ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
បច្ចេកទេស
អសកម្ម

Vallerani System [ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

technologies_1528 - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Long Allain

Reach Afrique, NGO

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Lindo Grandi

Deserto Verde Burkinabé, NGO

ប្រទេសស្វ៊ីស

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Boureima Amadou

Reach Afrique

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Book project: Water Harvesting – Guidelines to Good Practice (Water Harvesting)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Reach Africa (Reach Africa)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Reach Italia (Reach Italia) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

2012/2018

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

A special tractor-pulled plow that constructs micro-catchments. It combines the traditional techniques of rainwater harvesting with mechanization for large scale land rehabilitation.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

The Technology mechanizes the traditional technique of zai and semi circular bunds for water harvesting using a modified plow named Delfino3s pulled by a 180hp tractor. A normal plow on flat land excavates a symmetrical, continuous furrow, and earth piles up equally on both sides of the furrow. The Delfino3s plow has a single reversible plowshare that creates an angled furrow and piles up the excavated soil in half moon shaped ridges only on the downhill side. The plowing must be done along the contour to collect and slows down runoff water as it flows downhill. The plow’s blade moves in and out of the soil creating micro basins about 5 meters long, 50 cm deep, 50 cm wide and spaced 2-3 m. The ripper placed before the plow cracks up the soil to a depth of 70 cm facilitating the infiltration of water into the soil profile and the growth of deep roots. After plowing, the local population sows seeds of plants of indigenous species. They are sown along the ridges of the basins and in the furrow of the ripper. While for most species seeds are collected by the local population, for species rarely present in the region, seeds are purchased from tree nurseries. Sowing the manure of goat containing seeds has also been very successful with about 95% of all micro basin having at least one tree growing. The intervention on a big scale, the effects of water infiltration in depth, erosion reduction and vegetation growth, boost a long lasting rehabilitation process. Each day the Delfino plow can plow up to 20 ha, digging 6.000-7.000 micro basins. The speed, the capability to plow hard, abbandoned land, the effectiveness of the Delfino3s plow are its major advantages for the ecosystem rehabilitation process but require a big commitment. To make the best out of it, a great motivation and organizational work is necessary to: find great availability of land; train accuratelly the technicians; have well-rooted Subjects in the region. The technological aspect is just part of the recovery process, an important work with the Communities is required upstream and downstream. Communities are involved in the management process – in identifying the areas to be restored, clarifying the land uses of the affected areas, planning and implementing e.g. gathering and keeping seeds of local ecotypes, sowing, in the management of plantations and in the monitoring and evaluation of the results. Rules for SLM are adopted and respected by all. The Technology is applied in a degraded agro-sylvo-pastoral area of the Sahel Region, in the north east of Burkina Faso with 200-500 mm of annual rainfall. The soil is sandy-loam, strongly degraded with surface crust. The population is mainly composed of semi-nomadic herders. At the beginning of the project, the NGO Reach Italia was promoting schooling; they soon realized that during the dry season most kids left school and that to avoid it they should face food security and pasture improvement. So they started applying the Vallerani System and developped the participatory approach. The vegetation growth reduces the need for fodder search and long-range transhumance which also allows children to go to school regularly.The ecosystem rehabilitation effect of the technology help the communities to become more concious and resilient to the effects of climate change and prepared to cope with the socio-economic-environmental changes they are faced with.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.4 វីដេអូនៃបច្ចេកទេស

ការពណ៌នាសង្ខេប:

A short video that introduces the Vallerani System.The video has been shot in the project area.

កាលបរិច្ឆេទ:

14/05/2014

ទីតាំង:

Oudalan, Burkina Faso

ឈ្មោះអ្នកថតវីឌីអូ:

Jonathan van Laamsverde

ការពណ៌នាសង្ខេប:

The presentation of the ICARDA Minared project applying the Vallerani System for rangeland rehabilitation in the Jordan Badia.

កាលបរិច្ឆេទ:

16/06/2016

ទីតាំង:

Badia, Jordan

ការពណ៌នាសង្ខេប:

Reach Italia and Deserto Verde Burkinabé present the project of soil rehabilitation and food security in Burkina Faso. Italian text.

កាលបរិច្ឆេទ:

01/09/2009

ទីតាំង:

Oudalan, Burkina Faso

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Sahel Region

មតិយោបល់:

Since the project is going on since 2002, it is possible to see implemented sites in different stadium of rehabilitation. The plowing lines are clearly visible.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

The Technology was introduced in the Region in an agro-sylvo-pastoral pilot project to fight against desertification by FAO in 1996-97.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • អភិរក្ស/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជីវចម្រុះ
 • បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/គ្រោះមហន្តរាយ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សង្គម

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីវាលស្មៅធំៗ:
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
ប្រភេទសត្វ និងផលិតផលចម្បងៗ:

Goats, cattle

ដីខ្សោះជីជាតិ

ដីខ្សោះជីជាតិ

សូមបញ្ជាក់:

Hard abbandoned land

កំណត់សម្គាល់:

Especially at the beginning of the project, some communities agreed to try the system on their most unproductive land. After seeing the results, they started to request the intervention on less degraded soil and on fields that are closer to their villages.

មតិយោបល់:

Major land use problems (compiler’s opinion): Land degradation-desertification with reduction of vegetation cover in terms of plant density and species diversity is the main problem: disappearance of grasses and trees, reduction of the size of the plants that are resistant and of the biological activity of the soil. Runoff, water and wind erosion increase. Drought and irregular precipitation have heavy consequences on soil fertility, availability of water for humans and livestock, and recharging groundwater.

3.3 ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 1

3.4 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • កសិរុក្ខកម្ម
 • កសិរុក្ខកម្ម (pastoralism) និងការគ្រប់គ្រងដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ការស្តុកទុកទឹក

3.5 ការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើបច្ចេកទេសត្រូវបានសាយភាយពាសពេញតំបន់ណាមួយ សូមកំណត់ទំហំផ្ទៃដីអនុវត្តន៍:
 • 100-1,000 គម2
មតិយោបល់:

Total area covered by the SLM Technology in the Region is about 25.600 hectares up to 2017.

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • V2: ស្មៅនិងរុក្ខជាតិៗដែលដុះមានអាយុមិនលើសពី 2ឆ្នាំ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S2: ភ្លឺ ច្រាំង
 • S4: កម្រិតភ្លឺ រណ្តៅ
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M1: ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទដីប្រើប្រាស់
 • M2: ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង/ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ
 • M3: ប្លង់យោងទៅតាមធម្មជាតិ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
 • Wg: ការកកើតឡើងនូវកំទេចកំទីដីស្រទាប់ក្រោម
 • Wo: ផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពកន្លែងឆ្ងាយ
ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

 • Et: ការបាត់បង់ដីស្រទាប់លើ
 • Eo: ផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះគុណភាព
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

 • Pc: ការហាប់ណែន
 • Pk: ការបិទរន្ធដី
 • Pi: ការគ្របផ្ទៃដី
 • Pu: បាត់បង់នូវផលិតភាពជីវៈដោយសារសកម្មភាពផ្សេងៗ
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bh: ការបាត់បង់ទីជំរក
 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
 • Bs: សមាសភាពដែលមានគុណភាពនិងប្រភេទសត្វ/ការថយចុះនូវជីវចម្រុះ
 • Bl: ការបាត់បង់មីក្រូ និងម៉ាក្រូសរីរាង្គរបស់ដី
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Ha: ការថយចុះសំណើមដី
 • Hg: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅក្រោមដី
មតិយោបល់:

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use, overgrazing, change of seasonal rainfall, droughts. Secondary causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires), education, access to knowledge and support services.

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Patrizia Kolb

កាលបរិច្ឆេទ:

10/10/2013

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Sabina Vallerani

កាលបរិច្ឆេទ:

04/04/2017

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Sabina Vallerani

កាលបរិច្ឆេទ:

25/04/2018

4.2 លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស/ ពណ៌នាពីគំនូរបច្ចេកទេស

Drawing 1) A. The land chosen together with the local population is plowed with the special Delfino3s plow. The spacing between the plowed lines depend on: slope, soil and rain characteristics, purpose of the project. In average the inter-line is 4-6m wide. B. Local people sow seeds (collected from local trees or bought if species are rare) or goat dung containing seeds (collected in the night enclosures after feeding the goats shaking trees with ripe seeds). C. The micro basins collect the rain that falls into the crescents and up to 90% of the runoff water. The water easily penetrates into the soil profile, remains available to plant roots without risk of evaporation and eventually infiltrates to the groundwater. Drawing 2) All plowing measures are adjustable. Total length of work: 4/8 m. Tractor required: 180hp. Working speed: 4/7 Km/h which correspond to 1,5/2.5ha per hour. Weight of the plough: 1800 Kg. Drawing 3) To optimize run off harvesting and reduce water erosion, the ploughing must always be done along the contour. The bare soil between the tilled lines works as catchment area for the collection of runoff. To facilitate the execution of the plowing along the contour, nowadays there are new technologies such as laser guidance systems or GPS assistence.

4.3 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
កំណត់ទំហំ និងឯកត្តាផ្ទៃដី:

100 hectares

កំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ថ្លៃដើម:
 • ដុល្លារអាមេរិក
កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

2.5

4.4 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា
1. Project planning, consulting and training ផ្សេងៗ Before starting
2. Plowing with the Delfino plow រចនាសម្ព័ន្ធ Dry season
3. Seed harvesting and storage ក្សេត្រសាស្ត្រ When seeds are ripe
4. Missing seeds purchase in local markets or nurseries ក្សេត្រសាស្ត្រ When seeds are ripe
5. Direct sowing ក្សេត្រសាស្ត្រ Dry season

4.5 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

Founders

មតិយោបល់:

The actual (2018) average cost of the implementation is $ 170 per hectare. This cost can be considerably reduced by around 22% in the case of an optimal use of the Technical Mechanization Unit, ie 800-1000 hours of work per year. This means that an operator who works with the plow Delfino has a gross investment cost which can vary according to its technical and organizational experience and by the amount of the plowed surface each year.

4.6 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Pasture management to avoid overgrazing សារពើរុក្ខជាតិ After the rain and in the dry season
2. Vegetation growth management សារពើរុក្ខជាតិ During the first 3-5 years
3. Woodcut management សារពើរុក្ខជាតិ After 4-7 years
4. Equipment maintenance (plow, tactor) ការគ្រប់គ្រង Daily, weekly, seasonal

4.7 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

Founders

មតិយោបល់:

Maintenance costs of plow and tractor greatly depend from the attention and technical skills of tractor drivers and mechanics and from the diligence and frequency of the maintenance activities of the implements. No other maintenance costs are forseen for the Technology.

4.8 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Upfront costs for the aquisition of the required implements are around 40,000 EUR for the plow and 75,000 EUR for the tractor. Depending on the maintenance activities, the spares and fuel costs can be reduced. Fuel, oil and spares also greatly depend from the characteristics of the soil and the purpose of the project.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

Dry season from oktober to may, rainy season from june to september. There's a great climate variability with unexpeced dry periods or areas in the rainy season. In the last years climate change effects are experienced in the region with raise in temperature, droughts and rain variability increase. Some Community claim that since the rehabilitation of big degraded areas it rains more regularly and abbundant.

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

Dori, Burkina Faso

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច
 • ស្ងួត

Thermal climate class: subtropics. Average temperature 30°C

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • មិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

> 50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

ទេ

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

ទេ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Generally the watertable is lowering. Surface water is collected in boulies (ponds) for livestock and household activities. Its quality deteriorates during the dry season and its quantity decreases fast.

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Up to 30-50 years ago biodiversity was reach and soil coverage higher.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ជាក្រុម/ សហគមន៍
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • យុវវ័យ
 • វ័យកណ្តាល
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

During the dry season men often migrate(d) to the nearby mines or cities for off-site income. After the implementation of the Technology the need for seasonal migration reduced. Difference in gender involvement: the project involves reforestation and pasture improvement for the grazing of livestock which is a men dominated activity. Since 2010 women have sown and protected from grazing some special plants for medical and domestic use and as raw material for handcrafts. Population density: 10-50 persons/km2. Annual population growth: 3% - 4%. Off-farm income specification: The only activity people of the region are engaged in is goat and cattle breading. Crop production is practiced only for subsistence use.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីផ្ទាល់ខ្លួន ឬជួលគេដែលបានអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
 • ភូមិ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពក្រោយ SLM:

2-4 times

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Crop production and biomass augmented 2-4 times compared with traditional cultural techniques.

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

90kg/MS/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

1250kg/MS/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Grass fodder production increased by a factor of 5–30 compared with unmanaged land. The production of herbaceous biomass varied from 420 kg to 2.090 kg (dry matter) per ha; thus, on average, 1.250 kg of herbaceous biomass (dry matter) per ha developed on sites where the Vallerani system was deployed, compared with an average of 90 kg (dry matter) per ha in control plots. Vegetation is mainly distributed inside and around the micro basins.

គុណភាពចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

12 floral species

គុណភាពក្រោយ SLM:

44 floral species

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The application of the Technology boosts a regenaration process increasing year by year. Compared to the surrounding control rangelands, fodder quality and biodiversity increased with a high proportion of grassland species of good forage value, such as Panicum laetum and Schonefeldia gracilis, and the return of legume species such as Alysicarpus ovalifolius and Zornia glochidiata also testify the improvement of the quality of the reconstituted pastures.

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The increase of fodder quantity and quality represents a surplus of 22–106 grazing days per tropical cattle unit per hectare. This extra fodder supply reduces the need to make long-range transhumance or cut shrubs to meet livestock needs for fodder, even in years where pasture is low. Livestock is fed with more and better quality fodder so its productivity and market price increase.

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង

គុណភាពព្រៃឈើ/ដីព្រៃ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

20 trees/ha of 6 species

គុណភាពក្រោយ SLM:

700 trees/ha of 14 species

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Significant improvement in forest cover (700 live trees and shrubbs per ha, on average) and biodiversity: trees are capable of spontaneous growth even with open access to grazing and in years of high water stress.

អនុផលព្រៃឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Berries, gum arabica, resins, fruits.

ហានិភ័យនៃភាពបរាជ័យរបស់​​ផលិតកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The increased fodder quantity, quality and biodiversity, the deep root system of the sown plants, increase resilience of the ecosystem and reduce the risk of production failure. The increased biodiversity, soil moisture and fertility increase the resilience of plants to attacks by pests, deseases and drought. Even in the case of severe drought, there are some plants that can be used as "emergency food" by humans and animals.

ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The implementation of the Technology gives the opportunity to diversify the production. Next to animal breeding, agriculture has intensified and in some villages the production of handicrafts, food processing, hunting and tourism activities are developping. Berries, gum arabica, resins, fruits enrich the family diet or can be sold at markets. Wild animals, insects, reptiles and birds have returned after decades and greatelly increased.

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពក្រោយ SLM:

25.600ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

By the end of 2017 about 25.600 hectares of severelly degraded, abbandoned land has been rehabilitated.

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Local people attest that the rehabilitation of large areas of bare soil augmented the local rain amount and the water level in the wells.

ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់​បាន​សម្រាប់​ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The rain collected in the micro basins is available for livestock during the rainy season. The augmented rainfall also increases water availability in boulies (ponds).

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

No water is needed for the Technology except for rain.

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The implementation cost of the technology is not entirelly sustainable by Communities. donors and founders sustain the project. Large-scale application reduces the cost per hectare and increases the impact of actions in reversing the degradation–desertification trend. The cost of each plowed hectare.

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Fodder increase in quality and quantity, improve animal health and productivity as well as their market price.

ភាពសម្បូរបែបប្រភពប្រាក់​ចំណូល

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The Technology increases income for herders and their families also thanks to diversification. More land is also used for agriculture. Selling or transformation of other products such as berries, fruits, gums, resins; hunting; new job opportunities in disadvantaged areas such as tractor drivers, social promoters, seed collectors...The community raises awareness and a potential for small business activities occurs, mainly among women.

ភាពខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Disadvantaged groups such as women start new economic activities such as mat production and sale at markets, medical plants and food production. They diversify their income and improve their status in the community.

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

5 micro basins/day

គុណភាពក្រោយ SLM:

6.000 micro basins/day

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Each man can dig 5 micro basins per day doing a heavy work. The plow can dig 6.000-7.000 micro basins per day. As most rangelands, the area of the project has a low human density (29 inhabitants/km2) so people are responsible for seed collection and storage, sowing, the livestock management during the first growing phase, monitoring activities, a.s.o.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗ

Migration

Reduced
Increased
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Increased and improved fodder availability reduces the need for long-range tranhumance and seasonal or definitive migration to areas with more work opportunities (e.g. mines), cities or other countries.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Food security improves with increased and diversified productivity and income. The increased fodder and crop quantity, quality and biodiversity, the deep root system and soil fertility, increase the resilience of the whole ecosystem. Even in the case of severe drought, there are some plants that can be used as "emergency food" by humans and animals.

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Improved health especially due to better nutrition also for disadvantaged groups such as children and old people: bigger amounts, diversification, milk, vegetables. The reduction of dust storms also improves the health situation.

កម្មសិទ្ធដីប្រើប្រាស់/​​ ទឹក

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Awareness rising and discussion of the theme are essential. Due to the great productivity of former degraded and often abandoned land, land use rules and water rights are clearly discussed and defined at the beginning of the project. Rules for SLM are adopted and respected by all; for example, it is forbidden to install camps in or near restored areas, to cut trees, and to mow for commercial purposes.

ឱកាសនៃការបង្កើតថ្មី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Shadow, green areas near the villages increase recreational opportunities.

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

It is essential to involve and give responsibility to local people in every step of the process. Comities and groups such as the women or seniors groups gain relevance and become essential for the sustainability of the project.

ស្ថាប័នជាតិ

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Collaborations with national institutions such as forestry direction, ministery of environnement and agricolture, research institutes, etc

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

All communities are involved in the management process – identifying the areas and the use of the sites to be restored, planning, and implementing (e.g. gathering and keeping seeds of local ecotypes, manure and sowing). Local villages are involved in the care and defence of new plantations and in the monitoring and evaluation of the results of vegetation growth. Ultimatelly they become responsable for the sustainable management of the whole area.

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

If land use and water rights are clearly defined, the increased availability of fodder reduces conflicts with neighbours and farmers.

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

Community well being

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

People have more confidence in the future, dignity and hope. The Community cohesion and identity is strenghtened and the community becomes more resilient to conflicts and disasters.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

បរិមាណទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពក្រោយ SLM:

360.000l/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

With each rain, each micro basin can collect up to 1.200l of water. Each hectare collects an average of 360.000 liter of rain, runoff included. Collected in the micro basin, the water has enough time to infiltrate in the soil profile and eventually in the water table. Local people assert that after the implementation of the Technology, the water level in the wells has raised.

ការប្រមូលស្តុកទុកទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The Technology allows to harvest 100% of the rain falling in the micro basin and on the ripped furrow as well as up to 90% of the rain falling between the tilled lines. The bare soil between the tilled lines is essential as catchment area, to recieve rainfall and process runoff downstream. The micro basins collect up to 95% of rainfall.

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

5-15%

គុណភាពក្រោយ SLM:

90%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Plowing is done along the contour. This is essential to collect the runoff that flows between the tilled lines (catchment area). The distance between the lines can be between 4m and 12m depending from: slope, rain characteristics (quantity, intensity), soil type, surface roughness (runoff coheficient), the purpose of the project (type of plants desired). The technology allows to collect up to 90% of the runoff.

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Local people assert that after the implementation of the technology, the water level in the wells has raised.

រំហួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The rain collected in the micro basins infiltrates in the soil profile being accessible for seeds and roots without evaporating. After the first rains, the micro basins are quickly covered with high grasses that contribute to reduce evaporation.

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Improved soil hydrodynamic properties: the relative size of capillaries by different soil levels increased and the soil water-retaining capability improved.

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Reduced soil loss through runoff reduction and wind erosion.

ដីហាប់

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
គុណភាពមុន SLM:

423

គុណភាពក្រោយ SLM:

70

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

At different depth soil compactness reduces from 6 (0 to 20cm) to 1.3 times (40 to 60cm)

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ដំណាំគម្រប

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Vegetation cover increase 5 to 30 times. Vegetation grows mainly inside and around the micro basins.

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

70 to 110kg/MS/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

420 to 2090 kg/MS/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The biomass production increases 5 to 30 times compared to the nearby unplowed soil. On implemented sites, biomass varies from 420 to 2090 kg / DM / ha, on average between 1000 and 1200 kg / ha against 70 to 110kg / DM / ha on control plots.

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

14 herbaceous, 6 woody species/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

44 herbaceous, 14 woody species/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Floral diversity increases from 14 to 44 species. With a high proportion of graminaceous species of good forage value and the return of more leguminous species. Concerning the diversity of woody plants the results show an average per hectare of 14 species on implemented sites and an average of 6 species on control plots.

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

A great increase of animal biodiversity: insects, birds, reptiles and mammals (such as squirrel, jackals, gazelle...) are observed in the implemented sites.

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ/ ជំងឺ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The increased vegetal and animal biodiversity, deep root system, soil fertility and water availability, increase the health and resilience capacity of the whole ecosystem.

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Through water harvesting the rain is retained in the precipitation area and flood risk decreases. If flood occurs in the plowed area before the vegetation is well established, the micro basins can be washed out.

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Increased biodiversity, vegetation cover and soil fertility, deep root system and water storage in the soil profile, increase the resilience to drought of the whole ecosystem. During the project, in years of extreme drought, plants have reduced their growth but most of them survived, were used to feed animals and started growing again in the following rainy season.

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Minimal production of carbon dioxide compared with the potential gain.

ហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The implementing area remains open to lifestock (regulated pasture) to reduce the high production of grass that could favor the spread of a fire, herders also monitor the territory. There is a high level of community involvement and a growing ecological awareness.

ល្បឿនខ្យល់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The great number of growing trees reduce the wind speed.

អាកាសធាតុ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Local people attest that the Technology locally increased the amount of rain and reduced dust storms in number and intensity.

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Local people tell that the rehabilitation of large areas of bare soil augmented the local rain amount and the water level in the wells.

ខ្យល់នាំយកនូវធូរលី

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Wind intensity and dust storms reduction thanks to soil coverage and wind brake effect by trees and shrubs.

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អណាស់
សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល រដូវប្រាំង កើនឡើង ល្អណាស់
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ ល្អ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល សើម/រដូវភ្លៀង ថយចុះ ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ មធ្យម
ព្យុះខ្សាច់តាមតំបន់ ល្អណាស់
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ល្អណាស់
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀង មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ដង្កូវ ល្អ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

The system includes the use of a heavy duty tractor and a special plow whose costs are high though difficult to sustain by the local population. Most financial costs are covered by founders and donors, the land user's partecipate to the project with their work so even if the benefits in the short term are fewer than in the mid and long-term, for them it is still very positive.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 10-50%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

330 villages and around 33.000 beneficiaries

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 50-90%
មតិយោបល់:

Except for plowing, the other activities part of the Technology are practicable by the population under an initial guidance of a promoter with specific training. These are done without any material incentives/payments. The technology is well known in the Region and there is an active participation of the local people and a strong demand for new interventions.

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្សេងៗ​ (សូមបញ្ជាក់):

technical

បញ្ជាក់ពីការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេស (ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ​ ។ល។):

The design of the plow has been adapted to increase the performance of the implement and reduce the running costs of plowing. The reversibility of the plowshare reduces the need for empty rides. The different parts of the plow are adjustable to adapt it to the needs of the project and the soil characteristics.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Higly degraded, abandoned land becomes fertile and rentable again. Fodder increases in quantity and improves in quality and lasts all year round. Food security also in drought years. Herds are healthier and more productive. Fodder and water availability for animals is closer to the villages. Some plants can be sown for different uses: crops, medicine or for the production of mats or other handcrafts products that can be sold.
Better life conditions, more income opportunities and diversification. Food is diversified and more nutritious. Less hunger and deseases.
Greater community cohesion and less migration, better environnemental conciousness and commitment, education and security. People gain back dignity, confidence in the future and hope.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
The Technology allows the rehabilitation of rangeland and highly degraded areas in a fast and natural way on a large scale. This can boost a longlasting effect and the shift of the whole ecosystem. The Technology confers drought resilience and reduces the effects of climate change. It allows the sequestration of CO2 and can contribute to achieve the Land Degradation Neutrality Goals.
The partecipatory approach is essential for the sustainability of the project. The local Communities improve their life quality, awareness, cohesion and resilience. The need for migration is reduced and people has the chance to stay in their Lands.
The sown tree and shrub species are mainly indigenous and locally adapted species. Each specie can follow it's own growing laws and adaptation strategies. Through the tillage process the technology offers the highest degree of efficiency in the first years from processing. Its effects last for a long time so it does not need to be repeated on the same site.
The VS does not use any water (except rain) in countries where water is rare and precious.
The use of a mechanized implement allows to rehabilitate very hard, degraded and abbandoned land on large areas with reduced population. As the Delfino3s can plow strongly degraded land, the local people often ask to work their worse land which they would never be able to use.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Land that was unproductive and nobody claimed becomes productive: it can lead to misunderstandigs and conflicts. Land use and production exploitation rules must be cleared and accepted by all Subjects at the beginning of the project.
Good pasture attracts animals and herders from the nearby Region (also from far away and abroad). Rules must be clear.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
The investmentand running costs for the machinery are high and cannot be covered by single land users or small Communities. The projects must be financed by donors or founders. The Community can partecipate to some extent to cover the running costs.
The speed and effectiveness of the Delfino3s plow are its major advantages in the ecosystem rehabilitation process but can also be its major limitation. To make the best out of it, it is necessary to have a great availability of land (1.000-1.800ha) every year. A big organizational capacity is needed. The spreading "like wildfire" that has characterized the case study was possible by the presence on the territory of an NGO already active and rooted in the territory for many years and by perseverance, respect and competence of all involved subjects.
Since great extentions will be processed, a big organisation is needed for all connected activities (awareness raising, seed collection and stockage, training, logistics, etc), Must be well organized and should operate already before starting with plowing.
The professional level of the tractor drivers and the mechanics as well as the lack of a well-organized mechanical workshop and spares stock can lead to long interruptions of the work and high extra costs. Professional technical trainings and monitoring are very important. The organization of a well managed mechanical workshop and spares stock are essential. This can also be a great development opportunity for the Region.
The increased amount of fodder can induce the shepherds to increase the number of animals. An important work with the Communities is essential to achieve shared and sustainable management goals.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

4

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

30

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ/ ឯកទេស

8

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

5

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Un "delfino" rinverdisce i deserti, Venanzio Vallerani, ISBN 978-88-95858-05-0

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

info@vallerani.com

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធតាមបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Récupération des sols fortement dégradés à des fins sylvo-pastorales, CILSS 2009

វេបសាយ:

http://www.vallerani.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/Rapport-Reach-Cills-2009.pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

GIZ, Good practices in soil and water conservation, pag. 22 seg.

វេបសាយ:

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-en-soil-water-conservation.pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Using Mechanized Water Harvesting System (The Vallerani System ) for Rehabilitation of Degraded ASALs in Kenya

វេបសាយ:

http://www.vallerani.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/Meshack-Muga-Paper-25-Final.pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Report for the Sino-Italian cooperation project, SFA, China

វេបសាយ:

http://www.vallerani.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/Report_in_English-10.pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in drylands FAO, pag. 104 seg.

វេបសាយ:

http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Improved rainwater harvesting for fodder shrub production and livestock grazing: the Vallerani micro-catchment system in the Badia of Jordan

វេបសាយ:

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1040697/

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Conedera, M., N. Bomio-Pacciorini, et al. 2010. Reconstitution des écosystèmes dégradés sahéliens. Bois et Forêts des Tropiques 304(2). Bois et Forêts des Tropiques 304(2). Bois et Forêts des Tropiques

វេបសាយ:

http://www.vallerani.com/images/Reconstitution.pdf

ម៉ូឌុល