НҮБ ЦТК

Best Practice on Severely Degraded Soil [Веьтнам ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Viet Nam

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: Forest Science Institute of Vietnam Author: Dr. Vo Dai Hai

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Best Practice on Severely Degraded Soil

Улс :

Веьтнам

Тайлагнах Этгээд:

Viet Nam

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

Forest Science Institute of Vietnam
Author: Dr. Vo Dai Hai

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Бүтээмж үгүй газар

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Two steps of improving the effective use of degraded land:
1) Sowing or planting leguminous, soil improvement trees/plants in degraded land area
2) Planing large size, native tress to create long-term protection of forest with supporting trees and mized forest planting.|

Байршил

North-West and Central Highlands of Vietnam

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

10000000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

steep slopes with 30-35o
severyly eroded and degraded
severe drought in dry season and serious flash flood in rainy season

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Annual crops.Though, it is high priority of the Government, there is still a need to speed up the process of land allocation in the location|
300-500 USD/year

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

- Good approach
- Application posibility for replication elsewhere
- Use valuable local knowledge, traditional practices and technical innovation|

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Improve degraded land management with the link of poverty reduction

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

poor forest cover; shifting cultivation; soil erosion and severe natural disasters

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Provision some good experiences and technical models to tacle with degradation in severely degraded land in upland areas

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Move from single forest plating model to mized plating model with multi-purpose combination of species
To create favourable conditions for long-lived tress species growth later, lasting from one year to three years depending to the decree of degradation|

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

The set of appropriate species for planting and the combination of modern and traditional techniques/knowledge have been introduced for rehabilitation of sandy area affected by drought and degraded soil linked with livelihood improvement of local populations.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Dr. Vo Dai Hai, Forest Science Institute of Vietnam (FSIV)|Dong Ngac, Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Local people
Sub-FSIV
Local Department of Agriculture and Rural Development
Seedling Research Center
Soil Research Center

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Local people
Vietnam Forestry Association (VIFA)

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Consultation when design, use and maintenance|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Increased average income of local people
Increased tremendously production and productivity of crops
More moisture of soil and air
Better air and climate conditions

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Less sand movement attacking to the neighboring villages and roads
Better air and climate conditions

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

People have better living conditions in the sites and can apply appropriate technologies for adapting of climate change.
More birds come to the area and less dry and hot conditions at the sites.
More possibility of removals and reduction of emissions through appropriate landscape management and cultivation.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Central coastal region

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Урамшууллын аль төрлийг зааж өгнө үү:
 • Бодлогын болон зохицуулах урамшуулал, дэмжлэг (тухайлбал, зах зээлийн шаардлага болон зохицуулалтыг бууруулах, импорт/экспортын дэмжлэг үзүүлэх, гадаад хөрөнгө оруулагч татах, хөгжлийн судалгаа хийх дэмжлэг г.м.)
 • Санхүүгийн урамшуулал (жишээлбэл, хөнгөлөлттэй хүү, улсын тусламж, татаас, мөнгөн тэтгэмж, зээлийн баталгаа гэх мэт)

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Active support of local authority (c)
Meeting the actual need of the local people (b)
Experts availability at local level (c)

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Appropriate capacity of local participants and high interest and political commitment of local authority are the most important conditions for any success of researches.

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Secured adequate funding is precondition for successful transfer and sustainable making use of the results of researches.

Техникийн нөөцтэй холбоотой

The techniques could be much more useful if they are applicable on large scale and linked with appropriate traditional knowledge.

Модулууд