เทคโนโลยี

Irrigation par les crues et le ruissellement [เอธิโอเปีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Runoff and Floodwater Farming (English), Korbe (Oromifa)

technologies_943 - เอธิโอเปีย

สมบูรณ์ 71%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: SLM in Practice - Guidelines and Best Practices for Sub-Saharan Africa (SLM in Practice)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Water Harvesting – Guidelines to Good Practice (Water Harvesting)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO (FAO) - อิตาลี
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministry of Agriculture and Rural Development) - เอธิโอเปีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

L'irrigation par les crues et le ruissellement est une pratique de détournement d'eau provenant de différentes sources à fin d'irriguer des légumes, arbres fruitiers et cultures de grande valeur.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

L’utilisation agricole du ruissellement et des crues est une pratique traditionnelle de récolte d’eau qui aide à surmonter le déficit hydrique des sols et les pertes de récoltes dans les zones chaudes et sèches à pluviométrie irrégulière, sur des terres superficielles et très sensibles à l’érosion. L’eau des crues qui suit le lit des rivières éphémères, les routes et des pentes est captée grâce à des digues provisoires de terre et de pierres. Un réseau de canaux creusés à la main – formé par un canal de diversion principal et des canaux secondaires et tertiaires – achemine et distribue l’eau captée aux champs cultivés dans des zones naturellement plates ou nivelées. Le réseau de canaux mesure 200-2000 m. L’eau captée sert à produire des cultures de rente, des légumes et des arbres fruitiers. Les champs irrigués sont divisés en bassins rectangulaires bordés de diguettes pour optimiser le stockage de l’eau et réduire le risque d’érosion.
La gestion du ruissellement et des crues nécessite une réactivité très forte de la part des fermiers. Lorsqu’une crue est attendue dans la rivière temporaire, les fermiers se précipitent vers le lieu de diversion et érigent la digue en travers du lit de la rivière. De même, chaque fermier entretien le canal qui conduit l’eau dans son champ. Un agenda définit la date et la durée allouées à chaque fermier pour irriguer. Lorsque l’eau arrive dans le champ, elle se répartit par inondation ou par des rigoles qui sont ouvertes et refermées avec un outil local.
Le ratio est de 10:1 à 100:1, ou plus, entre le point de captage et la zone de production. Les canaux et fossés de diversion sont des structures permanentes pour l’arboriculture, par contre, les casiers pour les cultures annuelles sont saisonniers. La fertilité du sol est améliorée grâce à des mesures complémentaires telles que le compostage et le paillage. L’entretien, qui consiste à réparer les brèches dans le canal et les fossés d’acheminement, est à refaire avant chaque saison des pluies.

Establishment / maintenance activities and inputs: Les activités de mise en place sont les suivantes: 1) Construction des canaux de diversion avec des talus latéraux, de la source de ruissellement jusqu’aux champs. Les talus sont si possible stabilisés avec des pierres (creusés à la pioche pendant la saison sèche); 2) Préparation du lit de semence avant la diversion de l’eau dans les champs : construction de bassins rectangulaires séparés par des diguettes (0,3 m de haut, 0,3 m de large); 3) Arrosage du champ pour une bonne germination. Le champ est arrosé avant les semis, sinon la germination serait affectée. L'entretien consiste de: 1) Gestion des crues. Cette activité consiste essentiellement à répartir l’eau dans les champs : recreuser les canaux pour diriger l’eau vers le champ; 2) Préparation du lit de semence (la reconstruction des bassins est effectuée chaque saison, avant la diversion de l’eau dans le champ), 3) Entretien régulier/ réparation des canaux de diversion des crues : récurage, extraction des sédiments, réparation des brèches des berges

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เอธิโอเปีย

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Harea, Delo Belina, Bishan Bahe

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

La technologie a evolué localement. En suite, des pratiques améliorés pour la construction des canaux de diversion ont été incluit.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - oats
 • cereals - sorghum
 • root/tuber crops - sweet potatoes, yams, taro/cocoyam, other
 • Chat (khat, arbuste)
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

La plus longue période de croissance en jours: 210. La période de croissance la plus longue de mois en mois: Apr-Nov

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แสดงความคิดเห็น:

Culture principale vivrières des cultures annuelles: Sorgho
Culture principale commerciales des plantations d’arbres ou de buissons: Chat
Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Surpatûrage des pentes, séléction de cultures de faible rendement,
Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des usagers du territoire): Baisse de fertilité et productivité des sols, précipitations irrégulières
Type de système de culture et principaux commentaires sur les cultures: Sorgho - Patate douce; Chat - Sorgho - Patate douce

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Water supply: post-inondation (culture de décrue)

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S3: Graded ditches, channels, waterways
แสดงความคิดเห็น:

Mesures principaux: Pratiques végétales, structures physiques
Mesures secondaire: Pratiques agronomiques

Type de pratiques agronomiques: culture précoce, culture intercalaire / associée, paillage, culture en association avec légumineuses, billonnage isohypse

Pratiques végétales: alignées: - isohypse, alignées, en bloc

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wr (Riverbank erosion): การกัดกร่อนริมฝั่งแม่น้ำ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
แสดงความคิดเห็น:

Type principal de dégradation abordé: Cn: baisse de la fertilité du sol et du niveau de matière organique

Types secondaires de dégradation abordés: Wr: érosion des berges

Causes principales de dégradation: surpâturage, changement des précipitations saisonnières

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: moyen

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs de la terre: moyen

Fonctions techniques principales: contrôle du ruissellement en ravines: drain/dérivation, réduction de la pente (angle de la pente), récupération de l’eau / augmentation des réserves d’eau

Fonctions techniques secondaires: augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, …), augmentation de l'infiltration, épandage des eaux

Plantation précoce
Matériel / espèce: Légumes
Quantité / densité: 0.20x0.20
Remarques: Vers le contour

Culture mixte / cultures intercalaires
Matériel / espèce: choux et piment
Quantité / densité: 0.20x0.15
Remarques: sur les crêtes

Paillis
Matériel / espèce: résidus

Contour
Remarques: crêtes et basins

Aligné: -contour
Matériel végétal: F: arbres/arbustes fruitiers
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.20
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.30
Largeur dans les rangs / bandes / blocs (m): 1.80

Aligné: -Bandes graduées
Matériel végétal: O: autres

En blocs
Matériel végétal: F: arbres/arbustes fruitiers
Nombre de plantes par (ha): 400
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 0.30
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 4.00

Arbres fruitiers / arbustes: goyave, papaye et manguier

Espèces de cultures vivaces: chat, café

Autres espèces: légumes

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 3.00%

Si la pente d'origine a changé à la suite de la technologie, la pente aujourd'hui est (voir la figure ci-dessous): 1.00%

Dénivelé / drainage:
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0.50
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 3.00
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 200.00
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0.30
Largeur des bunds / banques / autres (m): 2.00

Remplacer la surface
Intervalle vertical entre les structures (m): 0.50
Espacement entre les structures (m): 4.00
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0.30
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0.30
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0.25
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0.50

Matériaux de construction (terre): les canaux sont faits de terre et pierres

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 1.00%

Pour la récolte d'eau: Le taux entre la zone où l'eau récoltée est appliquée et la superficie totale à partir de laquelle l'eau est collectée est: 1:100.00

Canal principal : 3-4 m de large, 0,5-0;75 m de haut.
Canal secondaire : 2-3 m de large, 0,5 m de haut.
Canal tertiaire : 0,5-1 m de large

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

ETH Birr

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8.5

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

0.85

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Préparation de la terre saison sèche
2. Plantation début des pluies
3. Application de fumier None
4. Paillage Retrait des pluies
5. Construction des canaux de diversion avec des talus latéraux, de la source de ruissellement jusqu’aux champs. Les talus sont si possible stabilisés avec des pierres (creusés à la pioche pendant la saison sèche) saison sèche
6. Préparation du lit de semence avant la diversion de l’eau dans les champs : construction de bassins rectangulaires séparés par des diguettes (0,3 m de haut, 0,3 m de large) None
7. Arrosage du champ pour une bonne germination. Le champ est arrosé avant les semis, sinon la germination serait affectée None
8. None None
9. None None
10. None None

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail ha 1.0 253.0 253.0 100.0
อุปกรณ์ Outils None 1.0 24.0 24.0 100.0
วัสดุด้านพืช Germes None 1.0 106.0 106.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 383.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 45.06
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 30 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Premier labour saison sèche, chaque période de culture
2. Deuxième labour saison sèche, chaque période de culture
3. Formation des crêtes et cuvettes début de pluies, chaque saison de culture
4. Plantation début de pluies, annuel
5. Réparation des blocs saison sèche
6. Réparation des canaux de de diversion saison sèche
7. Plantation et replantation saison des pluies
8. Maintien de la clotûre saison sèche
9. Gestion des crues. Cette activité consiste essentiellement à répartir l’eau dans les champs : recreuser les canaux pour diriger l’eau vers le champ None
10. Préparation du lit de semence (la reconstruction des bassins est effectuée chaque saison, avant la diversion de l’eau dans le champ) None
11. Entretien régulier/ réparation des canaux de diversion des crues : récurage, extraction des sédiments, réparation des brèches des berges None
12. None None
13. None None

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Travail ha 1.0 450.0 450.0 100.0
อุปกรณ์ Outils None 1.0 64.0 64.0 100.0
วัสดุด้านพืช Germes None 1.0 300.0 300.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 814.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 95.76
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: charrue, Dengora, pelle, pelles, houes

Les coûts de mise en place comprennent la construction du fosse de diversion, la construction des casiers/ préparation du lit de semence, les semences et plants, le désherbage et le binage, l’irrigation, la récolte. Coûts calculés pour 0,5 ha en fruitiers et 0,5 ha en cultures légumières.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

la main d'oeuvre requis pour la construction des canaux est élevée

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

650.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Irrégulière, mal distribuée

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Classe de climat thermique: tropiques
Convient aussi au zones arides

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Aussi modérément profond (classé 2), très superficiel et profond (les deux classé 3)
Fertilité du sol: Bas (classe 1), moyen et très bas (les deux classé 3)
Drainage des sols / infiltration: Bon
Capacité de stockage de l'eau du sol: Bas (classé 1), moyen et très bas (les deux classé 2)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: 100-200 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
40% of the land users are average wealthy.
40% of the land users are poor.
10% of the land users are poor.
Off-farm income specification: il n'y a pas de différences entre les exploitants moyennement riche et pauvre dans ce sense
Orientation du système de production: Commercial/ de marché (classé 1) et mixte (Sorgho pour la consommation doméstique, classé 2)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Plus 200% de la valeur brute de la production après 3 ans, 400% après 10 ans

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

à cause des structures de conservation

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Bénéfice net 1ère année : 226 US$ ; à partir de la 4ème année : 711 US$

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

De 50% à 5% des pluies annuelles

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

De 60 à 6 t/ha

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Le bénéfice net est positif à cause de l’augmentation rapide de la production

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: 100% des exploitants agricoles qui ont appliqué la technique l’ont fait de leur propre gré, sans incitation autre que des conseils techniques. Les compétences et le soutien local sont suffisants pour diffuser la technologie

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Augmentation des revenues

How can they be sustained / enhanced? introduction des nouvelles variétés de cultures et fruits
Amélioration de la productivité de la terre

How can they be sustained / enhanced? accès aux services financières
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Amélioration de l'effet bénéfique des pluies

How can they be sustained / enhanced? maintenance du système des canaux
Réduction de l'évaporation à cause du paillage

How can they be sustained / enhanced? renforcer la pratique de paillage
Facilite la formation des coopératives

How can they be sustained / enhanced? renforcer le système de géstion dans les coopératives

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Augmentation de la charge de travail : la construction des fossés de diversion, la préparation des bassins d’irrigation, la répartition de l’eau des crues et l’entretien/ réparation de structures sont très exigeants en main d’œuvre fournir des outils agricoles améliorés pour des opérations plus efficientes ; organiser des groupes de partage de travail pour diminuer les problèmes de main d’œuvre. Construire des structures permanentes en tête de diversion (béton) et revêtir l’intérieu
Inéquité sociale: seuls les fermiers ont accès à la technologie (coûts élevés) la mise à disposition de crédits résoudrait le problème financier et l’amélioration du marché pourrait motiver les exploitants à s’engager dans le processus
Perte de terres (à cause des structures de conservation) compensée par le bénéfice de la production augmentée
Inaccessibilité des marchés

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Danano D. 2008 (unpublished): Soil and Water Conservation Practices for Sustainable Land Management in Ethiopia. Ethiocat.

โมดูล