เทคโนโลยี

Keyhole Garden [บังกลาเทศ]

PUSTI BAGAN ("Garden for nutrition")

technologies_779 - บังกลาเทศ

สมบูรณ์: 94%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

WASH/DRR Advisor:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Varadi Daniel

Greendots

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Taylor Sheila

Send a Cow UK & Greendots

WASH Advisor:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Terre des Hommes (Terre des Hommes) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Peer to Peer Pass-on Approach with Women
approaches

Peer to Peer Pass-on Approach with Women [บังกลาเทศ]

Terre des hommes and Greendots introduced the Peer to Peer pass-on system to enable women's groups in Bangladesh to spread the Keyhole Garden technique within their communities with the aim of enabling year-round homestead vegetable production despite the risk of flooding and tidal surge.

 • ผู้รวบรวม: John Brogan

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

The Keyhole Garden model of homestead vegetable cultivation enhances the resilience of families living in areas with climate-related hazards, such as flooding and drought. Keyhole gardens have been shown to increase vegetable production in all seasons, thereby improving household food autonomy and dietary diversity.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

First initiated in Ugandan communities by Send a Cow UK, the keyhole garden technique is widespread in Africa. In 2011, Terre des hommes (Tdh) and Greendots piloted Keyhole Gardens for the first time in Asia, effectively adapting the design and methodology in Africa to the conditions of flood prone areas of Bangladesh, and eventually India. The garden is a good way to enhance dietary diversity, especially for poor/landless families.

Keyhole gardens consist of a raised circular garden made of clay, shaped like a horseshoe or keyhole, with a maximum diameter of approximately three meters. For flood prone areas in Bangladesh and India, the plinth height depends on the location and is typically the same as the house plinth to resist flooding. A compost basket is built at the center of the garden. Organic matter (kitchen cuttings) and residual water are added on a regular basis through the compost pit. In some countries, bricks or stones are used to make the plinth.

The keyhole garden is a typical Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) approach that includes integrated composting, water retention, use of local materials, natural pest and disease control techniques, natural soil fertility measures, and proximity to the kitchen for both harvesting and care of the garden. In regions with mild conditions of flooding, tidal surge and drought, the garden increases the duration of gardening period during the year thus reducing the risk of disaster. In the aftermath of cyclone Mahasen, keyhole gardens demonstrated DRR utility: although many were partially damaged, none had to be rebuilt entirely. Where plants did not survive the storm, users were able to sow seeds immediately. On the other hand, the traditional ground-level plots used for pit and heap gardening were completely flooded / waterlogged and unusable.

Benefits of the technology include: compact size, proximity to the household for convenient maintenance and harvesting, composting of kitchen cuttings in the basket; and an ergonomic structure (raised, accessible). The small size is also ideal to facilitate training on vegetable growing, soil fertility and pest & disease management to first-time gardeners and students in schools. Keyhole gardens are highly productive—in Lesotho a typical garden can satisfy vegetable needs for a family of eight persons (FAO, 2008). Combined, these factors are scalable as an appropriate technology for landless and marginal farmers. In Bangladesh, the gardens enabled families to produce vegetables even during the monsoon period. As the keyhole garden normally does not need to be rebuilt every year it is a more efficient technique in the long-term than traditional methods such as pit and heap.

Users say that their garden produce tends to be larger and tastier than conventional gardens or market produce; and many indicated that they were able to meet their own vegetable consumption needs and to sell surplus or gift vegetables. For some women it was difficult to access sufficient amounts of soil, which meant that they needed to walk long distances to build the plinth. (Fortunately many received support from other villagers.) Secondly, during the monsoon, while most of the land is flooded, the keyhole garden remains dry. Consequently, it may provide shelter to certain animals (e.g. rats) and attract higher number of pests. Regardless of these two limitations users agree that the benefits greatly
outweigh any observed limitations.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

https://vimeo.com/44042261
The Keyhole garden was originally developed by African farmers to preserve their crops from the wind and the sand. Locally adapted in Bangladesh in Afzal’s vegetables garden with the help of Terre des hommes staff, the Keyhole garden can also protect the crops from the heavy monsoon rain and the salt water brought by flooding and storms. These literally destroy the crops. Widely adopted, it could help in preventing malnutrition by preserving the farmer's crops.

“Two days ago, my vegetable garden was wrecked by salt water and the monsoon rains”, says Afzal, who was the first person to test the new design proposed by Tdh and its technical partner Greendots. “The storm destroyed everything – except the keyhole garden, which is intact.”

วันที่:

14/06/2012

สถานที่:

Patharghata, Barguna District, Barisal Division, Bangladesh

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

Julien Lambert, Image of Dignity

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บังกลาเทศ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Kurigram District / Rajshahi and Barguna District / Barisal

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Kurigram municipality (Kurigram), Patharghata Union (Barguna)

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Kurigram and Pataharghata, Bangladesh
Applied in homesteads.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2012

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • Homestead Gardening
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - quinoa or amaranth
 • legumes and pulses - beans
 • vegetables - leafy vegetables (salads, cabbage, spinach, other)
 • vegetables - melon, pumpkin, squash or gourd
 • vegetables - other
 • vegetables - root vegetables (carrots, onions, beet, other)
 • tomatoes, cauliflower, brocoli, watercress, eggplant, cucumber
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • medicinal, aromatic, pesticidal plants - perennial
 • chili
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 3
ระบุ:

In Bangladesh the gardens produced in all seasons, with most challenges coming in the dry season due to soil salinity in some areas.

Is intercropping practiced?

ใช่

Is crop rotation practiced?

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Winter/Summer seasons

แสดงความคิดเห็น:

Winter Season: red amaranth, spinach, green chilli, tomato, eggplant, carrot, radish, onion, garlic, country bean, pumpkin, cabbage, cauliflower, broccoli.
Summer & Rainy Seasons: red amaranth, green amaranth, Indian spinach, Chinese watercress, green chili, okra, eggplant, yard long bean, bitter gourd, ash gourd, cucumber, pumpkin

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
 • การจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแบบผสมผสาน (รวมถึงเกษตรอินทรีย์ด้วย)
 • สวนครัว

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S11: อื่น ๆ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

See details in section 2.2

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Gardens should be built in close vicinity to the beneficiary’s house, because gardens that are easily accessible and clearly visible are visited more regularly and maintained better.

The design is highly adaptable to local conditions and availability of free construction materials. The radius of the garden is 150CM and the delineated radius of the circular compost basket (in the center of the garden) is 45cm. The diagrams show (1) the location is near to house as an entry point for maintaining the garden; (2) the plinth is built to the same level of the house and a step is included where the plinth is high; (3) mulching to conserve the moisture; (4) interplanting a diversity of vegetables for both good vegetable health and good family nutrition; (5) using interplanted natural repellent plants as pest control for vegetables; (6) covering the basket during times of high sun intensity or heavy rain; (7) using liquid manures and plant teas as top dressing fertilisers.

Establishing what is the best height for your plinth very much depends on the local climatological conditions. In Bangladesh, the plinth is built from subsurface clayey soil, typically 2-3 feet in height - dependent on the location and level of seasonal flooding. The house plinth is a good gauge for how high to build the garden plinth. If the plinth is built too high, the roots of the plant will not be able to access sufficient water; and if built too low the next flood during the monsoon season may destroy the garden. Depending on dryness or soil/groundwater salinity, daily maintenance usually includes irrigating the soil. The outer rim of the plinth is protected with mud (and plastic or cloth) or stones. On top of the plinth is a mixture of soil and compost/manure (ratio 2:1) sloped up to the basket at a 30 - 40 degree angle. The central compost basket is filled with layers of fresh and dried vegetable matter, manure and ash to ensure that the soil fertility of the garden.

Women devised a number of different solutions to protecting the wall of the plinth and garden: Plastic bags, a combination of rice sacks (around the plinth edge) and plastic entrance way because of wear and tear (rice sacks erode faster), palm matting and old cloth. Some women put extra manure in the plinth walls to protect against flooding.

Sam Rich (www.fourthway.co.uk) has produced other technical drawings in addition to "How to Make Liquid Manure" such as: "How to make a Natural Pesticide" and "How to Make Plant Tea". There is also a version of the "How to Make a Keyhole Garden" in English from the experience in Africa.

ผู้เขียน:

Sam Rich: www.fourthway.co.uk

วันที่:

13/05/2012

ผู้เขียน:

Sam Rich: www.fourthway.co.uk

วันที่:

13/05/2012

ผู้เขียน:

BBC Media Action Bangladesh

วันที่:

09/06/2014

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

Keyhole Garden

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

U.S.$2.50

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Clear land; mark out basket and external boundary using rope and stick pivoted from the centre) Anytime
2. Build plinth (highest monsoon flood level+30cm); Anytime
3. Construct basket at the centre from local materials. Fill basket with composting materials; Anytime
4. Bring soil and heap it around the central basket. Any available animal dung can also be added into the soil mix for greater initial productivity. Anytime
5. Plant vegetable seeds around the garden - a mix for good family nutrition and to stop the spread of pests and diseases; According to the seasonal varieties
6. Mulch between plants to protect the soil. Anytime
7. Protect the walls with rice sacks or other waterproof protection if neccessary. Anytime

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Building the garden person-days 3.0 2.5 7.5 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง clay 20.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 7.5
Total costs for establishment of the Technology in USD 7.5
แสดงความคิดเห็น:

Firstly, building the garden requires an initial investment in terms of labour and (locally available) inputs, such as soil and wood and clayey soil for the plinth (stones and bricks are frequently used for the plinth in Africa). These inputs are available on the homestead or in the community and generally free of cost. In rare cases families paid to have soil carted to their homestead, thus increasing the initial structural costs.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Weeding, harvesting, watering Daily
2. Structural maintenance on the garden Annual

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Maintenance person-days 11.0 2.5 27.5 100.0
แรงงาน Structural maintenance on the garden person-days 1.0 2.5 2.5 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Earth Clay -depends on height: ex .4m plinth) cubic meter 11.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Manure (quantity depends on design) cubic meter 2.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Basket (sticks/bamboo with thin sticks to weave the basket Sticks 15.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Protective material, rice bags/stones/plastic Square meter 18.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 30.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 30.0
แสดงความคิดเห็น:

In Bangladesh, women referred to the time spent working on the keyhole garden as “leisure time” and that they do this work after they have completed their domestic chores. Women estimated 45 minutes daily of such activity to maintain the garden. Calling it "leisure time" is misleading, but it suggests that most women generally enjoy working in the garden and do not regard it as heavy labour. The daily wage of an agricultural labourer differs per region. In Tdh's project area, wages are relatively low, especially for women. While male labourers may earn 200 BDT ($2.50) per day, women usually earn only 90 to 150 BDT. For the calculation, we applied the principle of equal pay for equal work, taking 200BDT per day.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Over the last few years, people in disaster-affecteed areas of Bangladesh have become familiar to receiving during humanitarian distributions; and expect “hand-outs” if they were to participate in a development project. The Keyhole garden project, however, follows the LEISA approach and does not rely on giving free inputs to the participants. (In a few cases where the local population was lacking seeds and experience in seed production, women's groups were given seeds and training.) A lack of reliance on external inputs or subsidies contributes to the sustainability of the project. The inputs (clay, manure, sticks, rocks, etc.) are locally available and usually do not require additional expenses. This may not be the case in all contexts.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

2666.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Applied in areas with monsoon and drought like conditions in the project areas in Bangladesh.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.PRCP.MM

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • ชื้น
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

The technology is adapted to semi-arid areas/countries in Africa like Uganda and Tanzania.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

เกินพอ

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

In project sites along the Bay of Bengal

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

บ่อยครั้ง

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Using a methodology called the problem tree analysis it is understood that the people living in the two working areas regularly experience health-related problems, economic challenges, and agricultural difficulties.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

The majority of the project beneficiaries are "landless" having access to small homestead areas and without cropland. Most households have access to small (< 16 decimal) or very small (< 6 decimal) homestead areas.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

<5% of pilot families growing vegetables in all 3 seasons

หลังจาก SLM:

50% of the pilot families able to grow vegetables in 3 seasons

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Before the project started, the majority of the participants were not able to produce vegetables year round. Especially during the monsoon months, people were dependent on produce available at the local market. The baseline survey indicated that in both regions more than 50% of the households would cultivate vegetables for a maximum of 3 months per year and in Kurigram 30% of the participants were not able to grow vegetables at all.
This situation has changed significantly after the introduction of the keyhole gardens. At least 50% of the households were able to produce vegetables during each season. Where in the past almost no one was able to cultivate during the monsoon period, now on average 63% of the households in Kurigram and 73% of the households in Patharghata were growing vegetables in the wet season.
The summer figures are actually lower than the monsoon figures. Seeds did not germinate well, because participants were not fully prepared to deal with the dry and saline conditions during this season. Learning from this experience, and with adequate support from Tdh, participants should be able to achieve higher cultivation rates in the future.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

Average of 2-4 types of vegetables grown.

หลังจาก SLM:

Average of six types of vegetables grown

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

During the field visits and individual interviews in June 2013, the majority of the participants indicated that in the keyhole garden they usually grow 6 or more different types of vegetables at any given time. This is a marked difference from previous years, when the majority of people in Patharghata would only grow 2 types of vegetables. In Kurigram the baseline was somewhat higher (31% cultivated 4 types of vegetables per year on average), but still significantly lower than in 2013. By increasing the different types of vegetables grown, the families have access to a more diversified diet.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

333

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

In addition to the 175 pilot keyhole gardens, an additional 158 gardens were started on homesteads either via peer to peer pass-along system or spontaneous copy/replication of the technology.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The Keyhole Garden supports a diversified diet by enabling year-round vegetable production; thus boosting the resilience of homesteads exposed to extreme weather patterns (drought or monsoon/flood seasons).

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Gardens will quickly increase household vegetable production, easing economic burden and providing for the household consumption or surplus to sell or gift. The latter can increase social bonding and benefit peer to peer linkages.

Teaching

Reduced
Increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Keyhole garden building and maintenance teaches lessons of good soil, water and vegetable management that can be transferred to field crops or plain large scale vegetable growing.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Precious topsoil is not lost during flooding events.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากน้ำท่วม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Gardens that are not submerged by floods continue to produce in the monsoon season.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

Surpluses can be used for selling or gifting; increased vegetables especially at times when they are not usually available enables families to save money on expensive purchases out of the normal vegetable season

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

Teaching

Reduced
Increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Keyhole garden building and maintenance teaches lessons of good soil, water and vegetable management that can be transferred to field crops or plain large scale vegetable growing.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุเขตร้อน ปานกลาง
พายุฝนฟ้าคะนองประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ดีมาก
น้ำขึ้นจากพายุหรือน้ำท่วมชายฝั่ง ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

No long term study available.
In most cases no (or very low) investment cost in materials and a low investment cost in labor was necessary. Thus the establishment and maintenance costs are relatively low compared to the benefit of increased homestead vegetable production and access to produce for increasing dietary diversity. The benefit increases when the technology supports resilience to flooding as was the case from flooding (Kurigram), and partially from a cyclone (Patharghata).

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

333 from the pilot study. Subsequent projects by Tdh from 2013-2015 have seen over 3'500 keyhole gardens created in Bangladesh and India.

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

All of the adopters did so with training but without inputs. Spontaneous adoption of the Keyhole Garden without training is not easy to measure, but Tdh's experience shows a conservative average of 11% (38 of 333 gardens).

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดที่ถูกปรับตัว:
 • การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ
ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

The technology was adapted from semi-arid zones in Africa (where soil amelioration and water conservation were priorities and materials such as stones and brick are available) to areas of South Asia prone to flood and tidal surge.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Seasonal local agriculturalists reported that gardens yielded high productivity with good vegetable quality and diversity; withstood heavy monsoon rains lasting for several days; and withstood a salt water tidal intrusion that destroyed adjacent traditional gardens. During the FGDs women clearly expressed a lot of enthusiasm for the project and all the participants indicated that they would continue with their garden, even if Tdh would no longer provide any support. One volunteer reported successfully harvesting five common vegetables usually impossible to grow in monsoon conditions:
- In plain land we can cultivate once in a year but in keyhole garden we can harvest vegetables in three seasons and they don't go underwater in the rainy season
- Save money for the family: don't need to buy fertilizers or vegetables and some people earn money by selling the garden product
- We can collect vegetables for the children’s requirements directly from the garden when they need them
- In a small space you can have lots of different vegetables and the taste is much better because the garden depends on compost – no chemicals
- The cost to make is it very low, but you need labour; by our own labour we can build it
- Because of composting the garden can always get nutrients
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The keyhole garden project has been very successful and has largely achieved its core objective to improve year-round access to nutritious food from the homestead area. These benefits are summarized again as:
- Appropriate size for landless homesteads, also ideal to facilitate training on LEISA techniques to first-time gardeners and students in schools.
- Proximity to the household for convenient maintenance and harvesting, composting of kitchen cuttings in the basket;
- Ergonomic structure (raised, accessible).
- Highly adaptable to local conditions that supports resilience to flood and drought conditions.
- Highly productive—families produced vegetables even during the monsoon period.
- As the keyhole garden normally does not need to be rebuilt every year it is a more efficient technique in the long-term than traditional methods such as pit and heap.

Therefore, the reviewer did not suggest any major changes to the technique or project; rather to focus on specific issues that could help making the project more efficient and that could help broaden its impact.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
No major weaknesses in the technology or design were expressed. However for some women it was difficult to access sufficient amounts of soil, which meant that they needed to walk long distances to bring soil to build the plinth.
In coastal areas where saline intrusion in groundwater and soils is on the rise, growing and irrigating crops is difficult in the dry season.
Some women received support from other family members or neighbours; identify a support network for families having challenges to access soil to build the plinths.
Continue to look for for alternative irrigation sources and/or groundwater recharge innovations as well as soil conservation techniques to protect against salinity. Likewise, saline resistant vegetable varieties may be available.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
More careful planning of the location for the keyhole garden is needed. In Patharghata 11 women decided to relocate their garden within the first year. This suggests that the women appreciate the benefits of the garden, but having to break down and move the garden is a rather laborious activity.
Not surprisingly, women who have less time to work in the homestead area, e.g. due to work or other out-of-home responsibilities, are not able to maintain their keyhole garden so well.
Spend more time to assist the participants with identifying the most suitable locations to construct the garden for a keyhole garden in the homestead area at the start of the project.
While maintaining a focus on women, involve the husband or other family members/ neighbours and ensure that they are also trained and ensure that the garden is clearly visible and can be accessed.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

50: The project evaluation took place from 4 June to 12 June 2013 with field visits in the two project areas, Kurigram and Patharghata. In total 5 Focus Group Discussions (FGD), with approximately 10 participants per FGD, were organized during this period. The core objective of the FGDs was to assess whether keyhole gardens have contributed to increases in vegetable production throughout the year and if this has lead to improved consumption practices. The additional aim of the FGDs was to learn directly from the participants about their nutritional needs and their ideas to further improve the keyhole garden project.

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

8: In addition to the FGDs the consultant carried out eight individual interviews with project
participants from the two regions. The individual interviews provided more detailed
information about production techniques and about the impact of the project at the
household level.

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Al-Amin S, 2012 and 2013, Tdh Bangladesh, Monthly Situation Reports for Garden Projects (unpublished)
Taylor S, 2013, Discussion paper for the Agrobiodiversity Conference, Dhaka, 28 January
2013, “Keyhole Gardens – great potential for improving homestead crop diversity and
mother & child nutrition”
Taylor S, 2012, Tdh Bangladesh, Project Report Homestead Garden for Greendots (unpublished)
Van Hout, 2013, Keyhole Gardens: Improved Access to Homestead Vegetables and Dietary Diversification, External Evaluation and Capitalization of the Keyhole Garden Project in Bangladesh (unpublished)
Varadi D, 2011, Tdh Bangladesh Field Visit Report for Greendots (unpublished)

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

02/08/2012

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

"Keyhole Gardens: Improved Access to Homestead Vegetables and Dietary Diversification- External Evaluation and Capitalization of the Keyhole Garden Project in Bangladesh", Van Hout, R., 2013

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Freely available: Terre des hommes Lausanne Asia Desk: info@tdh.ch

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

“Keyhole Gardens – great potential for improving homestead crop diversity and mother & child nutrition”, Taylor S, 2013, Discussion paper for the Agrobiodiversity Conference, Dhaka, 28 January 2013

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Freely available: Terre des hommes Lausanne Asia Desk: info@tdh.ch

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

"Keyhole Gardens in Lesotho", FAO Nutrition and Consumer Protection Divis"ion (AGN), 2008 (with Send a Cow UK)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/docs/FSNL%20Fact%20sheet_Keyhole%20gardens.pdf

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Greendots - Terre des hommes technical partner for Keyhole Gardens in South Asia

URL:

www.greendots.ch

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Send a Cow UK: How to make an African style raised bed (YouTube, ex. Uganda)

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=ykCXfjzfaco

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Send a Cow UK - Keyhole Garden resources (Learning from Africa: How to make a Keyhole Garden)

URL:

http://www.sendacow.org.uk/lessonsfromafrica/resources/keyhole-gardens

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Fourthway's posters online: Smallholder organic agriculture (Uganda, including Keyhole gardens)

URL:

http://www.fourthway.co.uk/posters/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Fourthway's posters online: Smallholder organic agriculture (Bangladesh, including Keyhole gardens)

URL:

http://www.fourthway.co.uk/bangladesh/index.html

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Terre des hommes: First Keyhole Garden in Asia (to resist storm surge/floods in Bangladesh)

URL:

https://vimeo.com/44043929

โมดูล