មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1234)

Bio-fermentation technology for soil improvement
technologies

Bio-fermentation technology for soil improvement

Bio-fermentation technology for soil improvement is an alternative technology that helps to restore degraded land from intensive land usage which lack of soil improvement to get back to be the soil productivity that can provide effective production.

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
Contour Tied Trench
technologies

Contour Tied Trench [Afghanistan]

Trenches with soil bunds constructed in a tied manner along contour lines to trap surface runoff and sediments from degraded uplands

  • អ្នកចងក្រង៖ Aqila Haidery
Stone wall
technologies

Stone wall [Afghanistan]

Contour stone walls constructed on moderate to steep slopes to retain water and sediments and trap snow.

  • អ្នកចងក្រង៖ Aqila Haidery
Kanda
technologies

Kanda [Afghanistan]

A traditional underground water tank carved out of rocks to collect rainfall and snow water and reduce evaporation losses.

  • អ្នកចងក្រង៖ Aqila Haidery