បច្ចេកទេស

Irrigation par les crues et le ruissellement [ប្រទេសអេត្យូពី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Runoff and Floodwater Farming (English), Korbe (Oromifa)

technologies_943 - ប្រទេសអេត្យូពី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 71%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Book project: SLM in Practice - Guidelines and Best Practices for Sub-Saharan Africa (SLM in Practice)
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Book project: Water Harvesting – Guidelines to Good Practice (Water Harvesting)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
FAO (FAO) - ប្រទេសអ៊ីតាលី
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministry of Agriculture and Rural Development) - ប្រទេសអេត្យូពី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

L'irrigation par les crues et le ruissellement est une pratique de détournement d'eau provenant de différentes sources à fin d'irriguer des légumes, arbres fruitiers et cultures de grande valeur.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

L’utilisation agricole du ruissellement et des crues est une pratique traditionnelle de récolte d’eau qui aide à surmonter le déficit hydrique des sols et les pertes de récoltes dans les zones chaudes et sèches à pluviométrie irrégulière, sur des terres superficielles et très sensibles à l’érosion. L’eau des crues qui suit le lit des rivières éphémères, les routes et des pentes est captée grâce à des digues provisoires de terre et de pierres. Un réseau de canaux creusés à la main – formé par un canal de diversion principal et des canaux secondaires et tertiaires – achemine et distribue l’eau captée aux champs cultivés dans des zones naturellement plates ou nivelées. Le réseau de canaux mesure 200-2000 m. L’eau captée sert à produire des cultures de rente, des légumes et des arbres fruitiers. Les champs irrigués sont divisés en bassins rectangulaires bordés de diguettes pour optimiser le stockage de l’eau et réduire le risque d’érosion.
La gestion du ruissellement et des crues nécessite une réactivité très forte de la part des fermiers. Lorsqu’une crue est attendue dans la rivière temporaire, les fermiers se précipitent vers le lieu de diversion et érigent la digue en travers du lit de la rivière. De même, chaque fermier entretien le canal qui conduit l’eau dans son champ. Un agenda définit la date et la durée allouées à chaque fermier pour irriguer. Lorsque l’eau arrive dans le champ, elle se répartit par inondation ou par des rigoles qui sont ouvertes et refermées avec un outil local.
Le ratio est de 10:1 à 100:1, ou plus, entre le point de captage et la zone de production. Les canaux et fossés de diversion sont des structures permanentes pour l’arboriculture, par contre, les casiers pour les cultures annuelles sont saisonniers. La fertilité du sol est améliorée grâce à des mesures complémentaires telles que le compostage et le paillage. L’entretien, qui consiste à réparer les brèches dans le canal et les fossés d’acheminement, est à refaire avant chaque saison des pluies.

Establishment / maintenance activities and inputs: Les activités de mise en place sont les suivantes: 1) Construction des canaux de diversion avec des talus latéraux, de la source de ruissellement jusqu’aux champs. Les talus sont si possible stabilisés avec des pierres (creusés à la pioche pendant la saison sèche); 2) Préparation du lit de semence avant la diversion de l’eau dans les champs : construction de bassins rectangulaires séparés par des diguettes (0,3 m de haut, 0,3 m de large); 3) Arrosage du champ pour une bonne germination. Le champ est arrosé avant les semis, sinon la germination serait affectée. L'entretien consiste de: 1) Gestion des crues. Cette activité consiste essentiellement à répartir l’eau dans les champs : recreuser les canaux pour diriger l’eau vers le champ; 2) Préparation du lit de semence (la reconstruction des bassins est effectuée chaque saison, avant la diversion de l’eau dans le champ), 3) Entretien régulier/ réparation des canaux de diversion des crues : récurage, extraction des sédiments, réparation des brèches des berges

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសអេត្យូពី

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Harea, Delo Belina, Bishan Bahe

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • 10-100 គម2

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមុន (ប្រពៃណី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធប្រពៃណី (> 50 ឆ្នាំ)
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

La technologie a evolué localement. En suite, des pratiques améliorés pour la construction des canaux de diversion ont été incluit.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងឈើ

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ធញ្ញជាតិ -​ ស្រូវសាលី
 • ធញ្ញជាតិ - ពោតសាលី
 • ឬស/ដំណាំមើម -​ ដំឡូងជ្វា ពពួកដំឡូង ត្រាវ ផ្សេងៗ
 • Chat (khat, arbuste)
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 1
សូមបញ្ជាក់:

La plus longue période de croissance en jours: 210. La période de croissance la plus longue de mois en mois: Apr-Nov

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

មតិយោបល់:

Culture principale vivrières des cultures annuelles: Sorgho
Culture principale commerciales des plantations d’arbres ou de buissons: Chat
Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Surpatûrage des pentes, séléction de cultures de faible rendement,
Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des usagers du territoire): Baisse de fertilité et productivité des sols, précipitations irrégulières
Type de système de culture et principaux commentaires sur les cultures: Sorgho - Patate douce; Chat - Sorgho - Patate douce

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង
មតិយោបល់:

Water supply: post-inondation (culture de décrue)

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគម្របដី/ ដំណាំគម្របដី
 • វិធានការអនុវត្តកាត់ទទឹងទីជម្រាល
 • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព (រួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរ)

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S3: កម្ពស់ភ្លឺ ប្រឡាយ ផ្លូវទឹក
មតិយោបល់:

Mesures principaux: Pratiques végétales, structures physiques
Mesures secondaire: Pratiques agronomiques

Type de pratiques agronomiques: culture précoce, culture intercalaire / associée, paillage, culture en association avec légumineuses, billonnage isohypse

Pratiques végétales: alignées: - isohypse, alignées, en bloc

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wr: សំណឹកដីច្រាំងទន្លេ
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
មតិយោបល់:

Type principal de dégradation abordé: Cn: baisse de la fertilité du sol et du niveau de matière organique

Types secondaires de dégradation abordés: Wr: érosion des berges

Causes principales de dégradation: surpâturage, changement des précipitations saisonnières

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: moyen

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs de la terre: moyen

Fonctions techniques principales: contrôle du ruissellement en ravines: drain/dérivation, réduction de la pente (angle de la pente), récupération de l’eau / augmentation des réserves d’eau

Fonctions techniques secondaires: augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, …), augmentation de l'infiltration, épandage des eaux

Plantation précoce
Matériel / espèce: Légumes
Quantité / densité: 0.20x0.20
Remarques: Vers le contour

Culture mixte / cultures intercalaires
Matériel / espèce: choux et piment
Quantité / densité: 0.20x0.15
Remarques: sur les crêtes

Paillis
Matériel / espèce: résidus

Contour
Remarques: crêtes et basins

Aligné: -contour
Matériel végétal: F: arbres/arbustes fruitiers
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.20
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.30
Largeur dans les rangs / bandes / blocs (m): 1.80

Aligné: -Bandes graduées
Matériel végétal: O: autres

En blocs
Matériel végétal: F: arbres/arbustes fruitiers
Nombre de plantes par (ha): 400
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.30
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 4.00

Arbres fruitiers / arbustes: goyave, papaye et manguier

Espèces de cultures vivaces: chat, café

Autres espèces: légumes

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 3.00%

Si la pente d'origine a changé à la suite de la technologie, la pente aujourd'hui est (voir la figure ci-dessous): 1.00%

Dénivelé / drainage:
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0.50
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 3.00
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 200.00
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0.30
Largeur des bunds / banques / autres (m): 2.00

Remplacer la surface
Intervalle vertical entre les structures (m): 0.50
Espacement entre les structures (m): 4.00
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0.30
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0.30
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0.25
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0.50

Matériaux de construction (terre): les canaux sont faits de terre et pierres

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 1.00%

Pour la récolte d'eau: Le taux entre la zone où l'eau récoltée est appliquée et la superficie totale à partir de laquelle l'eau est collectée est: 1:100.00

Canal principal : 3-4 m de large, 0,5-0;75 m de haut.
Canal secondaire : 2-3 m de large, 0,5 m de haut.
Canal tertiaire : 0,5-1 m de large

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

ETH Birr

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

8,5

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

0.85

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Préparation de la terre saison sèche
2. Plantation début des pluies
3. Application de fumier None
4. Paillage Retrait des pluies
5. Construction des canaux de diversion avec des talus latéraux, de la source de ruissellement jusqu’aux champs. Les talus sont si possible stabilisés avec des pierres (creusés à la pioche pendant la saison sèche) saison sèche
6. Préparation du lit de semence avant la diversion de l’eau dans les champs : construction de bassins rectangulaires séparés par des diguettes (0,3 m de haut, 0,3 m de large) None
7. Arrosage du champ pour une bonne germination. Le champ est arrosé avant les semis, sinon la germination serait affectée None
8. None None
9. None None
10. None None

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Travail ha 1,0 253,0 253,0 100,0
សម្ភារៈ Outils None 1,0 24,0 24,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Germes None 1,0 106,0 106,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 383,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 45,06
មតិយោបល់:

Duration of establishment phase: 30 month(s)

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Premier labour saison sèche, chaque période de culture
2. Deuxième labour saison sèche, chaque période de culture
3. Formation des crêtes et cuvettes début de pluies, chaque saison de culture
4. Plantation début de pluies, annuel
5. Réparation des blocs saison sèche
6. Réparation des canaux de de diversion saison sèche
7. Plantation et replantation saison des pluies
8. Maintien de la clotûre saison sèche
9. Gestion des crues. Cette activité consiste essentiellement à répartir l’eau dans les champs : recreuser les canaux pour diriger l’eau vers le champ None
10. Préparation du lit de semence (la reconstruction des bassins est effectuée chaque saison, avant la diversion de l’eau dans le champ) None
11. Entretien régulier/ réparation des canaux de diversion des crues : récurage, extraction des sédiments, réparation des brèches des berges None
12. None None
13. None None

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Travail ha 1,0 450,0 450,0 100,0
សម្ភារៈ Outils None 1,0 64,0 64,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Germes None 1,0 300,0 300,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 814,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 95,76
មតិយោបល់:

Machinery/ tools: charrue, Dengora, pelle, pelles, houes

Les coûts de mise en place comprennent la construction du fosse de diversion, la construction des casiers/ préparation du lit de semence, les semences et plants, le désherbage et le binage, l’irrigation, la récolte. Coûts calculés pour 0,5 ha en fruitiers et 0,5 ha en cultures légumières.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

la main d'oeuvre requis pour la construction des canaux est élevée

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
កំណត់បរិមាណទឹកភ្លៀង (បើដឹង) ជា មីលីម៉ែត្រ:

650,00

លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

Irrégulière, mal distribuée

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

Classe de climat thermique: tropiques
Convient aussi au zones arides

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Profondeur moyenne du sol: Aussi modérément profond (classé 2), très superficiel et profond (les deux classé 3)
Fertilité du sol: Bas (classe 1), moyen et très bas (les deux classé 3)
Drainage des sols / infiltration: Bon
Capacité de stockage de l'eau du sol: Bas (classé 1), moyen et très bas (les deux classé 2)

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
 • ពាណិជ្ជកម្ម/ ទីផ្សារ
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មធ្យម
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: 100-200 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
40% of the land users are average wealthy.
40% of the land users are poor.
10% of the land users are poor.
Off-farm income specification: il n'y a pas de différences entre les exploitants moyennement riche et pauvre dans ce sense
Orientation du système de production: Commercial/ de marché (classé 1) et mixte (Sorgho pour la consommation doméstique, classé 2)

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Plus 200% de la valeur brute de la production après 3 ans, 400% après 10 ans

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

គុណភាពចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

à cause des structures de conservation

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Bénéfice net 1ère année : 226 US$ ; à partir de la 4ème année : 711 US$

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

De 50% à 5% des pluies annuelles

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

De 60 à 6 t/ha

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗ

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង

កាត់បន្ថយ
កើនឡើង

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

កំណកល្បាប់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
ថយចុះ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ មិនល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) មិនល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ ល្អ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានខ្លាំង

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

Le bénéfice net est positif à cause de l’augmentation rapide de la production

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 91-100%
មតិយោបល់:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: 100% des exploitants agricoles qui ont appliqué la technique l’ont fait de leur propre gré, sans incitation autre que des conseils techniques. Les compétences et le soutien local sont suffisants pour diffuser la technologie

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Augmentation des revenues

How can they be sustained / enhanced? introduction des nouvelles variétés de cultures et fruits
Amélioration de la productivité de la terre

How can they be sustained / enhanced? accès aux services financières
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Amélioration de l'effet bénéfique des pluies

How can they be sustained / enhanced? maintenance du système des canaux
Réduction de l'évaporation à cause du paillage

How can they be sustained / enhanced? renforcer la pratique de paillage
Facilite la formation des coopératives

How can they be sustained / enhanced? renforcer le système de géstion dans les coopératives

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Augmentation de la charge de travail : la construction des fossés de diversion, la préparation des bassins d’irrigation, la répartition de l’eau des crues et l’entretien/ réparation de structures sont très exigeants en main d’œuvre fournir des outils agricoles améliorés pour des opérations plus efficientes ; organiser des groupes de partage de travail pour diminuer les problèmes de main d’œuvre. Construire des structures permanentes en tête de diversion (béton) et revêtir l’intérieu
Inéquité sociale: seuls les fermiers ont accès à la technologie (coûts élevés) la mise à disposition de crédits résoudrait le problème financier et l’amélioration du marché pourrait motiver les exploitants à s’engager dans le processus
Perte de terres (à cause des structures de conservation) compensée par le bénéfice de la production augmentée
Inaccessibilité des marchés

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Danano D. 2008 (unpublished): Soil and Water Conservation Practices for Sustainable Land Management in Ethiopia. Ethiocat.

ម៉ូឌុល