ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ម៉ូឌុលអំពីការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បច្ចេកទេស៖Ecofogón Modelo Justa (Fogón Mejorado)
 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

cca_5590

មើលខ្លឹមសារទាំងអស់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 62%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.1 ឈ្មោះបច្ចែកទេស​ SLM

ឈ្មោះ:

Ecofogón Modelo Justa

ឈ្មោះដែលប្រើក្នុងតំបន់:

Fogón Mejorado

ប្រទេស:

ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានសម្របសម្រួលការចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

12/09/2019

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ភាពប្រឈម

2.2 បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ជាក់ពីរដូវកាល បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើមានចំណុចរបត់ (ក្នុងទស្សនៈអំពីភាពញឹកញាប់ និង/ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ) ដែលនាំទៅរកបរាជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេ?

ទេ

2.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនៃគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

តើបច្ចេកទេសនេះបានប្រឈមនឹងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ដែលឬទេក្នុងរយះពេល​ 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

ទេ

3. ភាពរួស (ហានិភ័យ និងសត្តានុពល)

3.1 ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងភាពទប់ទល់នៃបច្ចេកទេស

តារាង 1៖ តារាងវាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីឡើងវិញនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរបច្ចេកទេសស្នូលនូវចំណុច 3.7
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលបានរាយនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរស្នូលនៃបច្ចេកទេសចំណុច 3.7 ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស ឥទ្ធិពលអាក្រក់
តារាង 2៖ វាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលទើបតែកើតឡើង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលកើតឡើងទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់
no aplica a degradación de suelo, porque la tecnología contribuye a reducir el consumo de leña

3.2 ការប៉ះពាល់នៅខាងក្នុង និងក្រៅបរិវេណបច្ចេកទេស ក្រោមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ផលិតកម្ម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

លប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅបរិវេណអនុវត្តន៍

បញ្ជាក់បន្ថែមការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់:

La tecnología evaluada no genera impacto negativo en base al cambio climático, al momento d trabajar con el usuario de la tierra la herramienta no se ajusta a esta tecnología.

3.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (រយៈពេលមួយឆ្នាំ) ​

តើពេលវេលាណានៃឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមូលហេតុ? (ឧ. ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ):

el riesgo determinado en aspecto social, es que el usuario de la tierra no adopte la tecnología , tiende a modificar el diseño y por ende no se logra el impacto esperado en base a la reducir del consumo de leña.

4. សមត្ថភាពបន្ស៊ាំ

4.1 ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសនេះបាន​កែប្រែ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ/ បន្ស៊ាំថែមទៀត​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​អាកាសធាតុ ដែរឬទេ?
 • ទេ។ ប្រសិនបើ​ ទេ សូមបន្តទៅផ្នែក 4.7។
មតិយោបល់:

en la tecnología no se hizo ninguna modificación de adaptación, se recomienda buen uso y manejo de la tecnología, para promover el ahorro de leña y complementar con utilizar los restos de poda del café y manejo de sombra.

4.2 ភាពជោគជ័យនៃវិធានការបន្ស៊ាំ

តើវិធានការបន្ស៊ាំនេះជោគជ័យដែរឬទេ?

ទេ

បញ្ជាក់មូលហេតុ បាទ/ច៎ា ឬ ទេ:

no porque aun no se hizo medida de adaptación.

4.4 ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំ

ដោយសារនរណា/ អ្វីដែលបានលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ ((ច្រើននាក់)) អនុវត្ត ឬជម្រុញឳ្យអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំទាំងនេះ?
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក) ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង)
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ជាចម្បងអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក) ប៉ុន្តែមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLMម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ធាតុចូលសំខាន់ៗបានពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLM ម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • បានតែអ្នកជំនាញឯកទេស SLM ម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត
ប្រសិនបើអ្នកជំនាញខាង SLM បានចូលរួម តើទាំងនេះចេញពី៖:
 • សេវាប្រឹក្សាយោបល់អំពីកសិកម្ម
 • ការស្រាវជ្រាវ
 • គម្រោង និងកម្មវិធីនៃកិច្ចសហការណ៍អភិវឌ្ឍន៍/ អង្គការអន្តរជាតិ
មតិយោបល់:

no se tomo ninguna medida

4.5 ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំ

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំដែរឬទេ?

ទេ

មតិយោបល់:

mas bien se capacitaron en uso y manejo adecuado de la tecnología.

5. សេក្តីសន្និដ្ឋាន និងមេរៀនបទពិសោធន៍

5.1 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស
Fortalezas: El Material se encuentra en la localidad.
Se usa mano de obra local para la construcción.
ventajas:Fácil de usar
Disminuye el consumo de leña
reduce emisión de humo dentro de la cocina
La cocción de alimentos es mas rápido por lo que se concentra el calor sin fuga
mayor aseo en la cocina
La leña a usar es de pequeñas dimensiones (ramas , virutas, haz tillas y diversas especies vegetales).
Oportunidad: La tecnología puede ser usada por hombres y mujeres.
Accesible para las familias.
Aceptado por un buen numero de usuarios de la tierra.
Que mas usuarios de la tierra adopten la tecnología.

5.2 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Debilidades: El material de la recamara de combustión es frágil y tiende a romperse si ni tienen cuidado. orientando al usuario de la tierra en el uso de leña pequeña y que se la ubiquen con cuidado.
Riesgos: El Usuario de la tierra no lo adopte la tecnología.
como tal y le haga modificación.
Modificaciones al diseño.
Capacitando sobre el uso y manejo de la tecnología, a manera de hacer conciencia al usuario de la tierra de las bondades que esta tiene.

6. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

6.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

se levanto información con usuarios de la tierra (dos informantes)

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

dos usuarios de la tierra

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

el cuestionario de tecnologías de Wocat que se lleno en el primer modulo.

ម៉ូឌុល