НҮБ ЦТК

MISE EN PLACE D’UNE DIGUE ANTI-SEL [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

MISE EN PLACE D’UNE DIGUE ANTI-SEL

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Бууруулах
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

La mise en place de cette digue cherche  à arrêter le processus de salinisation des terres de la vallée de Diendiem. Le travail effectué vise à lever la contrainte liée au coût et à promouvoir l’accès aux technologies vulgarisées par l’utilisation de matériaux locaux et ne présentant pas de risque environnemental. Des séances de formation en DRS/CES ont été dispensées aux producteurs. Les parties hautes de la toposéquence ont été stabilisées par des diguettes et des bandes de protection  (vertes ou pierreux).
La digue longue de 1000 m et haute de 1 m a été construite avec une forte participation de la population locale et celle des villages environnants. Le matériau utilisé est constitué de la terre de la vallée mélangée à la paille de riz ainsi que des pneus usagés (pour l’exutoire)

Байршил

village de DIENDIEM (Communauté rurale de Diacounda, Arrondissement de Bona, Département de Bounkiling, région de Sédhiou)|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

1450.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

955.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Topographie :vallée surplombée par une terrasse et un plateau contenant des buttes résiduels
Quantité moyenne de pluies de la période 1993-2002 est de 961,8 mm.
L’évaporation atteint 2000 mm/an.
Sol :
-sur le plateau :sols faiblement ferralitiques, sols ferrugineux tropicaux lessivés, sols peu évolués
-sur la vallée : sols hydromorphes à gley salé, argilo-sableux à sablo-argileux
(50 mots maximum)
Topographie :vallée surplombée par une terrasse et un plateau contenant des buttes résiduels

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Terroir villageois, Ressources communautaires. Parcelles appartiennent aux familles qui y cultivent.|
l’agriculture et l’élevage sont  les seules activités économiques des résidents permanents
Agricoles et produits de la forêt.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

- Protection des terres arables contre la salinisation
- Technologie accessible, à moindre coût et sans risque environnemental
- Démarche participative

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

lutter  contre le ravinement des versants et freiner l’ensablement de la vallée|Arrêter la salinisation des terres de la vallée

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Perte de rendements agricoles,
Réduction des superficies cultivables.|

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Récupérer les terres agricoles perdues.
Obtenir des rendements moyens acceptables.

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Renforcer les capacités des populations
Réaliser des ouvrages d'art
Mener des etudes topographiques et pédologiques

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Formation des bénéficiaires en DRS/CES.
Réalisation de levées topographiques pour cerner la morphologie de la zone.
Réalisation de diguettes en cadres, cordons pierreux et des bandes enherbées en des points ciblés pour stabiliser les parties hautes et freiner l’ensablement de la vallée.
Travail de laboratoire sur le choix des matériaux de construction, le dosage et les tests de dureté et de résistance.
Réalisation de l’exutoire et mise en place  de la digue.  |

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Institut National de Pédologie|Route des Pères Maristes, Hann, Dakar

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Population occupant la vallée.

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

1. OCB
2. GIE
3. ASC
4. GPF

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

INP: conception, Etudes, Formation
Populations: réalisation des ouvrages.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

augmentation des revenus
Récupération de terres cultivables.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

cohésion/mobilisation des populations
Renforcement des capacités en GDT

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Nouvelles espèces herbacées présentes de nouveau.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Үгүй

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Cohésion/volonté des populations
Engagement de l'INP
Moyens financiers

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

forte capacité des populations

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Moyens financiers conséquents et facilement mobilisables

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Expertise des cadres de l'INP

Модулууд