មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1255)

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm
technologies

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm [Thailand]

หมูหลุม เป็นการจัดการในการเลี้ยงสุกร ด้วยวิธีการจัดการคอกและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกักเก็บของเสียจากคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
Integrated land management in high landscape of small scale farm
technologies

Integrated land management in high landscape of small ... [Thailand]

ระบบการจัดการน้ำบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่สูง ใช้การ “เปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นเขาหัวจุก”

  • អ្នកចងក្រង៖ Pitayakon Limtong
Planting Eucalyptus on rice bunds to lower saline groundwater
technologies

Planting Eucalyptus on rice bunds to lower saline ... [Thailand]

Eucalyptus camaldulensis variety H4 is salt tolerant and has the ability to lower shallow saline groundwater levels; as a result salinity is controlled. Planting eucalyptus on one or two sides of the rice bund in an east-west direction (in single or double rows) at a spacing of 2 m between ...

  • អ្នកចងក្រង៖ Chettaruj Janplang
Using shallow wells for crops and lowering the saline groundwater table
technologies

Using shallow wells for crops and lowering the ... [Thailand]

Pumping groundwater from shallow wells for agriculture can control the groundwater table in recharge areas. It helps to manage saline aquifers and reduce soil salinity. Such shallow wells range from 25 to 30 meters deep. This technology is very well-accepted by the land users.

  • អ្នកចងក្រង៖ Kaewjai Oechaiyaphum
Bio-fermentation technology for soil improvement
technologies

Bio-fermentation technology for soil improvement [Thailand]

Bio-fermentation technology for soil improvement is an alternative technology that helps to restore degraded land from intensive land usage which lack of soil improvement to get back to be the soil productivity that can provide effective production.

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
Small Irrigation System for Highland Rice Terraces
technologies

Small Irrigation System for Highland Rice Terraces [Thailand]

An irrigation distribution system to highland rice terraces is required for agriculture on these highland slopes. It is based on the principles of water management in the area by diversion of water from natural watersheds upstream to the agricultural land - with regulation by village community consensus.

  • អ្នកចងក្រង៖ Pitayakon Limtong
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา Organic Farm on Moderate Hillside Slope
technologies

เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา Organic Farm on Moderate Hillside Slope [Thailand]

เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา เป็นการจัดการพื้นที่ ดินและน้ำ ให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
Land Use Change from Rice to Vegetables
technologies

Land Use Change from Rice to Vegetables [Thailand]

Land use change from rice to vegetables was started by a group of farmers with the help of the LDD who provided irrigation from groundwater through a 28m deep bore hole. This enables the groundwater level to be lowered preventing salination in the discharge area lower down.

  • អ្នកចងក្រង៖ supranee sritumboon
Biochar application for land improvement
technologies

Biochar application for land improvement [Thailand]

Biological charcoal, or biochar, is porous charcoal obtained from biomass. Biochar as a soil amendment helps improve soil fertility as well as sequestering carbon in the soil.

  • អ្នកចងក្រង៖ Bunjirtluk Jintaridth