បច្ចេកទេស

Courbes de niveau [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Imiserege

technologies_1148 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 84%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Butoyi Nimpagaritse Nkunzimana Melchior Isaac Aimable

DPAE-Karusi

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Les pratiques de conservation des eaux et sols par la mise en place des courbes de niveau au Burundi out éte appliquées dès 1930 par des colons belges. Cette technologie consiste à assurer la protection des sommets de collines dénudées par le reboisement, la mise en place de dispositifs anti-érosifs (courbes de niveau) dans les exploitations agricoles et l'installation des herbes fixatrices et fourragères et des arbustes sur les courbes de niveau. En outre, des espèces agroforestières sont également installées dans les exploitations agricoles en vue de contribuer à stabiliser le sol, apporter des nutriments et procurer du bois pour usages divers. Des animaux sont introduits dans les exploitations agricoles non seulement pour valoriser les herbes fourragères installées mais aussi pour produire du fumier.


Dans le souci d'assurer la pérennisation des activités, des comités collinaires sont mis en place et sont renforcés pour poursuivre les activités d'entretien des infrastructures installées à la fin du projet.

Purpose of the Technology: L'objectif de cette technologie est de contribuer à la réduction de la perte des terres,de l'erosion, l'augmentation de la fertilité du sols, la préservation de la sédimentation des marais et la pollution des rivières. Elle contribue également à la régénération des terres et l'augmentation de la production par l'association de l'élevage en stabulation et a l'agro foresterie.

Activités d'établissement / maintenance et intrants: La mise en place des courbes de niveau requis des plantes forestières et agroforestières pour le rétablissement des crêtes dénudées et dans les exploitations. Avant le creusement des fossés anti érosifs, les courbes de niveau sont déterminés par le triangle à la pente et matérialisées par les piquets. Les courbes de niveau sont trapézoïdales de 60 cm de grande base, 50 cm de hauteur et 40 cm de petite base. Des herbes fixatrices en deux rangées en quinconce à raison de 1500 pièces par ha. Des arbustes fourragers comme Calliandra calothyrsus sont installés juste après les cultures fourragères avec 600 pièces à l'hectare. Une plantation des espèces agroforestières comme Grevillea robusta a eu lieu dans les exploitations agricoles. Des animaux sont introduits dans les exploitations agricoles pour valoriser le fourrage sur les courbes de niveau, la production du fumier et du lait.

Des semences de diverses sortes (maïs, haricots, plantes forestières, agroforestiers et fruitiers,), de la main d'œuvre, de la fumée organique et minérale, des produits phytosanitaires ainsi que de l'outillage nécessaire pour les communautés.

Environnement naturel / humain: La technologie s'applique sur des terres à pente, sur des sols dégradés et à couvert végétal en réduction. Elle demande une main-d 'œuvre abondante à hauteur de 250 Hj par ha. Les services techniques d'encadrement et l'administration locale sont également disponibles.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Burundi

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Province de Karusi (Bugenyuzi)

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើបច្ចេកទេសត្រូវបានសាយភាយពាសពេញតំបន់ណាមួយ បញ្ជាក់ទំហំផ្ទៃដីអនុវត្តន៍ (គិតជា គ.ម2):

1,67

មតិយោបល់:

La superficie totale couverte par la technologie GDT est de 1,67 km2.

La technologie a été développée par le projet PRDMR ainsi que l'initiative d'un privé.Elle avait comme composante: le traçage des courbes de niveau sur le bassin versant, aménagement de marais(1.67km²), production et plantation de plants et d' herbes fixatrices.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

La technologie date de l'époque coloniale et a été plus ou moins développée par l'expérimentation des exploitants qui la mettaitent en pratique individuellement ou sur sensibilisation de l'administration et des services techniques impliqués dans le domaine.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងឈើ

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ)
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ធញ្ញជាតិ - ផ្សេងៗ
 • ធញ្ញជាតិ -​ ពោត
 • ធញ្ញជាតិ -​ ស្រូវ (តំបន់ខ្ពង់រាប)
ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ) - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ចេក/plantain/abaca
សូមបញ្ជាក់:

La plus longue période de croissance en jours: 150; La période de croissance la plus longue de mois en mois: Septembre-mi Février; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Février-Juin

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីវាលស្មៅតូចៗ/ ផលិតកម្មចំណី:
 • កាត់ និងជញ្ជូន/ គ្មានវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
ប្រភេទសត្វ:
 • សត្វពាហនៈ - សត្វចិញ្ចឹមមិនយកទឹកដោះតែសម្រាប់យកសាច់
ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

 • ការដាំដើមឈើ ការដាំព្រៃឡើងវិញ
ប្រភេទឈើ:
 • Eucalyptus species
ផលិតផល និងសេវាកម្ម:
 • ឈើហ៊ុប
 • អុស
 • ការអភិរក្ស/ការការពារធម្មជាតិ
មតិយោបល់:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): Erosion hydrique, présence d'eragrostis caractéristiques de l'acidité des sols, inondations dans les bas-fonds et une pollution des eaux par sédimentation.

Réduction des stocks d'eaux du fait de la diminution de la nappe phréatique relative au manque d'infiltration et de l'intensité du ruissellement de surface.

Diminution de la couverture végétale par la déforestation causée par la dépendance à l'énergie bois pour le chauffage, le bois d'oeuvre et de service.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): Il existe une perte importante de la couche arable du sol, perte de fertilité et diminution de la production agricole, augmentation de la famine et de la pauvreté.

L'exploitant fait face également à une diminution de la couverture végétale entraînant par voie de conséquence le manque de bois de divers services, ainsi que le manque de paillis,

Manque d'eau potable et l'on est obligé de recourir à l'eau des rivières polluées pour l'utilisation courante dans les ménages.
Divagation du bétail, conflit foncier, pression démographique ...

Coupe et transport / zéro pâturage: Elevage de bovins en stabulation

Mélangé: (p. Ex. Agro-pastoralisme, silvo-pastoralisme): agriculture associée à l'élevage en stabulation

Les commentaires de Grazingland: Eragrostis, Roudetia, Aroundinaceae (........)

Culture itinérante: Eleusine après brûlis

Foresterie de plantation: Coupe de bois dans le microboisement

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, conservation de la nature / protection

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Mixte: Ma: Agro-silvopastoralism

Type de commentaires du système de pâturage: Eragrostis, Roudetia, Aroundinaceae (........)

Densité d'élevage/ chargement (si pertinent): 50-100 LU / km2

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • បាទ/ច៎ា (សូមបំពេញសំណួរខាងក្រោមពីស្ថានភាពដីប្រើប្រាស់មុនពេលអនុវត្តបច្ចេកទេស)
ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • Agro-pastoralism ( រួមបញ្ចូលទាំងដំណាំ និងចិញ្ចឹមសត្វ)
ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • គ្រប់គ្រងការដាំព្រៃឈើ
 • ការគ្រប់គ្រងដោយរួមបញ្ចូលការដាំដំណាំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ
 • ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីតាមបែបចម្រុះ

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A2: សារធាតុសរីរាង្គ/ជីជាតិដី
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • V2: ស្មៅនិងរុក្ខជាតិៗដែលដុះមានអាយុមិនលើសពី 2ឆ្នាំ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S3: កម្ពស់ភ្លឺ ប្រឡាយ ផ្លូវទឹក
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M2: ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង/ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ
មតិយោបល់:

Mesures secondaires: mesures agronomiques, mesures de gestion

Type de mesures agronomiques: meilleure couverture végétale, culture précoce, culture intercalaire / associée, plantation isohypse / culture en bande alternée, culture de couverture, engrais vert, fumier / compost / résidus, engrais minéraux (inorganiques), briser la croûte de surface, Briser un sol compacté (surface), travail du sol isohypse, bêchage double profondeur / travail profond

Type de mesures végétatives: alignées: - isohypse, alignées: - *<sup>3</sup>, alignées: - le long des limites du terrain, en bloc

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Hp: ការថយចុះគុណភាពទឹកនៅលើផ្ទៃដី
មតិយោបល់:

Types secondaires de dégradation abordés: Cn: baisse de la fertilité du sol et du niveau de matière organique, Bc: réduction de la couverture végétale, Hp: baisse de qualité de l'eau de surface

Principales causes de dégradation: Gestion des sols, déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Bc), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique (Bh), changement des précipitations saisonnières, inondations, sécheresses, pression de la population, régime foncier, pauvreté / santé

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ
មតិយោបល់:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des terres, atténuation / réduction de la dégradation des sols

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Les courbes de niveau sont des digues qui recueillent de l'eau de pluie, freinent l'érosion de ruissellement et permetent l'infiltration d'eau dans le sol. La distance entre les courbes de niveau varie suivant la pente. Elle est généralement de 25 m sur des pentes moyenne. Si la pente est forte, la distance diminue.

Emplacement: commune Bugenyuzi. Karusi

Date: 15 Juillet 2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: moyen

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: moyen

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, stabilisation du sol (par ex. Des racines d'arbres contre les glissements de terrain), augmentation de l'infiltration

Fonctions techniques secondaires: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, développement des espèces végétales et de La variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: Mucuna
Quantité / densité: 15kg / ha
Remarques: En ligne: 1mX1m

Plantation précoce
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 40kg / ha
Remarques: Semis à la vollée

Culture mixte / cultures intercalaires
Matériel / espèce: Mucuna / bananier
Quantité / densité: 250 lectromètres
Remarques: En ligne 5mX5m

Plantation de contour / culture de bandes
Matériel / espèce: Bananier
Quantité / densité: 250 lectromètres
Remarques: 5mX5m

Culture de couverture
Matériel / espèce: Mucuna
Quantité / densité: 15kg
Remarques: En ligne

Engrais vert
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 40kg / ha
Remarques: Semis à la volée

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: Fumier de ferme
Quantité / densité: 10t / ha
Remarques: Localisés dans les paquets

Les engrais minéraux (inorganiques)
Matériel / espèce: DAP, KCL, Urée
Quantité / densité: 400kg / ha
Remarques: Epandage (marais)

Bris de croûte / surface scellée
Matériel / espèce: Houes

Verser la couche de finition compacte
Matériel / espèce: Houes

Travail du sol Contour
Matériel / espèce: Houes

Travail du sol profond / double creusement
Matériel / espèce: Houes

Aligné: -contour
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 400000
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 20
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 6
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 12

Aligné: bandes classées
Matériel végétatif: F: arbres / arbustes fruitiers
Nombre de plantes par (ha): T, F
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 100
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 10
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 10
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 25

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: G: herbacées
Nombre de plantes par (ha): Lanthana Camara
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): implantation

En blocs
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): Eucalyptus
Intervalle vertical entre lignes / bandes / blocs (m): 1600
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m

Espèces d'arbres / arbustes: Tripsacum, bananier dans les fossés

Espèces d'arbres fruitiers / arbustes: Avocats

Espèces vivaces: Mucuna

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 15%

Si la pente d'origine a changé en raison de la technologie, la pente aujourd'hui est (voir la figure ci-dessous): 12%

Dénivelé / drainage
Intervalle vertical entre les structures (m): E
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,5
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,4
Longueur des bunds / banques / autres (m): 0,6

Déversoir
Intervalle vertical entre les structures (m): C

Barrage / poêle / étang
Intervalle vertical entre les structures (m): E

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): E
Espacement entre les structures (m): 25
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,5
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,6
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 0,4

Matériaux de construction (terre): E pour les fossés antiérosifs et canaux

Matériaux de construction (bois): Verser passerelle

Matériaux de construction (béton): Maçonnerie (déversoirs)

Matériaux de construction (autres): Sable, fer à béton

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 25%

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Ndabirorere Salvator, Bujumbura, Burundi, B.P 1696, tel : + 257 79 954 960, e-mail : nasalvator@yahoo.fr

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Francs burundais

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

1200,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

2000.00

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Mise en place des herbes fixatrices Novembre
2. Plantation des arbustes (Calliandra Calothyrsus) Novembre - Janvier
3. Plantation des arbres agroforestiers et fruitiers Novembre - janvier
4. Plantions de bananiers Janvier - décembre
5. Délimitation du bassin versant à aménager Mai - juin
6. Piquetage des courbes de niveau Août
7. Creusement des fossées anti-érosifs Août
8. Construction étable 2007
9. Jachère
10. Apiculture Avril - mai

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Mise en place des herbes fixatrices personnes / jour/ha 30,0 2000,0 60000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Plantation des arbustes personnes / jour/ha 5,0 2000,0 10000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Plantation des arbres agroforestiers et fruitiers personnes / jour/ha 200,0 20,0 4000,0
កម្លាំងពលកម្ម Délimitation du bassin versant à aménager ha 3,0 75000,0 225000,0
សម្ភារៈ Outils pièce 23,0 6000,0 138000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pièce 20,0 2000,0 40000,0
សម្ភារៈ Piquet pièce/ha 200,0 100,0 20000,0 50,0
សម្ភារៈ Outils ha 20,0 2500,0 50000,0 50,0
សម្ភារៈដាំដុះ Semis pièce 8000,0 10,0 80000,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Semis plants 2000,0 50,0 100000,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Semis pièce 200,0 50,0 10000,0
ជី និងសារធាតុពុល Compost / fumier tonnes 4,0 27000,0 108000,0
សម្ភារៈសាងសង់ Bois pièces 50,0 2500,0 125000,0
សម្ភារៈសាងសង់ Clous kg 3,0 5000,0 15000,0
សម្ភារៈសាងសង់ Tuiles pièces 1200,0 50,0 60000,0
ផ្សេងៗ Labour: Piquetage des courbes de niveau ha 5,0 2000,0 10000,0 50,0
ផ្សេងៗ Labour: Creusement des fossées anti-érosifs ha 50,0 2000,0 100000,0 10,0
ផ្សេងៗ Labour: Construction étable personnes / jour/ha 10,0 2000,0 20000,0 100,0
ផ្សេងៗ Apiculture ruches 8,0 40000,0 320000,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 1495000,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 1245,83
មតិយោបល់:

Durée de l'établissement: 6 mois

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Sarclages des cultures annuelles Novembre
2. Coupe du fourrage Après 3 mois
3. Elagage Après 3ans
4. Eclaircie Après 6 ans
5. Entretien sanitaire des arbres fruitiers Janvier -Décembre
6. Curage des fossés Février
7. Affouragement du bétail après 1 année

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Sarclages des cultures annuelles personnes/jour/ha 33,0 2000,0 66000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Coupe du fourrage personnes/jour/ha 15,0 2000,0 30000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Elagage et eclaircie personnes/jour/ha 6,0 2000,0 12000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Entretien sanitaire des arbres fruitiers personnes/jour/ha 3,0 2000,0 6000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pièces 10,0 6000,0 60000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pour coupe du fourrage pièces 2,0 7500,0 15000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pour elagage pièces 3,0 6000,0 18000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils por eclaircie pièces 10,0 12000,0 120000,0 10,0
សម្ភារៈ Outils pour entretien sanitaire des arbres fruitiers pièces 1,0 90000,0 90000,0
សម្ភារៈ Outils pour curage des fossés pièces 10,0 1000,0 10000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល Biocides kg 10,0 3000,0 30000,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Curage des fossés personnes/jour/ha 20,0 2000,0 40000,0 100,0
ផ្សេងៗ Affouragement du bétail année 12,0 8000,0 96000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 593000,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 494,17
មតិយោបល់:

Machines / outils: houes, pulvérisateurs

Les coûts sont calculés à partir de la date de collecte (Juillet 2011) et par ha ansi que le nombre de plants plantés.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Les facteurs influençant le coût de production sont notamment : pente forte, la texture du sol ainsi que la disponibilité de la main d'oeuvre.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

Thermal climate class: subtropics. La température moyenne est de 21°C. La température maximale28.5°C. T Minimale 13.4°C

La duréé totale de végétation est de 270 jours

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • មិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Pentes moyennes: Dans le marais faible et sur le bassin versant onduleux

Zones altitudinales: 1576 m dans les marais à riz

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
 • ម៉ត់/ ធ្ងន់ (ឥដ្ឋ)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Profondeur moyenne du sol: Dans le marais superficiel et sur le bassin versant modérément profond

Texture du sol (de la couche arable): Dans le marais fin/ lourd et sur le bassin versant moyen

La fertilité du sol est élevée dans le marais et medium sur le bassin versant

Le drainage des sols / l'infiltration est bon dans le marais et moyen sur le bassin versant

La capacité de stockage de l'eau du sol est élevée dans le marais et medium sur le bassin versant

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកសម្រាប់តែការធ្វើកសិកម្ម (ស្រោចស្រព)

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: Est < 5 m dans le marais et 5-50 m sur le bassin versant

Disponibilité de l’eau de surface: Est moyenne pendant la période de crue et faible/ absente en période d'étiage.

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Il y a beaucoup d'espèces dans le marais et beaucoup de plantes dans le bassin versant.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terrains communs / moyens

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

15% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 38% des terres.
70% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 44% du terrain (Raison de choix du site).
18% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 18% de terres (Veufs, veuves et sans terres).

Spécification du revenu hors ferme: Une petite partie est vendu pour le petit commerce

Orientation du marché du système de production: Cultures vivrières pour autoconsommation et vente de greffons d'avocats et des sarrasins.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច
មតិយោបល់:

< 0.5 ha: Plus de 90% des ménages ont moins de 0.5 ha et pratiquent la culture associée. Les résidus des cultures sont utilisés en élevage

< 0.5 ha: Zone surpeuplé, exiguité desz terres

0.5-1 ha: Quelques ménages ont des microboisements privé

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ភូមិ
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
មតិយោបល់:

Dans les marais, c'est la commune. Dans les bassins versants, c'est individuel

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

2t/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

3.75

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

A cause de la riziculture intensive

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Production augmentée et une partie vendue

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Manque de la situation de référence chiffrée

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amelioré
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Vente de perches, vente de gerffon, vente du surplus de production, vente du fromage. Tous ces services proviennent du surplus aquis par la pratique de la technologie et le revenu qui en sort aide à couvrir les fais pour l'éducation et la santé

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Energie d'écoulement réduite

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Superficie cultivable augmentée

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Infiltration augmentée

ដី

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Décomposition de la matière organique

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Couverture du sol

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Suite à la décomposition

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Suite à la photosynthèse

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Fixation d'azote (légumineuses)

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Apiculture, élevage en stabulation

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Création de microclimats

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Maîtrise de l'eau

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

កើនឡើង
ថយចុះ

ល្បឿនខ្យល់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Grâce aux haies vives

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Ces données n'ont pas été mesurées. Ce sont des approximations

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

កំណកល្បាប់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
ថយចុះ

Buffering/សមត្ថភាពចម្រោះ

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មិនស្គាល់

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) ល្អ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

មតិយោបល់:

La production du riz a doublé. Il y a aussi vente de nouvaux produits (greffon, fourrage...)

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 1-10%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

336 ménages couvrant 3% de la superficie déclarée

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 0-10%
មតិយោបល់:

100% des familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

336 familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance de l'adoption: Par effet d'entourage, d'autres exploitants adoptent la technologie et l'ajustement à l'agroforesterie et à la lutte antiérosive. De plus l'administration s'implique beaucoup à sensibiliser la population pour adopter la technologie en faisant une journée de lutte antiérosive par semaine.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Réduction de la perte de la terre et des nutriments par l'érosion

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Meilleures pratiques culturales.
Augmentation de la production agricole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Bonne gestion de la production.
Amélioration du niveau de vie

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Maintenir ou augmenter le niveau de production.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Réduction de l'érosion grâce aux haies vives et à la couverture du sol

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Curage régulier des fossés, coupure des herbes fixatrices et des arbustes afin de favoriser la régénération.
Augmentation de la production rizicole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretien régulier des ouvrages hydro-agricoles.
Maîtrise de l'eau sur le bassin versant et dans le marais

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretien des ouvrages et renforcement des capacités.
Diversification de sources de revenu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Chercher des débouchés pour le surplus de récolte (fourrage, riz et autre).
Amélioration de la fertilité du sol

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Application régulière de fumure organique.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
La technologie demande beaucoup de temps pour la mise en oeuvre et pour l'entretien. Participation de tous les voisins et de toute la communauté environnante.
Demande une main d'oeuvre en dehors des capacités individuelles Implication des apports extérieurs (moyens financiers, ou travail en association).
Demande des moyens techniques au-delá des capacités de l'exploitant Implication continue des encadreurs techniques et de l'administration.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
La technologie ne peu pas être appliquée au niveau individuel Mobilisation du voisinage et de toute la communauté.
La technologie demande une attention continue et réguliére Entretien régulier avec l'aide de l'administration.
La technologie demande des connaissances techniques appropriées Renforcement des capacités des encadreurs et des exploitants en plus d'une sensibilisation continue.
La technologie demande beaucoup de moyens matériels et financiers Mobilisation des fonds des bailleurs.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Rapports de recensement, Monographie provinciale 2006,les exploitants

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kagera website

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ម៉ូឌុល