НҮБ-ын ЦТК

DESIRE project

  • Шинийг нээх:
  • Шинэчлэх:
  • Мэдээлэл цуглуулсан:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: European Union

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 11%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

DESIRE project

Тайлагнах Этгээд:

European Union

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

See the mentioned links refered on description

Байршил

Countries participing in DESIRE project. See :  http://tinyurl.com/354oqe9

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

See refered links mentioned on description

Дүн шинжилгээ

Модулууд