แนวทาง

Aménagement intégré des bassins versants [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

Gutunganya amatongo n'imyaba

approaches_2468 - บุรุนดี

สมบูรณ์ 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Hakizimana Jean Marie

(+257)76714157

hakizaa@yahoo.fr

DPAE Muramvya

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nkurunziza Aimable

79995672

paixaimable@yahoo.fr

DPAE Karusi

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nizigiyimana Dieudonné

79736814

nigidonne1@yahoo.fr

DPAE Kirundo

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - Italy

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

27/07/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Courbes de niveau
technologies

Courbes de niveau [บุรุนดี]

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

 • ผู้รวบรวม Salvator Ndabirorere

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

L’approche vise, à travers la conservation des eaux et sols, l'augmentation de la production par unité de surface cultivable et par unité zootechnique en associant les pratiques agronomiques, végétales et physiques.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: L'approche consiste à impliquer les populations à une analyse critique de l'état de leurs terroirs pour aboutir au prix de conscience et à la décision d'agir en vue d'inverser les tendances négatives constatées concernant leur environnement ( L'état des sols, du couvert végétal, l'érosion, etc.) et leur situation socio-économique.

Méthodes: Un bassin versant a été identifié en tant qu 'unité physique de développement socio-économique et écologique. Toutes les parties prenantes ne sont pas la communauté de base dans l'aménagement du bassin versant ont été impliquées au début du processus. Des élections démocratiques et transparentes des structures de gestion permanente des infrastructures en place ont été organisées.

Étapes de mise en œuvre: L'identification du micro-bassin versant en collaboration avec la population bénéficiaire, l'administration locale et les techniques de services compétents. Des séances d'information et de sensibilisation de toutes les parties prenantes sur l'importance de la conservation des eaux et des sols et de la requête de leur participation sont organisées avant le démarrage des travaux d'aménagement physique du bassin versant. A côté de la société, un diagnostique du milieu naturel: environnemental (développement durable, utilisation actuelle des terres, fertilité des sols, signes de dégradation des sols), socio-économique (activités de production, structures associatives, infrastructures sociales et économiques, les Techniques de services) est également un préalable. Durant ce processus, une analyse participative des problèmes liés à la dégradation des terres, identification des solutions et des activités par résultat attendu est effectuée. Ensuite, une planification participative des activités à réaliser et la responsabilité de chaque partie prenante est dégagée. En procède par la suite à la formulation d'un programme pluriannuel assorti d'un annuel. Après avoir reuni tous ces éléments, un prestataire de service est recruté pour la mise en place du programme annuel.

Des comités bassins versants ont été mis en place et outillés pour la pérennisation des activités.

Rôle des parties prenantes: Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage en collaboration avec d'autres ministères techniques impliqués, les partenaires techniques et financiers, des ONG participant à l'aménagement des bassins versants.

Sur terrain, différentes directions générales et DPAEs sont appelées à la mise en œuvre de la stratégie d'aménagement des bassins versants.
L'Administration locale est également sollicitée pour la sensibilisation des communautés ou l'arbitrage en cas de malentendu entre bailleur et main d'oeuvre. Des communautés du bassin et des bénéficiaires de l'acquis participatif à l'exécution des activités leurs confiées.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Karusi

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2002

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2008

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'Approche a porté principalement sur le SLM avec d'autres activités (Diffusion du cheptel, organisation communautaire sur la chaîne de solidarité)

- La maîtrise des techniques de conservation des eaux et sols,
- Le renforcement des capacités des usagers, des propriétaires fonciers et / ou structures communautaires.
- L'amélioration de la sécurité alimentaire et du bien-être social

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole,
Techniques Manque de connaissances,
Pauvreté (manque de financement pour investir dans la GDT),
Manque de bois d'énergie et de divers services,
Manque de semences sélectionnées,
Manque de fourrage pour les animaux à l'exiguïté des terres.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Résistance d'une partie des communautés aux changements

Traitement par l'approche GDT: Organisation des sessions de sensibilisation des communautés sur l'importance de l'approche.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

difficultés d'accès aux semences améliorées et aux engrais minéraux

Traitement par l'approche GDT: Politique nationale de subvention des engrais.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Absence de structure permanente pour la pérennisation des acquis

Traitement par l'approche GDT: Mise en place et renforcement des capacités des comités des bassins versants. Des structures qui sont reconnues par l'administration locale et les services techniques.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

La propriété foncière existante, les droits d'utilisation des terres / les droits d'eau ont modérément aidé la mise en œuvre de l'approche

 • เป็นอุปสรรค

Perte d'une partie de la propriété par le creusage des fossés anti érosifs /canaux
Partage de l'eau d'irrigation

Traitement par l'approche GDT: Application de la loi sur la protection environnementale
Création des comités des usagers des marais

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Non maîtrise des techniques de conservation des eaux et sols

Traitement par l'approche GDT: Renforcement des capacités des communautés en matière de la conservation des eaux et des sols

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Augmentation du travail pour les bénéficiaires

Traitement par l'approche GDT: Rémunération en espèce pour payer une main d'oeuvre pour les travaux des ménages

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

La mise en oeuvre de l'approche

Les priorités étaient d'abord les veuves, les orphelins et enfin les futurs bénéficiaires des bovins.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Communautés regroupées en association pour l'entraide en gestion durable des terres

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Encadrement technique

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

FIDA, Réseau Burundi 2000+

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

DPAE

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ Quelques initiatives privées avant le projet dans le domaine de conservation des eaux et des sols et même des cultures en marais ont été mises en place par paiement de la main d'oeuvre
การวางแผน ไม่ลงมือ La population a été informée sur les modalités de paiement conçues par les experts ou assistants du projet sur la mise en oeuvre de l'approche.
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Main d'oeuvre payée en vivre ou en espèce pour les différentes activités.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ Comités des usagers pour la gestion de l'eau en vue de résoudre les différends et la pérennisation des ouvrages.
Recherche ไม่มี La recherche a été faite par les experts du projet en vue de la mise en oeuvre de l'approche.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Décrit différents intervenants dans le cadre de l'aménagement intégrés des bassins versants.

ผู้เขียน:

MINAGRIE (Bujumbura - Burundi,)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Certains exploitants ont pris leur propre initiative de gestion durable des terres, puis des projets du gouvernement sont venus les appuyer pour faire une gestion de façon durable sur une grande étendue.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par les exploitants agricoles soutenus par des spécialistes de GDT. Pour l'appropriation de la mise en œuvre du projet par les exploitants.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Vulgarisation collective; Eléments clés: Réunion d'information / sensibilisation; Pendant les réunions, la population était informée sur le système de rémunération en vivres

Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Le gouvernement ou ses services de vulgarisation en sont capables, il dispose des structures d'encadrement de la population agricole réparties dans toutes les provinces du pays.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

mobilisation des communautés pour participer aux différents travaux.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Techniciens (GR, DPAE)
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Experts du projet
Les aspects techniques ont été contrôlés par l'équipe du projet par des mesures; Indicateurs: Mesures des impacts de la GDT
Les aspects économiques / de production ont été contrôlés par l'équipe du projet par des mesures
Les aspects superficie traitée n'ont été contrôlés par l'équipe du projet à travers des observations
Il y a eu beaucoup de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Le niveau de participation des communautés dans les activités de GDT, le dynamisme de la communauté.
Il y a eu beaucoup de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: l'augmentation de la production agricole et technique, Augmentation de la couverture du sol, disponibilité du bois de feu et de services, Qualité de l'eau dans le bassin versant Aménagé par rapport à celui non aménagé.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • สังคมวิทยา
 • Recherche-développement(ISABU)
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: international (Apport des moyens financiers): 70.0%; gouvernement (Formation des services d'encadrement): 20.0%; communauté locale / exploitants agricoles (Bénévolat ): 10.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Programme de Développement du Monde Rural sur financement du FIDA

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน oues, pics, pelles, machettes
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม maïs, haricot, plants forestiers
 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
โรงเรียน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน pistes, centres de santé, école,
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • อาหารสำหรับการทำงาน
ความคิดเห็น:

Dans les exploitations individuelles, la main d'oeuvre est volontaire. En dehors des exploitations propres, la main d'oeuvre est payée.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Pratiques culturales, élevage de bovins en stabulation semi-permanente ,SRI, gestion des ouvrages anti- érosifs et hydro-agricoles

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les Batwa, les veufs et les veuves ainsi que les sans terres ont le plus été recrutés et ont pu subvenir à certains de leurs besoins.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Le problème peut se poser sur les bassins versants. Pour les marais , la gestion est communale. L'organisation est obligatoire et les règles de gestion sont rigoureuses.

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Des exploitants en dehors de la zone d'action ont adopté la culture du riz en SRI au moyen du cash for work.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Gain en revenus supplémentaires grâce aux activités rémunérées

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'approche a atténué la pauvreté parce que certains exploitants sont parvenus à s'acheter des propriétés, du bétail au moyen des revenus monétaires gagnés.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Cas de SRI (système de riziculture intensive)

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

Diversification des systèmes de production

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

Réduction des conflits fonciers

 • การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

Comités des bassins versants et réseaux des CEP/FFFS

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

Micro-boisement installé

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

revenus tirés de la production agro-sylvo-zootechnique

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

Dans la zone où l'approche a été appliquée, les indicateurs de durabilité sont remarquables : notamment les micro-boisements des bassins versants qui sont protégés, des initiatives individuelles imitant les réalisations en place laissées par l'approche ...

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Les vivres sont plus utilement gérés que la monaie (Comment soutenir / renforcer cette force: Faire accompagner l'utilisation des vivres, du semis à la récolte)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Sécurité alimentaire assurée pendant la période des travaux
(Comment soutenir / renforcer cette force: Donner des vivres pour une plus courte période ( deux semaines au lieu d'un mois)
Acquisition facile d'une haute intensité de main d’œuvre (Comment soutenir / renforcer cette force: Diversifier les activités à rémunérer et augmenter la quantité de vivres)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
La quantité de la ration prévue n'était pas suffisante pour le travail effectué
Augmenter la quantité et la rendre proportionnelle au travail fait

Le dernier mois n'a pas été rémunéré Rembourser le dernier mois
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
L'accord de l'approche avec le personnel d'appui (institution publique) n'est pas honoré Respecter les accords
L'approche n'intégrait pas le personnel d'appui


Insérer l'appui institutionnel (matériel roulant et de bureau) et motiver financièrement le personnel d'appui.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

KAGERA TAMP - Transboundary Agro-ecosystem Management Programme for the Kagera River Basin

URL:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล