ວິທີທາງ

Aménagement intégré des bassins versants [ບູຣັນດີ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

Gutunganya amatongo n'imyaba

approaches_2468 - ບູຣັນດີ

ຄວາມສົມບູນ: 92%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Hakizimana Jean Marie

(+257)76714157

hakizaa@yahoo.fr

DPAE Muramvya

ບູຣັນດີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Nkurunziza Aimable

79995672

paixaimable@yahoo.fr

DPAE Karusi

ບູຣັນດີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Nizigiyimana Dieudonné

79736814

nigidonne1@yahoo.fr

DPAE Kirundo

ບູຣັນດີ

ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ອີຕາລີ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

27/07/2011

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Courbes de niveau
technologies

Courbes de niveau [ບູຣັນດີ]

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Salvator Ndabirorere

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

L’approche vise, à travers la conservation des eaux et sols, l'augmentation de la production par unité de surface cultivable et par unité zootechnique en associant les pratiques agronomiques, végétales et physiques.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Buts / objectifs: L'approche consiste à impliquer les populations à une analyse critique de l'état de leurs terroirs pour aboutir au prix de conscience et à la décision d'agir en vue d'inverser les tendances négatives constatées concernant leur environnement ( L'état des sols, du couvert végétal, l'érosion, etc.) et leur situation socio-économique.

Méthodes: Un bassin versant a été identifié en tant qu 'unité physique de développement socio-économique et écologique. Toutes les parties prenantes ne sont pas la communauté de base dans l'aménagement du bassin versant ont été impliquées au début du processus. Des élections démocratiques et transparentes des structures de gestion permanente des infrastructures en place ont été organisées.

Étapes de mise en œuvre: L'identification du micro-bassin versant en collaboration avec la population bénéficiaire, l'administration locale et les techniques de services compétents. Des séances d'information et de sensibilisation de toutes les parties prenantes sur l'importance de la conservation des eaux et des sols et de la requête de leur participation sont organisées avant le démarrage des travaux d'aménagement physique du bassin versant. A côté de la société, un diagnostique du milieu naturel: environnemental (développement durable, utilisation actuelle des terres, fertilité des sols, signes de dégradation des sols), socio-économique (activités de production, structures associatives, infrastructures sociales et économiques, les Techniques de services) est également un préalable. Durant ce processus, une analyse participative des problèmes liés à la dégradation des terres, identification des solutions et des activités par résultat attendu est effectuée. Ensuite, une planification participative des activités à réaliser et la responsabilité de chaque partie prenante est dégagée. En procède par la suite à la formulation d'un programme pluriannuel assorti d'un annuel. Après avoir reuni tous ces éléments, un prestataire de service est recruté pour la mise en place du programme annuel.

Des comités bassins versants ont été mis en place et outillés pour la pérennisation des activités.

Rôle des parties prenantes: Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage en collaboration avec d'autres ministères techniques impliqués, les partenaires techniques et financiers, des ONG participant à l'aménagement des bassins versants.

Sur terrain, différentes directions générales et DPAEs sont appelées à la mise en œuvre de la stratégie d'aménagement des bassins versants.
L'Administration locale est également sollicitée pour la sensibilisation des communautés ou l'arbitrage en cas de malentendu entre bailleur et main d'oeuvre. Des communautés du bassin et des bénéficiaires de l'acquis participatif à l'exécution des activités leurs confiées.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ບູຣັນດີ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Karusi

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

2002

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

2008

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພາຍໃຕ້ໂຄງການ / ແຜນງານ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

L'Approche a porté principalement sur le SLM avec d'autres activités (Diffusion du cheptel, organisation communautaire sur la chaîne de solidarité)

- La maîtrise des techniques de conservation des eaux et sols,
- Le renforcement des capacités des usagers, des propriétaires fonciers et / ou structures communautaires.
- L'amélioration de la sécurité alimentaire et du bien-être social

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole,
Techniques Manque de connaissances,
Pauvreté (manque de financement pour investir dans la GDT),
Manque de bois d'énergie et de divers services,
Manque de semences sélectionnées,
Manque de fourrage pour les animaux à l'exiguïté des terres.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Résistance d'une partie des communautés aux changements

Traitement par l'approche GDT: Organisation des sessions de sensibilisation des communautés sur l'importance de l'approche.

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

difficultés d'accès aux semences améliorées et aux engrais minéraux

Traitement par l'approche GDT: Politique nationale de subvention des engrais.

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Absence de structure permanente pour la pérennisation des acquis

Traitement par l'approche GDT: Mise en place et renforcement des capacités des comités des bassins versants. Des structures qui sont reconnues par l'administration locale et les services techniques.

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
 • ອໍານວຍ

La propriété foncière existante, les droits d'utilisation des terres / les droits d'eau ont modérément aidé la mise en œuvre de l'approche

 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Perte d'une partie de la propriété par le creusage des fossés anti érosifs /canaux
Partage de l'eau d'irrigation

Traitement par l'approche GDT: Application de la loi sur la protection environnementale
Création des comités des usagers des marais

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Non maîtrise des techniques de conservation des eaux et sols

Traitement par l'approche GDT: Renforcement des capacités des communautés en matière de la conservation des eaux et des sols

ວຽກ, ມີກໍາລັງຄົນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Augmentation du travail pour les bénéficiaires

Traitement par l'approche GDT: Rémunération en espèce pour payer une main d'oeuvre pour les travaux des ménages

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

La mise en oeuvre de l'approche

Les priorités étaient d'abord les veuves, les orphelins et enfin les futurs bénéficiaires des bovins.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນຊຸມຊົນ

Communautés regroupées en association pour l'entraide en gestion durable des terres

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ

Encadrement technique

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ

FIDA, Réseau Burundi 2000+

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

DPAE

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ການບໍ່ປະຕິບັດ Quelques initiatives privées avant le projet dans le domaine de conservation des eaux et des sols et même des cultures en marais ont été mises en place par paiement de la main d'oeuvre
ການວາງແຜນ ການບໍ່ປະຕິບັດ La population a été informée sur les modalités de paiement conçues par les experts ou assistants du projet sur la mise en oeuvre de l'approche.
ການປະຕິບັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ Main d'oeuvre payée en vivre ou en espèce pour les différentes activités.
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການຮ່ວມມື Comités des usagers pour la gestion de l'eau en vue de résoudre les différends et la pérennisation des ouvrages.
Recherche ບໍ່ມີ La recherche a été faite par les experts du projet en vue de la mise en oeuvre de l'approche.

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

Décrit différents intervenants dans le cadre de l'aménagement intégrés des bassins versants.

ຜູ້ຂຽນ:

MINAGRIE (Bujumbura - Burundi,)

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼັກດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ມີການຕິດຕາມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ອະທິບາຍ:

Certains exploitants ont pris leur propre initiative de gestion durable des terres, puis des projets du gouvernement sont venus les appuyer pour faire une gestion de façon durable sur une grande étendue.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par les exploitants agricoles soutenus par des spécialistes de GDT. Pour l'appropriation de la mise en œuvre du projet par les exploitants.

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ພະນັກງານພາກສະໜາມ / ທີ່ປຶກສາ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ການເຮັດຕົວຈິງ
 • ຕົວຕໍ່ຕົວ
 • ເນື້ອທີ່ສວນທົດລອງ
 • ກອງປະຊຸມ

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Vulgarisation collective; Eléments clés: Réunion d'information / sensibilisation; Pendant les réunions, la population était informée sur le système de rémunération en vivres

Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Le gouvernement ou ses services de vulgarisation en sont capables, il dispose des structures d'encadrement de la population agricole réparties dans toutes les provinces du pays.

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

mobilisation des communautés pour participer aux différents travaux.

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Techniciens (GR, DPAE)
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Experts du projet
Les aspects techniques ont été contrôlés par l'équipe du projet par des mesures; Indicateurs: Mesures des impacts de la GDT
Les aspects économiques / de production ont été contrôlés par l'équipe du projet par des mesures
Les aspects superficie traitée n'ont été contrôlés par l'équipe du projet à travers des observations
Il y a eu beaucoup de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Le niveau de participation des communautés dans les activités de GDT, le dynamisme de la communauté.
Il y a eu beaucoup de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: l'augmentation de la production agricole et technique, Augmentation de la couverture du sol, disponibilité du bois de feu et de services, Qualité de l'eau dans le bassin versant Aménagé par rapport à celui non aménagé.

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຫົວຂໍ້:
 • ສັງຄົມ
 • Recherche-développement(ISABU)
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກໍານົດ ຜູ້ໃດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ:

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • 100,000-1,000,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: international (Apport des moyens financiers): 70.0%; gouvernement (Formation des services d'encadrement): 20.0%; communauté locale / exploitants agricoles (Bénévolat ): 10.0%

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸປະເພດ (ຫຼາຍ) ຂອງການສະໜັບສະໜູນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງ (ຫຼາຍ):

Programme de Développement du Monde Rural sur financement du FIDA

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ອຸປະກອນ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ເຄື່ອງມື ງົບປະມານບາງສ່ວນ oues, pics, pelles, machettes
 • ກະສິກໍາ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ແນວພັນ, ແກ່ນພັນ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ maïs, haricot, plants forestiers
 • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ໂຮງຮຽນ ງົບປະມານບາງສ່ວນ pistes, centres de santé, école,
ຖ້າແຮງງານ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈຂາເຂົ້າ, ແມ່ນບໍ່:
 • ລ້ຽງເຂົ້າ - ອາຫານ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Dans les exploitations individuelles, la main d'oeuvre est volontaire. En dehors des exploitations propres, la main d'oeuvre est payée.

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Pratiques culturales, élevage de bovins en stabulation semi-permanente ,SRI, gestion des ouvrages anti- érosifs et hydro-agricoles

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Les Batwa, les veufs et les veuves ainsi que les sans terres ont le plus été recrutés et ont pu subvenir à certains de leurs besoins.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງ ປະເດັນການຖືຄອງທີ່ດິນ / ສິດທິໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Le problème peut se poser sur les bassins versants. Pour les marais , la gestion est communale. L'organisation est obligatoire et les règles de gestion sont rigoureuses.

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Des exploitants en dehors de la zone d'action ont adopté la culture du riz en SRI au moyen du cash for work.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Gain en revenus supplémentaires grâce aux activités rémunérées

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

L'approche a atténué la pauvreté parce que certains exploitants sont parvenus à s'acheter des propriétés, du bétail au moyen des revenus monétaires gagnés.

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ

Cas de SRI (système de riziculture intensive)

 • ກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ (ຄວາມສາມາດ), ການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນປະໂຫຍດ, ອັດຕາສ່ວນ

Diversification des systèmes de production

 • ກົດລະບຽບແລະລະບຽບການ (ລະອຽດ) / ການບັງຄັບໃຊ້

Réduction des conflits fonciers

 • ລວມເຂົ້ານໍາກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ / ໂຄງການ / ກຸ່ມ / ເຄືອຂ່າຍ

Comités des bassins versants et réseaux des CEP/FFFS

 • ຄວາມຮັບຮູ້ ທາງສີ່ງແວດລ້ອມ

Micro-boisement installé

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

revenus tirés de la production agro-sylvo-zootechnique

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Dans la zone où l'approche a été appliquée, les indicateurs de durabilité sont remarquables : notamment les micro-boisements des bassins versants qui sont protégés, des initiatives individuelles imitant les réalisations en place laissées par l'approche ...

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Les vivres sont plus utilement gérés que la monaie (Comment soutenir / renforcer cette force: Faire accompagner l'utilisation des vivres, du semis à la récolte)
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Sécurité alimentaire assurée pendant la période des travaux
(Comment soutenir / renforcer cette force: Donner des vivres pour une plus courte période ( deux semaines au lieu d'un mois)
Acquisition facile d'une haute intensité de main d’œuvre (Comment soutenir / renforcer cette force: Diversifier les activités à rémunérer et augmenter la quantité de vivres)

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມູມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
La quantité de la ration prévue n'était pas suffisante pour le travail effectué
Augmenter la quantité et la rendre proportionnelle au travail fait

Le dernier mois n'a pas été rémunéré Rembourser le dernier mois
ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
L'accord de l'approche avec le personnel d'appui (institution publique) n'est pas honoré Respecter les accords
L'approche n'intégrait pas le personnel d'appui


Insérer l'appui institutionnel (matériel roulant et de bureau) et motiver financièrement le personnel d'appui.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

7.3 ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດໃຊ້ອອນໄລນ໌

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

KAGERA TAMP - Transboundary Agro-ecosystem Management Programme for the Kagera River Basin

URL:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ