ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Информационная система  по устойчивому управлению земельными ресурсами для мониторинга и оценки деградации земли и опустынивания [ອູເບກີສຖານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Uzbekistan

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມສົມບູນ: 83%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Информационная система  по устойчивому управлению земельными ресурсами для мониторинга и оценки деградации земли и опустынивания

ປະເທດ:

ອູເບກີສຖານ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Uzbekistan

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ບໍ່ແມ່ນ

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ
 • ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
 • ພື້ນທີ່ປູກໄມ້
 • ດິນທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດໄດ້
 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການປ້ອງກັນ
 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ
 • ການຟື້ນຟູ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • DLDD ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ການຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Информационная система по устойчивому управлению земельными ресурсами (ИС-УУЗР) основана на ГИС-технологии, интегрирующей традиционные операции с базами данных и преимущества полноценной визуализации временного и географического (пространственного) анализа.
ИС-УУЗР объединяет и хранит картографический материал по состоянию ресурсов земли, управлению и использованию земельных ресурсов, статистические, социально-экономические и др. показатели, влияющие на процессы и  изменения качества земли, в виде набора таблиц, тематических слоев,  объединенных по географическому положению.

ສະຖານທີ່

Республика Узбекистан и пилотные пло%

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

44410000.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

26664000.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Основные черты климата - резкая континентальность и засушливость. По индексу аридности ЮНЕП (от 0,05-0,20 до 0,65) территория страны (за исключением предгорной и горной части) относится к засушливой зоне, находящейся под воздействием воздушной и почвенной засух. Природно-климатические особенности обусловили высокую уязвимость аридных экосистем к деградации земли и опустыниванию, угрожающих развитию экономики, сельскому хозяйству и жизненному уровню населения|
Доминирующими являются типы почв, сформированные в очень сухих и контрастных условиях пустыни и полупустыни; отличаются низким плодородием, содержанием гумуса (<1%) и  подвержены засолению.Почвы предготной и горной зоны занимают около 25 % общей площади и характеризуются более высоким содержанием гумуса, питательных эементов и подвержены водной эрозии.|
Ландшафт чрезвычайно разнообразен: от плато и равнинной поверхности северо-запада, до возвышенностей предгорий, отрогов гор и горных хребтов на востоке. Соотношение между горной и равнинной частью - 1:5. |

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет от 350 до 650 $США/год на 1 сельского жителя (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009.|
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком  
Сельское хозяйство, преимущественно орошаемое земледелие – это выращивание хлопчатника, пшеницы в фермерских хозяйствах, а также овощей, фруктов и др. продукции растениеводства в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках; разведение крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы.|

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Обобщение и всеобъемлющий  пространственно-временной анализ  информации с использованием ИТ для принятия оптимальных, достоверных и объективных решений. ИС-УУЗР - современная компьютерная технология представляет собой новый эффективный,  точный, удобный и быстрый инструмент для анализа проблем и решения задач, направленных на предотвращение деградации и устойчивое использование земельных ресурсов.
ИС-УУЗР может пополняться новыми данными или корректироваться по необходимости, возможно копирование данных и их быстрая пересылка и интеграция в локальные и глобальные сети.

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Снижение производительной способности сельскохозяйственных угодий из-за деградации земли:
(а) засоление охватывает 50,2% орошаемых земель, (б) заболачивание -  27,5%,  в отдельных областях 58-77%, (в) снижение содержания гумуса в почвах (на 30-40%) и плодородия (на 5-6 баллов) за последние десятилетия, (г) ухудшение почвенных свойств (уплотнение, снижение водопроницаемости, увеличение объемной массы).
|В пустыне Кызылкум в 4 раза сократился общий видовой состав растительности -  в 2 раза кустарников и полукустарников, 2,5 раза поедаемых видов кормовых растений,  отмечен рост подвижности песков на площади более чем 1 млн.га.|Ветровой эрозии почв подвержено порядка 56% всех земель, водной эрозии почв – около 20%, а по отдельным областям, особенно на горных склонах, предгорьях и адырах - до 50-80% площади. |2. Недостаточный  уровень  и опыт национального потенциала в организациях, ответственных за мониторинг и оценку деградации земли, по применению информационных технологий и созданию ГИС базы данных:  обучение ГИС / ДЗ методам проводится только в рамках проектов, финансируемых донорами; несовершенна также методология оценки влияния деградации земли. |В стране отсуствует единая интегрированная база данных по землепользованию, индикаторам деградации земли; данные хранятся в различных форматах, в различных ведомствах, что затрудняет доступ заинтересованных сторон к информации и ограничивает возможности планирования и принятия решений

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ИС-УУЗР предоставляет дополнительную помощь ответственным учреждениям в применении интегрированного подхода и информационных технологий (ИТ) для принятия решений по планированию и управлению землепользованием, смягчению опустынивания, деградации земли и последствий засух, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменению климата  и недостатку воды.. ИС-УУЗР дает возможность лицам, принимающим решения, сосредоточить свои усилия на поиске и разработке решений, быстро рассмотреть несколько вариантов и выбрать наиболее эффективный, не тратя время на сбор и осмысливание разнородных данных.|

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Цель 1.  Повышение потенциала ответственных институтов
Повысить потенциал институтов страны и создать сеть институтов-партнеров по оценке и мониторингу деградации земли с использованием современных международных  достижений, направленных на гармонизацию баз данных по земельным ресурсам и управлению информацией.  
|Цель 2. Создание географической информационной системы УУЗР, базирующейся на современной методологии и достижениях в управлении информацией – ФАО LADA, GLCN  и другие глобальные сети.

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Цель 1. Повышение потенциала ответственных институтов
1. Межстрановый обучающий семинар по оценке деградации земли| землепользованию и методам глобального картирования ФАО LADA
2. Тренинг по использованию снимков MODIS и полевая практика по оценке подверженности почв зрозионным процессам с использ
Цель 2. Создание географической информационной системы УУЗР
1. Сформирована структура базы данных ИС-УУЗР на национальном уровне, объединяющая все виды и  источники информации;
2. Определен базовый статус деградации земли в стране и ключевые индикаторы;
|3. Проведен анализ «горячих и ярких участков» с использованием MODIS and LANDSAT снимков и определены многолетние и сезонные изменения индекса вегетации (NDVI);
4. Подготовлена карта системы землепользования FAO LUS в формате GRID на национальном уровне;
|5. Создана крепкая платформа для совместного использования и обмена информацией между национальными и многострановыми системами ИСЦАУЗР, и глобальными системами (ЛАДА, GLCN и др).

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Географическая информационная система (ГИС) - современная компьютерная технология для цифровой поддержки, управления, анализа, моделирования и образного отображения объектов реального мира, происходящих событий и явлений
Деградации земель  - снижение  продуктивности земель, нарушающее целостность экосистемы вследствие эрозии, засоления, потери плодородия почвы и прочего
Устойчивое управление земельными ресурсами  (УУЗР) – управление земельными ресурсами, способствующее достижению баланса использования ресурсов земли для жизнеобеспечения и сохранения функциональной целостности экосистем  для будущих поколений.  (ГЭФ, 2001).
Информационная система по устойчивому управлению земельными ресурсами (ИС-УУЗР) основана на ГИС-технологии, интегрирующей традиционные операции с базами данных и преимущества полноценной визуализации для временного и географического (пространственного) анализа. |

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

1.Узгидромет ( ДМ итерпретация деградации земли )
2.Институт Уздаверлойиха ( ГИС база данных и картирование)
3.НИИ Почвоведения и агрохимии ( полевой мониторинг деградации земли)
4.ДП «Бонитировка почв» Госкомземгеодезкадастр   (землепользование и качество почв)
|5. Узгидроингео  ( подземные воды)
6.Центральная гидрогеологическая экспедиция ( мониторинг и оценка)

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ
 • ອື່ນ ໆ (ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸ​)
ລະບຸ:

Партнеры ИС-УУЗР:
Узгидромет,
Институт Уздаверлойиха,
НИИ Почвоведения и агрохимии,
ДП «Бонитировка почв» Госкомземгеодезкадастр,
Узгидроингео и
Центральная гидрогеологическая экспедиция.

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

Партнеры ИС-УУЗР:
Узгидромет
Институт Уздаверлойиха|
НИИ Почвоведения и агрохимии|
ДП «Бонитировка почв» Госкомземгеодезкадастр|

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

1.Узгидромет осуществляет мониторинг гидрометеорологических элементов, загрязнения атмосферы и поверхностных водных источников. Для ИС-УУЗР предоставил ГИС-карты расположения гидрометеорологических станций и постов и данные по климату по всей сети метеостанций.
2. Институты Госкомземгеодезкадастра РУз (Узгипрозем, Почвоведения и агрохимии, ДП «Бонитировка почв») проводят научную/техническую экспертизу по земельным ресурсам и землепользованию, выполняют оценку земель по плодородию,  корректировку почвенных карт.  Как партнеры ИС-УУЗ они предоставили разнообразные земельно-кадастровые данные, касающиеся использования земельных ресурсов, качества почв и др.
3. Гидроингео располагает сведениями о подземных водных ресурсах, предоставил информацию о ресурсах, запасах и отборе подземных вод в существующих условиях.
4. Центральная комплексная гидрогеологическая экспедиция обеспечила информацией по геоморфологическим и гидрогеологическим условиям территории

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

1. Укрепление институционального и человеческого потенциала
2. Гармонизация ГИС баз данных по земельным ресурсам и управлению информацией
1.Пространственно-временное изменение производительности экосистем
2.Оценка трендов продуктивности классов землепользования
1.Количественный и качественный анализ воздействий на компоненты окружающую среду  на различных уровнях
2. Выявление локальных рисков и угроз
1.Временной и пространственный анализ изменений индикаторов социально-экономического развития
2. Прогноз  и планирование  потенциала развития на перспективу

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

1.Интеграция в глобальные информационные сети и базы знаний
1.Интеграция в региональные и суб-региональные информационные сети

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Улучшена достоверность, полнота  и качество информации для оценки базовой ситуации и анализа воздействия для планирования, управления и принятия решений по адаптации к изменению климата на местном, национальном  и региональном уровнях
Идентифицирована базовая ситуация,  масштабы и тенденции деградации биологического разнообразия в затронутых районах страны.

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

В трех странах Центральной Азии – Казахстан| Кыргызстан и Туркменистан.

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

1. Наличие сплоченной команды квалифицированных национальных консультантов
2. Тесное сотрудничество с организациями- партнерами
3. Наличие доступа к картам, информации и данным, касающихся использования природных ресурсов и космических снимков высокого разрешения

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ
 • ສາກົນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

1.Укреплен потенциал ответственных институтов  и профессионалов вовлеченных в ИС-УУЗР |
2. Улучшены связи между специалистами и институтами  на национальном и международном уровнях|  и  возможности для интеграции в глобальные информационные системы
3. Созданы возможности по  повышению потенциала для  лиц принимающих решения  и управленцев

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ