ວິທີທາງ

Cham-école des producteurs (Farmer Field school) [ບູຣັນດີ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

Ishule ndimo

approaches_2467 - ບູຣັນດີ

ຄວາມສົມບູນ: 92%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Nkurunziza Aimable

77048618

paixaimable@yahoo.fr

DPAE Karusi

ບູຣັນດີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Musabarakiza Jean Paul

79930354

baribata@yahoo.com

Consultant Indépendant

ບູຣັນດີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Nzeyimana Rémy

79295810

remynzeyimana@yahoo.fr

DPAE Muramvya

ບູຣັນດີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Ngendabanyikwa Félix

felixngendabanyikwa@rocketmail.com

Directeur des Forêts au Burundi

ບູຣັນດີ

ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ອີຕາລີ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

18/05/2012

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Foyers améliorés
technologies

Foyers améliorés [ບູຣັນດີ]

Promotion des techniques de fabrication et d'utilisation des foyers améliorés dans les ménages

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Salvator Ndabirorere

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

Méthode d'apprentissage par observation et expérimentation en vue de résoudre les problèmes du moment.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Buts / objectifs: Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés impliquées dans la gestion durable des terres et des agro écosystèmes.

Méthodes: Apprentissage par observation, expérimentation, choix des bonnes pratiques et évaluation des bonnes pratiques et diffusion des meilleures pratiques.

Etapes de mise en œuvre: L'approche regroupe des communautés vivant dans le même bassin versant et ayant des problèmes communs de gestion durable des terres. Après une séance de sensibilisation des communautés, sur une fiche d'inscription volontaire des membres qui accepte d'être membres du CEP / FFS. Un groupe comprend des 30 à 35 membres dont ils sont choisis leurs représentants. Des sessions d'apprentissage, d'observation et d'action s'opèrent dans une exploitation d'un des membres. Une planification participative des activités du groupe a été réalisée. Des essais d'expérimentation se font dans une exploitation cédée par un membre du CEP / FFS. Les membres du FFS, subdivisés en groupe de 5 personnes chacun, participant au suivi du développement de la culture en cours d'expérimentation et du milieu environnement (climat, ennemis des plantes, etc.). Des journées portes ouvertes sont organisées pour montrer au public l'acquis de l'apprentissage. A la fin de la formation qui dure 12 mois c-à-d 2 saisons culturales, des certificats ont été décernés aux lauréats. Ces certificats leur permettent d'aller constituer d'autres groupes.

Rôle des parties prenantes: Le Gouvernement, représenté par le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAGRIE), adopte l'approche FFS comme mode de vulgarisation dans le pays. La FAO, en qualité d'initiateur de l'approche, participe à la formation des animateurs des FFS. Ces animateurs, qui sont des cadres du MINAGRIE dans la province, en collaboration avec l'administration locale, vont constituer des FFS. Les groupes de FFS bénéficient des sessions d'apprentissage, d'expérimentation, d'observation et d'extension.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ບູຣັນດີ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Karusi

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Shombo

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

2011

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

2015

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພາຍໃຕ້ໂຄງການ / ແຜນງານ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

L'approche a porté principalement sur la SLM avec d'autres activités (Economie de l'énergie bois)

- Gestion durable des terres
- amélioration des conditions de vie des populations
- Assurer la sécurité alimentaire

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole, pauvreté, manque de connaissances techniques, manque de financement pour investir dans la GDT, insuffisance de bois de chauffage, dégradation des terres de la zone, conflits pour l'utilisation des ressources.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Pauvreté, manque de financement

Traitement par l'approche GDT: Création des activités génératrices de revenus
Travail en équipe, création de compte d'entraide

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Existence des associations sans but lucratif en attente des aides d'urgences , sans vision à court et à long terme

Traitement par l'approche GDT: Structuration et professionnalisation des communautés à travers les CEP/FFS.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Manque de connaissances sur la gestion durable des terres et des agro-écosystèmes

Traitement par l'approche GDT: Renforcement des capacités des parties prenantes à travers des FFS

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

Les membres des CEP/FFS appliquent les technoloies apprises dans son propre exploitation. Ils font régulièrement des cotisations pour alimenter la caisse communautaire.

Les femmes sont les premières à répondre aux appels pour les travaux de développement. Le nombre de femmes est légèrement supérieur à celui des hommes.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນຊຸມຊົນ

Parmi les groupes sont choisis des membres du comité exécutif dont le président et son vice, le Secrétaire, Trésorier, conseillers. On veille à ce que le genre soit respecté. Si le président est un homme sont vice devient une femme et vice versa.

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ

Des spécialistes multisectoriels participent à l'encadrement des FFS

 • ຄູອາຈານ / ນັກຮຽນ / ນັກສຶກສາ

Des enseignants sont impliqués afin qu'ils puissent transmettre aux jeunes élèves/écoliers cette approche dès leur jeune âge.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ
 • ອໍານາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

Appropriation et mise en oeuvre de l'approche

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

MINAGRIE

Les planificateurs tiennent compte du plan d'action des FFS au niveau local, communal et provincial.

Les politiciens sont impliqués dans la mise en place des lois et des stratégies favorisant l'émergence des groupes dans tout le pays.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ

FAO TAMP Kagera: Introduction et appui financier

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ບໍ່ມີ Après des sessions de formation dispensées par le Maste Trainer, les animateurs des FFS en collaboration avec l'administration locale ont participé à l'initiation de l'approche.
ການວາງແຜນ ບໍ່ມີ Les communautés regroupées au sein du FFS en collaboration avec leurs animeteurs.
ການປະຕິບັດ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ FFS group sous la facilitation de leurs animateurs.
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການຮ່ວມມື FFS master trainer, consultant indépendant recruté par la FAO
Research ການນໍາໃໍຊ້ເອງ Institution de recherche : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), Institut Géographique du Burundi (IGEBU), etc.

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

L'organigramme montre le niveau de prise de décision dans le processus.

ຜູ້ຂຽນ:

Ndabirorere Salvator (FAO, Burundi, e-mail: Salvator.Ndabirorere@fao.org)

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຫຼັກ, ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ
ອະທິບາຍ:

La population a exprimé l'insuffisance du bois de chauffage et le fardeau qui pèse sur les femmes et les enfants à la recherche du bois de chauffage. Le projet a appuyé l'initiative de création des foyers améliorés en vu de réduire la quantité de bois utilisé par les ménages.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. l'approche FFS était nouvelle dans la zone d'application de la technologie et la population (exploitants) a adhéré à l'initiative du projet.

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ພະນັກງານພາກສະໜາມ / ທີ່ປຶກສາ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ການເຮັດຕົວຈິງ
 • ເນື້ອທີ່ສວນທົດລອງ
 • ຫຼັກສູດ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • Analysis Ecological System Approach (AESA)
ໃນຫົວຂໍ້:

Organisation FFS, technique d'élevage,(apiculture et pisciculture), lutte antiérosive, conduite des pépinières, kitchen garden, foyers améliorés, compost

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Méthode participative; Principaux éléments: Observation, Expérimentation, Choix des meilleures pratiques et publication; Les membres des FFS, eux-mêmes se chargent de la mise en oeuvre de la meilleure pratique identifiée.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Le gouvernement fourni des efforts importants, mais il reste beaucoup à fair faute de moyen

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ທາງດ້ານການເງິນ
 • de formation et des équipements
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

Matériel informatique et ses accessoires (DPAE)
Prime pour un facilitateur, carburant

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Courbes de niveau, plantes, produits, potager
Nombre d'exploitants impliqués les aspects étaient surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Membres de FFS: adoption de l'approche par l'entourage non membre des FFS
Les membres de la Réunion ont été contrôlés de manière régulière par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Nombre de réunions
Les visités des aspects du terrain ont été surveillées par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Nombre de visites effectuées
Il y a eu plusieurs changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: FFS bien organisés, Réunion des réunions et des travaux FFS, s'acquittement régulièrement des activités, beaucoup d'entrainements aux activités de protection de l'environnement
Il y a eu peu de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: nous sommes au début de l'application de la technologie, les resultats ne sont pas encore visibles

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຫົວຂໍ້:
 • ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກໍານົດ ຜູ້ໃດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ:

AESA, sur l'application de l'engrais DAP et la fumure organique sur la culture des haricots

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • 10,000-100,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: international (FAO, Tamp Kagera: briques, argile, matériel didactique, logistique): 87.52%; communauté locale / exploitants agricoles (Main d'oeuvre, outil, paille): 12.48%

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸປະເພດ (ຫຼາຍ) ຂອງການສະໜັບສະໜູນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງ (ຫຼາຍ):

Semences, engrais, produits phytosanitaires, outils

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ກະສິກໍາ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ແນວພັນ, ແກ່ນພັນ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
ຝຸ່ນ, ປຸ໋ຍ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
 • ການກໍ່ສ້າງ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ຫີນ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
ໄມ້ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
ຖ້າແຮງງານ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈຂາເຂົ້າ, ແມ່ນບໍ່:
 • ການອາສາ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Toute forme de main d'oeuvre

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Traçage des courbes de niveau, plantation des herbes fixatrices, production et plantation des plants agroforestiers

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Les femmes et les enfants ont bénéficié de plus de temps pour vaquer à d'autres activités. Les déplacés qui font également partie des FFS ont vu leur intégration sociale restaurée.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງ ປະເດັນການຖືຄອງທີ່ດິນ / ສິດທິໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Aucun cas de conflit rencontré

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

L'approche se propage rapidement car toutes les ONGs et associations veulent adopter l'approche

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Limiter l'érosion par les courbes de niveau influence l'augmentation de la production agricole et le revenu des ménages s'en trouve ainsi amélioré.

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ

Assurer la sécurité alimentaire

 • ການຫຼຸດຜ່ອນພາລະວຽກ

Travail de groupe

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Augmentation des revenus

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

L'appropriation de l'approche par les membres des FFS ainsi que les résultats qui proviendront de l'approche

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Formation acquise
(Comment soutenir / renforcer cette force: Rentabiliser les appuis et acquis)
Appropriation de l'approche
(Comment soutenir / renforcer cette force: organisation régulière d'un recyclage des animateurs et des présidents des CEP/FFS)
Encadrement par eux-mêmes (Comment soutenir / renforcer cette force:Nécessité des outils d'accompagnement)
Encadrement par les services techniques
(Comment soutenir / renforcer cette force: Motivation des services impliqués pour poursuivre cette activité.)
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
- Aspect structurel, organisationnel et encadrement (Comment soutenir / renforcer cette force: Renforcer l'encadrement)
- Formation et travail de groupe (Comment soutenir / renforcer cette force: Diversification des thèmes porteurs de formation.)
- Diversification des activités (Comment soutenir / renforcer cette force: organiser un réseau des CEP/FFS pour échange d'expérience et de savoir - faire.)
- Compte commun (Comment soutenir / renforcer cette force: Renforcement des capacités en comptabilité)
- Résultats communs et tangibles (Comment soutenir / renforcer cette force: Développement d'une vision communautaire à long terme)

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມູມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
L'approche est très exigeante dans sa gestion et dans son organisation du temps et des autres activités habituelles Organiser des activités de façon qu'il y ait une bonne gestion du temps
ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Extension de l'approche FFS difficile sans l'appui extérieur (intrants d'expérimentation) Prévoir des Fonds de roulement pour achat intrants
Exigence de beaucoup de moyens d'encadrement (déplacements, carburant)
Doter les services d'encadrement des moyens de déplacement

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Aménagement Participatif du Boisement domanial de Gikwazo, rapport, Département des Forêts, 2010

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Département des Forêts au Burundi

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ