មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1321)

Diques de piedras
technologies

Diques de piedras [Bolivia, Plurinational State of]

Se trata de diques de piedras que se ubican en el lecho de los arroyos, acompañados por plantaciones alrededor de las construcciones.

  • អ្នកចងក្រង៖ Unknown User
Dynamic agroforestry systems
technologies

Dynamic agroforestry systems [Bolivia, Plurinational State of]

Dynamic agroforestry systems are highly diversified farming systems which go through the different phases of the natural succession, from pioneer plant dominated stages up to primary trees dominated stages, were the different strata are used for different crops, and where pruning and selective weeding enhances the dynamic development of plant …

  • អ្នកចងក្រង៖ Johanna Jacobi
Defensivo de piedra tipo "acantilado"
technologies

Defensivo de piedra tipo "acantilado" [Bolivia, Plurinational State of]

Defensivos flexibles y rústicos, se emplean para proteger terrenos de cultivo frente a amenazas de riadas y erosión lateral. Esta conformada de rocas de gran diámetro con altura y espesor variable que puede ser complementada con plantación de árboles. Su resistencia y flexibilidad permite que no se deforme fácilmente ante …

  • អ្នកចងក្រង៖ Marco Loma