ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
បច្ចេកទេស
អសកម្ម

Cordons pierreux isohypses/diguettes/demi lunes /labour/ terres / [ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Diguette isohypses, zai et demi-lune

technologies_1176 - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 82%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Ouedraogo Issifou

Burkina vert

BP 255 — Ouahigouya

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Burkina Vert - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Structure physique sous forme de cordons pierreux isohypses accompagnée par la réalisation de diguettes en demi lune et de petites trous de forme circulaire

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Construction de petite diguettes en pierres (stone lines) et cailloux (small stones, pepples) dont le tracé suit la topographie du terrain, afin de canaliser l’eau de ruissellement (runoff ?). Leur alignement se fait en guise de cordon le long des courbes de niveau, à une distance de 25-30 m suivant la pente du terrain Les bords de diguettes sont semés avec de la végétation herbacée locale (Andropogon), afin de stabiliser la structure. Dans un délai de 5 ans la végétation assume le rôle de diguette et les cailloux peuvent être enlevés, cela permet la construction de nouvelles diguettes. Entre deux cordons pierreux le terrain vient labouré (tillage ??) soit avec une technique d’excavation en trous circulaires, soit par des diguettes en demi lunes. Les poquets ont un diamètre 0.2-0.3 cm ; une profondeur 0.1-0.15 cm et se trouvent à intervalle de 0.8 m, ce qui permet le captage et l’infiltration en moyenne de 10 litres d’eau. Les demi lunes sont de diguettes en terres construites sur le bord d’une cuvette (depression ??) elle-même de forme semi circulaire. L’orientation des demi lunes est perpendiculaire au sens de ruissellement des eaux, elles possèdent un rayon de 2 m. et une profondeur de 0.2 m. Ces champs sont exploités pendant la saison des pluies pour la culture de céréales et légumineuses. Les plants sont semés au sein des cuvettes, suite à l’épandage du compost. On peut remarquer une régénération de la végétation herbacé et ligneuse en proximité des diguettes et des cuvettes. Cette technique est utilisée pour réhabiliter des sols dégradés par le processus de désertification et pauvres en éléments nutritifs. Les cordons pierreux isohypses permettent à l’eau de circuler sur le terrain et diminuent l’érosion des terres. Grâce aux racines et aux insectes (termites), la porosité du sol est augmentée, ce qui permet une meilleure infiltration de l’eau. De plus, les cuvettes en demi lunes récoltent l’eau de ruissellement et peuvent la stocker (‘storage’) grâce au rebord en terre, pour qu’elle puisse s’infiltrer ou être directement utilisée par les plants. Enfin, les poquets permettent une ultérieure concentration d’eau vers les plants.
La construction des diguettes ainsi que des cuvettes se fait pendant la saison sèche, spécifiquement de janvier à mai.

La construction des diguettes exploite les pierres déterrées dans des carrières (dont l’accès devient actuellement de plus en plus difficile) et amenées sur place avec des camions. Leur construction ne requiert qu’un seul outil spécifique : le niveau à eau. Ceci sert pour la mesure du sens d’écoulement des eaux du sol et donc le tracé du cordon pierreux. L’entretien est très faible, consistant uniquement dans le repositionnement des cailloux lorsqu’ils sont déplacés par les boeufs pendant la saison sèche.

Le creusement des poquets et des cuvettes en demi lune ne requiert pas d’équipements agricoles mécaniques. Dans les deux cas, la terre excavée est mise en aval afin de maximiser la capacité de stockage de l’eau, phénomène qui crée pour les demi lunes une véritable diguette. Les demi-lunes sont fait grâce à un outil dit niveau Inades (Institut de formation des agents de développement du monde rural), qui permet de calculer la grandeur et l’espacement. Les poquets doivent être refaits à chaque année, tandis que les demi lunes sont durables.
Le seul intrant prévu, outre aux semences (seeds) pour les plants, est le fumier organique, que chaque agriculteur produit sur place et épand avant de semer dans les cuvettes.

Le Nord du Burkina Faso présente un climat sahélien, avec une pluviométrie peu abondante et irrégulière entre le mois de juin et se septembre ; le système hydrographique existant uniquement en saison de pluie. Les sols sont pauvres en matière organique (lessivés) et dégradés par la désertification. Les terres sont dénudées, encroûtées et très dures, empêchant à l’eau de s’infiltrer, ce qui rend très difficile la mise ne place de cultures. Le couvert végétal est fortement dégradé et par conséquent le potentiel faunique est faible.

Le milieu humain est celui d’une société rurale, basée sur l’agriculture de subsistance, ou les moyens techniques et financiers sont faibles mais la main d’œuvre importante, car l’agriculture occupe la quasi-totalité de la population. Le noyau social est la famille, patriarcale, qui s’articule à son tour autour d’une autre entité, le village. Un des majeurs problèmes sociaux concerne les jeunes et les femmes, qui s’avèrent être deux groupements faibles. Une autre problématique importante est l’exode rural des ces jeunes, quittant la famille et l’activité agricole pour partir à l’étranger.

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Ouahigouya

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Yatenga

មតិយោបល់:

Points limites du domaine technologique: coordonnés de la ville de Ouahigouya, principale ville de la région d’application de la technologie

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈការបង្កើតថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

Début des années ’80, réaction aux effets de la désertification qui devenaient visibles.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ)
ដំណាំចម្បង (ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងដំណាំស្បៀង) :

Cultures principales vivrières: Céréalière
Autres: Andropogon

មតិយោបល់:

Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Terres sèches et infertiles, disponibilité en eau insuffisante. Difficulté à retenir les eaux de ruissellement, donc labour de la terre difficile. L’agriculture et la reforestation sont ainsi impossibles.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des usagers du territoire): Problème de rétention des eaux des pluies, grande vitesse des eaux d’écoulement, ravinement, difficulté d’infiltration. La terre reste sèche, difficile à travailler et les rendements agricoles sont très faibles.

Type de système de culture et principaux commentaires sur les cultures: L’andropogon est coupé, séché en paille et ensuite exploité pour construire les toits des maisons et des hangars

3.3 ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 2
សូមបញ្ជាក់:

La période de croissance la plus longue en jours: 150, La période de croissance la plus longue de mois en mois: Sep - Février Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 130 Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Mai - Sept

3.4 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • វិធានការអនុវត្តកាត់ទទឹងទីជម្រាល

3.5 ការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស

មតិយោបល់:

La superficie totale couverte par la technologie SLM est de 2,5 km2.

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A2: សារធាតុសរីរាង្គ/ជីជាតិដី
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S2: ភ្លឺ ច្រាំង
 • S4: កម្រិតភ្លឺ រណ្តៅ
មតិយោបល់:

Type de pratiques agronomiques: fumier / compost / résidus

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wg: ការកកើតឡើងនូវកំទេចកំទីដីស្រទាប់ក្រោម
ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

 • Et: ការបាត់បង់ដីស្រទាប់លើ
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Ha: ការថយចុះសំណើមដី
មតិយោបល់:

Main causes of degradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Feux de brousse), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique (Bois de chauffe, bois de service, bois d’œuvre), infrastructures et intrants (routes, marchés, répartition des points d’eau, autres) (Manque de contrôle sur la création de nouveau champs), ressource énergétique (La principale ressource énergétique du ménage est le bois)

Secondary causes of degradation: gestion des sols (Mauvaise gestion des terres forestières, création de nouveaux champs), surpâturage (Parcours des ruminants domestiques), sécheresses (Grande période de sécheresse dans les années 1972-1974), pression de la population (Taux de croissance de la population positif), éducation, accès à la connaissance et aux conseils (Manque d’information sur le rôle des arbres et les conséquences du défrichement massif)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.2 លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស/ ពណ៌នាពីគំនូរបច្ចេកទេស

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: moyen (Formation externe et connaissances non uniquement agricoles.)
Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: faible (Formation par le personnel de terrain.)

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en ravines: ralentissement/retardement, amélioration de la structure du sol en surface (encroûtement, battance du sol), amélioration de la structure du sous-sol (couche dure), augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, épandage des eaux

Fonctions techniques secondaires: contrôle de la battance (‘splash’), contrôle du ruissellement en ravines: rétention/capture, augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, …), augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique

Sommier / compost / résidus
MMatériau / espèce: Fumier organique
Quantité / densité: 9m3 / ha
Remarques: Epandage à l'intérieur des cuvettes

Mesure végétative: Plantées le long des cordons pierreux
Matériel végétatif: G: herbacées
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.125 - 0.6
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 25-30
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 0,2-0,25

Mesure végétative: matière végétale: G: herbacées
Espèces d'herbe: Andropogon gayanus, semés ou repiqués

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): 0,125-0,6
Espacement entre les structures (m): 25-30
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0.15
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,2-0,3
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 0,2-0,3

Bund / banque: niveau
Intervalle vertical entre les structures (m): 0,125-0,6
Espacement entre les structures (m): 25-30
Hauteur de bunds / banques / autres (m): 0,3
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,5

Bund / banque: semi-circulaire / trapézoïdale en forme de V
Espacement entre les structures (m): 2
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,2
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 2
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 4
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,3
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,6
Longueur des bunds / banques / autres (m): 6-65

Matériaux de construction (terre): obtenue lors de l'excavation de la demi-lune et de la salle de bains en coton de diguette le long du bord
Matériaux de construction (pierre): Obtenir dans la région, à proximité du site

4.3 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Franc CFA

កំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (បើទាក់ទង)៖ 1 ដុល្លារ =:

447,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

2.25

4.4 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា
1. Semis de l’andropogon សារពើរុក្ខជាតិ Une fois
2. le long des cordons pierreux សារពើរុក្ខជាតិ terminée la construction des diguettes, janvier – juin
3. Les exploitants déterrent les pierres à l’aide d’une pioche et des barres à mine, les ramassent et les transportent sur le champ avec des camions. រចនាសម្ព័ន្ធ décembre- mars
4. Les exploitants évaluent le sens d’écoulement des eaux grâce à l’outil dit « niveau à eau ». Cette étape est assistée par les techniciens. រចនាសម្ព័ន្ធ avril - juin
5. Enfin ils placent les cailloux le long de tracés isohypses déterminés រចនាសម្ព័ន្ធ avril - juin
6. Les exploitants creusent des cuvettes semi circulaires et forment sur leur bordure des diguettes. រចនាសម្ព័ន្ធ avril - juin
7. Achat d'une charette, ane et des outils ក្សេត្រសាស្ត្រ

4.5 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Main d’œuvre personnes par jour 3,0 20,13 60,39 100,0
សម្ភារៈ Charrette pièce 1,0 447,4 447,4 100,0
សម្ភារៈ Ane pièce 1,0 111,8 111,8 100,0
សម្ភារៈ Outils - pelle et pioche pièce 2,0 11,18 22,36 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 641,95

4.6 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Entretien de la fosse fumière, reconstruction des parties abîmées. ក្សេត្រសាស្ត្រ Annuellement janvier - février
2. Epandage du fumier dans les trous et les cuvettes juste après le semis des plants. ក្សេត្រសាស្ត្រ Annuellement juillet
3. Désherbage des pieds d’andropogon dans la superficie cultivable du champ សារពើរុក្ខជាតិ 1-2 semaines après le semis (début saison pluvieuse)
4. Remise en état des diguettes រចនាសម្ព័ន្ធ mars - juin
5. Les exploitants creusent les poquets et tassent la terre excavée à l’aval រចនាសម្ព័ន្ធ

4.7 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Travail ha 1,0 97,47 97,47 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 97,47
មតិយោបល់:

Les conditions mentionnées dans les points précédents se réfèrent à une terre facile à travailler. Dans des conditions de terre dure, une personne ne pourra de creuser que 1 demi lune et respectivement 100 poquets par jour

4.8 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Le facteur le plus déterminant est la qualité de la terre. Plus celle si est dure, plus l’excavation des pierres, la réalisation de la fosse fumière, et le creusement des poquets et des demi lunes devient difficile.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

501-750mm (classé 1) et 251-500 mm (classé 2, la pluviométrie se présente uniquement pendant la saison des pluies, de juin à septembre. En moyenne il s’agit de 650 mm/an et 40 jours de pluie/ an)

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

Classe thermique climatique: subtropicale

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Zones altitudinales: 501-1000 m (Altitude moyenne comprise entre 300 – 400 m)
Reliefs: Plateux/plaines (la technologie est appliquée sur des terres quasi plates. En certains cas, légère connotation convexe)
Pentes moyennes: Plat (Aucune mesure de la pente n’a pu être faite, donc il s’agit uniquement d’une estimation)

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Profondeur moyenne du sol: Superficiel (classé 1, présence de quelques cas à sol légèrement plus ou moins profond (entre 15-60 cm)) aussi très superficiel et modérément profond (les deux classé 2)
Texture du sol: Grossier/Léger (classé 1, forte prédominance de texture sableuse. Sols très gravillonnaire à la surface) et moyen (classé 2)
Fertilité du sol: Très faible (Sols ferrugineux et lessivés à forte carences d’éléments nutritifs, en particulier de phosphate)
drainage du sol / infiltration: Faible
Sol capacité de stockage de l'eau: faible
Matière organique de la couche arable: Bas (le sol ne possède pas du tout de coloration brunatre)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: 5-50 m (classé 1, puits ont une profondeur moyenne de 12 m. L’eau remonte jusqu’à 5-6 m. de profondeur pendant la saison des pluies (août – septembre)) et <5m (classé 2, uniquement dans les bans fonds, en proximité des barrages, au mois de août - septembre)
Disponibilité de l’eau de surface: Faible/absente (classé 1,eau de surface pendant la saison des pluies, eau de nappe pendant la saison sèche) et moyenne (classé 2)
Qualité de l’eau (non traitée): Faiblement potable (traitement nécessaire, source : eaux de puits)

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Les écosystèmes ont subi des fortes pertes en espèces végétales et par conséquent la faune s’est aussi appauvrie

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
 • ប្រើកម្លាំងសត្វ
យេនឌ័រ:
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Les utilisateurs des pays appliquant la technologie sont principalement les utilisateurs communs / pays en moyenne
Densité de la population: 10 à 50 personnes / km2
La croissance démographique annuelle: 1% - 2%

20% des utilisateurs des terres sont riches en moyenne.
80% des utilisateurs des terres pauvres.

Hors ferme spécification du revenu: Le seul revenu agricole non est l'élevage
Orientation du système de production: Subsistance: Le plus souvent le rendement ne suffit même pas pour toute la famille.
Niveau de mécanisation: travail manuel et traction animale (ane et charrette)

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីផ្ទាល់ខ្លួន ឬជួលគេដែលបានអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
មតិយោបល់:

Selon la loi, les terres sont de propriété de l’Etat, mais en réalité les droits d’usage sont toujours octroyés par les anciens des villages. L’exploitant ne paie pas l’utilisation des terres, ni l’exploitation de l’eau, sauf pour le puits ou une structure de gestion de l’eau a été mise en place.

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Dépend toujours de la situation pluviométrique

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Possibilité de réhabilitation de terre en désertification

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់​បាន​សម្រាប់​ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Augmentation stock de l’eau de ruissellement, pas action directe sur l’eau d’irrigation

គុណភាពទឹកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Augmentation stock de l’eau de ruissellement, pas action directe sur l’eau d’irrigation

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie complexifie le système de culture, la main d’œuvre nécessaire est donc plus importante

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Formation des paysans se fait au niveau communautaire

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Pauvres et jeunes, lutte à l’exode rural

Héritage des terrres

en baisse
augmenté
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Les terres pourront être laissées aux les enfants des exploitants actuels

Amélioration des moyens de subsistance et du bien-être humain

en baisse
augmenté
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie complexifie le système de culture, la main d’œuvre nécessaire est donc plus importante

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

បរិមាណទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង

ការប្រមូលស្តុកទុកទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Dans les terrains à diguettes l’eau est revenue en certains puits

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Conséquence d’un meilleur stockage d’eau

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

A long terme réhabilitation de la flore

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Diminution de l’érosion

ដីប្រេះ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Nouvelles espèces

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Nouvelles espèces

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Termites

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Recharge de la nappe (groundwater)

ខូចខាតដល់ស្រែអ្នកជិតខាង

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Le ravinement comportait des dégâts au niveau des champs cultivables.

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ មិនល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មិនស្គាល់
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) មិនល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ ល្អ
មតិយោបល់:

La technologie commence à être couplée avec des semences précoces, qui permettent une croissance plus rapide de la plante, afin de s’adapter au raccourcissement graduel de la saison des pluies.

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

មតិយោបល់:

Court terme: 1 - 3 ans; long terme: 10 ans. Commentaires :Il est impossible de quantifier les bénéfices précisément. De tout manière, déjà à partir de la première année les bénéfices sont visibles pour les exploitants, ensuite sur le long terme les bénéfices continuent de s’améliorer, parallèlement aux rendements.
Ainsi, on peut affirmer que les bénéfices face aux coûts de mise en place sont faibles à courts termes, mais positifs, voir très positifs à long terme. Tandis que pour les coûts d’entretien les bénéfices sont plus constats, toujours assez positifs.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

150 ménages

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 90-100%
មតិយោបល់:

Commentaires sur l'acceptation avec le soutien matériel externe: Des Que Le tel Info Pratiques à eau niveau ous INADES niveau, Que la situation AINSI vous Pour le camion transport de Cailloux de subventionnées Sont. matériel agricole, tel Que des Pellès, les pioches, au niveau Sont du subventionnées village,

100% des familles utilisatrices des terres ont adopté la technologie sans soutien matériel externe

150 familles rurales ont utilisateur adopté la technologie sans soutien matériel externe

Il y a une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance d'adoption: La mise en place de la technologie se fait toujours après une demande explicite de l’exploitant (communauté). C’est uniquement suit à une requête des exploitants que de l’aide technique et matériel est fourni pour permettre la réalisation de la technologie.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Amélioration de la capacité de stockage et d’infiltration de l’eau, donc amélioration de la qualité du sol.
Augmentation des rendements agricoles
Possibilité de récupération de terres désertifiées pour la mise en culture
Remontée du niveau de la nappe phréatique
Restauration des écosystèmes (faune et flore)

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Dans le cas où la technique de construction des diguettes n’est pas correctement suivie, les pluies peuvent endommager ou détruire l’ouvrage Nécessité d’une bonne formation aux exploitants, les informant des conséquences possibles.
Nécessité d’un suivi permanent des ouvrages, afin de contrôler périodiquement leur état et assurer leur efficacité. S’occuper correctement et constamment de l’entretien des végétaux, avec les désherbage des pieds de plants qu’on retrouve qu milieu des terrains cultivables.
Risque face à la prolifération de l’andropogon (structure végétale), qui peut facilement envahir les terrains aux alentours.
Est-ce que la construction des demi-lunes ou des structures sont pas des points inconvénients ? Est-ce que le fait de nécessiter quelques outils supplémentaires et plus de temps pour la mise en place peut être considéré un inconvénient ? Si c’est la cas, nous allons l’ajouter.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Rapport annuel d’activités de Burkina Vert 2006-2007 ; Burkina Vert ; Juillet 2007

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Disponible sur demande auprès de l’Association Burkina Vert

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Rapport annuel d’activités de Burkina Vert 2007-2008 ; Burkina Vert ; Août 2008

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Disponible sur demande auprès de l’Association Burkina Vert

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Rapport provisoire, Plan Communal de Développement de Titao ; Département de Titao.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Disponible auprès de la commune de Titao (Lorum).

ម៉ូឌុល