CCA

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເຕັກໂນໂລຢີ:Sistema de recolección de agua de lluvia (Captación de agua de lluvia)
 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

cca_5585

ເບິ່ງເນື້ອໃນ​ທັງ​ໝົດ
ຄວາມສົມບູນ: 48%

1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໄປ

1.1 ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີ

ຊື່:

Sistema de recolección de agua de lluvia

ຊື່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ:

Captación de agua de lluvia

ປະເທດ:

ນິກາຣາກວາ

1.2 ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະ ສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ​ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Ministry of Environment and Natural Resources (Ministry of Environment and Natural Resources) - ນິກາຣາກວາ
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານຜ່ານ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

12/09/2019

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ການເປີດຮັບ

2.2 ປະສົບການຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂະຫຍາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ

ຊີ້ບອກລະດູການ ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ ຫຼຸດລົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງຊີວະພາບ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ພະຍາດລະບາດ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຈາກທັດສະນະມູມມອງ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເອງ, ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້່ນບໍ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ? (ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ), :

ບໍ່ມີ

2.3 ປະສົບກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ໄພພິບັດ)ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນນັ້ນ?

ບໍ່ແມ່ນ

3. ຄວາມບອບບາງ (ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ)

3.2 ຜົນກະທົບທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊ້າໆ ແລະ ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກີດສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ການຜະລິດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຜົນຜະລິດການປູດພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

ຜົນຜະລິດການປູດພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ມີນໍ້າກິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລາຍຮັບ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິີດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທຳສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ / ກຸ້ມຕົນເອງ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງໃນພື້ນທີ່

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ມີນ້ຳ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Incremento de incendios forestales y por ende incremento de temperaturas en la zona
ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ:

La prolongada sequía ha provocado que la disponibilidad de alimentos reduzca y por ende que incrementen su precio, ocasionando más dificultad a la familia para conseguirlos.
De igual forma al no haber mucha cosecha (de café específicamente) la oportunidad de empleos para la familia disminuye ya que es la principal fuente de empleo de la zona.

3.3 ຄັ້ງທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນລະຫວ່າງປີ)

ໃນເວລາໃດຂອງປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງລະດູການປູກ):

En este año a partir del mes de julio se fue experimentando la falta de lluvia lo cual se ha prolongado hasta la fecha, viéndose las mayores consecuencias o impactos a partir de los meses de agosto y septiembre.

4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ

4.1 ການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ / ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ(ໄພພິບັດ) ຫຼື ບໍ່?
 • ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ໃຫ້ຂ້າມໄປ ພາກທີ 4.7.

4.7 ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີມາດຕະການທີ່ມິທາແຮງຫຍັງບໍ່? ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ເຫມາະສົມເຕັກໂນໂລຢີກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

Ampliación del canal para la captación de la caída de agua del techo de la vivenda. Actualmente sólo una de las caídas de agua del techo de la vivenda cuenta con canales para captar el agua de lluvia, el otro no posee canal lo cual hace que se desaproveche la captación de esa parte del techo del agua de lluvia.
Por otra parte se recomienda almacenar agua de otra fuente y usarla más racionalmente mientras llueve.

4.8 ຊັບສິນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ)

ທຶນທາງການເງິນ

ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນຈາກລາຍໄດ້ອາຊີບຄ້າຂາຍຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ES la única fuente de ingreso (su esposo trabaja en otras fincas).

ທຶນທາງສັງຄົມ

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ)
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

El acceso a la escuela y existencia de entidades para obtener el aprendizaje necesario.

ທຶນຂອງມະນຸດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາໃນການຈັດການດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Tiene los conocimientos necesarios para el manejo

ທຶນທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ຄວາມພ້ອມຂອງກຳລັງແຮງງານຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ລະດັບຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Se tiene la estructura doméstica requerida.

ທຶນທຳມະຊາດ

ການເປີດໃຊ້ສະພາບອາກາດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Para la presente tecnología las precipitaciones son relevantes.

ຄວາມຄິດເຫັນ:

El esposo de la usuaria de la tierra trabaja fuera de la vivienda, lo hace en fincas cafetaleras.

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

5.1 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ
1. Permite obtener agua en tiempos de sequía o fuera de la época de lluvia tomando en consideración que en esta zona no existe otra alternativa de abastecimiento de agua.
2. Disponibilidad del usuario para mantener y manejar la tecnología.

5.2 ຈຸດອ່ອນ/ ຂໍ້ເສ້ຍ / ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການໃນການເອົາຊະນະພວກເຂົາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
1. Almacenamiento de poca agua en tiempos de precipitaciones bajas, aún cuando es estación lluviosa dado la capacidad del tanque de almacenamiento (1.100 litros). Ampliar el sistema de recolección de agua de lluvia, ampliar el sistema de almacenamiento.
Almacenar agua proveniente de fuentes de agua alternativa.

6. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ

6.1 ວິທີການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

Un informante

 • ການລວບລວມ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

Datos climáticos del Instituto nicaragüense de estudios territoriales (INETER).

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ