НҮБ-ын ЦТК

Forest based enterprises [Уганда]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Uganda

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Түүх үзэх
Бүрэн байдал: 80%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Forest based enterprises

Улс :

Уганда

Тайлагнах Этгээд:

Uganda

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

Тодорхойлно уу:

Mainly forest land use with small sections for crop land, grazing and settlement

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Бууруулах
 • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ
 • Санхүүжилт ба нөөцийн удирдлага
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Forest based enterprises are based in the forest. They accrue economic benefits without compromising the integrity of the environment and natural resources. Hence, they environmentally friendly, economically viable, socially acceptable.|

Байршил

Mubende, Kyenjojo districts in the Albertine rift |

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

Hectares (ha) ……0ver 1000 ha …………….

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

over 500

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Agriculture and trade in forest products such as timber
Land tenure and land use rights: Mailo land tenure with underlying challenges of absentee land lords and sitting tenants i.e. bibanja holders

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Source of income thus contributing to poverty reduction
Sustains the ecosystem thus has environment attributes
Contributes to food security and nutrition at household level
Provides community with alternative livelihood options than entirely depending on the forest.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

1. deforestation |2. poverty

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Soil erosion and run off

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

1. To contribute to household income
2. Provides alternative livelihood opportunity|2. Provides alternative livelihood opportunity
2. Provides alternative livelihood opportunity

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

1. Agri-business and Enterprise development.
Enhancing Institutional Development for producer organization.
1. Awareness about forest degradation and possible    interventions to avert it.
2. Training on management establishment and management
2. Trainings in sustainable forest management.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Environmental Alert, Ggaba road, sonko lane behind payless supermarket
|P.O.Box 11259 Kampala, Uganda
Fax: +256-41-510 547; P.O. Box 11259 Kampala; Tel: 0414510215; Fax: +256-41-510 547; Email: envalert@envalert.org; Website: www.envalert.org

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

1. Environmental Alert
2. Local government
3. Forest dependent communities
4. FORD Foundation

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоогүй

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

1.  Local government
2. Forest dependent communities

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

1. Enterprise groups have been linked to marketing outlets for sale of their produce at competitive prices. They are now selling honey to Kabalore Beekeepers Association,  Joint Effort to Save the Environment a local Community Based Organization, Supermarkets, NAADS and the private sector.|
2. Through training in nursery management, fruit tree growing, and beekeeping PFOs and farmers are able to raise their own grafted seedlings, manage own tree nurseries, and make modern bee hives locally. The cost of a seedling has consequently reduced to UGX 1500 (US$0.8) from UGX 3,000($1).|
1. Over 900 acres of forests on private land in Mubende and Kyenjojo districts are sustainably managed, while aproximately 1200 acres of private land is under conservation due to better understanding and application of sustainable land use practices.|
1. Honey production increased by over 60%. There exists a variety of improved grafted fast growing fruits in the area ranging from mangoes, oranges and avocadoes |
2. Realised establishment of 15 Private Forest Owners producer associations managing fruit trees and apiary enterprises for household income. These are recognized as key players in advancing sustainable forest management at community level.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Promotes conservation of forests given that they can co-exist and adds to forest vegetation in the case of fruit trees growing in degraded forest patches

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

In neighboring sub counties within the districts of Mubende and Kyenjojo|West Nile region in the districts of Moyo, Yumbe and Adjumani and in Eastern Uganda in Tororo district

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Урамшууллын аль төрлийг зааж өгнө үү:
 • Бодлогын болон зохицуулах урамшуулал, дэмжлэг (тухайлбал, зах зээлийн шаардлага болон зохицуулалтыг бууруулах, импорт/экспортын дэмжлэг үзүүлэх, гадаад хөрөнгө оруулагч татах, хөгжлийн судалгаа хийх дэмжлэг г.м.)
 • Санхүүгийн урамшуулал (жишээлбэл, хөнгөлөлттэй хүү, улсын тусламж, татаас, мөнгөн тэтгэмж, зээлийн баталгаа гэх мэт)

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

2. Undertaking baseline research to understand critical  issues write from the beginning
1. Involvement of all stakeholders including the immediate natural resources dependent communities in the planning, implementation and monitoring activities |

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

1. Productive and gainful participation is very important for any initiative to succeed

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

1. Transparency and accountability.

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд