បច្ចេកទេស

Community supported pasture and rangeland rehabilitation works [ប្រទេសអង់ហ្គោឡា]

technologies_3141 - ប្រទេសអង់ហ្គោឡា

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 88%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Reabilitação de terras e gestão das áreas de pastagem nos sistemas de produção agro-pastoris dos pequenos produtores no sudoeste de Angola (RETESA)
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Book project: Guidelines to Rangeland Management in Sub-Saharan Africa (Rangeland Management)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
FAO Angola (FAO Angola) - ប្រទេសអង់ហ្គោឡា

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Rehabilitation of rangelands involves selection of key pasture and fodder species, and their reintroduction into strategic areas through stakeholder participation. The technology is also supported by communal management plans, which were created to address the root causes of land degradation.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

This technology was developed and implemented through the RETESA Project “Land rehabilitation and rangelands management in smallholder agropastoral production systems in south-western Angola”. RETESA is a project owned and implemented by the Ministry of Environment of the Government of Angola, with technical and methodological assistance from The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and financed by the Global Environment Facility (GEF).
Inappropriate grazing regimes and poor livestock management by pastoral communities in SW Angola have led to degradation of rangeland and pastoral resources, with perennial grassland species and shrubs having been effectively eliminated. This is despite the fact that the pastoral communities of the area know their environment extremely well and are aware of the land degradation happening around them. Under the project they identified crucial areas for rehabilitation works, selecting mostly areas around water points that have been in use both by local and transhumant herders. Through these works, the local community sought to (a) increase ground cover to reduce sediment loads entering waterways (erosion control), (b) provide shade for livestock, (c) increase forage production and (d) introduce legumes and multipurpose forage trees in areas of high animal traffic. A total of four areas in the Bibala and Virei Municipalities were identified for the activities.
The communities were closely involved in the selection and propagation of plant species for the rehabilitation works. The project field staff also ran field palatability trials with them to confirm that the plants selected met their expectations. These participatory trials were also aimed at enhancing their understanding of livestock nutrition and how it related to animal health. Once the species were chosen, seed was collected by the communities and the Project Technicians, and was multiplied in 32 Agro-Pastoral Field School Nurseries and 2 Government funded Veterinary Research Stations. A total of 15 species were identified, with the grasses Eragrostis superba, Urochloa mosambicensis, and the trees Acacia nilotica, Faidherbia albida, Leucaena leucocephala and Moringa oleifera being the most valued by the communities as forage and multipurpose species. The trees were germinated from seed with success. However, native grass species failed to germinate by standard methods - early field trials having ruled out direct seeding methods. Thus they were multiplied by root division of plants collected from cultivated fields. This avoided removal of grass from natural areas.
As the majority of the areas selected for the rehabilitation works were focused around water points and waterways, the soils were generally alluvial, sandy loams. Precipitation is highest in the areas to the north: it ranges from 600 mm in the upper areas of the Bibala Municipality to 200 mm in the areas to the south in Virei. In general, the vegetation communities could be described as dry sclerophyll woodlands with Colophospermum mopane being the dominant tree species, with forest cover decreasing in height and density as one moves south toward drier areas.
Through close collaboration with the participant communities, three rehabilitation methods were designed and improved upon throughout the Project's duration. Method 1 was used to plant open areas within the rehabilitation zone, Method 2 was employed to introduce and protect concentrated plantings of the selected species in strategic locations within the landscape, and Method 3 was preferred for the recuperation of riparian vegetation and to reduce sediment loads in waterways. The three methods used are described in more detail in the Technical Drawings. To increase the sense of ownership and thus the sustained effectiveness of the rehabilitation works, land management plans and other supporting activities were also carried out.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសអង់ហ្គោឡា

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Province of Namibe

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Municipalities of Bibala and Virei

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • អនុវត្តនៅកន្លែងជាក់លាក់មួយ/ ប្រមូលផ្តុំនៅតំបន់តូចៗ
មតិយោបល់:

There are 3 main rehabilitation areas, all within the Namibe Province in Southern Angola.
Planting areas are selected due to their importance and relevance to the local communities. For the most part, the plantings have been centred around key water points. In order to increase impact and scale up the process of rangeland rehabilitation and improvement, management plans are negotiated and agreed upon by the communities through the Green Negotiated Territorial Development Approach (GreeNTD) processes.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

The proposed project: “Land rehabilitation and rangelands management in smallholders’ agropastoral production systems in southwestern Angola” (RETESA) is a joint effort by the Ministério do Ambiente (MA), Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MINANDER), Governo Provincial do Namibe, Governo Provincial do Huila, and Governo Provincial de Benguela, together with FAO and GEF. In line with the GEF-5 Land Degradation strategy, the project’s goal is to create an enhanced enabling environment in the agricultural sector and a sustained flow of agro-ecosystem services.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • អភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
 • អភិរក្ស/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជីវចម្រុះ
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ
 • បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/គ្រោះមហន្តរាយ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វាលស្មៅធំៗ:
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
 • Transhumance movements
ប្រភេទសត្វ:
 • សត្វពាហនៈ - សត្វចិញ្ចឹមយកទឹកដោះ
 • សត្វពាហនៈ - សត្វចិញ្ចឹមមិនយកទឹកដោះតែសម្រាប់យកសាច់
 • សត្វពពែ
ផលិតផល និងសេវាកម្ម:
 • សាច់
 • ទឹកដោះគោ
ផ្លូវទឹក ផ្ទៃទឹក ដីសើម

ផ្លូវទឹក ផ្ទៃទឹក ដីសើម

 • ខ្សែទឹក ផ្លូវទឹក
 • ស្រះ ទំនប់
 • Natural springs
មតិយោបល់:

Number of growing seasons per year: 1
Livestock density: Official data is not available and true livestock numbers are unknown.

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • បាទ/ច៎ា (សូមបំពេញសំណួរខាងក្រោមពីស្ថានភាពដីប្រើប្រាស់មុនពេលអនុវត្តបច្ចេកទេស)
មតិយោបល់:

Crop land is increasing in the area as population increases and people move towards more sedimentary livelihoods.

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • កសិរុក្ខកម្ម (pastoralism) និងការគ្រប់គ្រងដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគម្របដី/ ដំណាំគម្របដី

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • V2: ស្មៅនិងរុក្ខជាតិៗដែលដុះមានអាយុមិនលើសពី 2ឆ្នាំ
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M2: ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង/ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ
មតិយោបល់:

The management plans created at the community and administrative level identify a number of large areas which are to serve as 'Grazing Reverses' for the dry season. Therefore, the agreements call for all livestock to abandon the area at the onset of the first rains and not return until the Pastoral Management Forum agrees to open the area for grazing. Once open, the range is available to all pastoralists, those that live in the immediate area and those moving through on their transhumance migration.

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
 • Wr: សំណឹកដីច្រាំងទន្លេ
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bh: ការបាត់បង់ទីជំរក
 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
 • Bs: សមាសភាពដែលមានគុណភាពនិងប្រភេទសត្វ/ការថយចុះនូវជីវចម្រុះ
 • Bl: ការបាត់បង់មីក្រូ និងម៉ាក្រូសរីរាង្គរបស់ដី

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Planting is typically based on three different methods, as seen in the figure above.
- Method 1 relies on placing a leguminous, multipurpose tree species in the ground with two native grass species to each side of the tree. The holes are dug and a small amount of manure is placed in the bottom of the hole, adding some water if it is readily available. Then the trees and grasses are planted and well-watered. Finally, a branch or two of thorny shrubs or trees are placed over the plants to protect them from being grazed (where possible, dead branches should be used, rather than cutting living plants).
- Method 2 requires the creation of an enclosed, protected area which is then planted at high densities, preferably in low-lying areas where adequate soil moisture is available. Dry, dead branches from thorny trees and shrubs are used to create the enclosures and provide protection to these plantings.
- Method 3 is based on the creation of a 'leaky weir', which is a small stone barrier, horizontal to the flow of water (on the contour) planted with a mixture of native riparian species. This is intended to slow the flow of water and stimulate the recovery of riparian vegetation. The plants are also protected with dry, dead branches from thorny trees and shrubs in this method.
To increase their effectiveness, it is recommended that the three methods be combined within the landscape, as seen in the 4th slide 'Field application of methods'.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Projecto RETESA

កាលបរិច្ឆេទ:

10/01/2018

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងឯកតាបច្ចេកទេស
បញ្ជាក់ឯកតា:

3345 seedlings produced, delivered and planted

បញ្ជាក់ពីទំហំនៃឯកតា (បើពាក់ព័ន្ធ):

3345 units

កំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ថ្លៃដើម:
 • ដុល្លារ
កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

6 Dollars

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Meetings and field visits with participant communities to identify plant species and their uses Best during growing season
2. Further meetings to decide on which species are to be multiplied and arrange seed collection Near end of growing season
3. Seed collection and transportation When seed is available (varies with species)
4. Instalation of irrigation systems Most communiites need a water extraction and distribution system to create nurseries
5. Delivery of nursery supplies and instalation of shade cloth Nurseries should have water access and shade
6. Planting of seeds and care for seedlings at nursery Formed part of Agro-Pastoral Farmer Field School activities
7. Identification of planting areas and timing Should be at beginning of rainy season, or when soil moisture permits
8. Organisation of materials and tools At least 1 week before the planting
9. Planting day (preparation of planting holes and transplanting of seedlings) 2 days maximum was seen to be optimal
10. Watering until the plants are established Usually a maximum of 3 watering over 1 week after the plantings
11. Follow up visits to make sure management agreements are being respected and plants are not being eaten by stock until they are ready Plants should not be grazed for at least 6 months from planting time until they are well established
មតិយោបល់:

The activities and costs given were those needed to produce and plant 3,345 trees and grasses in the 4 rehabilitation areas. Given that 3,345 plants were produced at a cost of $3284.75, the cost per plant produced and planted in the field is $0.98. Seedlings available through local, government nurseries were $2.00 per unit, but only exotic ornamentals were available. However, it can be expected that in other contexts and locations, it would be cheaper to buy seedlings, instead of training communities and creating numerous small-scale nurseries, though clearly these communities will not ‘own’ the process as well as if they were involved from the beginning.

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Project Technicians/Drivers/Consultants, etc Person-days 30,0 20,0 600,0
កម្លាំងពលកម្ម Plant identification activities and seed collection Person-days 10,0 6,0 60,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Plant nursery creation and plant production Person-days 16,0 6,0 96,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Participation during planting days Person-days 25,0 10,0 250,0 90,0
សម្ភារៈ Vehicle Trips 10,0 40,0 400,0
សម្ភារៈ Nursery supplies (including water system which also supplies water to Farmer Field School) Materials 1,0 800,0 800,0 10,0
សម្ភារៈ Planting supplies (shovels, hoes, wheelbarrows, etc.) Materials 1,0 120,0 120,0
សម្ភារៈ Other improvements to water point (fencing, cement blocks, cement, hoses, etc.) Materials 1,0 250,0 250,0
សម្ភារៈ Maps (traced onto paper from projected images for management purposes) Materials 1,0 10,0 10,0
សម្ភារៈ Food and Refreshments Per person 25,0 2,5 62,5
ជី និងសារធាតុពុល Manure (50 grams per sack, 12.500 sacks) Kilos 625,0 0,25 156,25 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ Shade-cloth m2 320,0 1,5 480,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 3284,75
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 3284,75
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

Remaining costs were provided by the RETESA Project.

មតិយោបល់:

Production depends on the ability of the pastoral communities to produce viable plants. If they are unable to do so, then plants can be bought from Government funded nurseries, though costs per plant will most rise though it can substitute the need for having to purchase a water supply system. The total shown here reflects a percentage (16%) of the costs of installing a water system that supplied water to the whole of the Agro-Pastoral Farmer Field School. These systems usually included a 10,000 litre water tank, a gasoline water pump, extraction pipe and parts, 100 to 200 mts of 1.5" hoses and parts and 3 kms of drip irrigation hose.

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Meetings to ensure management agreements are being respected. Once every 3 to 6 months, especially before and after rainy season.
2. Repairs and replacement of nursery supplies. Once a year.
3. Replanting of dead seedlings Just before and during rainy season.

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Visits to sites and tour of planting areas. Person-days 4,0 20,0 80,0 50,0
កម្លាំងពលកម្ម Driver. Person-days 1,0 20,0 20,0
កម្លាំងពលកម្ម Replanting of dead seedlings Person-days 2,0 6,0 12,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Watering Person-days 14,0 6,0 84,0 100,0
សម្ភារៈ Vehicle Trips 1,0 40,0 40,0
សម្ភារៈ Watering cans and buckets Materials 4,0 5,0 20,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 256,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 256,0
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

The RETESA Project provided an important part of both material and technical support to the communities, though the communities also contributed substantially.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

The activities and costs given were those needed to produce and plant 3,345 trees and grasses in the 4 rehabilitation areas. Given that 3.345 plants were produced at a cost of $3284.75, the cost per plant produced and planted in the field is $0.98. Seedlings avaliable through local, government nurseries were $2.00 per unit, but only exotic ornamentals were avaliable. However, it can be expected that in other contexts and locations, it would be cheaper to buy seedlings instead of training communities and creating numerous small scale nurseries, though clearly these communities will not appropriate the process as well as if they were involved from the beginning.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

In the past, the rainy season started in October or November and ran until May. However, the rains in the last few years have fallen in January to April.

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

None in the area.

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • មិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Usually the planting are undertaken along river plains and river banks, as they are the only areas that have the necessary soil moisture to ensure survival of the seedlings.

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

Many bores and wells cannot be used due to Salinity problems. Before planting, it is wise to make sure soil salinity is not problematic in areas identified.

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

បាទ/ចា៎

ភាពទៀងទាត់:

ម្តងម្កាល

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Water quality and quantity are major issues for the area. There are few if any reliable water sources in the area and most communities depend on wells dug in the river bottoms to supply their water.

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

The area is devoid of most wild animals due to the years of war the country experienced during the second half of the 20th century.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • 10-50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • យុវវ័យ
 • វ័យកណ្តាល
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

The communities are still traditional though are currently being influenced by the globalisation process.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតធំ
មតិយោបល់:

Agricultural plots are considered private and are usually between 1 to 2 hectares, though grazing land, which makes up the majority of the area, is still commonly owned and covers vast areas.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ភូមិ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

Low rangeland production

គុណភាពក្រោយ SLM:

Slight improvement

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Difficult to measure. Rehabilitation works and the management plans for the rangeland areas have led to some improvement, though the droughts affecting the area during the interventions significantly affected rangeland fodder production.

គុណភាពចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

No crop residues or fodder plantings used

គុណភាពក្រោយ SLM:

Crop residues and fodder plantings incorporated in cropping areas

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The process allowed Project Technicians to educate communities on the use of crop residues as fodder and the planting of multiuse trees within cropping areas to provide green fodder in the dry season. The reintroduction of drought tolerant, quality indigenous grasses should also lead an increase in fodder production over the coming year.

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

No planning for dry season grazing, apart from transhumance movements

គុណភាពក្រោយ SLM:

Crop residues and other cultivated forages produced for those animals that stay

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The transhumance movements of livestock are still seen as the most adequate solution to changes in natural rangeland production, though most families leave behind some animals with the main family unit. These animals are now receiving the quality feed they need to remain productive and healthy.

ការគ្រប់គ្រងដី

រារាំង
ភាពសាមញ្ញ
គុណភាពមុន SLM:

No management plans in place for commonly managed natural resources

គុណភាពក្រោយ SLM:

Participatory land management plans have been negociated and agreed

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Simplified land management plans based on traditional livestock movements and cropping seasons have been negotiated and agreed by local stakeholders and municipal Administrators.

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

គុណភាពទឹកបរិភោគ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

Livestock and communities drink from same water

គុណភាពក្រោយ SLM:

Separate water drinking points for livestock and community

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Unrestricted access of livestock to community domestic water points led to waterborne diseases and poor water quality. Separating livestock and domestic use has improved community health.

ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់​បាន​សម្រាប់​ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

In addition to restricting livestock access to main water bodies, new drinking troughs have been built with community support.

គុណភាពទឹកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

By separating livestock drinking points and domestic water points, waterborne illnesses have been reduced. In at least one area a water tank and new drinking trough have been built with community support.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
គុណភាពមុន SLM:

No education or training on land degradation

គុណភាពក្រោយ SLM:

Education and training on land degradation issues and rehabilitation methods

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The majority of communities that have gone through the process now understand how poor land management leads to land degradation and steps they can take to reduce it.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

បរិមាណទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Improved ground cover and the return of riparian vegetation would increase infiltration rates and decrease evapotranspiration rates and restore the micro water cycle. But this is also a long term process.

គុណភាពទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

Low

គុណភាពក្រោយ SLM:

Low in short term, improved in long term

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Revegetation of river plains and river banks should lead to improved water quality though it will be a long term effect if the rehabilitation areas are respected.

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

No method to deal with the high surface runoff rates in the area

គុណភាពក្រោយ SLM:

A method has been devised for reducing surface runoff rates.

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The 'leaky weir' method (Rehabilitation method 3) has shown promise over the duration of the Project and could be applied at other landscape levels to reduce surface runoff.

ដី

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The reintroduction of native grasses in the area should lead to improved ground cover, binding the soil and reducing erosion rates.

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The reintroduction of native grasses in the area should lead to improved ground cover ratios, binding the soil and reducing erosion rates.

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Proper livestock management also ensures that manure is properly and evenly distributed in the field.

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ដំណាំគម្រប

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

Reduced number of poor quality grass species

គុណភាពក្រោយ SLM:

Communities capacitated in plant multiplication methods

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Apart from the rehabilitation works themselves, the local communities have been capacitated with methods to approach and deal with land degradation.

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The reintroduction of native and leguminous plants has improved plant diversity both within rehabilitation areas and cultivated lands.

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត

កើនឡើង
ថយចុះ

អាកាសធាតុ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The works around the water points over time should lead to increase in vegetative cover, shade, habitat and reduced temperatures.

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

Buffering/សមត្ថភាពចម្រោះ

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ ល្អ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល និទាឃរដូវ ថយចុះ ល្អ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

ប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

ប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • តែមួយករណី /ពិសោធន៍
ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 0-10%

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

ទេ

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Communities learn about plants' role in the wider ecosystem, how to select and multiply key fruit, fodder or timber species and should see an increase in their horticultural and livestock production, leading to improved nutrition or income.
Done properly, it can be a cost-effective and reliable way to produce the plants needed within family units.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
When the plants are produced in collaboration with the local pastoral communities, the benefits are wide ranging, promoting everything from environmental awareness to technical and practical knowledge.
It remains a cost-effective way of improving key productive species and increasing community resilience.
Increasing biomass and introducing better management cycles contribute to reducing land degradation and improve nutrient and energy cycling.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Can require stable supply of water, and labour costs can increase if water sources are not easily accessible. Locate nurseries near reliable and accessible water sources.
Can require permanent residence, so as to be able to care for plants until they are developed and placed in the ground at the proper date in the calendar (before or during rainy season). Not easy in nomadic cultures.
Early attempts often fail to produce lasting results. Concentrate early efforts on small experimental plots so as to fine-tune planting methods and timing.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
The technology is usually not suitable for large areas of land (>1,000 hectares). Compliment any rehabilitation efforts with improved management plans which are developed with stakeholder input and approval.
Plant losses are typically high, especially if rains fail to arrive, or if the year is abnormally dry. Watch weather forecast to try and focus planting campaigns on those days with a high probability of rain.
Local species are often not valued by local officials and technicians, leading to a predominance of exotic species in rehabilitation works. Undertake awareness and training sessions which highlight the value and uses of native species with local land users and administrative officials.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

The Project has a number of activities in the communities where the technology was used so there were numerous visits and interviews.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

Various information and survey methods were used throughout the RETESA Project, providing a solid basis from which to involve landusers and SLM specialists in decisionmaking processes.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ/ ឯកទេស

3 SLM specialists.

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

15/05/2017

7.3 ការភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

FAO in Action: Using indigenous knowledge to reverse land degradation in Angola.

វេបសាយ:

http://www.fao.org/in-action/using-indigenous-knowledge-to-reverse-land-degradation-in-angola/en/

ម៉ូឌុល