НҮБ-ын ЦТК

Coastal Shifting Sand Dunes Fixation [Веьтнам ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Viet Nam

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: FSIV

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Coastal Shifting Sand Dunes Fixation

Улс :

Веьтнам

Тайлагнах Этгээд:

Viet Nam

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

FSIV

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Бүтээмж үгүй газар

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

To provide models for better use of sandy areas through sand use planning introduction via different schemes of agro-forsstry; agro-forestry-irrigation; Silvo-pastoral; Silvo-Fifhery

Байршил

Central Coastal Region of Vietnam

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

420000.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

30000000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Along the coast but with sand dunes and hills
White and Yellow Sand
Very hot in summer (40-42oC), on open sand dune sometimes reach to 65oC
Temperature variation between noon and noght is between 10-15oC
Rainfall: very low, in some areas only 500-700 mm/year
Evaporation: vey high, double higher that the average one|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

300-400 USD/year
Not very much interest because of low productivity
Poor crop production and fishery

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

- Good techniques
- Use of multi-sector approach
- Use traditional knowlegde and knowhow
- Posibility for wide replication to other areas

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Sand movement to attack to villages, rice field, roads and garden
Unproductive sandy area |

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Very dry and infertile sandy area

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Fix sand dune movement
Improve livelihood of people living in affected area

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Plant forest to fix sand dune movement
Use different models to generate income sources

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Establish forest belts to improve micro-climate and soil conditions with suitable tree species
4-5 years later, plant food crops, vegetables and build houses, start carrying out livestock production and fishery activities|

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Dr. Vo Dai Hai, FSIV|Dong Ngac, Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Local people
Local authority
Scientists of FSIV and other research institues on irrigation, agriculture, fishery

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Local people
Technical staff at local level
Local experts
Sub-VIFA

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

They are the key partner and beneficiary of the new technology

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

Sharing experience, knowledge
Providing information and lessons learnt

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

More water for daily live and production, less hot micro-climate conditions, no sand movement,|
Improve living conditions of local people by providing more income sources
Providing better living environment, more water for daily live and production, less hot micro-climate conditions, no sand movement, better conditions for building houses in sandy area|
More stable living area and better conditions for community activities

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Better transportation due to less sand dune movement to roads
Better living conditions for neibouring villages due to sand movement

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

More species come back to the area, like rabbit, mushrooms, when the living conditions are better|
Forest development and better use of land by suitable technology can reduce emission and promote better carbon stock enhancement
Less hot weather and more water in

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Central coastal area and North west and Central Highland region

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Meet the actual situation and needs
Close collaboration with relevant stakeholders
Good knowledge of the researchers

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Traditional knowledge and experience of local people are very helpful for any research and study on new technology applied in the local areas

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Small fundding may be enough if there is a clear potential benefits that the research can bring to people because the promissing results can encourage people to contribute their labour force and local material to the research and actively maintain these afterward.

Техникийн нөөцтэй холбоотой

There should be the integration of traditional biological measures and modern technologies.

Модулууд