ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ម៉ូឌុលអំពីការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បច្ចេកទេស៖Sistema de recolección de agua de lluvia (Captación de agua de lluvia)
 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

cca_5585

មើលខ្លឹមសារទាំងអស់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 48%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.1 ឈ្មោះបច្ចែកទេស​ SLM

ឈ្មោះ:

Sistema de recolección de agua de lluvia

ឈ្មោះដែលប្រើក្នុងតំបន់:

Captación de agua de lluvia

ប្រទេស:

ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានសម្របសម្រួលការចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Ministry of Environment and Natural Resources (Ministry of Environment and Natural Resources) - ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

12/09/2019

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ភាពប្រឈម

2.2 បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ជាក់ពីរដូវកាល បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ

គ្រោះ អាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
រលកកម្តៅ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
រាំងស្ងួត ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ភ្លើងឆេះព្រៃ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើមានចំណុចរបត់ (ក្នុងទស្សនៈអំពីភាពញឹកញាប់ និង/ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ) ដែលនាំទៅរកបរាជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេ?

ទេ

2.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនៃគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

តើបច្ចេកទេសនេះបានប្រឈមនឹងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ដែលឬទេក្នុងរយះពេល​ 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

ទេ

3. ភាពរួស (ហានិភ័យ និងសត្តានុពល)

3.2 ការប៉ះពាល់នៅខាងក្នុង និងក្រៅបរិវេណបច្ចេកទេស ក្រោមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ផលិតកម្ម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ផលិតកម្មដំណាំ
ថយចុះ
កើនឡើង

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

ផលិតកម្មដំណាំ
ថយចុះ
កើនឡើង
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ភាពសម្បូរបែបប្រភពប្រាក់​ចំណូល
ថយចុះ
កើនឡើង

ផលប៉ះពាល់វប្បធម៌សង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

លប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅបរិវេណអនុវត្តន៍

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

Incremento de incendios forestales y por ende incremento de temperaturas en la zona
បញ្ជាក់បន្ថែមការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់:

La prolongada sequía ha provocado que la disponibilidad de alimentos reduzca y por ende que incrementen su precio, ocasionando más dificultad a la familia para conseguirlos.
De igual forma al no haber mucha cosecha (de café específicamente) la oportunidad de empleos para la familia disminuye ya que es la principal fuente de empleo de la zona.

3.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (រយៈពេលមួយឆ្នាំ) ​

តើពេលវេលាណានៃឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមូលហេតុ? (ឧ. ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ):

En este año a partir del mes de julio se fue experimentando la falta de lluvia lo cual se ha prolongado hasta la fecha, viéndose las mayores consecuencias o impactos a partir de los meses de agosto y septiembre.

4. សមត្ថភាពបន្ស៊ាំ

4.1 ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសនេះបាន​កែប្រែ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ/ បន្ស៊ាំថែមទៀត​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​អាកាសធាតុ ដែរឬទេ?
 • ទេ។ ប្រសិនបើ​ ទេ សូមបន្តទៅផ្នែក 4.7។

4.7 ការផ្ដល់យោបល់ទាក់ទងនឹងការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ពេលអនាគត

តើវិធានការចម្បងៗអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ចូលជាបច្ចេកទេសដែលអាចបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអនាគតបាន?

Ampliación del canal para la captación de la caída de agua del techo de la vivenda. Actualmente sólo una de las caídas de agua del techo de la vivenda cuenta con canales para captar el agua de lluvia, el otro no posee canal lo cual hace que se desaproveche la captación de esa parte del techo del agua de lluvia.
Por otra parte se recomienda almacenar agua de otra fuente y usarla más racionalmente mientras llueve.

4.8 ទ្រព្យសកម្មដែលជាជំនួយដល់សមត្ថភាពដើម្បីបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ)

ធនធានថវិកា

ចំណូលបានពីក្រៅកសិដ្ឋាន
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

ES la única fuente de ingreso (su esposo trabaja en otras fincas).

ធនធានសង្គម

លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល (សេវាប្រឹក្សាយោបល់)
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

El acceso a la escuela y existencia de entidades para obtener el aprendizaje necesario.

ធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងបន្ស៊ាំទាន់ពេលវេលា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Tiene los conocimientos necesarios para el manejo

ធនធានរូបវន្ត

លទ្ធភាពរកបានកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
កម្រិតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារ និងសហគមន៍
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Se tiene la estructura doméstica requerida.

ធនធានធម្មជាតិ

  លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Para la presente tecnología las precipitaciones son relevantes.

មតិយោបល់:

El esposo de la usuaria de la tierra trabaja fuera de la vivienda, lo hace en fincas cafetaleras.

5. សេក្តីសន្និដ្ឋាន និងមេរៀនបទពិសោធន៍

5.1 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស
1. Permite obtener agua en tiempos de sequía o fuera de la época de lluvia tomando en consideración que en esta zona no existe otra alternativa de abastecimiento de agua.
2. Disponibilidad del usuario para mantener y manejar la tecnología.

5.2 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
1. Almacenamiento de poca agua en tiempos de precipitaciones bajas, aún cuando es estación lluviosa dado la capacidad del tanque de almacenamiento (1.100 litros). Ampliar el sistema de recolección de agua de lluvia, ampliar el sistema de almacenamiento.
Almacenar agua proveniente de fuentes de agua alternativa.

6. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

6.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

Un informante

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

Datos climáticos del Instituto nicaragüense de estudios territoriales (INETER).

ម៉ូឌុល