថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា។ បើអ្នកមិនអាចបំបែកបាន សូមផ្តល់នូវតម្លៃប៉ាន់ស្មានក្នុងការថែទាំបច្ចេកទេសជាតម្លៃសរុប:

5,0

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុង 1 ឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម riego de material vegetativo dias 120,0 150,0 18000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេស 18000,0

4.7 ការផ្ដល់យោបល់ទាក់ទងនឹងការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ពេលអនាគត

តើវិធានការចម្បងៗអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ចូលជាបច្ចេកទេសដែលអាចបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអនាគតបាន?

En el caso del Bambú se sugiere utilizar una variedad mas resistente a la sequía o utilizar otro método de siembra mas eficiente, (siembra en estacas de forma horizontal), conservar material vegetativo nativo de la zona, e incorporar otros como por ejemplo: Heliotropo (Heliotropium peruvianum), maraca (zingiber spectabile). tambien se recomienda utilizar gramíneas rastreras con fines de crear manto vegetal en la superficies de suelo para protección y evitar erosión en taludes principalmente.

4.8 ទ្រព្យសកម្មដែលជាជំនួយដល់សមត្ថភាពដើម្បីបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ)

ធនធានថវិកា

aportar del cinco por ciento destinado para acciones ambientales del presupuesto anual de inversión de las alcaldías municipales%:
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

este fondo se planifica anualmente para inversiones en acciones ambientales y podría aportar al mantenimiento de obras o nuevas obras de bioingeniería a nivel municipal

ធនធានសង្គម

ការផ្សាភ្ជាប់ទៅបណ្តាញសង្គម
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

en el caso del comité de cuenca están iniciando a hacer uso de las redes sociales con fines de divulgar las acciones y tecnologías implementadas en el municipio de Dipilto y Ocotal

លទ្ធភាពទទួលបានពត័មាន និងចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងដី
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
ភាពដែលអាចអាស្រ័យបានលើព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

INETER como ente rector en este aspecto, deberá disponer y actualizar la información climática de la cuenca del río Dipilto y facilitarla a los gobiernos locales

ក្របខណ្ឌច្បាស់គាំទ្រនៅនឹងកន្លែង
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
គោលនយោបាយគាំទ្រនៅនឹងកន្លែង
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
ទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពសម្រាប់ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់

ធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងបន្ស៊ាំទាន់ពេលវេលា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់

ធនធានរូបវន្ត

លទ្ធភាពរកបានកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

disponibilidad de mano de obra local es elevada en la cuenca del río Dipilto

ភាពអាចទទួលបានសម្ភារៈសាងសង់ និងបរិក្ខា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

disponible a nivel local

ធនធានធម្មជាតិ

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
សម្ភារៈ និងធនធានដាំដុះ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
  លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Las obras de bioingeniería reduce la sedimentación y el arrastre de material suelto del suelo, lo que evita una mayor turbidez del agua para procesamiento con destino al consumo humano principalmente en el municipio de Ocotal, por lo que se debe fomentar una campaña de cultura del agua con fines de establecer un proceso de compensación ambiental en la cuenca del río Dipilto.

5. សេក្តីសន្និដ្ឋាន និងមេរៀនបទពិសោធន៍

5.1 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស
reducción de los riesgo por deslizamiento en periodos con altas precipitaciones.
reducción de la sedimientación de la fuente hidria y mejora la calidad del agua
estabiliza la estructura del suelo
crea micro clima en los tramos donde se encuentras las obras de bioingeniería
estabiliza los taludes
genera belleza escénica

5.2 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
El material vegetativo sembrado en época seca puede no fijarse al suelo por falta de humedad se recomienda riego permanente hasta que inicien las lluvias

6. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

6.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

dos

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ/ ឯកទេស

dos

ម៉ូឌុល