ນີ້ແມ່ນສະບັບເກົ່າ, ກໍລະນີນີ້ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ໄປທີ່ສະບັບປະຈຸບັນ.
ວິທີທາງ
​ຊັກ​ຊ້າ

Gestion des ressources naturelles par la Jmaâ (conseil tribal). [ມໍລອກໂກ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ: ,

ⵊⵎⴰⵄⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴷ ⴰⵎⴰⵖⴷⵓⵍ

approaches_3158 - ມໍລອກໂກ

ຄວາມສົມບູນ: 97%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

Kajja Moha

ມໍລອກໂກ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - ສະວິດເຊີແລນ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

29/08/2017

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

La Jmaâ, conseil tribal élu avec un représentant par lignage, règle l'accès aux ressources naturelles et gère les conflits.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

La Jmaâ est le conseil tribal de la culture Amazigh dans les montagnes marocaines. Elle est constituée d’un représentant élu de chaque de chaque lignage présent. Dans les douars (villages), lors d’une réunion de tous les chefs de ménage du lignage, ces chefs élisent ou choisissent au long d’une discussion collective le représentant pour leur lignage. Ces représentants, la Jmaâ, prennent les décisions à l’unanimité. En général, il s’agit d’un des plus vieux membres du lignage.
La Jmaâ désigne un ou plusieurs Amrar, qui est la personne responsable de la gestion des ressources communes. L’Amrar peut être responsable du taureau commun du village, de la gestion des eaux d’irrigation, de la gestion des terres collectives, ou tous les trois à la fois.
Le but de l’approche est de gérer la gestion des ressources naturelles, ainsi que d’éviter les conflits dans les villages.
La Jmaâ peut exercer des sanctions pour le non-respect des règles établies. Dans le Douar de Louggagh par exemple, une première infraction est pénalisée par la Jmaâ, qui désigne vingt personnes qui peuvent aller se restaurer chez la personne ayant commis l’infraction. Une deuxième infraction a pour conséquence la restauration de quarante personnes, et une troisième infraction l’exclusion du douar. Cette exclusion se traduit par le refus de vendre des produits, de transporter la personne à la ville, ou de lui acheter quelque chose.
La mise en œuvre de la Jmaâ est très ancienne, personne ne sait exactement comment le système a été mis en place.
Les personnes concernées sont les chefs de ménage, qui élisent ou choisissent de manière consensuelle le membre de la Jmaâ de leur lignage. Les membres de la Jmaâ, qui prennent leurs décisions à l’unanimité, choisissent un (ou des) Amrar, qui sera responsable de rassembler les personnes pour le travail qui doit être fait en commun, comme nettoyer et réparer les canaux d’irrigations (séguias), couper les plantes épineuses dans les pâturages collectifs, etc, ainsi que gérer le taureau commun du village.
La Jmaâ étant une approche traditionnelle, elle est plutôt attractive pour les personnes plus âgées, et permet aux analphabètes de s’impliquer dans la gestion des ressources. Les jeunes ne comprennent pas toujours cette approche, ou lui reprochent sa rigidité.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ມໍລອກໂກ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Province de Midelt

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Dans les Douars de Louggagh et Tighermin

ຄວາມຄິດເຫັນ:

A Louggagh et Tighermin il y a des Jmaâs fonctionelles, comme dans d'autres douars de la région. Ces deux Jmaâs ont étés analysées.

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັກປີທີ່ແນ່ນອນ, ໃຫ້ປະມານຄາດຄະເນ ເອົາມື້ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ:

ຫຼາຍກ່ອນ 50 ປີຜ່ານມາ (ແບບພື້ນບ້ານ)

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພື້ນເມືອງ / ທ້ອງຖີ່ນ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

Les objectifs de la Jmaâ sont de gérer les ressources naturelles de manière durable, ainsi que de régler les conflits. La Jmaâ se concentre principalement sur le douar et les terres de cultures, les terres de parcours collectives éloignées sont de plus en plus délaissées. Anciennement, c'était aussi une des fonctions principales, avec la gestion de la forêt.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ອໍານວຍ

Étant une institution traditionnelle, la Jmaâ est en général respectée.

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ອໍານວຍ

La Jmaâ en elle-même est une institution traditionnelle, qui est en général respectée.

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

La Jmaâ n'étant pas une association, elle n'est pas vraiment reconnue officiellement.

ນະໂຍບາຍ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

La Jmaâ n'est pas vraiment reconnue par le gouvernement en tant qu'autorité locale.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ອໍານວຍ

Plus les connaissances de la Jmaâ en gestion durable des terres sont élevées, plus c'est facile pour elle d'instaurer de bonnes pratiques. Il y a plusieurs projets travaillant dans les environs, certains donnent du soutien technique.

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

Les chefs de ménage, l'Amrar (responsable de l'organisation des travaux communautaires), la Jmaâ (conseil tribal)

Les chefs de ménage choisissent un représentant pour leur lignage, et tous ces représentants constituent la Jmaâ.
La Jmaâ designe un ou des Amrar, qui est ou sont responsable d'organiser les travaux collectifs (entretien des canaux d'irrigation, garder le taureau commun du village, couper les plantes épineuses sur le pâturage collectif...)

ຖ້າຫາກມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃຫ້ລະບຸ ອົງການທີ່ເປັນຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

La Jmaâ est l'institution responsable, et prend les décisions à l'unanimité.

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ Il s'agit d'une ancienne approche traditionnelle, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.
ການວາງແຜນ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ Il s'agit d'une ancienne approche traditionnelle, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.
ການປະຕິບັດ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ Il s'agit d'une ancienne approche traditionnelle, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ບໍ່ມີ

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

Les différentes parties impliquées dans l'approche, avec l'exemple des douars de Louggagh et Tighermine. Chaque lignage représenté élit un représentant dans la Jmaâ. Dans ce cas spécifique, trois lignages sont représentés par un membre à Louggagh, car ils sont présents en petit nombre. La Jmaâ désigne chaque année un Amrar, responsable de l'organisation des ressources collectives, comme par exemple le nettoyage et la réparation des canaux d'irrigation (séguias), la coupe des plantes épineuses dans le pâturage collectif, la gestion du taureau commun du village, etc.
Dans certains douars, chaque fonction a son propre Amrar, dans d'autres, un Amrar gère toutes les ressources commune, du taureau commun du village à la gestion de l'eau d'irrigation. Pour appeler la population au travail collectif, l'information est transmise le vendredi à la prière à la Mosquée.

ຜູ້ຂຽນ:

Stefan Graf

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນຜູ້ດຽວ (ການລິເລີ່ມດ້ວຍຕົນເອງ)
ອະທິບາຍ:

Ceci est une estimation, car la mise en place est très ancienne, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.

Specify on what basis decisions were made:
 • ປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ (ທີ່ບໍ່ເປັນເອກກະສານ)

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ການເຮັດຕົວຈິງ
ໃນຫົວຂໍ້:

Il y a plusieurs ONG et organisations présentes dans les villages, qui donnent des formations thématiques comme par exemple sur la taille des arbres fruitiers, sur l'apiculture, etc. La Jmaâ est impliquée en sélectionnant les personnes pouvant participer.

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

 • Echanges, formations dans des hotels...
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Il y a plusieurs projets qui fournissent diverses formations et voyages d'échange dans les différents douars.

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ຫຼາຍ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ອະທິບາຍ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ສະມາຊິກ ແລະ ອື່ນໆ.

Il s'agit de la Jmaâ, sujet de ce questionnaire.

 • Crédibilité
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

La Jmaâ a été formée anciennement afin de gérer l'accès aux ressources naturelles, et de régler les conflits.

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • < 2,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Il s'agit du financement du taureau du village, du salaire de l'Amrar qui gère le taureau, de l'Amrar qui gère le canal et l'eau d'irrigation. Chaque ménage paye 60 dh à la Jmaâ par année, ou le faisait traditionnellement.

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ບໍ່ມີ
 
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Il n'y a pas d'intrant subventionné. Le travail collectif, par exemple la réparation des canaux d'irrigation ou la coupe de plantes épineuses dans le parcours collectif n'est pas rémunéré.

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

5.5 ສິ່ງຈູງໃຈ ຫຼື ເຄື່ອງມືອື່ນໆ

ການສົ່ງເສີມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ສະໜອງສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ່?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸ:

Une règlementation qui punit les contrevenants. A Louggagh par exemple un contrevenant qui laisse pâturer son bétail dans la période de mise en défens doit cuisiner pour 20 personnes. La deuxième étape, s'il refait pâturer son bétail dans la mise en défens, est de cuisiner pour 40 personnes. Et s'il le refait, il est exclu du village, (personne ne lui vend des produits, personne ne le transporte en ville, etc.).
A Tighermin, les punitions pour le non-respect des règles plus flexibles et dépendent plus de la Jmaâ. Ces conséquences peuvent être l'abattage d'un mouton au profit du village, et en cas de récidive cela va au Caïd qui décide de l'amende à payer.

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ວິທີທາງ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນທ້ອງຖີ່ນ, ໃນການປັບປຸງ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Chaque lignage est représenté dans la Jmaâ, ce qui fait que les intérets de chaque lignage sont représentés.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Par exemple la fermeture d'un pâturage (l'almou) pour permettre la régénération. Les agdals, mises en défens temporaires de zones de parcours, ne sont plus appliquées mais ont étés implémentés par la Jmaâ.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງ ການປະສານງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືດຍົງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Car la gestion d'un pâturage collectif (l'almou) est simplifié, et les travaux pour l'entretien des canaux d'irrigation sont collectifs.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືດຍົງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Les exploitants peuvent voir que les pâturages collectifs avec une mise en défens sont plus productifs.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

En permettant une production plus élevée de certaines ressources, ainsi qu'en ayant des mécanismes de punition pour les comportement détruisant les ressources.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Car la gestion du pâturage collectif pour les équins et bovins seulement (dont chaque famille en possède 1 ou 2) n'avantage pas les grands exploitants. De plus, chaque lignage est représenté dans la Jmaâ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງ ປະເດັນການຖືຄອງທີ່ດິນ / ສິດທິໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

En gérant l’accès aux ressources communautaires.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ໄດ້ປັບປຸງ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຫຼື ປັບປຸງໂຄສະນາການໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

En augmentant la production par la gestion durable et équitable des ressources naturelles.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ໄດ້ປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າ ແລະ ສາຂາພິບານໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

En construisant des canaux d'irrigation (séguias) et en gérant l'entretien, ainsi que la distribution d'eau.

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ

Il s'agit d'augmenter la production en mettant au repos un pâturage collectif, et en gérant les eaux d'irrigation.

 • ຫຼຸດຜ່ອນດິນເຊື່ອມໂຊມ

Il s'agit d'éviter la dégradation des ressources communes.

 • ການຫຼຸດຜ່ອນພາລະວຽກ

En ayant un travail commun pour l'eau d'irrigation et en ayant une gestion durable du pâturage collectif qui diminue la charge de travail.

 • ກົດລະບຽບແລະລະບຽບການ (ລະອຽດ) / ການບັງຄັບໃຊ້

Les habitants ne respectant pas les règles doivent payer des amendes (sous forme de repas collectif par exemple)

 • ການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

En augmentant la production et en ayant des règles claires, cela limite les conflits.

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Il s'agit d'un système ancestral toujours fonctionnel.

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Chaque lignage est représenté, la Jmaâ ne se met d'accord que par consensus. Ceci permet des décisions équitables.
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Il s'agit d'une institution traditionnelle, donc avec une légitimation historique dans la culture Tamazight.
La Jmaâ permet à des analphabètes de décider ainsi que de gérer des situations sans avoir recours à des formulaires. Ceci est particulièrement important dans une zone avec un taux élevé analphabétisme.
La Jmaâ permet de gérer les ressources naturelles de gestion durable, car elle est enracinée localement.

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
La Jmaâ n'est pas vraiment reconnue par l'état, car elle n'est pas organisée en tant qu’association ou coopérative.
Les décisions prises par la Jmaâ ne sont pas toujours basées sur des connaissance probantes de gestion durable des terres. Soutenir la Jmaâ, ou tous les habitants des douars, avec des formations sur la gestion durable des terres. Peut être fait par des voyages d'échanges, des formations, des films, etc.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

Discussions avec une dizaine d'utilisateurs des terres, ainsi que plusieurs fois avec les Jmaâs des douars de Tighermin et Louggagh.

 • ສໍາພາດ ຊ່ຽວຊານ ການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Avec un chercheur travaillant dans la zone.

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

The Governance of Rangelands: Collective Action for Sustainable Pastoralism, Jonathan Davies, Pablo Manzano Baena, Pedro M. Herrera (éditeurs), 2014, ISBN-13: 978-1138785144

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

https://books.google.co.ma/books?id=rxLEBAAAQBAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=jmaa+agdal&source=bl&ots=_k4FboTTdJ&sig=LNN7RqGwksC2E4Y49RUgMGlEBBg&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=jmaa%20agdal&f=false

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Culturally Mediated Provision of Ecosystem Services: The AGDAL of Yagour, Dominiguez. IN: Continuity and Change in Cultural Adaptation to Mountain Environments, Lozny, 2013,

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

http://www.springer.com/gp/book/9781461457015

7.3 ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດໃຊ້ອອນໄລນ໌

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Participatory Rangeland Management Guidelines by Flintan & Cullis

URL:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Patrimony for Resilience: evidence from the Forest Agdal in the Moroccan High Atlas Mountain

URL:

https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss4/art24/

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ