ເຕັກໂນໂລຢີ

Keyhole Garden [ບັງລາເດດ]

PUSTI BAGAN ("Garden for nutrition")

technologies_779 - ບັງລາເດດ

ຄວາມສົມບູນ: 94%

1. ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

1.2 ຂໍ້ມູນ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂອງບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນເອກກະສານ ເຕັກໂນໂລຢີ

ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ສໍາຄັນ ()

WASH/DRR Advisor:
ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Varadi Daniel

Greendots

ສະວິດເຊີແລນ

ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Taylor Sheila

Send a Cow UK & Greendots

WASH Advisor:
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ/ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Terre des Hommes (Terre des Hommes) - ສະວິດເຊີແລນ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພາບລວມຂອງໂລກ ທາງດ້ານແນວທາງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການອານຸລັກ ທໍາມະຊາດ (WOCAT)

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ແຈ້ງການວ່າ ດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນບໍ? ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນບໍ່ສາມາດ ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ? :

ບໍ່ແມ່ນ

1.5 ແບບສອບຖາມທີ່ອ້າງອີງເຖີງແນວທາງ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (ໄດ້ເຮັດເປັນເອກະສານທີ່ໃຊ້ WOCAT)

Peer to Peer Pass-on Approach with Women
approaches

Peer to Peer Pass-on Approach with Women [ບັງລາເດດ]

Terre des hommes and Greendots introduced the Peer to Peer pass-on system to enable women's groups in Bangladesh to spread the Keyhole Garden technique within their communities with the aim of enabling year-round homestead vegetable production despite the risk of flooding and tidal surge.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: John Brogan

2. ການອະທິບາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການກຳໜົດຄວາມໝາຍ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ:

The Keyhole Garden model of homestead vegetable cultivation enhances the resilience of families living in areas with climate-related hazards, such as flooding and drought. Keyhole gardens have been shown to increase vegetable production in all seasons, thereby improving household food autonomy and dietary diversity.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ການພັນລະນາ:

First initiated in Ugandan communities by Send a Cow UK, the keyhole garden technique is widespread in Africa. In 2011, Terre des hommes (Tdh) and Greendots piloted Keyhole Gardens for the first time in Asia, effectively adapting the design and methodology in Africa to the conditions of flood prone areas of Bangladesh, and eventually India. The garden is a good way to enhance dietary diversity, especially for poor/landless families.

Keyhole gardens consist of a raised circular garden made of clay, shaped like a horseshoe or keyhole, with a maximum diameter of approximately three meters. For flood prone areas in Bangladesh and India, the plinth height depends on the location and is typically the same as the house plinth to resist flooding. A compost basket is built at the center of the garden. Organic matter (kitchen cuttings) and residual water are added on a regular basis through the compost pit. In some countries, bricks or stones are used to make the plinth.

The keyhole garden is a typical Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) approach that includes integrated composting, water retention, use of local materials, natural pest and disease control techniques, natural soil fertility measures, and proximity to the kitchen for both harvesting and care of the garden. In regions with mild conditions of flooding, tidal surge and drought, the garden increases the duration of gardening period during the year thus reducing the risk of disaster. In the aftermath of cyclone Mahasen, keyhole gardens demonstrated DRR utility: although many were partially damaged, none had to be rebuilt entirely. Where plants did not survive the storm, users were able to sow seeds immediately. On the other hand, the traditional ground-level plots used for pit and heap gardening were completely flooded / waterlogged and unusable.

Benefits of the technology include: compact size, proximity to the household for convenient maintenance and harvesting, composting of kitchen cuttings in the basket; and an ergonomic structure (raised, accessible). The small size is also ideal to facilitate training on vegetable growing, soil fertility and pest & disease management to first-time gardeners and students in schools. Keyhole gardens are highly productive—in Lesotho a typical garden can satisfy vegetable needs for a family of eight persons (FAO, 2008). Combined, these factors are scalable as an appropriate technology for landless and marginal farmers. In Bangladesh, the gardens enabled families to produce vegetables even during the monsoon period. As the keyhole garden normally does not need to be rebuilt every year it is a more efficient technique in the long-term than traditional methods such as pit and heap.

Users say that their garden produce tends to be larger and tastier than conventional gardens or market produce; and many indicated that they were able to meet their own vegetable consumption needs and to sell surplus or gift vegetables. For some women it was difficult to access sufficient amounts of soil, which meant that they needed to walk long distances to build the plinth. (Fortunately many received support from other villagers.) Secondly, during the monsoon, while most of the land is flooded, the keyhole garden remains dry. Consequently, it may provide shelter to certain animals (e.g. rats) and attract higher number of pests. Regardless of these two limitations users agree that the benefits greatly
outweigh any observed limitations.

2.3 ຮູບພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

2.4 ວິດີໂອ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຄວາມຄິດເຫັນ, ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ້:

https://vimeo.com/44042261
The Keyhole garden was originally developed by African farmers to preserve their crops from the wind and the sand. Locally adapted in Bangladesh in Afzal’s vegetables garden with the help of Terre des hommes staff, the Keyhole garden can also protect the crops from the heavy monsoon rain and the salt water brought by flooding and storms. These literally destroy the crops. Widely adopted, it could help in preventing malnutrition by preserving the farmer's crops.

“Two days ago, my vegetable garden was wrecked by salt water and the monsoon rains”, says Afzal, who was the first person to test the new design proposed by Tdh and its technical partner Greendots. “The storm destroyed everything – except the keyhole garden, which is intact.”

ວັນທີ:

14/06/2012

ສະຖານທີ່:

Patharghata, Barguna District, Barisal Division, Bangladesh

ຊື່ຂອງຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອ:

Julien Lambert, Image of Dignity

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການປະເມີນຜົນ

ປະເທດ:

ບັງລາເດດ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Kurigram District / Rajshahi and Barguna District / Barisal

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Kurigram municipality (Kurigram), Patharghata Union (Barguna)

ໃຫ້ລະບຸ ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ / ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Kurigram and Pataharghata, Bangladesh
Applied in homesteads.

2.6 ວັນທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃຫ້ລະບຸປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

2012

2.7 ການນໍາສະເໜີ ເຕັກໂນໂລຢີ

ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ?
 • ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົ້ນຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
 • ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂດຍຜ່ານໂຄງການ / ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ

3. ການໃຈ້ແຍກ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

3.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ (ຫຼາຍ) ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

 • ປັບປຸງ ການຜະລິດ
 • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
 • ປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
 • ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

3.2 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນປະຈຸບັນ() ທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ດິນທີ່ປູກພືດ

ດິນທີ່ປູກພືດ

 • ການປູກພືດປະຈໍາປີ
 • ພືດຢືນຕົ້ນ (ບໍ່ແມ່ນໄມ້)
 • Homestead Gardening
ການປູກພືດປະຈຳປີ - ລະບຸປະເພດພືດ:
 • cereals - quinoa or amaranth
 • ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະ ຖົ່ວປະເພດອື່ນໆ
 • ຜັກ-ຜັກໃບ( ຜັກສະລັດ, ຜັກກະລຳ, ຜັກຫົມ, ອື່ນໆ)
 • ຜັກ-ໝາກໂມ, ໝາກອື, ໝາກບວບ ຫຼື ໝາກນ້ຳ
 • ຜັກ-ອື່ນໆ
 • ຜັກ-ຜັກໃຫ້ຫົົວ ( ກາລົດ, ຜັກບົ່ວຫົວໃຫ່ຍ, ຜັກກາດຫວານ, ອື່ນໆ)
 • tomatoes, cauliflower, brocoli, watercress, eggplant, cucumber
ການປູກພືດຢືນຕົ້ນ(ບໍ່ແມ່ນໄມ້ໄມ້ຢືນຕົ້ນ) - ໃຫ້ລະບຸປະເພດພືດ:
 • ພືດເປັນຢາ, ກິ່ນຫອມ, ຕົ້ນໄມ້ປາບສັດຕູພືດ-ໄມ້ຢືນຕົ້ນ
 • chili
ຈໍານວນ ລະດູການ ປູກໃນປີໜຶ່ງ:
 • 3
ລະບຸ ຊະນິດ:

In Bangladesh the gardens produced in all seasons, with most challenges coming in the dry season due to soil salinity in some areas.

ມີການເຝືກປູກພືດແບບສັບຫວ່າງບໍ່?

ແມ່ນ

ມີການເຝືກປູກພືດແບບໝູນວຽນບໍ່?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸແຈ້ງ:

Winter/Summer seasons

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Winter Season: red amaranth, spinach, green chilli, tomato, eggplant, carrot, radish, onion, garlic, country bean, pumpkin, cabbage, cauliflower, broccoli.
Summer & Rainy Seasons: red amaranth, green amaranth, Indian spinach, Chinese watercress, green chili, okra, eggplant, yard long bean, bitter gourd, ash gourd, cucumber, pumpkin

3.3 ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນການຈັດຕັ້ງທົດລອງເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນບໍ່?

ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, ນໍ້າ,​ ດິນທາມ

ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, ນໍ້າ,​ ດິນທາມ

3.4 ການສະໜອງນ້ຳ

ການສະໜອງນໍ້າ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນໍ້າຝົນ ແລະ ນໍ້າຊົນລະປະທານ

3.5 ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ
 • ການຈັດການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ ແບບປະສົມປະສານ (ລວມທັງກະສິກຳອິນຊີ)
 • ພືດຜັກສວນຄົວ

3.6 ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ປະກອບດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຢີ

ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ

ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ

 • A1: ພືດ / ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ
 • A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫຼື ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

 • S11: ອື່ນໆ

3.7 ປະເພດດິນເຊື່ອມໂຊມ ຫຼັກທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ດິນເຊາະເຈື່ອນ ໂດຍນໍ້າ

ດິນເຊາະເຈື່ອນ ໂດຍນໍ້າ

 • Wt: ການສູນເສຍຊັ້ນໜ້າດິນ / ການເຊາະເຈື່ອນຜິວໜ້າດິນ

3.8 ການປ້ອງກັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼືການຟື້ນຟູຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ໃຫ້ລະບຸ ເປົ້າໝາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ພົວພັນ ກັບຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ:
 • ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
 • ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

See details in section 2.2

4. ຂໍ້ກໍາໜົດ, ກິດຈະກໍາການປະຕິບັດ, ວັດຖຸດິບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

4.1 ເຕັກນິກ ໃນການແຕ້ມແຜນວາດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຄຸນລັກສະນະ ຂອງເຕັກນິກ (ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການແຕ້ມແຜນວາດ ທາງດ້ານເຕັກນີກ):

Gardens should be built in close vicinity to the beneficiary’s house, because gardens that are easily accessible and clearly visible are visited more regularly and maintained better.

The design is highly adaptable to local conditions and availability of free construction materials. The radius of the garden is 150CM and the delineated radius of the circular compost basket (in the center of the garden) is 45cm. The diagrams show (1) the location is near to house as an entry point for maintaining the garden; (2) the plinth is built to the same level of the house and a step is included where the plinth is high; (3) mulching to conserve the moisture; (4) interplanting a diversity of vegetables for both good vegetable health and good family nutrition; (5) using interplanted natural repellent plants as pest control for vegetables; (6) covering the basket during times of high sun intensity or heavy rain; (7) using liquid manures and plant teas as top dressing fertilisers.

Establishing what is the best height for your plinth very much depends on the local climatological conditions. In Bangladesh, the plinth is built from subsurface clayey soil, typically 2-3 feet in height - dependent on the location and level of seasonal flooding. The house plinth is a good gauge for how high to build the garden plinth. If the plinth is built too high, the roots of the plant will not be able to access sufficient water; and if built too low the next flood during the monsoon season may destroy the garden. Depending on dryness or soil/groundwater salinity, daily maintenance usually includes irrigating the soil. The outer rim of the plinth is protected with mud (and plastic or cloth) or stones. On top of the plinth is a mixture of soil and compost/manure (ratio 2:1) sloped up to the basket at a 30 - 40 degree angle. The central compost basket is filled with layers of fresh and dried vegetable matter, manure and ash to ensure that the soil fertility of the garden.

Women devised a number of different solutions to protecting the wall of the plinth and garden: Plastic bags, a combination of rice sacks (around the plinth edge) and plastic entrance way because of wear and tear (rice sacks erode faster), palm matting and old cloth. Some women put extra manure in the plinth walls to protect against flooding.

Sam Rich (www.fourthway.co.uk) has produced other technical drawings in addition to "How to Make Liquid Manure" such as: "How to make a Natural Pesticide" and "How to Make Plant Tea". There is also a version of the "How to Make a Keyhole Garden" in English from the experience in Africa.

ຜູ້ຂຽນ:

Sam Rich: www.fourthway.co.uk

ວັນທີ:

13/05/2012

ຜູ້ຂຽນ:

Sam Rich: www.fourthway.co.uk

ວັນທີ:

13/05/2012

ຜູ້ຂຽນ:

BBC Media Action Bangladesh

ວັນທີ:

09/06/2014

4.2 ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າອື່ນໆ

ລະບຸ ວິທີການ ຄຳໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່:
 • ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃຫ້ລະບຸຫົວໜ່ວຍ:

Keyhole Garden

ລະບຸ ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ ການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
 • USA
ລະບຸ ຄ່າຈ້າງ ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຕໍ່ ວັນ:

U.S.$2.50

4.3 ການສ້າງຕັ້ງກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ Timing (season)
1. Clear land; mark out basket and external boundary using rope and stick pivoted from the centre) Anytime
2. Build plinth (highest monsoon flood level+30cm); Anytime
3. Construct basket at the centre from local materials. Fill basket with composting materials; Anytime
4. Bring soil and heap it around the central basket. Any available animal dung can also be added into the soil mix for greater initial productivity. Anytime
5. Plant vegetable seeds around the garden - a mix for good family nutrition and to stop the spread of pests and diseases; According to the seasonal varieties
6. Mulch between plants to protect the soil. Anytime
7. Protect the walls with rice sacks or other waterproof protection if neccessary. Anytime

4.4 ຕົ້ນທຶນ ແລະ ປັດໄຈຂາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ Building the garden person-days 3.0 2.5 7.5 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ clay 20.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ 7.5
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ 7.5
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Firstly, building the garden requires an initial investment in terms of labour and (locally available) inputs, such as soil and wood and clayey soil for the plinth (stones and bricks are frequently used for the plinth in Africa). These inputs are available on the homestead or in the community and generally free of cost. In rare cases families paid to have soil carted to their homestead, thus increasing the initial structural costs.

4.5 ບໍາລຸງຮັກສາ / ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່
1. Weeding, harvesting, watering Daily
2. Structural maintenance on the garden Annual

4.6 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາກິດຈະກໍາ / ແຜນປະຕິບັດ (ຕໍ່ປີ)

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ Maintenance person-days 11.0 2.5 27.5 100.0
ແຮງງານ Structural maintenance on the garden person-days 1.0 2.5 2.5 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Earth Clay -depends on height: ex .4m plinth) cubic meter 11.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Manure (quantity depends on design) cubic meter 2.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Basket (sticks/bamboo with thin sticks to weave the basket Sticks 15.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Protective material, rice bags/stones/plastic Square meter 18.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ 30.0
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການບົວລະບັດຮກສາເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ 30.0
ຄວາມຄິດເຫັນ:

In Bangladesh, women referred to the time spent working on the keyhole garden as “leisure time” and that they do this work after they have completed their domestic chores. Women estimated 45 minutes daily of such activity to maintain the garden. Calling it "leisure time" is misleading, but it suggests that most women generally enjoy working in the garden and do not regard it as heavy labour. The daily wage of an agricultural labourer differs per region. In Tdh's project area, wages are relatively low, especially for women. While male labourers may earn 200 BDT ($2.50) per day, women usually earn only 90 to 150 BDT. For the calculation, we applied the principle of equal pay for equal work, taking 200BDT per day.

4.7 ປັດໄຈ ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃຫ້ອະທິບາຍ ປັດໃຈ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຕົ້ນທຶນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

Over the last few years, people in disaster-affecteed areas of Bangladesh have become familiar to receiving during humanitarian distributions; and expect “hand-outs” if they were to participate in a development project. The Keyhole garden project, however, follows the LEISA approach and does not rely on giving free inputs to the participants. (In a few cases where the local population was lacking seeds and experience in seed production, women's groups were given seeds and training.) A lack of reliance on external inputs or subsidies contributes to the sustainability of the project. The inputs (clay, manure, sticks, rocks, etc.) are locally available and usually do not require additional expenses. This may not be the case in all contexts.

5. ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ

5.1 ອາກາດ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
 • < 250 ມີລິແມັດ
 • 251-500 ມີລິແມັດ
 • 501-750 ມີລິແມັດ
 • 751-1,000 ມີລິແມັດ
 • 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
 • 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
 • 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
 • 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
 • > 4,000 ມີລິແມັດ
ໃຫ້ລະບຸສະເລ່ຍ ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກປະຈໍາປີ ເປັນມິນລິແມັດ (ຖ້າຫາກຮູ້ຈັກ):

2666.00

ຂໍ້ມູນສະເພາະ / ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ ປະລິມານນໍ້າຝົນ:

Applied in areas with monsoon and drought like conditions in the project areas in Bangladesh.

ໃຫ້ລະບຸ ຊື່ສະຖານີ ອຸຕຸນິຍົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.PRCP.MM

ເຂດສະພາບອາກາດກະສິກໍາ
 • ຄວາມຊຸ່ມ
 • ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
 • ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ

The technology is adapted to semi-arid areas/countries in Africa like Uganda and Tanzania.

5.2 ພູມິປະເທດ

ຄ່າສະເລ່ຍ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ:
 • ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ (0-2%)
 • ອ່ອນ (3-5 %)
 • ປານກາງ (6-10 %)
 • ມ້ວນ (11-15 %)
 • ເນີນ(16-30%)
 • ໍຊັນ (31-60%)
 • ຊັນຫຼາຍ (>60%)
ຮູບແບບຂອງດິນ:
 • ພູພຽງ / ທົ່ງພຽງ
 • ສັນພູ
 • ເປີ້ນພູ
 • ເນີນພູ
 • ຕີນພູ
 • ຮ່ອມພູ
ເຂດລະດັບສູງ:
 • 0-100 ແມັດ a.s.l.
 • 101-500 ແມັດ a.s.l.
 • 501-1,000 ແມັດ a.s.l.
 • 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l.
 • 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l.
 • 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l.
 • 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l.
 • 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l.
 • > 4,000 ແມັດ a.s.l.
ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:
 • ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

5.3 ດິນ

ຄວາມເລິກ ຂອງດິນສະເລ່ຍ:
 • ຕື້ນຫຼາຍ (0-20 ຊັງຕີແມັດ)
 • ຕື້ນ (21-50 ຊຕມ)
 • ເລີກປານກາງ (51-80 ຊຕມ)
 • ເລິກ (81-120 ຊມ)
 • ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm)
ເນື້ອດິນ (ໜ້າດິນ):
 • ບາງລະອຽດ / ໜັກ (ໜຽວ)
ເນື້ອດິນ (ເລິກຈາກໜ້າດິນ ລົງໄປຫຼາຍກວ່າ 20 ຊັງຕິແມັດ):
 • ບາງລະອຽດ / ໜັກ (ໜຽວ)
ຊັ້ນອິນຊີວັດຖຸ ເທິງໜ້າດິນ:
 • ປານກາງ (1-3 %)

5.4 ມີນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ລະດັບ ນໍ້າໃຕ້ດິນ:

< 5 ແມັດ

ການມີນໍ້າ ເທິງໜ້າດິນ:

ເກີນ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ (ບໍ່ມີການບໍາບັດ):

ບໍ່ມີນໍ້າດື່ມ (ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້ຳ)

ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບນໍ້າເຄັມບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຊະນິດ:

In project sites along the Bay of Bengal

ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ ໃນພື້ນທີ່ບໍ່?

ແມ່ນ

ເປັນປົກກະຕິ:

ເລື້ອຍໆ

5.5 ຊີວະນາໆພັນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງສາຍພັນ:
 • ຕໍ່າ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ:
 • ປານກາງ

5.6 ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຢູ່ປະຈຳ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍຕະຫຼອດ:
 • ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ລະບົບ ການຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນຜະລິດ:
 • ກຸ້ມຕົນເອງ (ພໍພຽງ)
 • ປະສົມປົນເປ( ກຸ້ມຕົນເອງ/ເປັນສິນຄ້າ)
ລາຍຮັບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ:
 • ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
 • 10-50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
ລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ:
 • ທຸກ​ຍາກ​ຫຼາຍ
 • ທຸກຍາກ
ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ:
 • ບຸກຄົນ / ຄົວເຮືອນ
ລະດັບ ການຫັນເປັນກົນຈັກ:
 • ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
 • ສັດລາກແກ່
ເພດ:
 • ຜູ້ຍິງ
 • ຜູ້ຊາຍ
ອາຍຸ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ໄວ​ກາງ​ຄົນ
ໃຫ້ລະບຸ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

Using a methodology called the problem tree analysis it is understood that the people living in the two working areas regularly experience health-related problems, economic challenges, and agricultural difficulties.

5.7 ເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍຂອງດິນ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ເຮັດເຕັກໂນໂລຢີ

 • <0.5 ເຮັກຕາ
 • 0.5-1 ເຮັກຕາ
 • 1-2 ເຮັກຕາ
 • 2-5 ເຮັກຕາ
 • 5-15 ເຮັກຕາ
 • 15-50 ເຮັກຕາ
 • 50-100 ເຮັກຕາ
 • 100-500 ເຮັກຕາ
 • 500-1,000 ເຮັກຕາ
 • 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
 • > 10,000 ເຮັກຕາ
ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຫຼື ໃຫຍ່ (ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖີ່ນ)? :
 • ຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

The majority of the project beneficiaries are "landless" having access to small homestead areas and without cropland. Most households have access to small (< 16 decimal) or very small (< 6 decimal) homestead areas.

5.8 ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ສິດໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເຈົ້າຂອງດິນ:
 • ບຸກຄົນ, ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ບຸກຄົນ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ:
 • ເປີດກວ້າງ (ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງ)

5.9 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສຸຂະພາບ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການສຶກສາ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຈ້າງງານ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ການຜະລິດກະສິກໍາ):
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຕະຫຼາດ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ພະລັງງານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການດື່ມນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ

6. ຜົນກະທົບ ແລະ ລາຍງານສະຫຼຸບ

6.1 ການສະແດງຜົນກະທົບ ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ

ການຜະລິດ

ການຜະລິດພືດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

<5% of pilot families growing vegetables in all 3 seasons

ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

50% of the pilot families able to grow vegetables in 3 seasons

ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Before the project started, the majority of the participants were not able to produce vegetables year round. Especially during the monsoon months, people were dependent on produce available at the local market. The baseline survey indicated that in both regions more than 50% of the households would cultivate vegetables for a maximum of 3 months per year and in Kurigram 30% of the participants were not able to grow vegetables at all.
This situation has changed significantly after the introduction of the keyhole gardens. At least 50% of the households were able to produce vegetables during each season. Where in the past almost no one was able to cultivate during the monsoon period, now on average 63% of the households in Kurigram and 73% of the households in Patharghata were growing vegetables in the wet season.
The summer figures are actually lower than the monsoon figures. Seeds did not germinate well, because participants were not fully prepared to deal with the dry and saline conditions during this season. Learning from this experience, and with adequate support from Tdh, participants should be able to achieve higher cultivation rates in the future.

ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງຜົນຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Average of 2-4 types of vegetables grown.

ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Average of six types of vegetables grown

ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

During the field visits and individual interviews in June 2013, the majority of the participants indicated that in the keyhole garden they usually grow 6 or more different types of vegetables at any given time. This is a marked difference from previous years, when the majority of people in Patharghata would only grow 2 types of vegetables. In Kurigram the baseline was somewhat higher (31% cultivated 4 types of vegetables per year on average), but still significantly lower than in 2013. By increasing the different types of vegetables grown, the families have access to a more diversified diet.

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

0

ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

333

ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

In addition to the 175 pilot keyhole gardens, an additional 158 gardens were started on homesteads either via peer to peer pass-along system or spontaneous copy/replication of the technology.

ຜົນກະທົບດ້ານວັດທະນາທໍາສັງຄົມ

ສະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ

ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

The Keyhole Garden supports a diversified diet by enabling year-round vegetable production; thus boosting the resilience of homesteads exposed to extreme weather patterns (drought or monsoon/flood seasons).

ສະຖານະການຂອງສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງເສດຖະກິດ

ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Gardens will quickly increase household vegetable production, easing economic burden and providing for the household consumption or surplus to sell or gift. The latter can increase social bonding and benefit peer to peer linkages.

Teaching

Reduced
Increased
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Keyhole garden building and maintenance teaches lessons of good soil, water and vegetable management that can be transferred to field crops or plain large scale vegetable growing.

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ດິນ

ການສູນເສຍດິນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Precious topsoil is not lost during flooding events.

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດປ່ຽນແປງ

ຜົນກະທົບ ຂອງນໍ້າຖ້ວມ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Gardens that are not submerged by floods continue to produce in the monsoon season.

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດອື່ນໆ

Surpluses can be used for selling or gifting; increased vegetables especially at times when they are not usually available enables families to save money on expensive purchases out of the normal vegetable season

6.2 ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

Teaching

Reduced
Increased
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Keyhole garden building and maintenance teaches lessons of good soil, water and vegetable management that can be transferred to field crops or plain large scale vegetable growing.

6.3 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ຂອງເຕັກໂນໂລຢິ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຮຸນແຮງ / ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ)

ອາກາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ປານກາງ
ພາຍຸເມກທ້ອງຖິ່ນ ດີ
ໄພພິບັດທາງອຸທົກກະສາກ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ໂດຍທົ່ວໄປ (ແມ່ນໍ້າ) ນໍ້າຖ້ວມ ດີຫຼາຍ
ພະຍຸຄື່ນ / ນໍ້າຖ້ວມຊາຍຝັ່ງ ດີ

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ ດີຫຼາຍ

6.4 ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ (ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເມື່ອປຽບທຽບກັບ / ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາທີເ່ກີດຂື້ນອິກ (ຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

No long term study available.
In most cases no (or very low) investment cost in materials and a low investment cost in labor was necessary. Thus the establishment and maintenance costs are relatively low compared to the benefit of increased homestead vegetable production and access to produce for increasing dietary diversity. The benefit increases when the technology supports resilience to flooding as was the case from flooding (Kurigram), and partially from a cyclone (Patharghata).

6.5 ການປັບຕົວຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີ

 • > 50%
ຖ້າຫາກວ່າມີ, ປະລິມານ (ຈໍານວນຂອງຄົວເຮືອນ / ເນື້ອທີ່ການຄຸ້ມຄອງ):

333 from the pilot study. Subsequent projects by Tdh from 2013-2015 have seen over 3'500 keyhole gardens created in Bangladesh and India.

ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນໃຜ ໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ, ມີຈັກຄົນ ທີ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້, ຕົວຢ່າງ, ປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານອຸປະກອນ / ການຈ່າຍເປັນເງິນ?
 • 91-100%
ຄວາມຄິດເຫັນ:

All of the adopters did so with training but without inputs. Spontaneous adoption of the Keyhole Garden without training is not easy to measure, but Tdh's experience shows a conservative average of 11% (38 of 333 gardens).

6.6 ການປັບຕົວ

ໄດ້ມີການດັດປັບ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ ການປ່ຽນແປງບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ລະບຸແມ່ນເງື່ອນໄຂ ໃດທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປັບຕົວ:
 • ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ຮ້າຍແຮງ
ລະບຸການຮັບຮອງເອົາ ເຕັກໂນໂລຢີ (ການອອກແບບ, ອຸປະກອນການ / ຊະນິດພັນ ແລະ ອື່ນໆ):

The technology was adapted from semi-arid zones in Africa (where soil amelioration and water conservation were priorities and materials such as stones and brick are available) to areas of South Asia prone to flood and tidal surge.

6.7 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Seasonal local agriculturalists reported that gardens yielded high productivity with good vegetable quality and diversity; withstood heavy monsoon rains lasting for several days; and withstood a salt water tidal intrusion that destroyed adjacent traditional gardens. During the FGDs women clearly expressed a lot of enthusiasm for the project and all the participants indicated that they would continue with their garden, even if Tdh would no longer provide any support. One volunteer reported successfully harvesting five common vegetables usually impossible to grow in monsoon conditions:
- In plain land we can cultivate once in a year but in keyhole garden we can harvest vegetables in three seasons and they don't go underwater in the rainy season
- Save money for the family: don't need to buy fertilizers or vegetables and some people earn money by selling the garden product
- We can collect vegetables for the children’s requirements directly from the garden when they need them
- In a small space you can have lots of different vegetables and the taste is much better because the garden depends on compost – no chemicals
- The cost to make is it very low, but you need labour; by our own labour we can build it
- Because of composting the garden can always get nutrients
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
The keyhole garden project has been very successful and has largely achieved its core objective to improve year-round access to nutritious food from the homestead area. These benefits are summarized again as:
- Appropriate size for landless homesteads, also ideal to facilitate training on LEISA techniques to first-time gardeners and students in schools.
- Proximity to the household for convenient maintenance and harvesting, composting of kitchen cuttings in the basket;
- Ergonomic structure (raised, accessible).
- Highly adaptable to local conditions that supports resilience to flood and drought conditions.
- Highly productive—families produced vegetables even during the monsoon period.
- As the keyhole garden normally does not need to be rebuilt every year it is a more efficient technique in the long-term than traditional methods such as pit and heap.

Therefore, the reviewer did not suggest any major changes to the technique or project; rather to focus on specific issues that could help making the project more efficient and that could help broaden its impact.

6.8 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
No major weaknesses in the technology or design were expressed. However for some women it was difficult to access sufficient amounts of soil, which meant that they needed to walk long distances to bring soil to build the plinth.
In coastal areas where saline intrusion in groundwater and soils is on the rise, growing and irrigating crops is difficult in the dry season.
Some women received support from other family members or neighbours; identify a support network for families having challenges to access soil to build the plinths.
Continue to look for for alternative irrigation sources and/or groundwater recharge innovations as well as soil conservation techniques to protect against salinity. Likewise, saline resistant vegetable varieties may be available.
ຈຸດອ່ອນ/ຂໍ້ບົກຜ່ອງ/ຄວາມສ່ຽງ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
More careful planning of the location for the keyhole garden is needed. In Patharghata 11 women decided to relocate their garden within the first year. This suggests that the women appreciate the benefits of the garden, but having to break down and move the garden is a rather laborious activity.
Not surprisingly, women who have less time to work in the homestead area, e.g. due to work or other out-of-home responsibilities, are not able to maintain their keyhole garden so well.
Spend more time to assist the participants with identifying the most suitable locations to construct the garden for a keyhole garden in the homestead area at the start of the project.
While maintaining a focus on women, involve the husband or other family members/ neighbours and ensure that they are also trained and ensure that the garden is clearly visible and can be accessed.

7. ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

50: The project evaluation took place from 4 June to 12 June 2013 with field visits in the two project areas, Kurigram and Patharghata. In total 5 Focus Group Discussions (FGD), with approximately 10 participants per FGD, were organized during this period. The core objective of the FGDs was to assess whether keyhole gardens have contributed to increases in vegetable production throughout the year and if this has lead to improved consumption practices. The additional aim of the FGDs was to learn directly from the participants about their nutritional needs and their ideas to further improve the keyhole garden project.

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

8: In addition to the FGDs the consultant carried out eight individual interviews with project
participants from the two regions. The individual interviews provided more detailed
information about production techniques and about the impact of the project at the
household level.

 • ການລວບລວມ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

Al-Amin S, 2012 and 2013, Tdh Bangladesh, Monthly Situation Reports for Garden Projects (unpublished)
Taylor S, 2013, Discussion paper for the Agrobiodiversity Conference, Dhaka, 28 January
2013, “Keyhole Gardens – great potential for improving homestead crop diversity and
mother & child nutrition”
Taylor S, 2012, Tdh Bangladesh, Project Report Homestead Garden for Greendots (unpublished)
Van Hout, 2013, Keyhole Gardens: Improved Access to Homestead Vegetables and Dietary Diversification, External Evaluation and Capitalization of the Keyhole Garden Project in Bangladesh (unpublished)
Varadi D, 2011, Tdh Bangladesh Field Visit Report for Greendots (unpublished)

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

02/08/2012

7.2 ເອກກະສານອ້າງອີງທີ່ເປັນບົດລາຍງານ

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

"Keyhole Gardens: Improved Access to Homestead Vegetables and Dietary Diversification- External Evaluation and Capitalization of the Keyhole Garden Project in Bangladesh", Van Hout, R., 2013

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Freely available: Terre des hommes Lausanne Asia Desk: info@tdh.ch

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

“Keyhole Gardens – great potential for improving homestead crop diversity and mother & child nutrition”, Taylor S, 2013, Discussion paper for the Agrobiodiversity Conference, Dhaka, 28 January 2013

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Freely available: Terre des hommes Lausanne Asia Desk: info@tdh.ch

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

"Keyhole Gardens in Lesotho", FAO Nutrition and Consumer Protection Divis"ion (AGN), 2008 (with Send a Cow UK)

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/docs/FSNL%20Fact%20sheet_Keyhole%20gardens.pdf

7.3 ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Greendots - Terre des hommes technical partner for Keyhole Gardens in South Asia

URL:

www.greendots.ch

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Send a Cow UK: How to make an African style raised bed (YouTube, ex. Uganda)

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=ykCXfjzfaco

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Send a Cow UK - Keyhole Garden resources (Learning from Africa: How to make a Keyhole Garden)

URL:

http://www.sendacow.org.uk/lessonsfromafrica/resources/keyhole-gardens

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Fourthway's posters online: Smallholder organic agriculture (Uganda, including Keyhole gardens)

URL:

http://www.fourthway.co.uk/posters/

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Fourthway's posters online: Smallholder organic agriculture (Bangladesh, including Keyhole gardens)

URL:

http://www.fourthway.co.uk/bangladesh/index.html

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Terre des hommes: First Keyhole Garden in Asia (to resist storm surge/floods in Bangladesh)

URL:

https://vimeo.com/44043929

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ